Tilltalade (brottmål)

Det är mycket viktigt att du får juridisk rådgivning, om du är inblandad i det straffrättsliga förfarandet på något sätt. I faktabladen visar vi när och under vilka förhållanden du har rätt att företrädas av advokat. Här visar vi också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad visar hur du hittar en advokat och hur advokatens kostnader kan täckas om du inte har råd att betala.

Hitta en advokat

Om du är misstänkt för att vara inblandad i ett brott har du rätt att samråd med en advokat. Om du åtalas för ett brott har du rätt att företrädas av en advokat i domstolsförhandlingarna. Du har alltid rätt att själv välja vilken advokat du vill företrädas av.

Kommunikationen mellan advokaten och klienten är konfidentiell. Samtalen hålls i enrum och får endast avslöjas med ditt samtycke.

Betala för en advokat

Om det brott du misstänks för kan ge mer än ett års fängelse, har du rätt till rättshjälp i alla skeden i det straffrättsliga förfarandet.

Om du ansöker om rättshjälp, kommer domstolen att avgöra om det är berättigat att bevilja dig rättshjälp. Bedömningen grundar sig på en socioekonomisk rapport som utarbetas av domstolledningens socialkontor.

Om du är berättigad att få rättshjälp, har du rätt att välja en advokat från en lista som tagits fram av Cyperns advokatsamfund.Du hittar relevant information om advokatlistan på kansliet vid den domstol där förfarandena mot dig inleddes. Om du inte väljer en advokat från listan, kan domstolen utse en advokat åt dig.

Det är brottsligt att göra falska uttalanden om sin ekonomiska situation för att få rättshjälp. Om du begår ett sådant brott, är du skyldig att betala tillbaka den rättshjälp du har fått till staten och domstolen kan utfärda en order om detta.

Om du har ett klagomål mot en advokat för brott mot de etiska reglerna, kan detta lämnas till ansvarsnämnden hos Cyperns advokatsamfund.

Länkar

Information om rättshjälp från ministeriet för rättsliga frågor och allmän ordning

Cyperns advokatsamfund

Senaste uppdatering: 16/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats