Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Var kommer rättegången att hållas?

Rättegången kommer att hållas i domstolen där åklagarmyndigheterna lämnade in åtalet. I regel är det den domstol som har lokal behörighet där brottet begicks. Rättegången är offentlig med några få undantag.

Beroende på straffets karaktär fattas beslutet av en enskild domare, en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol. Lekmän kan också sitta i domstolar med lekmannadomare eller i jurydomstolar.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Om du anklagas för ytterligare brott under rättegången kan åklagarmyndigheterna utöka åtalspunkterna mot dig och rättegången kan förlängas för att ta med de nya åtalspunkterna såvida inte de innebär ett krav på strängare påföljd än de ursprungliga åtalspunkterna.

I sitt beslut är domstolen endast bunden av de omständigheter som beskrivs i åtalet och inte av rättsliga bedömningar som lämnats av åklagarmyndigheterna. Domstolen kan beteckna brottet som du har åtalats för annorlunda än den klassificering som åklagarmyndigheterna har lämnat i åtalet.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Liksom under hela det straffrättsliga förfarandet har du även rätt att tiga under rättegången. Du behöver inte kommentera åtalspunkterna som läggs fram mot dig.

Om du erkänner dig skyldig till åtalspunkterna under rättegången, betraktas det som en förmildrande omständighet när straffet bestäms. Men ett erkännande av skuld ändrar inte rättegångens förlopp. Du straffas inte om du inte säger sanningen.

Domstolar med lekmannadomare och jurydomstolar får inte gå vidare med förfarandet i din frånvaro. Vidare måste du också alltid företrädas av en försvarsadvokat i sådana förfaranden. Rättegångar via videokonferens tillhandahålls inte.

Om du inte förstår tyska tillräckligt bra måste en tolk anlitas under rättegången. Tolken tolkar de viktigaste händelserna under rättegången till ett språk du förstår.

Under rättegången har du rätt att lämna in önskemål, särskilt önskemål om bevisning.

Vid en rättegång i en domstol med lekmannadomare eller i en jurydomstol måste du företrädas av en försvarsadvokat. I andra typer av förfaranden är det frivilligt att utse en försvarsadvokat.

Du kan byta den försvarsadvokat du har valt när som helst. Detta får dock inte dra ut på förfarandena på ett orimligt sätt.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till bevisningen mot mig?

Endast bevisning som läggs fram direkt under rättegången ligger till grund för domstolens beslut. Du har rätt att kommentera all enskild bevisning.

Vittnen måste höras personligen. Deras bevisning kan inte läsas upp, såvida inte åklagarsidan och försvaret samtycker till det. Du har rätt att ställa frågor till medsvarande och vittnen eller be din försvarsadvokat ställa frågor till dem.

Utforskande bevisning är inte tillåten. Det är bevisning vars resultat du inte känner till på förhand. Om du begär bevisning måste du kunna förklara vilket resultat bevisningen kommer att ge eller vilka avgörande omständigheter den kommer att bevisa.

Du kan även lägga fram bevisning direkt under rättegången, exempelvis bevisning som samlats in av privatdetektiver. Det är upp till domstolen att bedöma bevisningen.

Tar man hänsyn till information ur straffregistret under rättegången?

I lagen om rättegångar i brottmål fastslås det att information ur straffregistret kan samlas in, även från andra länders straffregister. Informationen ur straffregistret läses upp under rättegången.

Om du döms och har tidigare fällande domar av samma slag, kan det leda till att du får ett hårdare straff.

Vad händer vid slutet av rättegången?

När all bevisning har samlats in och åklagarsidan och försvaret har lagt fram sin slutplädering, fattar domstolen sitt beslut. Därmed har förfarandet i förstainstansdomstolen avslutats.

Om de nödvändiga kraven har uppfyllts, kan domstolen besluta att bestämma om en typ av diversion. I alla andra fall beslutar domstolen om den anser dig vara skyldig till anklagelserna mot dig eller om du ska frikännas.

Om du får en fällande dom, måste domstolen också besluta om straffet. Straffet kan vara böter eller fängelsestraff. Straffets verkställighet kan skjutas upp under en villkorlig prövotid.

Vilken funktion har brottsoffret under rättegången?

Brottsoffret har rätt att vara närvarande under rättegången och kan även företrädas av en advokat. Brottsoffret har rätt att ställa frågor till den tilltalade, vittnen och sakkunniga under rättegången samt att höras i samband med sina anspråk.

Liksom den tilltalade kan brottsoffret få hjälp av en tolk under rättegången om han eller hon inte har tillräckliga kunskaper i det tyska språket.

Om brottsoffret utsattes för särskild stress av det brott som nu behandlas i rättegången, kan han eller hon får socialpsykologiskt och rättsligt stöd i domstolen, om det är nödvändigt för att skydda hans eller hennes processrättigheter.

Brottsoffer som gör anspråk på ersättning för skador orsakade av brottet eller ersättning för kränkning av deras rättigheter kallas en enskild part i målet. Om brottsoffren deltar i förfaranden som enskilda parter har de även rätt att begära bevisning.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats