Tilltalade (brottmål)

Cypern

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person misstänks eller anklagas för ett brott som hanteras vid en rättegång i domstol. Information om smärre trafikbrott som vanligtvis omfattas av en slutgiltig påföljd som böter finns i faktablad 5. Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Cypern

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

 • En person som misstänks för att vara inblandad i ett brott kan förhöras av polisen. Polisen ansvarar för att utreda brottet.
 • Den misstänkta personen kan anhållas med stöd av ett rättsligt beslut, men tas personen på bar gärning krävs inget sådant beslut.
 • Före polisförhöret måste den misstänkta informeras om rätten att tala med en advokat samt om att han eller hon inte behöver uttala sig och att allt han eller hon säger kan användas som bevisning.
 • Om belastande bevisning har framkommit mot den misstänkta under utredningen, kan polisen väcka åtal mot henne eller honom när utredningen har avslutats. I allvarliga brottmål fattas beslut om åtal av Attorney-General (ung. justitiekansler). Polisen lyder under Attorney-General som enligt författningen har makt att inleda, leda, överta och fortsätta med eller avbryta straffrättsliga förfaranden.
 • Polisen överlämnar ett aktblad över den brottsliga gärningen till en distriktsdomare för godkännande. Om det godkänns inkallas den tilltalade till domstol på ett utsatt datum.
 • Brottmål kan beroende på hur allvarliga de är prövas: (a) förenklat av en enskild domare i distriktsdomstolen i det distrikt där brottet begicks, (b) på särskild ansökan genom brottmålsdomstolen för grövre brott (assize court) som består av tre distriktsdomare och en ordförande från en distriktsdomstol.
 • I förenklade förfaranden svarar den tilltalade på anklagelserna genom att samma dag som hon eller han kallas inför rätta erkänna eller neka till dessa. I mål som prövas av brottmålsdomstolen för grövre brott hålls på ett fastställt datum en preliminär förhandling med en domare i distriktsdomstolen. En preliminär förhandling behöver inte genomföras om Attorney-General konstaterar att det inte är nödvändigt. Nuförtiden brukar man inte hålla en preliminär förhandling.
 • Brottsoffret har rätt att väcka enskilt åtal.
 • Riksåklagaren (Attorney-General) har det övergripande ansvaret för åtalet inklusive rätten att lägga ned ett åtal.
 • Det finns ingen rättegång med jury på Cypern.
 • Om domstolen efter att ha hört den tilltalade kommer fram till att denne är oförmögen att föra talan på grund av mentalt funktionshinder eller oförmåga, kan domstolen begära att han eller hon behandlas på en institution för mentalt funktionshindrade.
 • Den tilltalade kan göra inledande invändningar mot åtalet för: (a) bristande behörighet, materiell eller territoriell, (b) tidigare frikännande eller fällande dom för samma gärning(ar), (c) benådning för brottet(n), (d) ofullständigt eller dubbelt åtal.
 • Mer än en person kan anklagas i samma åtal för kriminellt handlande som har samband med vartannat. Om detta anses vara orättvist kan domstolen bestämma att anklagelserna ska delas upp under rättegången.
 • Rättegången inleds med bevis till stöd för åtalet. När åtalsmålet avslutas beslutar domstolen om den tilltalade har ett mål att försvara. I sådant fall kallas den tilltalade av domstolen att försvara sig och informeras om sina rättigheter att tiga eller att göra en utsaga från förhörsbåset eller lämna bevisning under ed. Den tilltalade kan när som helst åberopa bevisning till sitt försvar. Man kan inte dra några ogynnsamma slutledningar om den tilltalade utnyttjar sin rättighet att tiga. När försvaret har avslutats gör parterna sina slutpläderingar och domstolen meddelar sin dom.
 • Alla vittnen som har lämnat bevisning under ed i domstolen kan korsförhöras.
 • Huvudförhandlingen måste följa normerna för en rättvis rättegång. Oskuldspresumtionen gäller under hela rättegången. Det är alltid åklagarsidan som bär bevisbördan. Om domstolen vid slutet av rättegången inte är säker bortom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig, måste han eller hon frikännas.
 • Om den tilltalade döms, inleds förfarandet om att bestämma straffet.

Information om alla dessa skeden i förfarandet och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

1. Juridisk rådgivning

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Anhållande och husrannsakan

3. Mina rättigheter under rättegången

 • Olika typer av straff

4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5. Trafikbrott

Länkar

The Law Office of the Republic of Cyprus

Högsta domstolen på Cypern

Polisen på Cypern

Senaste uppdatering: 18/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats