Obdolženci v kazenskem postopku

Kje bo potekala glavna obravnava?

Glavna obravnava bo potekala pred krajevno in stvarno pristojnim sodiščem.

Za prekrške sta pristojni mirovno sodišče in sodišče v sestavi sodnika posameznika. Hujša kazniva dejanja bo obravnavalo kolegijsko sodišče. Za kazniva dejanja, ki veljajo za resno grožnjo družbi (umor in terorizem), je pristojno porotno sodišče.

Glavna obravnava mora biti javna, sicer je neveljavna.

Sodnik lahko odloči, da morajo biti glavna obravnava ali nekateri njeni deli v določenih primerih zaprti za javnost. Zaprosite lahko, naj se priča zasliši za zaprtimi vrati, če bi javno zaslišanje škodovalo vaši zasebnosti v zvezi z dejstvi, ki s postopkom niso povezana.

Sodno odločbo izda sodnik, ki vodi glavno obravnavo. Sodna odločba na glavnih obravnavah na porotnem sodišču se sprejme skupaj s poroto.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Obtožba zoper vas se lahko med glavno obravnavo spremeni.

Državni tožilec lahko najde nove obtožbe zoper vas, če se kaznivo dejanje izkaže za drugačno od tistega, ki je bilo opisano v obtožnici, ali če se pojavijo sočasno kaznivo dejanje ali oteževalne okoliščine.

Zaprosite lahko za odobritev odloga za pripravo svoje obrambe.

Kaj se bo zgodilo, če se izrečem za krivega?

V italijanskem pravnem sistemu priznanje krivde ni predvideno.

Če nočete glavne obravnave in želite nižjo kazen, morate državnega tožilca zaprositi za dogovor o kazni (dogovor s tožilstvom o milejši kazni). Zahtevo morate vložiti na predhodni obravnavi, če te ni, pa takoj na začetku glavne obravnave.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Vaša navzočnost na sodišču ni potrebna.

Lahko pa se zahteva za nekatera dejanja, kot na primer, da vas priča identificira.

Če se v takem primeru na sodišču ne zglasite sami, lahko sodnik odredi vašo obvezno udeležbo na glavni obravnavi.

Če želite biti navzoči, a vas kaj resno ovira (bolezen), lahko vaš zagovornik zaprosi za preložitev obravnave.

Sodelujete lahko tudi samo na nekaterih obravnavah. Če se na sodišču ne zglasite niti enkrat, bo sodišče izreklo zamudno sodbo.

Če ne razumete jezika, morate obvezno imeti tolmača.

Pomoč odvetnika je obvezna, zato mora biti navzoč na glavni obravnavi.

Pravico imate do osebnega zagovornika. Če si ne morete privoščiti plačila njegovih storitev, lahko zaprosite za pravno pomoč (obramba, ki jo plača vlada).

Če ne boste imenovali osebnega odvetnika, vam ga bo dodelilo sodišče.

Več informacij je na voljo v Informativnem listu 1. Svojemu zagovorniku lahko kadar koli prekličete pooblastilo. Za zamenjavo zagovornika, ki vam ga je dodelilo sodišče, potrebujete sklep sodnika, v katerem so navedeni razlogi za preklic.

Pravico imate molčati ves čas glavne obravnave.

Če državni tožilec ali katera koli od strank zahteva vaše zaslišanje, lahko privolite vanj ali ga zavrnete.

Izjave lahko podate kadar koli med glavno obravnavo.

Pravico imate do zaslišanja.

Če ne boste govorili resnice, ne boste kaznovani, vendar pa lahko sodnik to upošteva zoper vas.

Če obdolžite ali obtožite druge ljudi, morate biti prepričani, da so vaše izjave resnične. Če lažete, ste lahko obtoženi obrekovanja.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Na začetku glavne obravnave bodo državni tožilec, vaš zagovornik in katera koli druga stranka sodnika zaprosili za izvedbo dokazov.

Vaš zagovornik lahko zavrne dokaze, ki jih zahtevajo druge stranke.

Zahteva lahko tudi zaslišanje prič in izvedencev ter pridobitev dokumentov. To so dokazi, ki jih je lahko pridobil s preiskavami za vašo obrambo. Več informacij je na voljo v Informativnem listu 2. Priče in izvedenci se zaslišijo med navzkrižnim zaslišanjem strank.

Vaš zagovornik lahko vprašanja postavlja pričam tožilstva in vašim pričam.

Vaš zagovornik lahko ovrže vse izjave, ki so jih predhodno podale priče. Sodnik bo razlike med izjavami, ki so bile dane že prej in na sodišču, upošteval pri presojanju, ali je priča zanesljiva ali ne.

Bodo upoštevani podatki iz moje kazenske evidence?

Sodnik lahko upošteva vse vaše morebitne predhodne obsodbe.

Lahko se upošteva povratništvo. V takem primeru bo kazen, če boste obsojeni, višja.

Predhodne obsodbe v drugih državah članicah se lahko upoštevajo, če jih priznava italijanska vlada.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Po koncu glavne obravnave državni tožilec, vaš zagovornik in vse druge stranke podajo zaključne govore in predstavijo svoje zahteve.

Sodnik izreče sodbo in takoj prebere obtožbe.

Lahko ste oproščeni ali obsojeni.

Kazen v primeru obsodbe je lahko denarna kazen ali zaporna kazen ali oboje.

Sodnik lahko odobri pogojno kazen.

Zaporna kazen brez pogojne kazni postane izvršljiva šele, ko je obsodba pravnomočna.

Če se sodniku zdi potrebno, lahko dovoli ali zahteva preventivni pripor ali hišni pripor. Več informacij je na voljo v Informativnem listu 2.

Glavne obravnave pred mirovnim sodiščem se lahko končajo z naslednjimi kaznimi: globami, hišnim zaporom in delom v korist skupnosti.

Pogojna kazen se ne uporablja.

Mirovno sodišče lahko kazen nadomesti z izgonom.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev kaznivega dejanja lahko v kazenskem postopku sodeluje s pomočjo odvetnika.

Zagovornik se udeleži glavne obravnave, lahko zahteva dokaze ter zasliši priče in izvedence.

Če ste obsojeni, vam lahko sodnik naloži plačilo odškodnine oškodovani stranki.

Sodnik lahko odloči, da se odškodnina oškodovani stranki plača takoj.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Splošne pravne zadeve

Kazenskopravne zadeve

Italijanske zbornice odvetnikov za kazensko pravo

Človekove pravice

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču