Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Kako so obravnavani prekrški, kot je napačno parkiranje itd.?

Če na javnih površinah parkirate, kjer ne bi smeli, lahko dobite kazen za napačno parkiranje. Različne organizacije nadzorujejo upoštevanje parkirnih predpisov in izdajajo kazni za napačno parkiranje. Med njimi so lokalni sveti, policija, zasebna podjetja ali javni mestni prevoznik (Transport for London). Parkiranje na ulici v glavnem nadzorujejo mestni redarji, ki izdajajo obvestila o globi v okviru civilnopravnega sistema. Strožje parkirne predpise pa izvajajo policijski prometni redarji, ki delujejo na območjih, kjer nadziranje parkiranja še ni bilo dekriminalizirano. Ti izdajajo mandatne kazni v okviru kazenskopravnega sistema.

Obvestila o globi se navadno pustijo na vetrobranskem steklu vozila ali izročijo osebi, ki ji vozilo domnevno pripada. Pošljejo se lahko tudi po pošti. Običajno imate na voljo 28 dni, da plačate ali izpodbijate obvestilo o globi, globa pa se lahko zniža, če jo plačate hitro. Neuradne pritožbe so lahko pisne: če se želite pritožiti, parkirne kazni še ne plačajte, ker je povračilo plačane kazni skoraj nemogoče dobiti.

Priklenitev nepravilno parkiranega vozila

Občinski sveti v Angliji in Walesu lahko v določenih okoliščinah vozilo odpeljejo s pajkom ali ga priklenejo.  Vozilo vam lahko priklenejo šele 30 minut po izdaji obvestila o globi. Če menite, da je bilo vaše vozilo neupravičeno priklenjeno, se lahko pritožite. Odstranitev lisic morate plačati, pritožite pa se pozneje. Če se pritožite pisno in občinski svet ne odgovori v 56 dneh po prejemu vašega dopisa, mora preklicati parkirno kazen iz obvestila o globi in povrniti stroške, ki ste jih plačali za odstranitev lisic.

Nasveti o tem, kaj storiti, če je bilo vaše vozilo priklenjeno na zasebnem zemljišču, so na voljo tukaj.

Se lahko pritožim?

Če občinski svet zavrne vašo neuradno pritožbo zoper kazen za napačno parkiranje, lahko vložite uradno pritožbo. Kako to storite, vam bo povedal svet. Če svet zavrne vašo pritožbo, boste prejeli obvestilo lastniku, v katerem bo odrejeno plačilo prvotne kazni. V njem je navedeno tudi, kako vložiti nadaljnjo pritožbo pri neodvisnih razsodnikih. Obstajajo različne razsodniške skupine v zadevah v zvezi s parkiranjem: PATAS deluje v Londonu, Sodišče za kazni v cestnem prometu pa v preostalem delu Anglije in Walesa.

Na voljo imate 28 dni od vročitve obvestila lastniku, da bodisi plačate kazen za nepravilno parkiranje bodisi vložite uradno pritožbo zoper kazen za napačno parkiranje. Če ne storite ničesar, ima svet pravico globo zvišati za 50 %. Če je še vedno ne plačate, lahko svet sprejme bolj formalne civilnopravne postopke za njeno izterjavo.

Mandatne kazni za nepravilno parkiranje izdajajo policisti ali policijski prometni redarji, obravnavajo pa se v okviru kazenskopravnega sistema. Edini uradni način za pritožbo zoper mandatno kazen za nepravilno parkiranje je, da se odločite za predložitev zadeve sodišču in tam zanikate krivdo. Vendar nekateri policijski organi dopuščajo tudi neuradno pritožbo zoper kazen za napačno parkiranje, v kateri lahko pisno pojasnite, zakaj menite, da vam ni treba plačati globe. Če je to mogoče na vašem območju, bodo podrobnosti o tem navedene v obvestilu o mandatni kazni.

Kako so obravnavani prekrški, kot je prekoračitev predpisane hitrosti itd.?

Če prekoračite omejitev hitrosti in vas ulovi policija ali varnostna kamera, vam policija lahko:

  • izreče ustno opozorilo;
  • ponudi tečaj ozaveščanja o hitrosti (za katerega boste morali plačati);
  • izda mandatno kazen z globo v višini 60 GBP in tri kazenske točke. To je najverjetnejša možnost;
  • kazensko preganja zaradi prehitre vožnje. To pomeni, da boste morali na sodišče, kjer se vam lahko naložijo globa v višini do 1 000 GBP (2 500 GBP, če ste prehitro vozili na avtocesti), od tri do šest kazenskih točk v vašem vozniškem dovoljenju in morebitni odvzem vozniškega dovoljenja.

Kaj se zgodi, če vas ustavi policija?

Policija ima pravico ustaviti vsakega voznika, nezaustavitev vozila pa se samodejno šteje za kaznivo dejanje. Ko vas ustavi policija, lahko od vas zahteva predložitev vozniškega dovoljenja, zavarovanja in prometnega dovoljenja za vaše vozilo. Če teh dokumentov nimate pri sebi, imate na voljo sedem dni, da jih predložite na policijski postaji.

Če vas policija ustavi zaradi prekrška v cestnem prometu, vam lahko izda mandatno kazen ali poziv k odpravi napake na vozilu.

Če ste storili manjši prekršek, na primer niste bili pripeti z varnostnim pasom ali ste vozili s pokvarjenim žarometom, vam lahko policija izda mandatno kazen. Ne more vas prisiliti k plačilu glob na kraju samem. Na voljo imate 28 dni, da plačate predpisano kazen ali zahtevate zaslišanje, sicer se globa zviša za 50 %. Če predpisane globe za prekršek, ugotovljen s samodejno kamero, ne boste plačali v 28 dneh, boste kazensko preganjani.

Poziv k odpravi napake na vozilu se lahko izda, če je vaše vozilo okvarjeno, na primer če ne dela eden od smernih kazalnikov.

Policija vam lahko da „pihati“ (zahteva, da opravite preskus alkoholiziranosti), če sumi, da ste pili. Če preskusa alkoholiziranosti ne opravite, boste odpeljani na policijsko postajo, kjer boste obtoženi, dokaz pa bo shranjen (preskus alkoholiziranosti). V avtu ne smete biti, dokler niste dovolj trezni, da ga lahko odpeljete, lahko pa ga z vašim dovoljenjem odpelje druga oseba. Če ste le nekoliko presegli mejno vrednost, se lahko opravi pregled krvi. Zavrnitev preskusa alkoholiziranosti se šteje za prekršek. Prekrški, povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, se kaznujejo z obvezno prepovedjo vožnje.

  • Če se vam v treh letih v vozniško dovoljenje vpiše 12 kazenskih točk, ga običajno izgubite za vsaj šest mesecev.
  • Policija ima pravico zaseči vozilo, če se uporablja nedostojno (povzroča preplah, nadlegovanje ali vznemirjenje).
  • Policija lahko zaseže vozila, katerih vozniki nimajo ustreznega dovoljenja ali zavarovanja.
  • Hujši prekrški v cestnem prometu (npr. povzročitev smrti zaradi nevarne vožnje) se lahko kaznujejo z zaporom.

Bodo podatki o teh prekrških zapisani v moji kazenski evidenci?

Kazensko evidenco vodi urad za kazensko evidenco (CRB). Vsaka obsodba na sodišču se zapiše v kazensko evidenco. Če niste obsojeni na sodišču, se to ne zapiše v evidenco: mandatne kazni se torej vključijo v vašo evidenco samo, če ste bili obsojeni na sodišču.

Sorodne povezave

Kazni za napačno parkiranje in vaše pravice

Več informacij o parkirni ureditvi

Policijska pooblastila v cestnem prometu

Kazni zaradi prehitre vožnje in vaše pravice

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču