Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. Under Austrian law you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the state. The prosecuting authorities, directing the criminal investigation department, as well as the courts must determine the facts and clear up all circumstances that are of importance when assessing the facts. In the following factsheets, you will learn about your rights as a defendant if criminal proceedings are brought against you in Austria. You have different rights during the different stages of the proceedings. The most important stages in the proceedings will be explained in summary form so that you can quickly access the information that you need.

Summary of the criminal process

In principle, the criminal process in Austria comprises three procedural stages:

 • preliminary proceedings
 • trial
 • appeal

Details on all of these stages in the criminal process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and taking of evidence
 • Arrest and pre-trial detention (including the European Arrest Warrant)
 • Criminal charges
 • Preparation for trial by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Minor offences

Last update: 22/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

1 - Juridisk rådgivning

Det är mycket viktigt att du får juridisk rådgivning, om du är inblandad i det straffrättsliga förfarandet på något sätt. I faktabladen visar vi när och under vilka förhållanden du har rätt att företrädas av advokat. Detta allmänna faktablad visar hur du hittar en advokat och hur advokatens kostnader kan täckas om du inte har råd att betala.

Hitta en advokat

I Österrike kan endast advokater försvara dig i domstol (med några få undantag). Österrikes federala advokatsamfund har ett elektroniskt register över advokater som du kan få tillgång till Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Om du får veta att utredningar som leder till straffrättsliga förfaranden har inletts mot dig i Österrike, bör du välja en advokat och avtala ett möte med honom eller henne för att diskutera frågan. Detta bör om möjligt göras innan du förhörs första gången.

Personer som anhålls har rätt att kontakta en advokat innan de förhörs. Om du inte känner till någon advokat, kan du kontakta de Länken öppnas i ett nytt fönsterjourhavande advokaterna. Polisen eller åklagarmyndigheterna måste tillåta dig att kontakta denna tjänst.

Betala för en advokat

Om du utser en advokat att försvara dig, måste du generellt sett själv betala för hans eller hennes tjänster. Om det inte finns något avtal om arvodet, kan advokaten begära att få en rimlig ersättning. Arvodena som finns i förteckningen Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmänna arvodeskriterier (AHK) kan användas som utgångspunkt när arvodet beräknas.

Om du äventyrar din egen eller din familjs ekonomi genom att själv betala för försvaret, och om en försvarsadvokat krävs, ska du tilldelas en försvarsadvokat utan kostnad. I sådana fall får du även kostnadsfria kopior av akten. Du kan ansöka om rättshjälp för en försvarsadvokat genom att använda den här Länken öppnas i ett nytt fönsterblanketten.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

Syftet med brottsutredningen är att fastställa omständigheterna, så att åklagarmyndigheterna kan besluta om åtal ska inledas eller om målet ska avslutas. Om åtal ska inledas är syftet med de förberedande förfarandena också att förenkla för rättegången så att den kan slutföras snabbt.

Vilka är de olika skedena i brottsutredningen?

 • Syftet med brottsutredningen är att avgöra om ett brott har begåtts och i så fall av vem.
 • När utredningar har inletts mot en person som är misstänkt för ett specifikt brott anses denna person vara tilltalad.
 • Domstolen ska vidta vissa åtgärder i utredningen. Den ska rekonstruera brottet och följa principen om så kallat kontradiktoriskt förfarande. Den allmänna åklagaren och den tilltalade är, tillsammans med hans eller hennes försvarsadvokat, närvarande under dessa förfaranden och har rätt att ställa frågor till den person som förhörs. Åklagarmyndigheterna kan också begära att domstolen upptar ytterligare bevisning, om de anser att det är nödvändigt på grund av allmänintresset.
 • Åklagarmyndigheterna och/eller brottsutredningsavdelningen kan vidta de flesta utredningsåtgärder på eget initiativ utan domstolens medgivande. Dessa åtgärder omfattar i synnerhet efterforskning och förhör liksom att fastställa identitet på personer, utföra genomsökningar etc.
 • Frihetsberövandet före rättegången förutsätter, liksom förlängning av sådant frihetsberövande ett domstolsbeslut. Samma sak gäller användningen av tvångsmedel som kan inkräkta på de grundläggande rättigheterna (t.ex. husrannsakan på platser som skyddas av husinnehavarens rättigheter, tillgång till bankkonton, telefonavlyssning eller analys av telefonuppgifter).
 • Åklagarmyndigheterna måste avsluta utredningen om det kan konstateras att något brott inte har begåtts eller om de fastställda omständigheterna inte räcker för att fälla den tilltalade. I alla andra fall där omständigheterna har fastställts i tillräcklig utsträckning, ska åklagarmyndigheterna väcka åtal i den behöriga domstolen.
 • Åklagarmyndigheterna kan avstå från vidare åtal och istället tillämpa ett alternativt förfarande (Länken öppnas i ett nytt fönsterdiversion) i mål som inte kan avskrivas, men där utdömande av påföljd inte förefaller  nödvändigt, eftersom den tilltalade (i de flesta fall) betalar böter. Denna lösning kan dock inte användas om brottet resulterade i dödsfall eller om det hamnar inom behörigheten för en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol, med andra ord om det brott som den tilltalade anklagas för leder till fängelse i mer än fem år (i regel).

Mina rättigheter under brottsutredningen

Du har olika rättigheter beroende på de olika åtgärderna och skedena i utredningen:

I alla händelser har du följande rättigheter, oberoende av i vilket skede av förfarandena du befinner dig:

 • Du måste så tidigt som möjligt informeras om att du är föremål för utredning, om vilket brott du misstänkts för och om dina viktigaste processrättigheter.
 • Under varje skede i förfarandena har du rätt att välja en försvarsadvokat eller att ansöka om en försvarsadvokat genom rättshjälpssystemet (se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 1). Om omständigheterna eller rättsfrågorna är komplicerade, kan du inom ramen för rättshjälpssystemet ansöka om en försvarsadvokat för hela förfarandet. Detta brukar vara fallet i straffrättsliga förfaranden mot utlänningar som inte är förtrogna med det österrikiska rättssystemet. I alla mål som kräver det som kallas Länken öppnas i ett nytt fönsterobligatoriskt försvar, kommer du att tilldelas en försvarsadvokat om du inte själv utser en sådan. Om du inte företräds av en försvarsadvokat genom rättshjälp, måste du själv stå för kostnaderna för den tilldelade försvarsadvokaten.

De viktigaste skedena där du måste ha försvarsadvokat är hela perioden med frihetsberövande före rättegången, under förfarandena med institutionalisering av mentalt avvikande brottslingar, förfarandena i en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol eller rättegång med en enskild domare om brottet leder till fängelse i mer än tre år.

 • Gå igenom akten.
 • Kommentera åtalspunkterna mot dig eller för att tiga.
 • Begära att bevisning upptas.
 • Överklaga mot åtgärder som vidtagits av åklagarmyndigheterna eller brottsutredningsavdelningen liksom mot domstolsbeslut.
 • Tilldelas en översättare/tolk.

Utredning och insamling av bevisning (1)

Vem utför utredningarna?

Åklagarmyndigheterna som leder brottsutredningsavdelningen ansvarar för att utföra utredningarna. Brottsutredningsavdelningen påbörjar utredningen på eget initiativ, om en en tredje person lämnar in en rapport till polisen eller på uppdrag av den allmänna åklagaren.

Vilken information får jag?

Åklagarmyndigheterna eller brottsutredningsavdelningen måste i alla mål informera dig om att man utreder dig och varför. Vidare måste du informeras om att du som tilltalad inte är skyldig att göra en utsaga och att utsagan – om du väljer att göra en sådan – kan användas som bevisning mot dig.

Om du har begått brottet som du anklagas för och om du bekänner brottet (om du erkänner dig skyldig) är detta en viktig förmildrande omständighet när domstolen bestämmer ditt straff. Men ett erkännande av skuld påverkar inte rättegångens förlopp.

Vad händer om jag inte talar tyska?

Om du inte kan kommunicera tillräckligt bra på tyska, har du rätt att begära en tolk som utses utan kostnad under förhöret. Du behöver inte och du bör inte besvara några frågor om tolken inte är närvarande. Tolken tolkar de frågor du får till ett språk du kan förstå. Tolken tolkar även dina svar till tyska.

Tolken måste under alla omständigheter tolka informationen och instruktioner om de rättsfrågor som du måste få enligt lag. Om du vill kan tolken även hjälpa dig i kontakterna med den försvarsadvokat som utsetts åt dig (inte den advokat du själv väljer).

Om du informeras om ett beslut från åklagarmyndigheterna eller om ett domstolsbeslut, kan du begära hjälp att få dessa dokument översatta. Om du vill granska din akt, kan en översättare endast hjälpa dig om du inte har en försvarsadvokat och om det är orimligt att förvänta att du själv ser till att delar av akten översätts.

Har jag rätt att kontakta en advokat?

Du behöver ingen advokat utom då målet kräver att du företräds av en försvarsadvokat. Men oavsett om du har frihetsberövats eller inte har du rätt att rådfråga en advokat när som helst om du önskar det. Du måste också få en tolk vid dina kontakter med den försvarsadvokat som har utsetts åt dig.

Om du har anhållits och känner till namnet på en advokat som du vill ska försvara dig, kan du också kontakta honom eller henne direkt genom polisen. Om du inte känner till någon försvarsadvokat, kan du använda advokatsamfundets jourtjänst (Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 1).

Kommer de att ta mina fingeravtryck eller DNA-prov?

Polisen har rätt att genomsöka dina kläder och föremål du har i din ägo. För ytterligare fysisk undersökning krävs domstolens samtycke och ett efterföljande beslut av den allmänna åklagaren.

Polisen får ta dina fingeravtryck om det är nödvändigt för att fastställa din identitet. Brottsutredningsavdelningen får ta ett salivprov för en DNA-analys. Det krävs ett samtycke från domstolen för att utföra själva DNA-analysen.

Kan mitt hem, mitt kontor, min bil etc. genomsökas?

Platser och föremål kan genomsökas om man kan anta att det där finns misstänkta personer eller att bevisning kan säkras. Det krävs ett samtycke från domstolen för att genomsöka platser som skyddas av husinnehavarens rättigheter. Polisen har rätt att genomsöka andra platser och föremål på uppdrag av den allmänna åklagaren.

Kommer jag att få information om bevisningen mot mig?

Som tilltalad har du rätt att granska din akt. På detta sätt får du information om bevisningen mot dig. I undantagsfall kan vissa delar av akten inte vara tillgängliga för granskning. Du har rätt att när som helst lägga fram din egen bevisning.

Vilka rättsmedel har jag under utredningsförfarandena?

Du kan försvara dig själv mot åtgärder som vidtagits av brottsutredningsavdelningen eller åklagarmyndigheterna under utredningsförfarandet genom att lämna in en invändning (ingen tidsfrist), om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Domstolen fattar beslut om din invändning såvida inte åklagarmyndigheterna ger dig rätt. Ett överklagande mot ett domstolsbeslut kan lämnas till den högre regionala domstolen. Invändningen måste lämnas till åklagarmyndigheterna.

Du har rätt att överklaga domstolsbeslut till den högre regionala domstolen, i synnerhet om dessa kolliderar med grundläggande rättigheter.

Överklaganden kan lämnas både till åklagarmyndigheterna och till förstainstansdomstolen inom 14 dagar.

Måste jag vara närvarande under utredningarna?

Du är inte skyldig att stanna i Österrike under hela utredningsförfarandet. Din advokat kan se till att dina rättigheter uppfylls under utredningen (om du vill att han eller hon gör detta).

Du måste åka till Österrike för förhör. Videoöverföring kan inte användas under utredningsförfarandet. Det är inte heller tekniskt möjligt.

Anhållande och frihetsberövande före rättegång (inklusive europeisk arresteringsorder) (2)

Varför kan jag häktas?

Du får endast frihetsberövas före rättegång om du är starkt misstänkt för att ha begått ett brott och det också finns skäl för frihetsberövandet (risk för att du avviker, risk för att bevisning förstörs eller risk för att du begår ett brott). Domstolen måste samtycka till anhållandet (genom tjänstemän på brottsutredningsavdelningen) (om du inte tas på bar gärning eller det finns en hotande fara).

Frihetsberövande före rättegången måste påföras av domstolen och det måste verkställas i ett fängelse. Brottsutredningsavdelningen får kvarhålla dig i högst 48 timmar innan de tar dig till domstol utan dröjsmål.

Lagen anger inte om och hur du kan informera din familj och dina vänner om frihetsberövandet. Socialtjänsten finns på alla fängelser för att hjälpa dig med sådana frågor.

Vilken information måste jag få om jag frihetsberövas före rättegången?

Beslutet om frihetsberövandet före rättegången måste läsas upp för dig, vid behov med hjälp av en tolk. Du måste få en skriftlig kopia av detta beslut. I beslutet måste det anges vilket brott du är starkt misstänkt för att ha begått. Det måste även nämna alla omständigheter som enligt domstolens ståndpunkt berättigar frihetsberövandet.

Du måste företrädas av en försvarsadvokat under hela perioden för frihetsberövandet före rättegången. Om du inte utser en själv, kommer du att tilldelas en advokat.

Domstolens beslut om att frihetsberöva dig före rättegången fattas vid en muntlig förhandling.

Du kan inom tre dagar överklaga beslutet om att frihetsberöva dig eller om att vid ett senare tillfälle förlänga frihetsberövandet före rättegången till den högre regionala domstolen.

Hur länge kan jag vara frihetsberövad före rättegången?

Alla beslut som rör frihetsberövandet före rättegången tas för en begränsad tidsperiod. Beslutet att frihetsberöva dig före rättegång är giltigt i fjorton dagar. Beslutet att förlänga frihetsberövandet före rättegång första gången gäller i en månad. Efterföljande beslut om att förlänga frihetsberövandet gäller i två månader.

Frihetsberövande före rättegången bör inte vara längre än totalt sex månader, men det kan förlängas beroende på hur allvarligt brottet är. Mer information hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Kan jag ta emot besök under frihetsberövandet före rättegången? Kommer jag att få medicinsk behandling?

Alla personer som hålls kvar i häkte har rätt att ta emot besökare två gånger i veckan. Din advokat kan besöka dig när som helst under frihetsberövandet oavsett vilket beslut som gäller för besökare.

Det finns läkarvård på alla fängelser. Enligt lag har du rätt att vid behov få behandling av medicinska specialister.

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Du har rätt att kontakta din ambassad och du hittar adressen Länken öppnas i ett nytt fönsterhär. Polisen och åklagarmyndigheterna är skyldiga att kontakta en företrädare för din ambassad eller ditt konsulat om du begär det.

Vad händer om jag häktas med hjälp av en Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeisk arresteringsorder?

Om en medlemsstat utfärdar en europeisk arresteringsorder, kan du anhållas i en annan medlemsstat och utlämnas till det land som utfärdade arresteringsordern. Enligt österrikisk lag ska du hållas kvar i häkte tills du ska utlämnas. En domstol utfärdar ett beslut om detta. Du har rätt att få en försvarsadvokat och vid behov en tolk vid denna förhandling.

Åtal (3)

När utredningarna har avslutats kan åklagarmyndigheterna dra slutsatsen är du troligtvis får en fällande dom. I detta fall väcks åtal mot dig i en behörig domstol.

Åtalspunkterna måste presenteras i ett välgrundat åtal för en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol, om det brott du åtalas för ger ett fängelsestraff i mer än fem år. För brott som ger kortare straff behöver åklagarmyndigheterna endast lämna in åtalspunkterna skriftligen utan att ange skäl till en enskild domare i en regional domstol eller i distriktsdomstolen.

Hur kan jag försvara mig själv mot åtalspunkterna?

Du kan lämna in en invändning mot åtalet inom 14 dagar från den dag då det delgavs. Den högre regionala domstolen fattar beslut om din invändning (mer information om skäl till invändningen hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär). Du kan lämna in din invändning skriftligt eller muntligt.

Om den högre regionala domstolen anser att din invändning är berättigad, kan den skjuta upp det straffrättsliga förfarandet eller ge åklagarmyndigheterna i uppdrag att fortsätta utredningarna.

Om din invändning avvisas eller om du inte lämnar in någon invändning, träder åtalspunkterna mot dig i kraft och den behöriga domstolen måste förbereda rättegången.

Om talan har väckts mot dig i form av åtal, kan du inte lämna in någon invändning. Men lagen kräver att den behöriga domstolen bedömer giltigheten i åtalspunkterna. Om domstolen anser att åtalspunkterna inte är berättigade på grund av ett av de skäl som nämns i lagen, kan den besluta att avsluta det straffrättsliga förfarandet.

Försvarets förberedelse av målet (4)

Vad händer före rättegången?

När åtal har väckts mot dig är det inte längre möjligt att begränsa åtkomsten till akterna. Senast nu har du tillgång till hela akten som också är tillgänglig för domstolen. Domstolen förbereder rättegången.

Om du vill kan du begära bevisning som hjälper dig att förbereda rättegången. Du kan i synnerhet begära att vittnen förhörs. I din begäran om bevisning måste du ange vilka omständigheter du vill bevisa med den aktuella bevisningen. Du kan även få uppge varför du tror att den bevisning du begär är lämplig.

Hur ska jag samarbeta med försvarsadvokaten?

Om åtal väcks mot dig måste du företrädas av en försvarsadvokat under rättegången. I det här fallet tilldelas du en advokat, om du inte utser en själv.

I rättegångar inför enskilda domare eller i distriktsdomstolar som rör åtal är det inte obligatoriskt att utse en advokat. Men du kan när som helst företrädas av en advokat du själv väljer eller begära att du tilldelas en försvarsadvokat, om målet är komplicerat. Detta gäller i regel för tilltalade från andra länder som inte är förtrogna med det österrikiska rättssystemet.

Du bör informera din försvarsadvokat om bevisning som du tror att du har tillgänglig som kan frikänna dig från anklagelserna. Din advokat lämnar sedan in nödvändiga önskemål om bevisning på lämpligt sätt.

Vad händer om jag tidigare har dömts eller frikänts för det brott som jag nu åtalas för i en annan medlemsstat?

Om en domstol i en medlemsstat redan har fattat ett beslut som vunnit laga kraft utifrån samma åtalspunkter kan dessa åtalspunkter inte riktas mot dig ytterligare en gång i en annan medlemsstat.

Du bör lämna in nödvändig begäran kring dessa omständigheter så tidigt som möjligt (under utredningen). Omvänt om du har dömts eller frikänts för ett brott i Österrike kan du inte ställas inför rätta igen för samma brott i en annan medlemsstat.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFrihetsberövande före rättegång

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om straffrättslig ersättning

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

3. Mina rättigheter under rättegången

Var kommer rättegången att hållas?

Rättegången kommer att hållas i domstolen där åklagarmyndigheterna lämnade in åtalet. I regel är det den domstol som har lokal behörighet där brottet begicks. Rättegången är offentlig med några få undantag.

Beroende på straffets karaktär fattas beslutet av en enskild domare, en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol. Lekmän kan också sitta i domstolar med lekmannadomare eller i jurydomstolar.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Om du anklagas för ytterligare brott under rättegången kan åklagarmyndigheterna utöka åtalspunkterna mot dig och rättegången kan förlängas för att ta med de nya åtalspunkterna såvida inte de innebär ett krav på strängare påföljd än de ursprungliga åtalspunkterna.

I sitt beslut är domstolen endast bunden av de omständigheter som beskrivs i åtalet och inte av rättsliga bedömningar som lämnats av åklagarmyndigheterna. Domstolen kan beteckna brottet som du har åtalats för annorlunda än den klassificering som åklagarmyndigheterna har lämnat i åtalet.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Liksom under hela det straffrättsliga förfarandet har du även rätt att tiga under rättegången. Du behöver inte kommentera åtalspunkterna som läggs fram mot dig.

Om du erkänner dig skyldig till åtalspunkterna under rättegången, betraktas det som en förmildrande omständighet när straffet bestäms. Men ett erkännande av skuld ändrar inte rättegångens förlopp. Du straffas inte om du inte säger sanningen.

Domstolar med lekmannadomare och jurydomstolar får inte gå vidare med förfarandet i din frånvaro. Vidare måste du också alltid företrädas av en försvarsadvokat i sådana förfaranden. Rättegångar via videokonferens tillhandahålls inte.

Om du inte förstår tyska tillräckligt bra måste en tolk anlitas under rättegången. Tolken tolkar de viktigaste händelserna under rättegången till ett språk du förstår.

Under rättegången har du rätt att lämna in önskemål, särskilt önskemål om bevisning.

Vid en rättegång i en domstol med lekmannadomare eller i en jurydomstol måste du företrädas av en försvarsadvokat. I andra typer av förfaranden är det frivilligt att utse en försvarsadvokat.

Du kan byta den försvarsadvokat du har valt när som helst. Detta får dock inte dra ut på förfarandena på ett orimligt sätt.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till bevisningen mot mig?

Endast bevisning som läggs fram direkt under rättegången ligger till grund för domstolens beslut. Du har rätt att kommentera all enskild bevisning.

Vittnen måste höras personligen. Deras bevisning kan inte läsas upp, såvida inte åklagarsidan och försvaret samtycker till det. Du har rätt att ställa frågor till medsvarande och vittnen eller be din försvarsadvokat ställa frågor till dem.

Utforskande bevisning är inte tillåten. Det är bevisning vars resultat du inte känner till på förhand. Om du begär bevisning måste du kunna förklara vilket resultat bevisningen kommer att ge eller vilka avgörande omständigheter den kommer att bevisa.

Du kan även lägga fram bevisning direkt under rättegången, exempelvis bevisning som samlats in av privatdetektiver. Det är upp till domstolen att bedöma bevisningen.

Tar man hänsyn till information ur straffregistret under rättegången?

I Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättegångar i brottmål fastslås det att information ur straffregistret kan samlas in, även från andra länders straffregister. Informationen ur straffregistret läses upp under rättegången.

Om du döms och har tidigare fällande domar av samma slag, kan det leda till att du får ett hårdare straff.

Vad händer vid slutet av rättegången?

När all bevisning har samlats in och åklagarsidan och försvaret har lagt fram sin slutplädering, fattar domstolen sitt beslut. Därmed har förfarandet i förstainstansdomstolen avslutats.

Om de nödvändiga kraven har uppfyllts, kan domstolen besluta att bestämma om en typ av Länken öppnas i ett nytt fönsterdiversion. I alla andra fall beslutar domstolen om den anser dig vara skyldig till anklagelserna mot dig eller om du ska frikännas.

Om du får en fällande dom, måste domstolen också besluta om straffet. Straffet kan vara böter eller fängelsestraff. Straffets verkställighet kan skjutas upp under en Länken öppnas i ett nytt fönstervillkorlig prövotid.

Vilken funktion har brottsoffret under rättegången?

Brottsoffret har rätt att vara närvarande under rättegången och kan även företrädas av en advokat. Brottsoffret har rätt att ställa frågor till den tilltalade, vittnen och sakkunniga under rättegången samt att höras i samband med sina anspråk.

Liksom den tilltalade kan brottsoffret få hjälp av en tolk under rättegången om han eller hon inte har tillräckliga kunskaper i det tyska språket.

Om brottsoffret utsattes för särskild stress av det brott som nu behandlas i rättegången, kan han eller hon får socialpsykologiskt och rättsligt Länken öppnas i ett nytt fönsterstöd i domstolen, om det är nödvändigt för att skydda hans eller hennes processrättigheter.

Brottsoffer som gör anspråk på ersättning för skador orsakade av brottet eller ersättning för kränkning av deras rättigheter kallas en Länken öppnas i ett nytt fönsterenskild part i målet. Om brottsoffren deltar i förfaranden som enskilda parter har de även rätt att begära bevisning.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Kan jag överklaga?

En tilltalad kan överklaga en fällande dom till högre instans. Du har rätt att lämna in ett överklagande mot domar som meddelats av distriktsdomstolar och av enskilda domare i regionala domstolar. Syftet är att bestrida både den fällande domen och påföljdsbeslutet. I dessa förfaranden kan du även begära att ny bevisning upptas eller själv presentera ny bevisning.

Om domen meddelades av en domstol med lekmannadomare eller av en jurydomstol kan du endast överklaga straffet, inte den fällande domen. Dessa domar kan endast bestridas genom ett överklagande om ogiltighet, där du kan påkalla fel i förfarandet, i skälen till beslutet och i lagen.

Du kan inte bestrida domarens bedömning av bevisningen. Ny bevisning får inte lämnas in.

Du måste meddela att du har för avsikt att överklaga domen antingen direkt när domen meddelas eller inom högst tre dagar. Domstolen utfärdar då domen skriftligen och delger dig och din försvarsadvokat domen. Din advokat måste då lämna in överklagandet skriftligen inom fyra veckor.

Åklagarsidan har samma rätt att överklaga.

Vilka steg förekommer i överklagandeförfarandet?

Motparten i förfarandet (den tilltalade eller åklagarsidan) har rätt att svara på överklagandet. Domstolen överlämnar därefter akten till appellationsdomstolen. Högsta domstolen beslutar alltid i överklaganden om ogiltighet.

Efter en muntlig förhandling om överklagandet fattas ett beslut. Högsta domstolen kan också besluta om överklaganden om ogiltighet utan en muntlig förhandling.

Om högsta domstolen godkänner överklagandet om ogiltighet, brukar den vanligtvis upphäva den bestridda domen, varvid målet ska återförvisas till förstainstansdomstolen. Vid överklaganden mot fällande domar kan appellationsdomstolen uppta den bevisning den anser nödvändig och sedan besluta om omständigheter för och emot.

När man meddelar och lämnar in ett överklagande eller ett överklagande om ogiltighet, skjuts den bestridda domen upp och kan inte verkställas ännu. Men om du är frihetsberövad före rättegången kommer överklagandet inte att upphäva frihetsberövandet.

Det går inte att överklaga appellationsdomstolens beslut.

Vad händer efter överklagandeförfarandena?

Om överklagandet godkänns (helt eller delvis) kan det bli en andra rättegång i förstainstansdomstolen. Appellationsdomstolen kan också fatta sitt eget beslut utifrån dina argument.

Om ett överklagande avvisas eller om beslutet i appellationsdomstolen bekräftar domen, måste domen verkställas när den har vunnit laga kraft och är verkställbar.

Om du inte har fått en villkorlig dom, kommer du att få instruktioner om att antingen betala böter eller börja avtjäna ditt fängelsestraff.

Om du i själva verket frikänns från anklagelserna mot dig och om du har frihetsberövats under förfarandena, har du rätt att få ersättning för den tid du har suttit häktad i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om straffrättslig ersättning.

Kan jag avtjäna mitt straff i den medlemsstat jag kommer från?

Det är möjligt om du önskar det eller samtycker till det. Du hittar tillämpliga bestämmelser i Länken öppnas i ett nytt fönsterkonventionen om överförande av dömda personer (särskilt artikel 3).

Förs min fällande dom in i ett register?

Den federala polisstyrelsen i Wien förvaltar ett Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffregister för hela Österrike. Det innehåller i synnerhet följande information:

 • alla lagakraftvunna fällande domar från österrikiska brottmålsdomstolar,
 • alla lagakraftvunna fällande domar från utländska domstolar mot österrikiska medborgare och personer som är hemmahörande eller bosatta i Österrike,
 • alla beslut av nationella och utländska brottmålsdomstolar som rör dessa fällande domar.

Det går inte att överklaga införandet i straffregistret. Beroende på hur allvarligt brottet är raderas införda domar i straffregistret efter en Länken öppnas i ett nytt fönsterviss tidsperiod.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

5 – Smärre brott

Hur handläggs smärre trafikbrott?

I Österrike handläggs smärre trafikbrott inte av domstolarna. Det är förvaltningsmyndigheternas uppgift. Domstolarna handlägger endast trafikbrott som leder till olyckor med fysiska skador (kroppsskada till följd av vårdslöshet i trafik).

Lindrigare trafikbrott bestraffas med Länken öppnas i ett nytt fönsterfasta strafförelägganden, Länken öppnas i ett nytt fönsterförenklade strafförelägganden eller Länken öppnas i ett nytt fönsterstrafförelägganden.

Ett Länken öppnas i ett nytt fönsterfast strafföreläggande innebär böter på upp till 36 euro för ett lindrigare brott (t.ex. parkeringsbrott). Om du inte betalar böterna, anmäls du till förvaltningsmyndigheten. Ett högre bötesbelopp påförs då i efterföljande förfaranden.

Ett Länken öppnas i ett nytt fönsterförenklat strafföreläggande utfärdas inte mot en specifik person, utan delges till den person (t.ex. bilens ägare) som myndigheten antar känner eller lätt kan identifiera den ansvarige.

Böter på upp till 220 euro kan påföras inom ramen för ett förenklat strafföreläggande (t.ex. smärre fortkörningsbrott där hastighetsgränsen överskrids med 10–20 km/h). Om böterna inte betalas inom fyra veckor upphör det förenklade strafföreläggandet att gälla och lämpliga administrativa förfaranden inleds mot bilens förare.

Om en behörig befattningshavare rapporterar ett lindrigare brott (t.ex. mer än ett smärre fortkörningsbrott), och/eller brottet identifieras av en automatisk övervakning (t.ex. fartkamera), kan myndigheten utfärda böter på upp till 365 euro genom Länken öppnas i ett nytt fönsterstrafföreläggande. Du kan lämna in en skriftlig eller muntlig invändning mot strafföreläggandet inom två veckor.

Du måste lämna in Länken öppnas i ett nytt fönsterinvändningen till den Länken öppnas i ett nytt fönstermyndighet som utfärdade strafföreläggandet.

Den 1 juli 2005 trädde ett registreringssystem för trafikbrott (åtgärder mot högriskförare) i kraft. Här tar man upp 13 typer av Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrerade brott med hög risk.

Ett förbud mot att köra bil i Österrike utfärdas mot utländska förare som har tre Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrerade brott.

Den 1 mars 2008 trädde Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om verkställighet av administrativa påföljder över hela EU i kraft, varigenom påföljder för trafikbrott kan verkställas över hela EU.

Hur handläggs andra smärre brott?

Lindrigare brott straffbeläggs i allmänhet enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om förseelser. Det finns olika typer av påföljder: Länken öppnas i ett nytt fönsterböter (vanligaste typen) och Länken öppnas i ett nytt fönsterfängelse (under vissa omständigheter). Den Länken öppnas i ett nytt fönsterbehöriga myndigheten är den myndighet som har lokalt och materiellt ansvar (Länken öppnas i ett nytt fönsterinstanser enligt förvaltningsrätten).

För allmän information om möjligt rättsligt skydd mot ett beslut av en förvaltningsmyndighet, klicka Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Kommer dessa brott att visas i straffregistret?

I Österrike registreras påföljder som påförts enligt förvaltningsrätten inte i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffregistret.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.