Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Hur handläggs smärre trafikbrott?

I Österrike handläggs smärre trafikbrott inte av domstolarna. Det är förvaltningsmyndigheternas uppgift. Domstolarna handlägger endast trafikbrott som leder till olyckor med fysiska skador (kroppsskada till följd av vårdslöshet i trafik).

Lindrigare trafikbrott bestraffas med fasta strafförelägganden, förenklade strafförelägganden eller strafförelägganden.

Ett fast strafföreläggande innebär böter på upp till 36 euro för ett lindrigare brott (t.ex. parkeringsbrott). Om du inte betalar böterna, anmäls du till förvaltningsmyndigheten. Ett högre bötesbelopp påförs då i efterföljande förfaranden.

Ett förenklat strafföreläggande utfärdas inte mot en specifik person, utan delges till den person (t.ex. bilens ägare) som myndigheten antar känner eller lätt kan identifiera den ansvarige.

Böter på upp till 220 euro kan påföras inom ramen för ett förenklat strafföreläggande (t.ex. smärre fortkörningsbrott där hastighetsgränsen överskrids med 10–20 km/h). Om böterna inte betalas inom fyra veckor upphör det förenklade strafföreläggandet att gälla och lämpliga administrativa förfaranden inleds mot bilens förare.

Om en behörig befattningshavare rapporterar ett lindrigare brott (t.ex. mer än ett smärre fortkörningsbrott), och/eller brottet identifieras av en automatisk övervakning (t.ex. fartkamera), kan myndigheten utfärda böter på upp till 365 euro genom strafföreläggande. Du kan lämna in en skriftlig eller muntlig invändning mot strafföreläggandet inom två veckor.

Du måste lämna in invändningen till den myndighet som utfärdade strafföreläggandet.

Den 1 juli 2005 trädde ett registreringssystem för trafikbrott (åtgärder mot högriskförare) i kraft. Här tar man upp 13 typer av registrerade brott med hög risk.

Ett förbud mot att köra bil i Österrike utfärdas mot utländska förare som har tre registrerade brott.

Den 1 mars 2008 trädde lagen om verkställighet av administrativa påföljder över hela EU i kraft, varigenom påföljder för trafikbrott kan verkställas över hela EU.

Hur handläggs andra smärre brott?

Lindrigare brott straffbeläggs i allmänhet enligt lagen om förseelser. Det finns olika typer av påföljder: böter (vanligaste typen) och fängelse (under vissa omständigheter). Den behöriga myndigheten är den myndighet som har lokalt och materiellt ansvar (instanser enligt förvaltningsrätten).

För allmän information om möjligt rättsligt skydd mot ett beslut av en förvaltningsmyndighet, klicka här.

Kommer dessa brott att visas i straffregistret?

I Österrike registreras påföljder som påförts enligt förvaltningsrätten inte i straffregistret.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats