Tilltalade (brottmål)

Vad är syftet med en brottsutredning?

Syftet med en brottsutredning är att ta fram uppgifter och klargöra omständigheterna kring ett brott.

Utredningen utförs i regel av polisen. I undantagsfall kan det cypriotiska ministerrådet eller Attorney-General (ung. justitiekansler) ge experter i uppdrag att utföra utredningen. Beslut om att väcka åtal fattas i regel av polisen under överinseende av Attorney-General. I allvarliga brottmål fattas beslutet av Attorney-General.

En utredning inleds när polisen informeras om att ett (eller flera) brott har begåtts.

Polisen undersöker brottsplatsen och samlar in relevant information och material. De undersöker även och tar vittnesmål från person(er) som har information om brottet.

Om bevisningen antyder att du har varit inblandad i brottet, kan polisen förhöra dig före eller efter anhållandet.

När och hur kan polisen begära information från mig?

Om polisen anser att du har användbar information om ett brott, kan de kräva att du följer med till polisstationen för att ge ditt vittnesmål eller ta fram relevanta dokument. Om du vägrar att infinna dig kan de delge dig en skriftlig kallelse. Det är ett straffbart att inte följa en sådan kallelse utan att ha en rimlig ursäkt.

Kommer jag att få veta vilka rättigheter jag har?

Om du är misstänkt för att vara inblandad i ett brott måste du få dina rättigheter upplästa på följande vis innan du förhörs: "Du är inte skyldig att säga någonting om du inte vill, men allt du säger skrivs ner och kan användas som bevisning". Om du är minderårig, måste du också informeras om din rättighet att tala med din förälder eller förmyndare.

Du kan anhållas med stöd av ett rättsligt beslut och under vissa omständigheter utan en anhållningsorder. Se här.

Vilken information får jag om jag anhålls?

Du måste informeras om skälen till anhållandet, såvida inte våldsamma reaktioner från din sida omöjliggör detta.

Vad händer efter anhållandet?

Du måste föras inför en domare inom 24 timmar, om du inte redan har försatts på fri fot.

Vad händer om det finns en europeisk arresteringsorder mot mig?

En europeisk arresteringsorder måste följa det förfarande och innehålla den information som krävs enligt lag. Den ska utfärdas av en juridisk myndighet i sökandelandet. För mer information se här.

Kommer jag att häktas eller försättas på fri fot?

Om polisen anser att du bör frihetsberövas, måste de ansöka hos en domare i distriktsdomstolen om att hålla dig häktad i högst åtta dagar. Denna period kan förlängas under förutsättning att den totala häktningsperioden inte är längre än tre månader.

Domstolen kan hålla dig häktad om det finns bevisning som talar för att du var inblandad i det (de) aktuella brottet(n). Domstolen tar också ställning till om häktning är nödvändig för utredningen och väger detta mot din rätt till frihet.

Kan jag överklaga beslutet att häkta mig?

Du kan överklaga beslutet. Överklagandet måste lämnas in inom tio dagar.

Vad händer om jag inte besvarar polisens frågor?

Man kan inte dra några ogynnsamma slutledningar om den tilltalade utnyttjar sin rättighet att tiga.

Polisförhöret får inte vara förtryckande eller upprepande.

Kan jag ha en advokat under förhöret?

Du har inte rätt att ha en advokat under polisförhöret. När du har anhållits har du omgående rätt att tala i telefon i enrum med en advokat du själv väljer.

Jag talar inte språket. Kan jag få en tolk?

Lagen föreskriver att du måste få hjälp av en tolk på ett språk du helt förstår och talar.

Kan jag berätta vad som har hänt för en släkting eller en vän?

Du har rätt att tala med en släkting eller en person du själv väljer. Om du är minderårig,

har du också rätt att tala med din förälder eller förmyndare i polisens närvaro. Polisen informerar dina föräldrar eller din förmyndare om frihetsberövandet.

Det kan hända att du måste vänta tolv timmar innan du får tala med vänner och släktingar, om det finns en rimlig misstanke om att ditt samtal med dem direkt efter anhållandet:

  • leder till att bevisning förstörs,
  • förhindrar anhållande av en annan person/andra personer i samband med samma brott,
  • leder till att en annan misstänkt person/andra misstänkta personer flyr eller begår ett annat brott.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag kontakta min ambassad?

Om du kommer från ett annat land, har du rätt att tala med din ambassad eller ditt konsulat. Om företrädaren inte är tillgänglig, har du rätt att tala med ombudsmannens kontor eller den nationella organisationen för skydd av de mänskliga rättigheterna.

Kan jag få träffa en läkare när jag har frihetsberövats?

Om du behöver medicinsk vård under anhållandet eller frihetsberövandet, måste polisen se till att du undersöks av en läkare och vid behov tas till sjukhus. Du har rätt att välja läkare själv.

Måste jag vara på Cypern under utredningen?

Om du kommer från ett annat land är du enligt lag inte skyldig att vara närvarande under polisutredningen. Lagen har ännu inte gjort det möjligt för dig att ta del av utredningen via videolänk.

Du kan lämna landet om inte en anhållningsorder har utfärdats mot dig.

Kan mitt hem eller mina affärslokaler genomsökas under utredningen?

Ditt hem eller dina affärslokaler kan endast genomsökas om man har fått ett beslut om husrannsakan, såvida du inte skriftligen har samtyckt till husrannsakan

Förekommer kroppsvisitation?

En person av samma kön kan även utföra en kroppsvisitation på dig. Se här.

Kan polisen ta mina fingeravtryck, DNA-prov etc.?

Om du har frihetsberövats har polisen enligt lag rätt att ta kroppsmått, foto, fingeravtryck, handavtryck, prov på din handstil, naglar, hår och saliv som en del av utredningen.

Om du inte samtycker till detta, kan du dömas till fängelse eller böter. Polisen kan även ta blod- och urinprov om du samtycker till det. Om du inte samtycker till det, kan domstolen utfärda ett beslut som tillåter polisen att ta sådana prov under överinseende av läkare.

Måste jag delta i en konfrontation?

Om du har frihetsberövats på laglig väg, har polisen rätt att kräva att du deltar i en konfrontation.

Kan jag klaga över polisens behandling?

Ett klagomål mot polisen kan lämnas till den oberoende myndigheten för utredning av anklagelser och klagomål mot polisen.

Vad händer vid slutet av rättegången?

Du kan åtalas av polisen om det vid slutet av utredningen finns tillräcklig bevisning för att inleda ett brottmål mot dig. Innan du åtalas måste du ytterligare en gång få veta vilka rättigheter du har. Du kan erkänna eller neka eller vänta med att svara tills du kommer till domstolen. Åtalet väcks sedan i domstol.

Åtalspunkterna i åtalet kan variera från de ursprungliga åtalspunkterna.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan har åtalats för i en annan medlemsstat?

Om du frikänns eller döms för ett brott kan du inte prövas för samma brott igen. Du kan inte förklaras skyldig för en gärning eller försummelse som inte var ett brott då det begicks.

Det finns inga bestämmelser mot att väcka åtal mot dig i domstolar i två olika länder. Men detta är ytterst ovanligt och du kan invända mot förfarandet i någon av domstolarna.

Vad händer vid den första domstolsförhandlingen?

När du har inkallats till domstolen har du rätt att få vittnesmålen samt övriga dokument som har samlats in under polisutredningen inklusive dem som ingår i åklagarsidans mål.

Åklagarsidan kan kalla ytterligare vittnen under rättegången under förutsättning att man meddelar försvaret detta i god tid.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Bevisning över tidigare fällande domar tas normalt sett inte upp under rättegången.

Om du döms för ett brott, kommer liknande fällande domar att beaktas när man beslutar om straffet (se faktablad 5).

Befogenhet för anhållande och husrannsakan

Polisens befogenhet att anhålla

I Cyperns författning föreskrivs det att en person inte kan anhållas på laglig väg, om man inte har utfärdat ett korrekt och välgrundat beslut om detta. Denna författningsbestämmelse har företräde före alla bestämmelser i lagar om straffrättsliga förfaranden som tillåter anhållande utan rättsligt beslut.

Polisen kan ansöka om anhållningsbeslut hos en domare i distriktsdomstolen. Polisen måste lämna in en edsvuren utsaga som visar att det finns bevisning som antyder att du är misstänkt för inblandning i ett brott och att det är nödvändigt att anhålla dig för brottsutredningen.

Anhållningsbeslutet utfärdas inte automatiskt. Domaren har handlingsfrihet och måste väga personens rätt till frihet å ena sidan mot rättssäkerheten å den andra sidan.

Ett anhållningsbeslut gäller tills det har verkställts eller återkallats av en domare.

Polisens befogenhet att genomföra en husrannsakan

För att få genomsöka ditt hus eller dina affärslokaler krävs ett beslut om husrannsakan, om du inte uttryckligen har samtyckt till genomsökningen skriftligen. Det måste anges skäl i beslutet om husrannsakan. Beslutet utfärdas av domaren i distriktsdomstolen utifrån den information som polisen har lämnat under ed. Domaren vara helt säker på att det finns rimliga skäl för att utfärda beslutet om husrannsakan.

En polistjänsteman har rätt att stoppa och genomsöka din bil:

  • om tjänstemannen rimligtvis tror att han kan finna narkotika,
  • för att kontrollera om det finns sprängämnen eller olagliga vapen i bilen.

Kroppsvisitation måste utföras av en polistjänsteman av samma kön som dig.

En polistjänsteman som rimligtvis misstänker att du innehar narkotika har rätt att stoppa och genomsöka dig, och även anhålla dig om han finner narkotika.

Du har inte rätt att överklaga beslutet om att utfärda beslut om anhållande eller husrannsakan.

Länkar

Law Office of the Republic of Cyprus

Högsta domstolen på Cypern

Senaste uppdatering: 16/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats