Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Hur behandlas smärre trafikbrott?

Smärre trafikbrott såsom fortkörning hanteras av de administrativa myndigheterna. De är inte straffrättsligt straffbara handlingar. Grova trafikbrott, särskilt sådana där andra trafikanter utsätts för fara eller skadas, är däremot straffrättsligt straffbara.

Vid smärre trafikbrott sker medling genom de administrativa myndigheterna. Under medlingsförfarandet kan du skriftligen lägga fram dina synpunkter. Vid mindre överträdelser (t.ex. parkeringsförseelser) får du först en varning och erbjuds att betala varningsböter på upp till 35 euro. Om du betalar är saken utagerad. Om inte, kan de administrativa myndigheterna, om de anser att du är skyldig, utfärda ett bötesföreläggande där du föreläggs att betala böter. Ett bötesföreläggande kan även innefatta körförbud. Bötesbeloppet och körförbudets varaktighet fastställs enligt en böteskatalog.

Du kan överklaga ett bötesföreläggande. Den allmänna åklagaren överlämnar ärendet till domstol. Rättegången genomförs på samma sätt som i faktablad 4. Domstolen kan även besluta att inte gå vidare till rättegång, om du eller den allmänna åklagaren inte invänder mot det. Du kan överklaga en dom eller ett beslut till den regionala appellationsdomstolen. Denna möjlighet medges dock endast under vissa omständigheter när bötesbeloppet är högre än 250 euro eller saken kan bidra till rättspraxisen.

Kan medborgare från andra medlemsstater åtalas för sådana brott? Hur går det i så fall till?

Även medborgare från andra medlemsstater kan åtalas för sådana brott. Om du gör dig skyldig till en trafiköverträdelse kan det krävas att du betalar varningsböter eller ställer en säkerhet genast på platsen. Dessa dras av från det bötesbelopp som fastställs i slutet av förfarandet. Om du inte stoppas under själva trafiköverträdelsen kan du ändå åtalas om ditt land utbyter trafikregisteruppgifter med Tyskland. Tyskland avser att gå med i EU:s system för verkställighet av bötesstraff från hösten 2010. Detta innebär att böter som påförs i Tyskland kan krävas in i ditt hemland.

Förs smärre trafikbrott in i brottsregistret?

Smärre trafikbrott registreras inte i det federala centrala brottsregistret utan i det centrala trafikbrottsregistret. Det centrala trafikbrottsregistret innehåller uppgifter om alla personer som har gjort sig skyldiga till smärre trafikbrott i Tyskland och som har ett tyskt eller utländskt körkort. Alla överträdelser som innebär böter på minst 40 euro registreras. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är registreras även ett visst antal prickar. Tyska bilförare förlorar körkortet om de har 18 prickar eller mer, medan utländska förare förlorar rätten att köra bil i Tyskland.

Ytterligare information

Trafikbrott och relevanta förfaranden regleras i vägtrafiklagen, vägtrafikförordningen och lagen om administrativa förseelser (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten).

Senaste uppdatering: 30/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats