Tilltalade (brottmål)

Kan jag överklaga?

Ja, du kan överklaga domen i ditt mål om det fanns misstag i slutsatserna som har direkt med dig att göra. Du kan överklaga en fällande dom, påföljden och/eller den ådömda ersättningen eller överklaga alla slutsatser från förstainstansdomstolen. Du måste lämna in överklagandet:

 • skriftligen,
 • till den domstol som har utfärdat domen,
 • inom åtta dagar från den dag du fick en kopia av domen (om kopian överlämnas till både dig och din försvarsadvokat, beräknas tidsfristen utifrån det senare av de båda datumen).

I överklagandet måste du tydligt ange vilka delar av domen du överklagar och även de specifika felen i domen och/eller de föregående förfarandena. Du kan också överklaga utan särskilda skäl genom att lämna in en ansökan till ordföranden i förstainstansdomstolen och begära att han eller hon förlänger tidsfristen för att lämna in de särskilda skälen.

Vilka är skälen till ett överklagande?

Du kan lämna in ett överklagande utifrån fel i slutsatserna i domen som har direkt med dig att göra eller på grund av att en särskild slutsats inte ingick i domen. Du kan även stödja ditt överklagande på nya uppgifter och bevisning.

Vad händer om jag överklagar?

Domen träder inte i kraft och/eller blir inte verkställbar förrän appellationsdomstolen har fattat sitt beslut. Om du är häktad, kommer du inte automatiskt att försättas på fri fot bara för att du har lämnat in ett överklagande.

Vad händer när målet prövas på nytt?

Förstainstansdomstolen undersöker om ditt överklagande innehåller all den information som krävs. Om inte ber domstolen dig och din försvarsadvokat att åtgärda dessa fel inom en tidsfrist på fem dagar (åtta dagar om du inte har någon försvarsadvokat och ordföranden i domstolen ger instruktionerna direkt till dig).

En kopia av överklagandet och skälen lämnas till de andra berörda parterna i målet och hela akten presenteras för appellationsdomstolen.

 

Den högre regionala domstolen beslutar om ett överklagande av en dom i distriktsdomstolen och högsta domstolen beslutar om ett överklagande av en dom i den regionala domstolen.

När appellationsdomstolen har inlett förfarandena kommer den bestridda domen att presenteras och en rapport över målet att överlämnas.

Därefter ska du presentera och förklara grunderna för överklagandet. Om varken du eller försvarsadvokaten är närvarande, är det domstolens ordförande som gör detta.

Därefter kommer den allmänna åklagaren och vem som helst som kan vara direkt påverkad av appellationsdomstolens beslut att presentera sina argument.

När framställningarna har presenterats granskar appellationsdomstolen den bevisning som krävs för att kunna fatta ett beslut om överklagandet, om inte granskningen av bevisningen är så omfattande att det skulle innebära att man upprepar förstainstansdomstolens tidigare arbete.

Appellationsdomstolen kan:

 • avslå överklagandet (om överklagandet inte är rimligt, om det var försenat, om det lämnats in av en obehörig person eller av liknande skäl), men detta görs alltid vid en offentlig förhandling,
 • avslå överklagandet (om dess innehåll inte uppfyller kraven för ett överklagande),
 • avbryta åtalet,
 • upphäva den bestridda domen eller delar av den,
 • besluta att framställa målet för ett beslut om domstolens behörighet,
 • överlämna målet till en annan myndighet,
 • stoppa åtalet (om förstainstansdomstolen redan borde ha gjort det),
 • avbryta åtalet (om förstainstansdomstolen redan borde ha gjort det).

Den kan också upphäva den bestridda domen på grund av grundläggande fel i förfarandena:

 • fel i domen (otydlighet, ofullständiga slutsatser i målet),
 • tvivel om riktigheten i målets slutsatser eller att bevisningen måste reproduceras,
 • brott mot bestämmelserna i strafflagen,
 • brister i straffet,
 • ett felaktigt beslut om brottsoffrets anspråk.

När appellationsdomstolen har upphävt domen kan den antingen:

 • återlämna målet till förstainstansdomstolen,
 • besluta om en dom i målet och detta görs alltid vid en offentlig förhandling,
 • stoppa åtalet.

Vad händer om överklagandet misslyckas?

Om inte åklagaren har överklagat domen, kan appellationsdomstolen inte fatta ett beslut som förvärrar din situation.

När vinner den fällande domen laga kraft?

Om appellationsdomstolen inte återlämnar målet till förstainstansdomstolen, avslutas målet genom appellationsdomstolens beslut och beslutet vinner då samtidigt laga kraft. Förstainstansdomstolens dom vinner också laga kraft, om man inte omedelbart lämnar in ett överklagande mot det.

När domen har trätt i kraft kan du lämna in:

 • ett särskilt överklagande,
 • en hemställan till justitieministern om att lämna in klagomål om brott mot lagen till högsta domstolen,
 • ansökan om tillstånd att återuppta förfarandena.

Kan jag få ersättning om det första beslutet upphävs?

Du kan lämna in en begäran till justitieministeriet om ersättning enligt lagen om skador orsakade av en offentlig myndighet.

Kommer den fällande domen att registreras om mitt överklagande lyckas?

Fällande domar registreras endast när domen har vunnit laga kraft. När den fällande domen vinner laga kraft registreras detta i straffregistret. Om ett särskilt rättsmedel lyckas, tas denna registrering bort.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland efter rättegången?

Ja, du kan utlämnas för att avtjäna straffet om den återstående tiden är minst fyra månader.

Den aktuella myndigheten i det berörda landet måste begära utlämning och utlämningen måste överensstämma med författningsenliga bestämmelser och åtaganden samt med internationella fördrag om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Domstolen kan också begära utlämning som en del av en fällande dom.

Kan jag överklaga beslutet om att skicka tillbaka mig till mitt hemland?

Du kan överklaga beslutet när du får meddelandet om att avtjäna straffet. Du kan överklaga utlämningsdomen.

Kan jag prövas på nytt för samma brott om jag får en fällande dom?

Nej, inte heller i andra medlemsstater, om inte man inte ger tillstånd till återvinning av förfarandena.

Kommer information om åtalet och/eller den fällande domen att registreras i straffregistret?

Ja, straffregistret innehåller information om lagenliga fällande domar. Domstolen överlämnar denna information. Informationen sparas i hundra år från ditt födelsedatum.

Om den fällande domen upphävs, visas informationen inte i straffregistret. Du kan få ett utdrag ur registret om du begär det. Beroende på hur allvarlig den fällande domen är, kan den tas bort inom en tidsfrist som fastställts genom lag. Dessa tidsfrister sträcker sig från ett år efter att domen av avtjänats till femton år.

Informationen sparas även utan ditt samtycke.

Kan jag invända mot att informationen sparas?

Du kan lämna in en förvaltningstalan till distriktsdomstolen i Prag.

Länkar

Strafflag för allmänheten

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats