Obdolženci v kazenskem postopku

Ali se lahko pritožim?

Če niste zadovoljni z izrečeno sodbo, se lahko zoper njo pritožite. Pritožbo je treba napovedati v osmih dneh od razglasitve sodbe, razen če vam je bila izrečena kazen zapora, sicer se šteje, da ste se pritožbi odpovedali. Sodišče bo nato v največ 30 dneh izdelalo sodbo z obrazložitvijo, ki vam mora biti vročena osebno, če nimate zagovornika.

Pritožite se lahko v roku 15 dni od vročitve sodbe. Vaša pritožba mora biti obrazložena.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Pritožba se vloži pri sodišču, ki je sodbo izdalo, obravnava pa jo višje sodišče. Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sodbe.

Sodba se lahko izpodbija zaradi:

  • bistvene kršitve določb kazenskega postopka,
  • kršitve kazenskega zakona,
  • zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja,
  • odločbe o kazenskih sankcijah, o odvzemu premoženjskih koristi, o stroških kazenskega postopka, o premoženjskopravnih zahtevkih in zaradi odločbe o objavi sodbe v sredstvih javnega obveščanja.

Pritožba mora obsegati navedbo sodbe, zoper katero se pritožujete; razloge za izpodbijanje sodbe; obrazložitev; predlog, da se sodba popolnoma ali deloma razveljavi ali spremeni, in vaš podpis.

Če vaša pritožba ne bo vsebovala vseh sestavin, vas bo sodišče pozvalo, da jo dopolnite.

V pritožbi lahko navajate nova dejstva in dokaze, vendar pa morate obrazložiti, zakaj jih niste navedli prej.

Kaj se bo dogajalo med obravnavo pritožbe?

Prepozno in nedovoljeno pritožbo prvostopenjsko sodišče zavrže. Na dovoljeno pritožbo lahko nasprotna stranka odgovori v roku 8 dni, nato pa se s spisom pošlje višjemu sodišču, ki vašo pritožbo obravnava. Višje sodišče za obravnavanje pritožbe praviloma razpiše sejo, na katero boste povabljeni.

V nekaterih primerih višje sodišče opravi glavno obravnavo, na kateri izvaja dokaze. Po poročilu sodnika poročevalca lahko pritožbo obrazložite ter navajate nova dejstva in dokaze. Tožilec lahko umakne ali spremeni obtožnico v vašo korist.

Kaj lahko sodišče druge stopnje odloči?

Višje sodišče s sodbo zavrne pritožbo in potrdi prvostopenjsko sodbo, če ugotovi, da pritožba ni utemeljena.

Če je pritožba utemeljena, višje sodišče praviloma s sklepom ugodi pritožbi, razveljavi prvostopenjsko sodbo in pošlje zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Sodišče prve stopnje v ponovnem sojenju kot podlago vzame prejšnjo obtožnico. Na novi glavni obravnavi je dopustno navajati nova dejstva in dokaze. Zoper novo sodbo je ponovno možna pritožba.

V nekaterih primerih lahko višje sodišče samo s sodbo spremeni prvostopenjsko sodbo. Pritožba zoper to sodbo je možna na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, če je višje sodišče izreklo ali potrdilo kazen zapora 30 let ali kazen dosmrtnega zapora, če je ugotovilo drugačno dejansko stanje kot prvostopenjsko sodišče in če je oprostilno sodbo spremenilo v obsodilno.

Kaj se bo zgodilo, ko sodišče druge stopnje odloči o pritožbi?

Sodba postane pravnomočna, če se ne more več izpodbijati s pritožbo ali če zoper njo ni pritožbe. S tem trenutkom je kazenski postopek končan, obravnavana zadeva pa dokončno odločena.

Ko je sodba pravnomočna, je zoper njo možno vložiti zgolj izredna pravna sredstva, kot so:

  • obnova kazenskega postopka,
  • izredna omilitev kazni,
  • zahteva za varstvo zakonitosti.

Za vsako izredno pravno sredstvo veljajo različni pogoji glede upravičencev, ki jih lahko vložijo, razlogov, iz katerih se lahko vložijo, in roka, v katerem se vložijo.

Če so vam bile s pravnomočno sodbo kršene z ustavo zagotovljene pravice, lahko vložite ustavno pritožbo na Ustavno sodišče.

Če bi se v pritožbenem postopku izkazalo, da je bila odločitev prvostopenjskega sodišča napačna, vam pripada odškodnina v primeru, da so izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti po splošnem civilnem pravu.

Odškodnina pa vam pripada po posebnem postopku za povrnitev škode, če ste bili neupravičeno pravnomočno obsojeni in če vam je bila že med prvostopenjskim postopkom zaradi pripora ali pridržanja neutemeljeno odvzeta prostost.

Informacije o obsodbi

Ko ste za kaznivo dejanje pravnomočno obsojeni, se vaša obsodba vpiše v kazensko evidenco, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje, in sicer brez vašega soglasja.

Po prejšnjem Kazenskem zakoniku so podatki kazenske evidence dostopni sodiščem ter organom kazenskega pregona, državnim organom, pravnim osebam in delodajalcem, če imajo utemeljen interes.

Dostopni so tudi posamezniku, če jih potrebuje zaradi svojih pravic. Sodišče lahko dobi podatke o vaši predkaznovanosti kadar koli med sojenjem. Veljavni Kazenski zakonik-1 ureditev prepušča področnemu zakonu, ki še ni sprejet.

Ali bo moja obsodba izbrisana iz kazenske evidence?

Zakonska rehabilitacija

Z rehabilitacijo Ministrstvo za pravosodje po uradni dolžnosti izbriše vašo obsodbo iz kazenske evidence.

Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku od takrat, ko ste kazen prestali, pod pogojem, da v tem času niste storili novega kaznivega dejanja. Roki za izbris obsodbe so odvisni od višine in vrste kazni, ki vam je bila izrečena. Obsodba na kazen zapora nad 15 let se ne izbriše.

Sodna rehabilitacija

Sodišče, ki vas je obsodilo na prvi stopnji, lahko na vašo prošnjo odloči, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence, če je potekla polovica z zakonom določenega roka, po katerem se obsodba izbriše po zakonu, če v tem času niste storili novega kaznivega dejanja. Sodišče pri tem upošteva vaše osebne okoliščine in naravo kaznivega dejanja.

Obsodba se lahko izbriše tudi z amnestijo ali s pomilostitvijo.

Sem državljan druge države. Ali me lahko po koncu sojenja vrnejo v domovino?

Če ste tuj državljan, lahko pri sodišču podate prošnjo za prestajanje kazni po pravnomočni obsodbi v vaši državi. Sodišče bo na podlagi mednarodne pogodbe ali vzajemnosti zaprosilo vašo državo za izvršitev vaše kazni. Pod določenimi pogoji se lahko vaši državi odstopi tudi kazenski pregon zoper vas.

Če bom obsojen, ali mi lahko ponovno sodijo za isto kaznivo dejanje?

Ne morete biti ponovno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper vas pravnomočno ustavljen, obtožba pravnomočno zavrnjena ali ste bili pravnomočno oproščeni ali obsojeni. To pravico varujejo tudi izredna pravna sredstva, ki pravnomočne sodbe ne morejo spremeniti v vašo škodo.

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku

Kazenski zakonik-1

Kazenski zakonik

Zakon o amnestiji

Zakon o pomilostitvi

Kazenske evidence

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 24/06/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču