Tilltalade (brottmål)

Kan jag överklaga?

Du kan utan förbehåll överklaga en fällande dom och ett straff till högsta domstolen. En fällande dom som bygger på ett erkännande kan du inte överklaga, såvida inte de sakförhaållanden som åtalet vilar på inte konstituerar ett brott.

Vilka tidsfrister gäller?

Ditt överklagande av en fällande dom och/eller ett straff måste lämnas in inom tio dagar från det datum då straffet meddelades. Överklagandet ska lämnas till registreringskontoret för den distriktsdomstol där målet prövades och till registreringskontoret för högsta domstolen om målet prövades i en brottmålsdomstol för grövre brott (assize court).

Vilka är skälen för överklagande?

Skälen för överklagande av en fällande dom är att:

 • man har brutit mot de normala reglerna för en rättvis rättegång,
 • den fällande domen är orimlig med hänsyn till bevisläget,
 • domstolen har gjort en felaktig bedömning av en rättsfråga,
 • ett grovt rättegångsfel har begåtts.

Skälen för överklagande av ett straff är att:

 • påföljden är felaktigt i princip – dvs. domstolen har varit på villospår när det gäller fakta eller lagen eller båda,
 • påföljden är uppenbart oproportioneligt eller olämpligt.

Skälen för överklagande av den fällande domen och påföljden måste förklaras och motiveras fullt ut i överklagandet.

Vad händer om jag överklagar?

Om du utnyttjar din rättighet att överklaga förblir den fällande domen eller påföljden giltig tills man har fattat beslut om överklagandet.

I normala fall avslutas överklagandet inom sex till tolv månader.

Bevisning prövas normalt sett inte vid överklagande. Ny bevisning kan prövas om den utan ditt förvållande har blivit känd först efter rättegången. Den måste vara betydelsefull för rättegången och relevant för skuldfrågan.

Vad händer när målet prövas på nytt?

Parterna har rätt att vända sig till domstolen med argument för och mot överklagandet. En sammanfattning av argumenten lämnas in skriftligen före förhandlingen. Överklagandet är inte en förnyad prövning av det ursprungliga målet. Syftet är att granska om förstainstansavgörandet är hållbart.

Vad kan domstolen besluta?

Högsta domstolen kan:

 • tillåta överklagandet och upphäva den fällande domen,
 • tillåta delar av överklagandet och bekräfta andra delar av den fällande domen där du har förklarats skyldig på ett antal åtalspunkter,
 • avvisa överklagandet,
 • ogiltigförklara den fällande domen och döma dig för ett annat brott som är mer relevant utifrån bevisningen och tillämpa en ny påföljd,
 • tillåta överklagandet och återförvisa målet för ny prövning i samma domstol eller i en annan domstol.

Vad händer om överklagandet lyckas/misslyckas?

Om överklagandet av den fällande domen lyckas, upphävs domen och påföljden ogiltigförklaras. Om det misslyckas, avvisas överklagandet mot den fällande domen. Vid överklagande mot straffet har högsta domstolen befogenhet att minska eller ändra straffet. Om överklagandet mot den fällande domen och/eller straffet misslyckas, har högsta domstolen befogenhet att besluta att fängelsestraffet träder i kraft från den dag då överklagandet avvisades.

Går det att överklaga till en högre/annan domstol?

Det finns ingen tredje instans. Du har förbrukat alla rättsmedel du kan utnyttja, när beslutet om överklagandet meddelas. Om någon av dina rättigheter som garanteras enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna kränks, kan du överklaga till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna när det inte finns fler lokala rättsmedel.

Kan jag få ersättning om det första beslutet var felaktigt?

Om överklagandet mot domen lyckas och du redan har suttit i fängelse, ger dig lagen rätt att söka ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kommer den fällande domen att registreras om mitt överklagande lyckas?

Om den fällande domen upphävs vid överklagandet, registreras den fällande domen inte.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka efter rättegången?

Om du döms till fängelsestraff på Cypern, kan du skickas till ditt land för att avtjäna straffet under förutsättning att fängelsestraffet är mer än sex månader. Denna tidsbegränsning kan upphävas i undantagsfall. Du informeras om denna rättighet när du tas in på fängelset.

Du överförs inte automatiskt till din medlemsstat. Du måste begära att få avtjäna straffet i ditt land genom att ansöka om detta antingen i den stat som har utfärdat straffet (Cypern) eller i din medlemsstat.

I undantagsfall kan överförandet göras utan ditt medgivande om en av staterna anser det vara nödvändigt på grund av din ålder eller ditt fysiska eller mentala tillstånd.

Villkoren för överförandet föreskrivs i konventionen om överförande av dömda personer. Ett villkor är att gärningen eller försummelsen som du har dömts för måste vara ett brott enligt lagen i den förvaltande staten.

När du överförs till din medlemsstat regleras alla frågor som rör villkor för frihetsberövande av lagen i denna stat och inte av lagen i den stat som utfärdade straffet. Du måste samtycka till ett sådant överförande om inte de undantag som nämnts ovan har tillämpats.

Du kan inte överklaga ett beslut om att överföra dig till ditt hemland för att avtjäna straffet.

Kan jag prövas på nytt för samma brott om jag får en fällande dom?

Du kan inte prövas två gånger för samma brott antingen det har begåtts på Cypern eller i ett annat land. Principen ne bis in idem är en grundläggande rättighet som garanteras i Cyperns författning.

Kommer information om åtalet att registreras i straffregistret?

Polisen förvarar ett register över tidigare fällande domar. Alla nya fällande domar registreras i straffregistret. Straffregistret förvaras och används i första hand för att kunna tillämpas då straffet ska bestämmas. Åtal som inte resulterar i en fällande dom registreras inte.

Tidsfristen för hur länge din fällande dom förvaras i straffregistret beror på straffets beskaffenhet och sträcker sig från fem till högst tolv år.

Straffregistret förvaras av polisen utan ditt samtycke och du kan inte invända mot att din(a) fällande dom(ar) förvaras i registret.

Länkar

Konventionen om överförande av dömda personer

Senaste uppdatering: 16/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats