Tilltalade (brottmål)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Var kommer rättegången att hållas?

Målet kommer att prövas i domstolen i det distrikt där brottet begicks.

Rättegången är offentlig, såvida inte domaren beslutar att den ska hållas bakom stängda dörrar. I författningen anges skälen för att hålla en rättegång bakom stängda dörrar.

På Cypern finns inga rättegångar med jury. Domstolen, som består av professionella domare, prövar både faktiska och rättsliga omständigheter.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Åtalspunkterna kan ändras under rättegången om domstolen samtycker till det. Detta kan göras om informationen i åtalspunkterna är otillräcklig eller för att anpassa åtalspunkterna till bevisningen.

Nya åtalspunkter kan läggas till under rättegången om grundar sig på bevisning och om domstolen samtycker till det. Om detta görs kan förhandlingarna skjutas upp, så att du får möjlighet att förbereda försvaret.

Om endast en del av ett åtal har bevisats vid slutet av rättegången och det är ett fristående brott, kan du dömas för detta brott utan att åtalet ändras. På samma sätt kan du dömas för försök till brott som du åtalas för utan att åtalet ändras. Vid slutet av förfarandet kan domstolen begära att ytterligare åtalspunkter ska läggas till som på grundval av bevisningen och meddela dom utan att ändra åtalet, förutsatt att detta inte innebär en risk för att en felaktig dom meddelas.

Du kan ändra ditt försvar under rättegången i förhållande till alla eller några av åtalspunkterna, om domstolen samtycker till att du gör detta. Om du erkänner några av åtalspunkterna, kommer domstolen att pröva målet i förhållande till de återstående åtalspunkterna. Om du erkänner alla åtalspunkter, kommer domstolen att gå direkt till förfarandet för att bestämma straffet.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Du har rätt till en rättvis och offentlig förhandling inom en rimlig tid av en oberoende, opartisk och behörig domstol som inrättats enligt lag.

Domstolens dom ska vara välgrundad och meddelas generellt sett offentligt om inte offentlighet skulle skada rättvisans intressen.

Om du har åtalats för ett brott, har du som minimum följande konstitutionella rättigheter:

 • Att informeras direkt och detaljerat på ett språk du förstår om vilken typ av åtalspunkter man har fastställt mot dig och av vilka skäl.
 • Att få tillräcklig tid och resurser för att förbereda försvaret.
 • Att försvara dig själv eller genom en advokat du själv väljer och om du inte kan betala för juridiskt bistånd få kostnadsfritt juridiskt bistånd om detta ligger i rättvisans intressen.
 • Att ställa frågor till vittnen mot dig och att samma villkor gäller för vittnen som är till din fördel som för dem som är mot dig.
 • Att få kostnadsfritt juridiskt bistånd av en tolk om du inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.

Måste jag delta i rättegången?

När du har fått en kallelse att inställa dig i domstol måste du delta. Om du inte deltar kommer domstolen att fatta beslut om att anhålla dig.

Kommer jag att häktas eller försättas på fri fot under rättegången?

I regel kan du ställa borgen under rättegången med undantag för allvarliga mål. Beslut om frihetsberövande kan fattas om det finns en allvarlig risk för att du inte deltar i rättegången om du försätts på fri fot. Du kan också nekas borgen om det finns en risk för att du kan begå fler brott om du försätts på fri fot.

Om du nekas borgen och målet prövas i en distriktsdomstol, kan du inte kvarhållas i häkte i mer än åtta dagar förrän nästa inställande i domstolen. Det finns ingen tidsfrist för frihetsberövandet, om målet prövas i kriminaldomstolen för grövre brott (assize court).

Du har rätt att överklaga beslutet om att neka borgen. Överklagandet måste lämnas in inom tio dagar från beslutet.

Det finns ingen fast tidsgräns för frihetsberövandet under rättegången. Men du måste prövas inom en rimlig tid.

Jag bor i en annan medlemsstat. Kan jag delta i rättegången via videolänk?

Det finns ingen möjlighet att delta i straffrättsliga förfaranden via videolänk.

Kommer jag att få en advokat som företräder mig under rättegången?

Du behöver inte företrädas av en advokat i domstolsförhandlingarna. Du har rätt att försvara dig själv. Om du företräds av en advokat, har du rätt att byta advokat när som helst under förfarandena.

Om du inte har råd med en advokat, har du rätt till rättshjälp om det ligger i rättvisans intresse.

Om du företräds av en advokat under rättegången, kommer han eller hon att lägga fram ditt försvar. Om du försvarar dig själv har du samma rättigheter, inklusive rättigheten att tiga och rätten mot självangivelse.

Vilken är min uppgift under rättegången?

När åklagarsidan har lagt fram sitt mål, har du rätt att lägga fram för domstolen att det inte finns något mål att försvara av följande skäl:

 • det finns ingen bevisning som bevisar en väsentlig omständighet kring brottet,
 • åklagarsidans bevisning har visat sig vara otillförlitlig och otillräcklig för en säker fällande dom.

Om domstolen samtycker till ditt argument, kommer du att frikännas utan du behöver lägga fram ditt försvar.

Om domstolen beslutar att det finns ett mål att försvara, måste den informera dig om följande rättigheter:

 • att avlägga vittnesmål under ed. Om du gör det, kommer du att korsförhöras av åklagarsidan,
 • att lämna en osvuren utsaga från förhörsbåset. I det här fallet är du inte skyldig att korsförhöras,
 • att tiga. Man kan inte dra några ogynnsamma slutledningar om den tilltalade utnyttjar sin rättighet att tiga.

Kan jag begära vittnen till mitt försvar?

Antingen du väljer att avlägga vittnesmål eller inte har du rätt att begära vittnen till ditt försvar.

Om du väljer att avlägga vittnesmål under ed och du ställs inför en anklagande fråga, måste domstolen påminna dig om din rättighet att inte svara.

Vad händer om jag ljuger i domstolen?

Om du lämnar en falsk utsaga under rättegången, begår du mened som kan straffas med fängelse.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till åtalspunkterna mot mig?

Du har rätt att bestrida åklagarsidans bevisning genom att korsförhöra åklagarsidans vittnen. Du kan även invända mot bevisningen.

Kan jag lägga fram bevisning som stöder mitt mål?

Du kan ta fram bevisning till stöd för ditt försvar som är relevant för rättegångens resultat och som är tillåtlig enligt lag. Om du väljer att framhäva din karaktär, har du rätt att kalla karaktärsvittnen till ditt försvar.

Kan jag anlita en privatdetektiv för att samla in bevisning till min fördel?

Ja, det kan du. Den insamlade bevisningen som läggs fram i domstolen omfattas av samma regler som all annan bevisning.

Kommer information ur straffregistret att beaktas?

Straffregistret avslöjas inte under rättegången om du inte väljer att avlägga vittnesmål och framhäver din karaktär genom att göra utsagor mot karaktären hos åklagarsidans vittne under korsförhör.

Bevisning för tidigare brott kan läggas fram för domstol, om brottet du prövas för liknar andra brott som du har begått.

Dina tidigare fällande domar i andra medlemsstater kan tas med i beräkningen, om de fällande domarna inte har upphört att gälla.

Vad händer vid slutet av rättegången?

När rättegången avslutas lämnar parterna in sina slutpläderingar och domstolen meddelar sin dom.

Du kan dömas eller frikännas av domstolen.

Om du döms, har du rätt att vända dig till domstolen innan den utdömer straffet, i syfte att nedsätta straffet.

För information om möjliga straff, se här.

Vilken funktion har brottsoffret under rättegången?

Brottsoffret har ingen specifik funktion under rättegången, men kan kallas att avlägga vittnesmål om omständigheterna kring brottet och om de men, skador och förluster han eller hon har drabbats av som en följd av brottet.

I förfarandet där straffet utmäts, kan åklagarsidan begära att brottsoffret beskriver följderna av brottet. Om du samtycker till att ersätta brottsoffret eller om brottsoffret är beredd att förlåta gärningen, kan ditt straff nedsättas.

Olika typer av straff

Nedan presenteras en lista över olika straff som kan utmätas av en domstol på Cypern:

 • Fängelse, dvs. fängslande i ett statsfängelse under en specifik tidsperiod.
 • Periodiskt fängelse. Om du döms för ett brott med ett straff på tre år eller mindre, kan du dömas till periodiskt fängelse under högst femtiotvå veckor. Du sitter då i fängelse varje vecka från fredag kl. 8.00 till måndag kl. 5.00.
 • Villkorlig fängelsedom. Om ditt fängelsestraff är två år eller mindre, kan det skjutas upp under en period på tre år på vissa villkor. Om du bryter mot villkoren, kommer det ursprungliga fängelsestraffet att tillämpas och det kan även få andra följder.
 • Villkorlig dom. Domstolen kan besluta om villkorlig dom som kräver att du övervakas av en övervakare under en period på ett till tre år. Det finns särskilda lagstadgade regler för behandling av ungdomsbrottslingar.
 • Ungdomsbrottslingar. Straffbarhetsåldern är 14 år. Det är sällan personer mellan 14 och 18 år fängslas.
 • Beslut om att förflytta en minderårig från hans eller hennes familj. Om en förälder eller en person som ansvarar för en minderårig döms för vissa brott, kan domstolen besluta att barnet flyttas till en säker plats. Det är då chefen för den sociala myndigheten som ansvarar för barnet.
 • Beslut om behandling av en narkotikamissbrukare. Om en person döms för ett narkotikabrott, kan domstolen besluta att personen behandlas på ett behandlingscenter för narkotikaavvänjning i stället för att få ett annat straff, under förutsättning att personen samtycker till detta.
 • Ställa säkerhet för att inställas sig till dom. I det här fallet fastställs villkor som kräver att du följer lagen under en viss tidsperiod. Om du bryter mot villkoret kan du dömas både för att bryta mot beslutet och för det ursprungliga brottet.
 • Domstolen kan ålägga dig att upprätthålla den allmänna ordningen under en viss tidsperiod.
 • Förbud mot att delta i sportevenemang. Om du döms för en (flera) våldsgärning(ar) under en fotbollsmatch eller andra idrottstävlingar kan domstolen utöver annat straff, förbjuda dig att delta i fotbollsmatcher eller idrottstävlingar.
 • Beslut om att beslagta intäkter från brottet.
 • Indraget körkort. Om den fällande domen rör ett trafikbrott, kan du få körkortet indraget. Detta gäller utöver andra straff som domstolen kan ådöma dig.
 • Förbud mot att inneha eller använda jaktgevär. Detta kan tillämpas om du döms för olaglig användning av jaktgevär.
 • Beslut om förverkande. Du kan åläggas att förverka föremål som du innehar olagligt eller som du har skaffat på olaglig väg.
 • Beslut om rivning. Domstolen kan ålägga dig att riva en byggnad som har uppförts på olaglig väg.

Länkar

Regeringens webbplats med hänvisning till författningen

Senaste uppdatering: 18/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats