Tilltalade (brottmål)

Hur handläggs mindre allvarliga överträdelser av trafiklagstiftningen?

Om du stoppas av trafikpolisen, som övervakar efterlevnaden av trafiklagstiftningen, kan du antingen erkänna eller neka till en påstådd överträdelse. Polisen måste förklara vilken förseelse de anser att du har gjort dig skyldig till. Du har samma rättigheter som en tilltalad i brottmål och behöver inte uttala dig för polisen.

Straffet för trafikförseelser är normalt sett böter. Trafikförseelser hanteras på samma sätt som andra brott där straffet är böter. Polisen skickar dig en faktura på böterna. Om du betalar fakturan innebär det att du godkänner anklagelserna. Om du inte betalar fakturan kan målet överlämnas till domstol. Du inkallas till en förhandling där bevisning kan komma att läggas fram.

Riksåklagaren (rigsadvokaten) har utfärdat en böteskatalog där du kan kontrollera att böterna motsvarar de böter som normalt ges för den typen av trafikförseelser som du har begått.

Trafiklagen ger polisen rätt att beslagta din bil, om du är bosatt i ett land utanför Danmark och din bil är registrerad i ett annat land än Danmark. Bilen kan beslagtas tills du har betalt böterna eller tills du har ställt säkerhet för betalningen av böterna. Om du inte samtycker till att du har begått en trafikförseelse, måste du i vissa fall ställa säkerhet för betalningen av böterna och begära att saken prövas i domstol. Polisen utnyttjar ofta rätten att beslagta bilar.

Det finns särskilda bestämmelser för fordon och förare från andra skandinaviska länder.

Hur handläggs överträdelser av parkeringsregler?

Efterlevnaden av parkeringsrestriktioner övervakas normalt av kommunala eller privata parkeringsvakter och inte av polisen. Om du parkerar olagligt får du parkeringsböter. Parkeringsboten placeras på bilen.

Om du träffar parkeringsvakten innan han eller hon registrerar parkeringsbrottet, kan du göra invändningar direkt till parkeringsvakten. Parkeringsvakten kan besluta att inte registrera brottet och notera din invändning. Om du får parkeringsböter, måste dessa åtföljas av riktlinjer om hur du kan överklaga böterna. Det finns ingen central instans för överklaganden.

Parkeringsböter drivs in på samma sätt som andra civilrättsliga krav. Det innebär att kravet skickas till indrivningsmyndigheten i det land där du bor, om du inte betalar böterna.

Framgår denna typ av överträdelser av straffregistret?

Böter framgår normalt sett inte av straffregistret, såvida det inte är fråga om böter för straff enligt strafflagen (straffeloven).

Parkeringsböter anses inte som en straffrättslig påföljd och visas därför inte i straffregistret.

Senaste uppdatering: 13/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats