Obdolženci v kazenskem postopku

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Kje bo potekala glavna obravnava?

Zadevo bo obravnavalo sodišče okrožja, v katerem je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Vaša obravnava bo javna, razen če sodišče odredi, da mora biti zaprta za javnost. Razlogi za obravnavo, zaprto za javnost, so navedeni v ustavi.

Na Cipru ni sojenja s poroto. Sodišče, ki ga sestavljajo poklicni sodniki, razsodi o pravnih in dejanskih vprašanjih.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Obtožba se lahko med glavno obravnavo spremeni, če se s tem strinja sodišče. Vzroki za to so lahko nezadostne informacije v obtožbi ali prilagoditev obtožbe glede na predložene dokaze.

Med glavno obravnavo se lahko dodajo nove obtožbe, če izhajajo iz dokazov in se s tem strinja sodišče. V takem primeru se postopek lahko preloži, da vam omogočijo pripravo obrambe.

Če je po koncu glavne obravnave dokazan le del obtožbe in gre za samostojno kaznivo dejanje, ste za to kaznivo dejanje lahko obsojeni brez spremembe obtožbe. Prav tako ste lahko brez spremembe obtožbe obsojeni poskusa storitve kaznivega dejanja, ki ste ga obtoženi. Sodišče lahko na koncu postopka odredi, naj se dodajo dodatne obtožbe, ki izhajajo iz dokazov, in vas lahko obsodi brez spremembe obtožnice. To ne sme privesti do sodne zmote.

Med glavno obravnavo lahko spremenite svoj zagovor v zvezi z vsemi ali nekaterimi obtožbami, če se s tem strinja sodišče. Če se izrečete za krivega v zvezi z nekaterimi obtožbami, bo sodišče zadevo obravnavalo v zvezi s preostalimi obtožbami. Če se izrečete za krivega glede vseh obtožb, bo sodišče prešlo neposredno na postopek izreka kazni.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Pravico imate, da vas pravično in javno ter v razumnem roku zasliši neodvisno, nepristransko in pristojno sodišče, ustanovljeno z zakonom.

Sodba sodišča mora biti utemeljena in je navadno javno razglašena, razen če bi javna objava škodovala interesom pravosodja.

Če ste obtoženi kaznivega dejanja, imate naslednje minimalne ustavne pravice:

 • da ste nemudoma in v jeziku, ki ga razumete, podrobno obveščeni o naravi obtožbe zoper vas in razlogih zanjo;
 • da imate dovolj časa in možnosti za pripravo svoje obrambe;
 • da se zagovarjate sami ali prek odvetnika po lastni izbiri ali, če ne morete plačati za pravno pomoč, da se vam dodeli brezplačna pravna pomoč, če je to v interesu pravičnosti;
 • da pričam, ki pričajo proti vam, postavljate vprašanja in da za priče, ki pričajo v vašo obrambo, veljajo enaki pogoji kot za priče, ki pričajo proti vam;
 • da se vam zagotovi brezplačna pravna pomoč tolmača, če ne razumete ali govorite jezika, ki se uporablja na sodišču.

Ali se moram udeležiti glavne obravnave?

Če vam je bil vročen poziv, da se zglasite na sodišču, se obravnave morate udeležiti. Če se je ne udeležite, bo zoper vas izdan nalog za prijetje.

Bom ostal v priporu ali me bodo med sojenjem izpustili?

Praviloma boste med sojenjem izpuščeni iz pripora na podlagi jamstva, razen v resnih primerih. Pripor se lahko odredi, če obstaja resno tveganje, da ne boste prišli na glavno obravnavo, če vas izpustijo. Izpustitev na podlagi jamstva se lahko zavrne tudi, če obstaja tveganje, da boste storili dodatna kazniva dejanja, če vas izpustijo.

Če je izpustitev na podlagi jamstva zavrnjena in zadevo obravnava okrožno sodišče, ne morete biti priprti več kot osem dni do vaše naslednje zglasitve na sodišču. Če zadevo obravnava porotno sodišče, obdobje pripora ni omejeno.

Zoper odločitev o zavrnitvi izpustitve na podlagi jamstva se lahko pritožite. Pritožbo morate vložiti v desetih dneh od odločitve.

Čas pripora pred glavno obravnavo ni določen. Vendar pa vam morajo soditi v razumnem času.

Živim v drugi državi članici. Ali lahko na glavni obravnavi sodelujem prek videopovezave?

Sodelovanja v kazenskem postopku prek videopovezave ne predvideva nobena določba.

Me bo na glavni obravnavi zastopal odvetnik?

Ni treba, da vas v sodnem postopku zastopa odvetnik. Pravico imate, da se branite sami. Če vas zastopa odvetnik, imate pravico v kateri koli fazi postopka zamenjati odvetnika.

Če si odvetnika ne morete privoščiti, ste upravičeni do pravne pomoči, če je to v interesu pravičnosti.

Če vas na glavni obravnavi zastopa odvetnik, bo predstavil vašo obrambo. Če se branite sami, imate enake pravice, vključno s pravico do molka in pravico zoper samoobtožbo.

Kakšna je moja vloga na glavni obravnavi?

Ko tožilstvo predstavi svojo zadevo, imate pravico sodišču predlagati, naj o zadevi ne odloča iz katerega koli od naslednjih razlogov:

 • ker ni dokazov, s katerimi bi bilo dokazano bistvo kaznivega dejanja,
 • ker so se dokazi tožilstva izkazali za nezanesljive in nezadostne za utemeljeno obsodbo.

Če se sodišče strinja z vašimi argumenti, boste oproščeni, ne da bi bili pozvani k predstavitvi svoje obrambe.

Če sodišče odloči, da je o zadevi treba odločati, vas mora obvestiti o naslednjih pravicah:

 • da pričate pod prisego. Če boste, vas bo tožilstvo navzkrižno zaslišalo;
 • da daste nepriseženo izjavo z zatožne klopi. V tem primeru ne boste navzkrižno zaslišani;
 • da molčite. Iz uresničevanja pravice do molka se ne smejo izpeljati nikakršni sklepi v škodo obdolženega.

Ali lahko povabim priče v svojo obrambo?

Ne glede na to, ali se odločite za pričanje ali ne, imate pravico povabiti priče v svojo obrambo.

Če se odločite za pričanje pod prisego in vam je postavljeno obremenilno vprašanje, vas mora sodišče opozoriti na vašo pravico, da ne odgovarjate.

Kaj se bo zgodilo, če bom na sodišču lagal?

Če na glavni obravnavi daste neresnično izjavo, storite kaznivo dejanje krive izpovedbe, ki se kaznuje z zaporno kaznijo.

Kakšne pravice imam v zvezi z obtožbami zoper mene?

Pravico imate izpodbijati dokaze tožilstva z navzkrižnim zaslišanjem prič tožilstva. Dokazom lahko tudi nasprotujete.

Ali lahko predložim dokaze v svojo obrambo?

Lahko predložite kakršne koli dokaze v svojo obrambo, ki so upoštevni za sojenje in pravno dopustni. Če se sklicujete na svoje osebnostne lastnosti, lahko v svojo obrambo povabite pričo, ki bo pričala o vaših osebnostnih lastnostih.

Ali lahko za zbiranje dokazov v svojo obrambo najamem zasebnega detektiva?

Da, to je dovoljeno. Zbrani dokazi se lahko predložijo na sodišču po enakih pravilih kot kateri koli drugi dokazi.

Bodo upoštevani podatki o meni, ki izhajajo iz kazenske evidence?

Vaša kazenska evidenca se med glavno obravnavo ne sme razkriti, razen če se odločite za pričanje in sklicujete na svoje osebnostne lastnosti, tako da med navzkrižnim zaslišanjem navedete trditve zoper osebnostne lastnosti priče tožilstva.

Dokazi o vaših prejšnjih kaznivih dejanjih se lahko predložijo sodišču, če je kaznivo dejanje, za katero vam sodijo, podobno drugim kaznivim dejanjem, ki ste jih storili.

Vaše predhodne obsodbe v drugi državi članici se lahko upoštevajo, razen če so bile izbrisane.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Ob koncu glavne obravnave stranke podajo zaključne govore in sodišče izreče sodbo.

Sodišče vas lahko obsodi ali oprosti.

Če ste obsojeni, imate pravico nagovoriti sodišče, preden izreče kazen, da bi zmanjšalo vašo kazen.

Za informacije o mogočih kaznih glejtetukaj.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev kaznivega dejanja na glavni obravnavi nima posebne vloge, vendar pa se lahko povabi k pričanju o dogodkih, povezanih s kaznivim dejanjem, poškodbah, škodi in utrpeli izgubi.

V postopku določanja kazni lahko tožilstvo žrtev zaprosi, naj opiše posledice kaznivega dejanja. Če se strinjate z odškodnino za žrtev ali je žrtev pripravljena oprostiti dejanja, se vaša kazen lahko zmanjša.

Vrste kazni

V nadaljevanju je seznam različnih kazni, ki jih lahko naloži sodišče na Cipru.

 • Zaporna kazen. Oseba je za določen čas zaprta v državnem zaporu.
 • „Vikend“ zaporna kazen. Če ste obsojeni zaradi kaznivega dejanja, za katero je zagrožena kazen treh let ali manj, ste lahko kaznovani z „vikend“ zaporno kaznijo, ki traja največ 52 tednov. Tedenska zaporna kazen traja od petka od 8. ure zjutraj do ponedeljka do 17. ure popoldne.
 • Pogojna zaporna kazen. Če ste obsojeni na zaporno kazen dveh let ali manj, se zaporna kazen lahko pogojno odloži za tri leta. Če prekršite pogoje, se bo izvršila prvotna zaporna kazen, lahko pa so tudi druge posledice.
 • Pogojna kazen. Sodišče lahko izreče pogojno kazen, na podlagi katere morate biti od enega do treh let pod nadzorom svetovalca za pogojne kazni. Po zakonu je predvidena posebna obravnava mladoletnih prestopnikov.
 • Mladi prestopniki. Starost za kazensko odgovornost je štirinajst let. Zaporne kazni za osebe med štirinajstim in osemnajstim letom starosti so redke.
 • Odredba za premestitev mladoletne osebe iz njene družine. Če je eden od staršev ali oseba, ki je odgovorna za mladoletno osebo, obsojena zaradi določenih kaznivih dejanj, lahko sodišče odredi, da se otrok preseli na varno. Za otroka nato postane odgovoren direktor oddelka za socialno skrbstvo.
 • Odredba za zdravljenje odvisnika od drog. Osebi, obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi z drogami, se lahko odredi zdravljenje v centru za zdravljenje odvisnikov, namesto da se ji naloži druga kazen, če se ta oseba strinja.
 • Jamstvo, da se boste udeležili razsodbe. V tem primeru so naloženi pogoji, na podlagi katerih morate določen čas ravnati po zakonskih predpisih. Če pogoj prekršite, ste lahko obsojeni za kršitev odredbe in prvotno kaznivo dejanje.
 • Sodišče vam lahko odredi, da se določen čas izogibate kršenju javnega reda in miru.
 • Prepoved udeležbe na športnih dogodkih. Če ste obsojeni zaradi nasilja na nogometni tekmi ali kakršnem koli drugem atletskem tekmovanju, vam lahko sodišče poleg katere koli druge kazni izreče prepoved udeležbe na nogometni tekmi ali atletskem tekmovanju.
 • Odredba o zaplembi premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji.
 • Prepoved uporabe motornega vozila. Če ste obsojeni zaradi prekrška v cestnem prometu, se vam lahko izreče prepoved uporabe motornega vozila. Poleg tega vam sodišče lahko naloži še dodatno kazen.
 • Prepoved posesti ali uporabe športnega strelnega orožja. Ta prepoved se lahko izreče, če ste obsojeni zaradi nezakonite uporabe strelnega orožja za lov na divjad.
 • Odredba o odvzemu premoženja. Lahko vam odredijo odvzem predmetov, ki jih imate nezakonito ali ste jih pridobili nezakonito.
 • Odredba o porušenju. Sodišče lahko odredi porušenje stavbe, ki je bila nezakonito zgrajena.

Sorodne povezave

Vladna spletna stran o ustavi

Zadnja posodobitev: 18/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču