Обвиняеми (наказателни производства)

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Дребните пътни правонарушения, свързани например с превишена скорост, неправилно паркиране и други подобни, се третират като административни нарушения. Те се наказват по административен ред. Наказанията могат да бъдат или глоба, или лишаване от правото да управлявате автомобил за определен срок. За по-тежки нарушения е възможно да Ви наложат и двете наказания.

Правонарушенията се установяват и наказват от органите на пътната полиция. Можете да обжалвате акта, с който Ви е наложено административното наказание, пред съответния районен съд. Това можете да направите в 7-дневен срок от датата, на която Ви е бил връчен актът. Пред съда имате право на адвокатска защита. Глоби в размер до 50 лева не подлежат на обжалване пред съд.

Районният съд може да потвърди или отмени наказанието. Можете да обжалвате решението на районния съд пред съответния административен съд. Неговото решение ще е окончателно. Повече за съдилищата вижте в уебсайта на Висшия съдебен съвет.

Същата процедура е валидна и по отношение на правонарушенията, извършени от граждани на други държави-членки.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Тези правонарушения няма да бъдат вписани в съдебното Ви досие.

Връзки по темата

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за движението по пътищата

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Последна актуализация: 06/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču