Tilltalade (brottmål)

Det är mycket viktigt att du får juridisk rådgivning om du är inblandad i det straffrättsliga förfarandet på något sätt. I faktabladen visar vi när och under vilka förhållanden du har rätt att företrädas av advokat. Här visar vi också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad visar hur du hittar en advokat och hur advokatens kostnader kan täckas om du inte har råd att betala.

Hitta en advokat

Om du själv utser din advokat men inte känner till någon, kan du välja någon av de advokater som arbetar i förstainstansdomstolen i det område där du bor. Du hittar även kontaktuppgifter till Bulgariens 27 advokatsamfund på webbplatsen för högsta advokatrådet. Om du har anhållits, har du rätt att omgående träffa en advokat. Efter anhållandet har du även rätt att kontakta en släkting eller en vän och du kan då be dem anlita en advokat åt dig.

Betala för en advokat

Om du själv utser din advokat, betalar du för tjänsterna enligt ett skriftligt avtal som skrivits under av dig och advokaten.

Om du inte har råd att betala men vill ha en advokat – och rättvisans intresse kräver detta – har du rätt att få rättshjälp. Du kan själv begära att få rättshjälp och du kan även få det automatiskt om du enligt lag måste ha ett försvar. Beroende på vilket skede i förfarandet du befinner dig i (se faktablad 1) fattas detta beslut antingen av åklagaren (före rättegången) eller av domstolen (under rättegången) utifrån en bedömning av dina tillgångar.

Om du behöver juridisk rådgivning skickar åklagaren eller domstolen omedelbart sitt beslut till rådet för respektive advokatsamfund som utser en advokat åt dig. Tänk på att du måste återbetala den summa som betalats till din tilldelade advokat, om du förklaras skyldig.

Länkar

Lagen om advokatväsendet

Lagen om rättshjälp

Lagen om rättegångar i brottmål

Nationella myndigheten för juridiska tjänster

Högsta advokatrådet

Senaste uppdatering: 09/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats