Obdolženci v kazenskem postopku

Kaj je namen kazenske preiskave?

Namen kazenske preiskave je ugotoviti dejstva in okoliščine, povezane s kaznivim dejanjem.

Preiskavo praviloma opravi policija. Izjemoma lahko svet ministrov ali generalni državni tožilec za preiskavo pooblastita izvedence. Odločitve o pregonu navadno sprejme policija po splošnih navodilih generalnega državnega tožilca. V resnih kazenskih zadevah odločitev o pregonu sprejme generalni državni tožilec.

Preiskava se začne, ko policija prejme informacije, da je(so) bilo(-a) storjeno(-a) kaznivo(-a) dejanje(-a).

Policija bo preiskala kraj kaznivega dejanja ter zbrala ustrezne informacije in gradivo. Prav tako bo preiskala in opravila razgovor(-e) z vsako osebo, ki ima informacije o kaznivem dejanju.

Če dokazi kažejo, da ste vpleteni v kaznivo dejanje, vas policija lahko zasliši pred prijetjem ali po njem.

Kdaj in kako lahko policija od mene zahteva informacije?

Če policija meni, da imate koristne informacije o kaznivem dejanju, lahko zahteva, da pridete na policijsko postajo in daste izjavo ali predložite kakršen koli ustrezen dokument. Če to zavrnete, vam lahko vroči pisni poziv. Neizpolnitev te zahteve brez razumnega opravičila je kaznivo dejanje.

Bom poučen o svojih pravicah?

Če ste osumljeni vpletenosti v kaznivo dejanje, vas morajo pred zaslišanjem poučiti o vaših pravicah z naslednjo formulacijo: „Ni vam treba izjaviti ničesar, razen če to želite, vsaka vaša izjava pa se bo zapisala in se lahko uporabi kot dokaz.“ Če ste mladoletna oseba, morate biti seznanjeni tudi s pravico do komunikacije z vašim staršem ali skrbnikom.

Prostost vam lahko odvzamejo na podlagi sodnega naloga, v nekaterih okoliščinah pa tudi brez naloga za prijetje. Glej tukaj.

Katere informacije bom dobil, če me primejo?

Seznaniti vas morajo z razlogi za vaše prijetje, razen če to zaradi vašega nasilnega odziva ni mogoče.

Kaj se bo zgodilo po prijetju?

V 24 urah morate biti privedeni pred sodnika, razen če ste bili prej izpuščeni.

Kaj se bo zgodilo, če je bil zoper mene izdan evropski nalog za prijetje?

Evropski nalog za prijetje mora slediti postopku in vsebovati informacije, ki se zahtevajo po zakonu. Izdati ga mora pravosodni organ države prosilke. Več informacij je na voljo tukaj.

Bom ostal v priporu ali me bodo izpustili?

Če policija meni, da morate biti pridržani, mora zaprositi pri sodniku okrožnega sodišča, da odredi pripor, ki lahko traja največ osem dni. To obdobje se lahko podaljša, vendar celotno obdobje pripora ne sme biti daljše od treh mesecev.

Sodišče lahko odredi pripor, če obstajajo dokazi, da ste bili vpleteni v storitev zadevnega(-ih) kaznivega(-ih) dejanj(-a). Sodišče bo tudi presodilo, ali je pripor nujen zaradi preiskave, in to pretehtalo glede na vašo pravico do prostosti.

Ali se lahko zoper odločitev o priporu pritožim?

Zoper odločitev se lahko pritožite. Pritožbo morate vložiti v desetih dneh.

Kaj se bo zgodilo, če ne bom odgovarjal na vprašanja policije?

Iz uresničevanja pravice do molka se ne smejo izpeljati nikakršni sklepi v škodo obdolženega.

Policijsko zaslišanje ne sme biti kruto ali se ponavljati.

Ali imam med zaslišanjem lahko odvetnika?

Med policijskim zaslišanjem nimate pravice do odvetnika. Ko ste prijeti, imate pravico nemudoma zasebno telefonirati odvetniku po lastni izbiri.

Ne znam jezika. Ali imam lahko tolmača?

Po zakonu vam morajo biti na voljo storitve tolmača v jeziku, ki ga popolnoma razumete in govorite.

Ali lahko o tem, kaj se dogaja z mano, obvestim sorodnika ali prijatelja?

Imate pravico do komunikacije s sorodnikom ali osebo po lastni izbiri. Če ste mladoletna oseba,

imate tudi pravico komunicirati s svojim staršem ali skrbnikom v navzočnosti policije. Vaše starše ali skrbnika bo o vašem priporu obvestila policija.

Vaša komunikacija s prijatelji in sorodniki se lahko odloži za dvanajst ur, če obstaja utemeljen sum, da bo uresničevanje te pravice takoj po prijetju:

  • vodilo do uničenja dokazov,
  • preprečilo prijetje druge(-ih) oseb(-e) v zvezi z istim kaznivim dejanjem ali
  • vodilo do pobega drugega(-ih) osumljenca(-cev) ali storitve drugega kaznivega dejanja.

Sem državljan druge države članice. Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo?

Če ste iz druge države, imate pravico do komunikacije s svojim veleposlaništvom ali konzulatom. Če predstavnik ni na voljo, imate pravico do komunikacije z uradom varuha človekovih pravic ali nacionalno organizacijo za varstvo človekovih pravic.

Ali imam med priporom pravico obiskati zdravnika?

Če med prijetjem ali priporom potrebujete zdravstveno oskrbo, mora policija zagotoviti, da vas pregleda zdravnik in po potrebi odpelje v bolnišnico. Imate pravico izbrati zdravnika.

Ali moram biti med preiskavo navzoč na Cipru?

Če imate stalno prebivališče v tujini, pravno niste dolžni biti navzoči med policijsko preiskavo. Pravo še ne predvideva vaše udeležbe pri preiskavi prek videopovezave.

Državo lahko zapustite, razen če je bil zoper vas izdan nalog za prijetje.

Ali lahko med preiskavo preiščejo moj dom ali poslovne prostore?

Preiskava vaše hiše ali poslovnih prostorov se lahko opravi samo, če je bil pridobljen nalog za preiskavo, razen če pisno soglašate s preiskavo.

Ali se lahko opravi telesni pregled?

Telesni pregled se lahko opravi, vendar ga mora izvesti oseba istega spola. Glej tukaj.

Ali lahko policija vzame moje prstne odtise, vzorce DNK itd.?

Če ste priprti, ima policija v okviru preiskave pravico opraviti meritve, fotografirati, vzeti prstne odtise, odtise dlani, vzorce vaše pisave, nohtov, las in sline.

Če ne privolite, je to kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo ali globo. Policija lahko vzame tudi vzorce vaše krvi ali urina, če se strinjate. Če se ne, je mogoče pridobiti nalog sodišča, na podlagi katerega policija lahko take vzorce vzame pod zdravniškim nadzorom.

Ali bom moral sodelovati v prepoznavni vrsti?

Če ste zakonito pridržani, ima policija pravico zahtevati, da sodelujete v prepoznavni vrsti.

Ali se lahko pritožim glede tega, kako je z menoj ravnala policija?

Pritožba zoper policijo se lahko vloži pri neodvisnem organu za preiskavo obdolžitev in pritožb zoper policijo.

Kaj se bo zgodilo po koncu preiskave?

Policija vas lahko obtoži, če je po koncu preiskave dovolj dokazov za odprtje kazenske zadeve zoper vas. Preden ste obtoženi, morate biti znova poučeni o svojih pravicah. Lahko se izrečete za krivega ali nedolžnega ali pridržite pravico do izreka na sodišču. Nato bo na sodišče vložena obtožnica.

Obtožbe v obtožnici se lahko razlikujejo od prvotnih.

Ali sem lahko obtožen za kaznivo dejanje, za katero sem bil že obtožen v drugi državi članici?

Če ste bili oproščeni ali obsojeni zaradi kaznivega dejanja, vam zanj ne morejo znova soditi. Ne morete biti spoznani za krivega za dejanje ali opustitev dejanja, ki v času, ko je bilo storjeno, ni bilo kaznivo dejanje.

Ni pravila o vložitvi kazenske obtožbe zoper vas na sodišči dveh različnih držav. Vendar pa je to zelo nenavadno, zato lahko ugovarjate postopku na katerem koli od obeh sodišč.

Kaj se bo zgodilo na prvi sodni obravnavi?

Ko ste pozvani, da se zglasite na sodišču, imate pravico, da se seznanite z izjavami prič in dokumenti, zbranimi med policijsko preiskavo, vključno z dokumenti, ki so del tožilskega primera.

Tožilstvo lahko na obravnavo povabi dodatne priče, če je obramba o tem ustrezno obveščena.

Ali bodo zahtevani podatki iz moje kazenske evidence?

Dokazi o vaših predhodnih obsodbah navadno ne bodo predloženi na glavni obravnavi.

Če boste za kaznivo dejanje obsojeni, se bodo kakršne koli podobne obsodbe upoštevale pri določitvi kazni (glej Informativni list 5).

Pooblastilo za prijetje in preiskavo

Policijsko pooblastilo za prijetje

V ciprski ustavi je določeno, da je oseba lahko zakonito prijeta samo, če je bil izdan pravilno utemeljen nalog. Vse določbe zakona o kazenskem postopku, ki dovoljujejo prijetje brez sodnega naloga, je treba brati ob upoštevanju tega ustavnega pravila.

Policija lahko sodnika okrožnega sodišča zaprosi za nalog za prijetje. Policija mora predložiti pisno izjavo pod prisego, da obstajajo dokazi, iz katerih je razvidno, da ste osumljeni vpletenosti v kaznivo dejanje in je vaše prijetje nujno za kazensko preiskavo.

Nalog za prijetje se ne izda samodejno. Sodnik ima diskrecijsko pravico in mora zagotoviti ustrezno ravnovesje med pravico osebe do prostosti na eni strani in javno varnostjo na drugi.

Nalog za prijetje velja, dokler se ne izvrši ali ga sodnik prekliče.

Policijsko pooblastilo za preiskavo

Za preiskavo vašega doma ali poslovnih prostorov je treba pridobiti nalog za preiskavo, razen če se izrecno pisno strinjate s preiskavo. V nalogu za preiskavo morajo biti navedeni razlogi. Izda ga sodnik okrožnega sodišča na podlagi informacij, ki jih je policija predložila pod prisego. Sodnik se mora prepričati, da obstajajo utemeljeni razlogi za izdajo naloga za preiskavo.

Policist ima pravico ustaviti in preiskati vaše vozilo:

  • če razumno meni, da bi lahko odkril prepovedane droge,
  • da preveri, ali so v vozilu kakršne koli eksplozivne snovi ali nezakonito orožje.

Telesni pregled mora opraviti oseba (pripadnik policije) istega spola.

Policist, ki utemeljeno sumi, da imate pri sebi prepovedane droge, vas ima pravico ustaviti in preiskati ter prijeti, če pri vas odkrije droge.

Zoper izdajo naloga za prijetje ali preiskavo se nimate pravice pritožiti.

Sorodne povezave

Pravni urad Republike Ciper

Vrhovno sodišče Cipra

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču