Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du misstänks eller anklagas för ett brott som prövas genom rättegång i domstol. För information om smärre trafikbrott som vanligen bestraffas med böter, se faktablad 5. Om du har utsatts för brott hittar du all information om dina rättigheter här.

Den straffrättsliga processen i korthet

De normala stegen i den straffrättsliga processen är följande:

  • Brottsutredning
  • Åtalsprövning och åklagarens andra beslut
  • Rättegång
  • Verkställande av dom

I faktabladen finns detaljer om dessa steg i processen och om dina rättigheter. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i de straffrättsliga förfarandena i medlemsstaterna och inte kan bistå dig. Dessa faktablad innehåller information om hur du överklagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under utredningen av ett brott

  • Förhör
  • Anhållande
  • Den första domstolsförhandlingen
  • Åklagarens förberedelse inför huvudförhandlingen
  • Klagomål över polisens verksamhet
  • Språkliga rättigheter

3 – Mina rättigheter under rättegången

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Trafikbrott

Länkar

Rättegång i brottmål

Senaste uppdatering: 15/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.