Obdolženci v kazenskem postopku

V tem informativnem listu so opisane vaše pravice pred sodiščem.

Temeljne pravice

Med kazenskim postopkom lahko:

 • pričakujete, da bodo organi, pristojni za kazenski postopek, ukrepali kar najhitreje ter da bo njihovo ravnanje popolnoma v skladu z vašimi pravicami in temeljnimi svoboščinami;
 • zahtevate, da organi, pristojni za kazenski postopek, ukrepajo tako, da ni nobenega razumnega dvoma o dejstvih, bistvenih za ustrezno odločitev, ki jo je treba sprejeti. Enako skrbno morajo preučiti dokaze v vašo korist in škodo;
 • pričakujete, da vas bodo organi, pristojni za kazenski postopek, seznanili z vašimi pravicami, in da boste imeli možnost te pravice v celoti uveljaviti;
 • izrazite mnenje o vseh obtožbah zoper vas in dokazih, na katerih temeljijo;
 • odklonite pričanje;
 • preučite spise, pridobite izpise ter na lastne stroške naredite beležke in kopije;
 • sodelujete v razpravi o zadevi med glavno obravnavo in na javnih obravnavah, ki potekajo med pritožbenim postopkom;
 • podate sklepno izjavo med glavno obravnavo in javno obravnavo v pritožbenem postopku ter predstavite končni zahtevek;
 • predstavite okoliščine in dokaze v svojo obrambo;
 • oblikujete predloge (o preučitvi dokazov in metodah odločanja) in vlagate zahtevke;
 • uporabite pravna sredstva, in sicer redna (različne pritožbe in ugovori) ter izredna (predlog za obnovo postopka, pritožba zaradi kršitve zakona in predlog za revizijo);
 • izberete zagovornika (če ga ne izberete sami, lahko to stori družinski član ali druga udeležena oseba) in ga prosite za nasvet tudi med ukrepi, ki jih samostojno izvajajo organi, pristojni za kazenski postopek;
 • zaupno govorite z zagovornikom, če ste pridržani ali prestajate zaporno kazen;
 • zahtevate svoje zaslišanje v navzočnosti zagovornika in njegovo sodelovanje tudi v drugih fazah pripravljalnega postopka;
 • z organi, pristojnimi za kazenski postopek, govorite v maternem jeziku ali jeziku, ki ga govorite, če izjavite, da ne znate češko.

Sodna obravnava

Predhodna razprava o obtožnici

Predsednik senata preuči vloženo obtožnico in preveri, ali je potrebna predhodna razprava ali pa se lahko odredi glavna obravnava.

Sodišče lahko v predhodni razpravi o obtožnici odloči o:

 • predložitvi zadeve v odločanje o sodni pristojnosti;
 • odstopu zadeve drugemu organu (če obravnavano dejanje ni kaznivo dejanje, bi bilo pa lahko prekršek itd.);
 • zaustavitvi kazenskega pregona;
 • odložitvi kazenskega pregona;
 • vrnitvi zadeve državnemu tožilcu v nadaljnjo preiskavo;
 • pogojni odložitvi kazenskega pregona ali odobritvi poravnave.

Kje poteka glavna obravnava?

Glavna obravnava na prvi stopnji poteka pred okrajnim ali okrožnim sodiščem (odvisno od resnosti kaznivega dejanja), ki je pristojno na območju kraja, v katerem je bilo kaznivo dejanje storjeno, kraja stalnega prebivališča obtoženca ali kraja, v katerem je bilo kaznivo dejanje odkrito.

Ali je glavna obravnava javna?

Da, glavna obravnava je javna. Vendar je mogoče v nekaterih zadevah izključiti javnost.

Kdo odloča o zadevi?

O zadevi odloča sodni senat ali sodnik posameznik.

Ali lahko zahtevam izločitev sodnika?

Da, glej Informativni list 2.

Ali se lahko obtožnica med glavno obravnavo spremeni?

Med glavno obravnavo se odloča le o dejanju, opisanem v obtožnici. Če pa se izkaže, da ste storili še druga dejanja, je lahko v predhodni razpravi o obtožnici ali ob koncu glavne obravnave odločeno, da se zadeva vrne državnemu tožilcu v nadaljnjo preiskavo.

Spremenjena obtožnica vsebuje nove navedbe. Sodišče lahko odloči, da se za dejanje, za katero se vam sodi, naloži blažja ali strožja kazen, kot jo je predlagal državni tožilec.

Kaj se bo zgodilo, če med glavno obravnavo priznam krivdo za vse ali nekatere obtožbe?

Če priznate krivdo, sodišče vseeno preveri in oceni dokaze oseb, ki pričajo v vašo korist.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Glej razdelek Temeljne pravice na začetku tega informativnega lista. Obstajajo še druge posebne pravice, ki se uporabljajo za posebne procesne okoliščine.

Ali moram biti navzoč na glavni obravnavi? Ali se mi lahko sodi v odsotnosti?

Sodi se vam lahko v odsotnosti, razen če:

 • ste pridržani;
 • prestajate zaporno kazen;
 • zadeva vključuje kaznivo dejanje, za katero je zagrožena več kot petletna zaporna kazen. Vendar vaša navzočnost na glavni obravnavi tudi v takih zadevah ni potrebna , če sodišče zaprosite, naj vam sodi v odsotnosti.

V zadevah, v katerih je zastopanje obvezno (glej Informativni list 1), mora biti na glavni obravnavi navzoč zagovornik.

Ali lahko sodelujem po videokonferenci, če živim v drugi državi članici?

Na glavni obravnavi tako ni mogoče sodelovati.

Ali bom navzoč na celotni glavni obravnavi?

Navzoči boste na celotni glavni obravnavi. Vaša navzočnost ni potrebna v postopkih, ki potekajo zunaj glavne obravnave, vendar imata vi ali vaš zagovornik pravico sodelovati, če to želita.

Mi bo zagotovljen tolmač, če ne bom razumel, kaj se dogaja?

Da, glej razdelek Temeljne pravice na začetku tega informativnega lista.

Ali moram imeti odvetnika? Mi bo ta zagotovljen? Ali ga lahko zamenjam?

V zakoniku o kazenskem postopku je opredeljeno, v katerih zadevah potrebujete zagovornika. Glej Informativni list 1.

Ali lahko oziroma moram na glavni obravnavi govoriti?

Med glavno obravnavo imate pravico do obrambe, kar pomeni, da se lahko zagovarjate sami ali po zagovorniku. Sodišče bo vam ali vašemu zagovorniku ves čas glavne obravnave omogočalo, da izrazite svoje mnenje o vseh opravljenih procesnih dejanjih. Pravice do obrambe vam ni treba izkoristiti, odklonite pa lahko tudi pričanje.

Kakšne so posledice, če na glavni obravnavi ne govorim resnice?

Kot obtožencu vam na sodišču ni treba govoriti resnice. Če pa namenoma navajate neresnična dejstva, da bi povzročili kazenski pregon koga drugega, boste lahko pozneje obtoženi obrekovanja.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

O dokazih lahko izrazite svoje mnenje in predlagate dodatne dokaze ali dokaze v svojo obrambo.

Najprej se preučijo posamezni dokazni elementi, nato pa lahko med sklepno izjavo izrazite svoje mnenje o dokazih.

Kakšne dokaze lahko predložim v svojo korist? Pod katerimi pogoji?

Poleg lastnega pričanja lahko predlagate še dokaze, s katerimi je mogoče ovreči ali zmanjšati vašo krivdo, kar vključuje na primer zaslišanje prič, izpodbijanje dokazov, ugotavljanje istovetnosti prič, rekonstrukcijo prizorišča kaznivega dejanja, zaslišanje izvedencev, dokazne listine, preiskave itd.

Sodišču lahko predlagate, naj take dokaze preuči, to pa bo odločilo, ali bo to storilo ali ne. Ko predsednik senata odloči, da je dokazno gradivo popolno, na glavni obravnavi ni več mogoče predložiti nobenega dokaza.

Ali lahko za pridobitev dokazov uporabim zasebnega detektiva?

Storitve zasebnega detektiva je mogoče uporabiti. Vendar pa mora ta ravnati v skladu z zakonom, sicer pridobljenih dokazov ne morete uporabiti med glavno obravnavo. Zasebni detektiv ne sme vplivati na priče.

Ali lahko priče prosim, naj pričajo zame?

Če menite, da bi vam lahko dokazi neke osebe koristili, lahko predlagate, naj se ta oseba preuči. Ne smete pa vplivati na priče.

Ali se bodo upoštevali moji podatki iz kazenske evidence?

Vaša kazenska evidenca se lahko upošteva pri izreku kazni, če kazen še ni zastarala.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Glavna obravnava se lahko konča na enega od spodaj navedenih načinov:

 • zadeva se vrne državnemu tožilcu v nadaljnjo preiskavo;
 • storjeno dejanje ni kaznivo dejanje, bi ga bilo pa mogoče opredeliti kot prekršek, zato se zadeva lahko odstopi pristojnemu organu. Kazenski pregon se lahko ustavi;
 • od kazenskega pregona se lahko pogojno odstopi ali pa se sklene poravnava;
 • sodišče lahko obtožencu izreče obsodilno ali oprostilno sodbo.

Kazni in pravice oškodovanca

Kakšna kazen mi je lahko naložena?

Na podlagi kazenskega zakonika vam je lahko za storitev kaznivega dejanja naložena ena od naslednjih kazni:

 • zaporna kazen, ki je lahko – če ni v zakonu posebej določeno drugače – brezpogojna, pogojna ali pogojna z varstvenim nadzorstvom. Naložena vam je lahko tudi izredna kazen. To je lahko več kot dvajset- do tridesetletna zaporna kazen ali dosmrtna zaporna kazen;
 • hišni pripor;
 • opravljanje dela v splošno korist;
 • odvzem premoženja;
 • denarna kazen;
 • odvzem predmeta ali drugega sredstva;
 • prepoved opravljanja nekaterih dejavnosti;
 • prepoved prebivanja;
 • prepoved udeleževanja športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov;
 • izguba častnih naslovov ali priznanj;
 • izguba vojaškega čina;
 • izgon.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja (oškodovanec)?

Žrtev – torej oseba, ki je bila zaradi kaznivega dejanja oškodovana, kar pomeni, da je utrpela premoženjsko ali psihično škodo ali ji je bila povzročena drugačna škoda – lahko:

 • za zastopanje pooblasti zastopnika; če žrtev dokaže, da nima dovolj sredstev, ji lahko odvetnik zagotavlja brezplačno pravno pomoč;
 • podaja predloge za nadaljnje dokaze;
 • preučuje spise;
 • sodeluje na glavni obravnavi in javni obravnavi med pritožbenim postopkom;
 • izrazi mnenje o zadevi pred koncem glavne obravnave;
 • od sodišča zahteva, naj obtožencu naloži plačilo odškodnine, če je po zakonu do nje upravičena in je bila izrečena obsodilna sodba. Predlog je treba vložiti najpozneje pred začetkom predstavitve dokazov na glavni obravnavi;
 • zahteva pravočasno obveščanje o tem, da je bil obtoženec izpuščen ali je pobegnil, in o drugih podobnih okoliščinah, če bi bil lahko obtoženec ali obsojenec na prostosti zanjo nevaren.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Kazenska zakonodaja za širšo javnost

Pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču