På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Hur hanteras t.ex. parkeringsöverträdelser?

Om du parkerar där du inte får på allmän väg kan du få en parkeringsbot. Olika organisationer övervakar parkeringsregler och utfärdar parkeringsböter på olika platser. De omfattar kommunala myndigheter, polisen, privata företag och Londons transportsystem,  Transport for London. Gatuparkeringen övervakas till största delen av kommunala parkeringsvakter (parking attendants), som utfärdar s.k. Penalty Charge Notices (PCN) inom ramen för det civilrättsliga systemet. Polisanställda trafikvakter (Traffic Wardens) verkar inom områden där parkeringsövervakningen fortfarande är en polisiär fråga. De utfärdar s.k. Fixed Penalty Notices (FPN) inom ramen för det straffrättsliga systemet.

PCN lämnas vanligen på fordonets vindruta eller överlämnas till den som verkar ansvara för fordonet. De kan också skickas per post. Du har vanligen 28 dagar på dig att betala eller ifrågasätta PCN-beslutet och bötessumman kan minskas om du betalar snabbt. Informella överklaganden kan vara skriftliga: Om du vill överklaga ska du inte betala parkeringsboten i detta skede, för när du väl har betalat är det nästan omöjligt att få återbetalning.

Hjullås

Kommunala myndigheter i England och Wales kan under vissa omständigheter bogsera bort eller sätta hjullås på ett fordon. Du bör inte få hjullås förrän 30 minuter efter att ett PCN har utfärdats. Om du anser att din bil felaktigt har fått hjullås kan du överklaga. Du måste betala för att få loss din bil och överklagar därefter. Om du överklagar skriftligen och kommunen inte svarar inom 56 dagar från mottagandet måste den häva parkeringsboten och betala tillbaka den avgift du betalat för att lösa ut bilen.

Råd om vad du ska göras om din bil förses med hjullås på privat mark finns här.

Kan jag överklaga?

Om kommunen avslår ditt informella överklagande av en parkeringsbot kan du göra ett formellt överklagande. Kommunen berättar för dig hur du ska göra. Om kommunen avslår ditt överklagande får du ett beslut till ägaren (NTO) där du föreläggs att betala den ursprungliga boten. Där står det också hur du kan överklaga ytterligare till oberoende parkeringsövervakare. Det finns olika parkeringsövervakningsorgan: PATAS verkar i London,  Traffic Penalty Tribunal verkar i övriga England och Wales.

Du har 28 dagar på dig från den dag NTO-beslutet utfärdas att antingen betala parkeringsboten eller lämna in ett formellt överklagande mot parkeringsboten. Om du inte gör någotdera har kommunen rätt att höja boten med 50 %. Om du fortfarande inte betalar kan kommunen vidta mer formella civilrättsliga förfaranden för att driva in den.

FPN-böter utfärdas av poliser eller polisanställda trafikvakter och hanteras inom det straffrättsliga systemet. Det enda officiella systemet för att överklaga en FPN-bot är att ta ditt fall till domstol och hävda att du är oskyldig. Vissa polisdistrikt tillåter informella överklaganden av en parkeringsbot där du kan skriva och förklara varför du anser att du inte bör behöva betala boten. Om detta är möjligt i ditt område finns närmare uppgifter på FPN-boten.

 

Hur hanteras t.ex. hastighetsöverträdelser?

Om du överskrider hastighetsbegränsningen och upptäcks av polisen eller en hastighetskamera kan polisen:

  • ge dig en muntlig varning,
  • erbjuda dig en kurs i hastighetsmedvetenhet (som du måste betala för),
  • utfärda ett slutgiltigt sanktionsbeslut (FPN) med böter på £60 och tre straffprickar. Detta är det troligaste alternativet.
  • Åtala dig för fortkörning. Detta innebär att du ställs inför rätta och kan få böter på upp till £1 000 (£2 500 om du körde för fort på motorvägen), mellan tre och sex straffprickar på ditt körkort och eventuellt indraget körkort.

Vad händer om du blir stoppad?

Polisen har befogenhet att stoppa vilken förare som helst och att inte stanna är i sig ett brott. När du stoppas av polisen kan du ombes att visa körkortet, försäkring och fordonets registreringsbevis.  Om du inte har dessa med dig får du 7 dagar på dig att visa upp dem på en polisstation.

Om du stoppas och har begått ett trafikbrott kan polisen utfärda ett slutgiltigt sanktionsbeslut (FPN) mot dig eller ett beslut om att åtgärda fel på fordonet (vehicle defect rectification notice).

Om du har begått ett ringa trafikbrott, som att inte ha säkerhetsbälte på dig eller köra med en trasig strålkastare kan polisen utfärda ett sanktionsbeslut FPN mot dig. Polisen har inte befogenhet att se till att du betalar omedelbart. Du har 28 dagar på dig att betala det slutgiltiga sanktionsbeslutet eller begära omprövning, annars ökas boten med 50 %. Du åtalas om du inte betalar ett slutgiltigt sanktionsbeslut för en överträdelse som registrerats av en automatisk kamera inom 28 dagar.

Ett beslut om att åtgärda fel på fordonet kan utfärdas om det är fel på ditt fordon, om till exempel en körriktningsvisare är trasig. 

Polisen kan göra blåstest på dig (be dig göra utandningsprov) om de misstänker att du har druckit.  Om du inte godkänns i blåstestet tar polisen med dig till polisstationen där du anklagas för en överträdelse och beviset (resultatet från blåstestet) sparas. Du måste lämna din bil tills du är nykter nog att köra den eller en annan förare kan köra den med ditt samtycke. Om du ligger precis över gränsen kan du behöva lämna ett blodprov. Att inte göra ett blåstest är ett brott. Rattonykterhet leder alltid till indragning av körkortet.

  • Om du får 12 prickar på ditt körkort under en treårsperiod förlorar du vanligen körkortet under minst 6 månader.
  • Polisen har befogenhet att beslagta ett fordon om det används på ett för allmänheten störande sätt (orsakar oväsen, trakasserier eller nödsituationer).
  • Polisen kan beslagta fordon om föraren inte har rätt körkort eller försäkring.
  • Grova trafikbrott (t.ex. vållande av annans död genom vårdslös körning) kan leda till fängelse.

Kommer dessa brott att föras in om mig i straffregistret?

Straffregister sköts av straffregisterbyrån, Criminal Records Bureau (CRB). Alla fällande domar i domstol förs in i ett straffregister. Om du inte fälls i domstol kommer du inte med i registret: alltså finns slutgiltiga sanktionsbeslut endast med i ditt register om du har fällts i domstol.

Länkar

Parkeringsböter och dina rättigheter

Mer information om parkering

Polisens befogenheter inom vägtrafiken

Fortkörningsböter och dina rättigheter

Senaste uppdatering: 01/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats