Tilltalade (brottmål)

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Den allmänna åklagaren överlämnar åtalsbeslutet till domstolen, som genom ett interimistiskt förfarande beslutar huruvida man ska gå vidare till rättegång, dvs. domstolsförhandling.

Om domstolen anser att åtalet ska leda till rättegång, inleds huvudförhandlingarna. Dessa kan pågå under en eller flera dagar. Åtalet kan också behandlas genom ett påskyndat förfarande, för vilket särskilda regler gäller.

Vad händer vid rättegången?

Först fastställer domstolen vem som är närvarande (allmänna åklagaren, du och din försvarsadvokat (om du har en sådan), vittnen och expertvittnen). Därefter ombeds vittnena att vänta utanför rättssalen.

Du ombeds uppge dina personuppgifter. Du måste uppge namn, adress, födelseort, civilstånd och yrke. Du behöver inte berätta hur mycket du tjänar.

Därefter läses åtalspunkterna upp.

Du får yttra dig om åtalspunkterna. Du behöver inte säga något om du inte vill det. Domstolen får inte dra några slutsatser som är till nackdel för dig av att du väljer att tiga. Därefter läggs bevisningen fram, dvs. vittnen och expertvittnen förhörs och/eller dokument läses upp.

Slutligen sammanfattar den allmänna åklagaren och din försvarsadvokat (om du har en sådan) resultatet av bevisningen och föreslår att du ska fällas eller frikännas.

Du får säga sista ordet.

Domstolen avkunnar sin dom och anger skälen till den.

Var äger rättegången rum?

Rättegången hålls på den plats där den allmänna åklagaren väckt åtal. Det finns särskilda bestämmelser om detta. Ofta äger rättegången rum vid domstolen i det område där brottet begåtts.

Huruvida rättegången hålls vid distriktsdomstol, regional domstol eller regional appellationsdomstol beror på den påföljd som kan väntas för brottet i fråga. Om straffet förväntas bli böter eller fängelse i högst två år avgörs målet av en ensam domare i distriktsdomstol. Om straffet förväntas bli två till fyra års fängelse avgörs målet i distriktsdomstol i en sammansättning av en domare och två nämndemän (jurymedlemmar). Om straffet förväntas bli mer än fyra års fängelse avgörs fallet av regional domstol i en sammansättning av två eller tre domare och två nämndemän. Mål som rör den nationella säkerheten avgörs av regional appellationsdomstol i en sammansättning av tre domare.

Är rättegången offentlig?

Rättegången är offentlig. Allmänheten utestängs endast i undantagsfall, t.ex. för att skydda vittnen.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Smärre ändringar av åtalspunkterna kan göras på instruktion av domstolen. Nya åtalspunkter kan anföras under rättegången endast genom ett tilläggsåtal. De nya åtalspunkterna prövas emellertid endast om du och domstolen samtycker till det.

Vad händer om jag under rättegången förklarar mig skyldig till en del av eller alla åtalspunkterna?

Ett erkännande innebär inte att rättegången avslutas. Domstolen kan emellertid besluta att inte pröva en del av bevisen, om den anser att ditt erkännande är tillförlitligt, dvs. om det stöds av de bevis som redan lagts fram. Domstolen kan mildra straffet om du erkänner. Under vissa omständigheter kan ditt erkännande utgöra en del av en överenskommelse mellan åklagaren och försvaret. Detta påverkar domen, men inte huruvida du förklaras oskyldig eller skyldig.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Du måste närvara vid rättegången. Om du inte har befriats från skyldigheten att närvara, men ändå underlåter att infinna dig, skjuts rättegången upp och en häktningsorder kan utfärdas. Undantag gäller när rättegången är en del av ett förfarande för strafföreläggande.

Om du inte talar språket tillräckligt bra tillhandahåller domstolen en tolk som översätter alla förhandlingar och yttranden under rättegången.

Du kan utse en advokat att försvara dig. I en del fall måste du ha en försvarsadvokat. Om du inte själv väljer en advokat utser domstolen en offentlig försvarsadvokat.

Vilka rättigheter har jag när det gäller bevisningen mot mig?

När bevisning läggs fram mot dig får du yttra dig om den. Du kan invända mot alla bevis som du anser har anförts felaktigt mot dig.

Du kan också anhålla om att ytterligare bevis ska läggas fram. Du kan också skaffa fram egna bevis, men du har inte samma rättigheter som polisen. Du kan t.ex. inte göra en avlyssning och använda inspelningen som bevis.

Du kan be vittnen att berätta vad de vet, och kan begära att de infinner sig i domstolen. Du måste emellertid komma ihåg att vittnen är skyldiga att säga sanningen.

Vittnen förhörs först av domstolen och sedan av den allmänna åklagaren. Därefter får din advokat och du själv fråga ut vittnena.

I regel läser man upp ett utdrag ur ditt brottsregister. Om du redan har dömts för ett liknande brott som det som avses i det förevarande förfarandet, får även den tidigare domen läsas upp. Brottsregistret innehåller inte tidigare domar i andra medlemsstater. Om domstolen emellertid har kunskap om andra tidigare domar får den beakta dessa under rättegången.

Hur avslutas rättegången?

Rättegången kan avslutas antingen med en dom eller med att förfarandet ställs in.

I de flesta fall avslutas rättegången med en dom. Domstolen kan fälla eller frikänna dig beroende på bevisningen. Fällande domar är t.ex. böter eller fängelse. Det finns också särskilda omständigheter där beslut kan fattas om intagning på psykiatriskt sjukhus, drogrehabiliteringscentrum eller skyddsförvaring. En annan möjlig påföljd är återkallande av ditt körkort. Ytterligare en påföljd är körförbud.

Böter anges som antal dagsböter (t.ex. 50 dagsböter om 15 euro). En dagsbot är alltid en trettiondedel av din månadsinkomst. Du kan också arbeta av böterna. Om du inte betalar böterna eller arbetar av dem sätts du i fängelse under en tid som motsvarar en dag per dagsbot. Om du får böter på upp till 180 dagsböter, kan böterna skjutas upp. Det innebär att du får en varning och behöver betala böterna endast om du efter domen gör dig skyldig till ett nytt brott eller på annat sätt bryter mot domstolens beslut.

Fängelsestraff på högst två år kan avtjänas som villkorlig dom. Om du inte följer villkoren för domen kan fängelsestraffet verkställas.

Ytterligare åtgärder och påföljder kan läggas till domen.

Vilken roll har brottsoffret vid rättegången?

I de flesta fall är brottsoffret ett viktigt vittne och hörs som sådant.

Brottsoffer för vissa brott kan också delta aktivt i förhandlingen, om de har rätt att föra talan om enskilt anspråk. Brottsoffer som är målsägande får ställa frågor eller själva begära bevisupptagning eller, om de har en advokat, låta advokaten göra det. I slutet av rättegången får brottsoffret eller dennes advokat göra en slutplädering och yrka på en viss dom.

Ytterligare information

Rättegångsreglerna finns i straffprocesslagen och den tyska lagen om domstolsorganisation.

Senaste uppdatering: 30/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats