Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Podmienkou na začatie akéhokoľvek vyšetrovania trestného činu je, že polícii alebo prokurátorovi bol oznámený trestný čin. Cieľom vyšetrovania trestného činu je objasniť, či bol trestný čin spáchaný, a ak áno, ktorá osoba alebo osoby môžu byť podozrivé zo spáchania tohto trestného činu. Ak ide o závažnejší trestný čin a existuje podozrivý, vyšetrovanie bude viesť prokurátor. V opačnom prípade bude vyšetrovanie viesť polícia.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Výsluch

Najprv sú vypočúvané osoby, v prípade ktorých sa predpokladá, že majú informácie, ktoré by boli užitočné pre vyšetrovanie. Medzi tieto osoby patrí obeť trestného činu, osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, ak existuje, alebo svedkovia. Osoba podozrivá zo spáchania trestného činu môže byť vypočúvaná v rámci zatknutia alebo na slobode.

Môžu byť odobrané aj rôzne druhy vzoriek a odovzdané ďalším orgánom na analýzu. Celý výsluch vedie polícia a iba vo výnimočných prípadoch za prítomnosti prokurátora. Ak neovládate švédsky jazyk, musí byť k dispozícii tlmočník. Ak existuje primerané podozrenie, že niekto spáchal trestný čin, podozrivý musí byť pri výsluchu informovaný o tomto podozrení.

Zatknutie

Ak sa prokurátor domnieva, že dôvody na podozrenie sú dostatočne silné, môže rozhodnúť o vašom zatknutí. V takom prípade musí existovať aj riziko, že ak zostanete na slobode, môžete brániť vyšetrovaniu alebo pokračovať v páchaní trestnej činnosti alebo že uniknete. Prokurátor vás potom musí v určitej lehote prepustiť alebo požiadať okresný súd, aby vydal príkaz na vaše zadržanie.

Zadržanie

Ak ste podozrivý zo spáchania závažnejšieho trestného činu a existujú aj osobitné dôvody na vaše zadržanie, prokurátor môže požiadať okresný súd, aby vydal príkaz na vaše zadržanie. Výsluch vo veci zadržania sa musí konať do štyroch dní od zatknutia. Na tomto výsluchu okresný súd posúdi, či by ste mali zostať zadržaný alebo byť prepustený. Ak ste boli zadržaný, príkaz na zadržanie sa musí preskúmať v predpísaných intervaloch.

Pokračujúce policajné vyšetrovanie

Bez ohľadu na to, či ste boli alebo neboli zadržaný, vyšetrovanie bude pokračovať, aby sa objasnilo, či existujú dostatočne závažné podozrenia na vaše stíhanie. Vyšetrovanie sa musí uskutočniť čo najrýchlejšie, najmä ak ste zadržiavaný vo väzbe. Ak je nevyhnutné, aby vyšetrovanie pokračovalo dlhšie, môže sa uskutočniť viac výsluchov vo veci zadržania. Po ukončení vyšetrovania polícia predlží jeho výsledky prokurátorovi, ako aj podozrivému a obhajcovi podozrivého. Vy a váš obhajca máte právo požiadať, aby do vyšetrovania predtým, ako sa prokurátor rozhodne, či budete alebo nebudete stíhaný, bolo pridané čokoľvek, čo považujete za dôležité.

Príprava prípadu obhajobou

Vy a váš advokát máte právo predložiť svoje vlastné dôkazy, ktoré sa majú použiť na súdnom konaní. Vy a váš advokát máte takisto právo na stretnutie, ktoré má slúžiť na prípravu na súdne pojednávanie.

Stíhanie

Ak sa prokurátor domnieva, že má proti vám dostatočné dôkazy na vaše usvedčenie, musí proti vám podať žalobu. V obvineniach musí byť jasne uvedené zo spáchania akého trestného činu ste podozrivý, a čo ste urobili, že ide o trestný čin. V obvineniach musí byť aj jasne uvedené, ktoré dôkazy predloží prokurátor proti vám.

Ďalšie informácie o vašich právach počas rôznych fáz konania nájdete na týchto odkazoch:

Výsluch (1)

Prečo by ma polícia chcela vypočuť?

Účelom vypočúvania je objasniť, či bol spáchaný trestný čin, a ak áno, či môžete poskytnúť nejaké informácie. To platí bez ohľadu na to, či ste svedkom, obeťou trestného činu alebo podozrivým zo spáchania trestného činu.

Kto bude prítomný na vypočúvaní?

Vypočúvať vás bude polícia. Výsluch vedie jeden alebo viac príslušníkov polície. Prokurátor nie je obvykle na výsluchu prítomný. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, v prípade ktorého máte právo na advokáta, môžete požiadať o pridelenie advokáta, ktorý bude prítomný na výsluchu.

Ak neovládate švédsky jazyk, máte právo aj na tlmočníka. Náklady na tlmočníka zaplatí polícia. Predtým, ako odpoviete na otázky, by ste obvykle mali počkať dovtedy, kým nebude prítomný advokát a tlmočník. Prokurátor alebo polícia rozhodnú, kto ešte má právo byť prítomný na výsluchu.

Čo sa bude diať na výsluchu?

Polícia vám na začiatku výsluchu povie, či ste vypočúvaný ako podozrivý alebo z nejakého iného dôvodu. Vaše práva vám nebudú prečítané. Počas vypočúvania máte právo mlčať alebo hovoriť. Čokoľvek, čo poviete, môže byť použité proti vám. Vypočúvanie môže byť buď nahrávané na pásku alebo zaznamenávané vo forme zhrnutia toho, čo ste povedali.

Akú úlohu zohráva pri výsluchu advokát?

Advokátovou úlohou pri výsluchu je byť k dispozícii, aby odpovedal na vaše otázky a aby bol zaručený správny priebeh výsluchu. Advokát nemá právo zasahovať do výsluchu, ak prebieha správne. Môže vám však klásť otázky.

Existuje niečo, čo je pri výsluchu zakázané?

Počas výsluchu polícia nesmie použiť informácie, o ktorých sa vie, že sú nesprávne, ani dávať sľuby alebo ponuky, aby dosiahla priznanie. Podozrivému sa nemôže ani vyhrážať, vyvíjať na neho nátlak alebo zámerne ho vyčerpávať. Vypočúvaná osoba má nárok aj na obvyklé jedlo a potrebný oddych.

Ako dlho môžem byť vypočúvaný?

Ak nie ste zatknutý, obvykle nie je povolené, aby ste boli vypočúvaný dlhšie ako šesť hodín. Vo výnimočných prípadoch ste povinný zostať ešte ďalších šesť hodín. Potom máte právo odísť, pokiaľ nebudete zatknutý. Na deti sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Ako sa končí výsluch?

Výsluch sa končí tým, že vám bude poskytnutá možnosť vypočuť si záznam z výsluchu alebo vám budú prečítané policajné poznámky. Potom sa vás opýtajú, či to, čo bolo zapísané, poskytuje správny obraz o tom, čo ste povedali počas výsluchu.

Čo sa stane po výsluchu?

Po výsluchu polícia informuje prokurátora alebo príslušníka polície, ktorý vedie vyšetrovanie, o zistených skutočnostiach. V prípade, že ide o menej závažný trestný čin, prokurátor nie je informovaný dovtedy, kým nie je vyšetrovanie dokončené. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, ktorý môže viesť k zadržaniu, prokurátorovi sa často zasiela správa po každom kole vypočúvania. Prokurátor sa potom rozhodne, či máte byť zatknutý alebo prepustený.

Zatknutie (2)

Kedy môžem byť zatknutý?

Ak existujú dôvody na vaše zadržanie, môžete byť zatknutý dovtedy, kým súd posudzuje otázku zadržania. To, čo sa vyžaduje, aby ste boli zadržiavaný, je vysvetlené v časti Zadržanie (3). Zatknúť vás môžu aj vtedy, ak dôvody na zadržanie neboli úplne splnené, a to vtedy, keď existujú primerané dôvody podozrievať vás, že ste spáchali trestný čin a považuje sa za veľmi dôležité, aby ste boli zadržaný, kým pokračuje vyšetrovanie.

Kto vydáva zatykač?

O tom, či máte alebo nemáte byť zatknutý, rozhoduje prokurátor. Zo zatykača musí byť jasné, zo spáchania akého trestného činu ste podozrivý a prečo máte byť zatknutý. Ak prokurátor nezruší zatykač, musí podať okresnému súdu žiadosť o vaše zadržanie najneskôr do dvanástej hodiny na poludnie v tretí deň po vydaní zatykača. Inak musí vydať príkaz na vaše prepustenie. Okresný súd musí bezodkladne vykonať výsluch vo veci zadržania, ale najneskôr do štyroch dní po vašom zatknutí alebo vykonaní zatykača.

Kto ma môže zatknúť?

Ak existujú dôvody na vaše zatknutie, príslušník polície vás v naliehavých prípadoch môže zatknúť dokonca aj bez zatykača. Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu, ktorý môže viesť k trestu väzenia alebo pri úniku z miesta takéhoto trestného činu, môže vás zatknúť hocikto. To isté platí, ak ste hľadaný pre spáchanie trestného činu. Osoba, ktorá vás zatkne, vás však musí čo najskôr odovzdať príslušníkovi polície.

Môžem sa stretnúť s advokátom?

Ak ste boli zatknutý, máte právo požiadať o pridelenie verejného obhajcu. To urobí okresný súd na žiadosť prokurátora.

Čo sa deje počas môjho zatknutia?

Počas vášho zatknutia má polícia právo ďalej vás vypočúvať. Potom sa uplatňujú rovnaké pravidlá, ako v predchádzajúcich kolách vypočúvania.

Aké práva mám počas zatknutia?

Počas vášho zatknutia môže prokurátor rozhodnúť o tom, že vám nebude dovolené skontaktovať sa s kým chcete. Ak požiadate o lekára alebo ak sa potrebujete obrátiť na svoje veľvyslanectvo alebo konzulát, polícia je povinná konať v tejto veci ako sprostredkovateľ. Takisto máte vždy právo spojiť sa so svojim advokátom a stretnúť sa s ním bez prítomnosti inej osoby. Počas obdobia zatknutia budete obvykle zadržiavaný v policajnej cele.

Zadržanie (3)

Kedy je možné požiadať o moje zadržanie?

Ak existujú pravdepodobné dôvody podozrievať vás zo spáchania trestného činu, za ktorý sa ukladá trest väzenia jeden rok a viac, možno podať žiadosť o vaše zadržanie. Musí však existovať aj riziko, že:

  • uniknete alebo sa budete vyhýbať súdnemu konaniu alebo doručeniu rozsudku alebo
  • kým ste na slobode, odstránite dôkazy alebo nejakým iným spôsobom budete brániť vyšetrovaniu prípadu alebo
  • budete pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

Ak najnižší trest za spáchanie trestného činu je odňatie slobody na dva roky, obvykle budete zadržiavaný dovtedy, kým nie je zrejmé, že neexistujú žiadne dôvody na zadržanie.

Bez ohľadu na závažnosť trestného činu môže súd nariadiť vaše zadržanie, ak nie je známa vaša totožnosť alebo ak odmietate uviesť svoje meno a adresu alebo ak existuje dôvod domnievať sa, že informácie, ktoré ste poskytli, sú falošné. Vo väzbe váš možno zadržiavať aj vtedy, ak nemáte trvalé bydlisko vo Švédsku a existuje riziko, že sa budete vyhýbať súdnemu konaniu alebo doručeniu rozsudku opustením krajiny.

V niektorých prípadoch môžete byť zadržaný aj vtedy, ak existujú iba „primerané dôvody“ podozrievať vás zo spáchania trestného činu. Je to nižší stupeň podozrenia ako „pravdepodobné dôvody“.

Ak existuje dôvod domnievať sa, že trestom bude iba pokuta, nemôžete byť zadržaný.

Existuje niečo v mojich osobných pomeroch, čo môže znamenať, že nebudem zadržaný?

Súd musí zvážiť potrebu zadržania voči tomu, čo pre vás znamená byť zadržaný. Ak by dôsledky zadržania znamenali pre vás nadmerný zásah alebo ublíženie, nesmiete byť zadržaný. Táto otázka sa môže stať relevantnou napríklad vtedy, ak vyšetrovanie trvá dlho.

Čo ak som mladší ako 18 rokov?

Na mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov sa vzťahujú osobitné pravidlá. Tieto pravidlá znamenajú, že na ich zadržanie je potrebné splniť viac podmienok. Trestný čin musí byť buď veľmi závažný alebo musia existovať ďalšie veľmi dôležité dôvody na ich zadržanie.

Mám právo hovoriť s advokátom a na tlmočníka pri výsluchu vo veci zadržania?

Na výsluchu vo veci zadržania, ktorý sa koná na okresnom súde, budete osobne prítomný spolu s vašim verejným obhajcom, ktorý bude advokátom. Právo na verejného obhajcu máte vždy, ak bolo požadované vaše zadržanie. Ak potrebujete tlmočníka, táto osoba sa tiež zúčastní na výsluchu a bude prekladať všetko, čo poviete.

Čo sa bude diať pri výsluchu vo veci zadržania?

Pri výsluchu prokurátor povie, z čoho ste podozrivý. Budete mať takisto možnosť hovoriť za seba. Prokurátor, váš advokát a sudca majú všetci právo klásť vám otázky. Sám sa rozhodnete, či chcete alebo nechcete odpovedať na otázky. Na výsluchu vo veci zadržania sa obvykle nevypočúva obeť trestného činu ani svedkovia. Môže byť však prečítané to, čo ste povedali pri vypočúvaní políciou. Prokurátor môže takisto opísať výsledky forenzného vyšetrovania alebo lekárskeho vyšetrenia.

Príkaz na zadržanie

Po konaní sa okresný súd odoberie, aby posúdil, či by ste mali byť zadržaný alebo nie. Okresný súd potom oznámi svoje rozhodnutie vo vašej prítomnosti. Ak nebudete zadržaný, máte právo okamžite odísť. Ak ste boli zadržaný, súd súčasne rozhodne o najneskoršom termíne, dokedy musí prokurátor začať konanie. Okresný súd obvykle rozhodne, že žaloba musí byť podaná do dvoch týždňov od vydania príkazu na zadržanie. Počas čakania na hlavné pojednávanie, ktoré sa koná na okresnom súde, budete zadržiavaný vo väzbe.

Čo sa stane, ak sa vyšetrovanie neskončí do termínu stanoveného okresným súdom?

Ak ste v čase, keď uplynul termín začatia konania stanovený okresným súdom, stále podozrivým a vyšetrovanie nebolo napriek tomu ukončené, prokurátor môže požiadať o dlhší čas na podanie žaloby. Môže byť potrebné nové vypočutie, aby sa preskúmalo, či by ste mali byť ďalej zadržaný. Tieto nové vypočutia sa často konajú prostredníctvom videokonferencie, čo znamená, že sa výsluchu zúčastníte z miesta svojho zadržania v spoločnosti vášho advokáta, prokurátor sa zúčastní zo svojej kancelárie a sudca bude zasadať v súdnej miestnosti na okresnom súde.

Čo sa stane, ak som zadržaný na nižšej úrovni podozrenia?

Ak ste zadržaný ako podozrivý zo spáchania trestného činu na základe „primeraných dôvodov“, prokurátor musí predložiť ďalšie dôkazy proti vám do jedného týždňa, aby sa posilnili podozrenia na dosiahnutie úrovne „pravdepodobných dôvodov“. V opačnom prípade musíte byť prepustený.

Čo sa stane v prípade európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak bol v akomkoľvek inom členskom štáte vydaný európsky zatýkací rozkaz, túto žiadosť môže preskúmať súd v krajine, v ktorej sa nachádzate. Súd potom rozhodne, či by ste mali byť vydaný na stíhanie do krajiny, ktorá o to požiadala. Na týchto výsluchoch máte takisto právo hovoriť s advokátom a právo na prítomnosť tlmočníka. Prokurátor môže pred konaním týchto výsluchov rozhodnúť o tom, že by ste mali byť zatknutý, a súd môže rozhodnúť o tom, aby ste boli zadržiavaný dovtedy, kým vás nebude možné vydať na stíhanie. Súd nebude posudzovať otázku vašej viny, ale iba otázku, či boli splnené formálne požiadavky na vydanie na stíhanie.

Aké obmedzenia by sa mohli uplatniť na moje právo mať kontakt s inými ľuďmi?

V čase, keď sa rozhoduje o vašom zadržaní, okresný súd rozhodne aj o tom, či by prokurátor mal mať právo na obmedzenie vašich kontaktov s vonkajším svetom, to znamená, čítanie novín a sledovanie televízie, ako aj kontakt s priateľmi a rodinou. To isté platí aj pokiaľ ide o vaše možnosti stýkať sa s inými zadržanými. O rozsahu týchto obmedzení rozhoduje prokurátor. Máte však právo kedykoľvek sa obrátiť na svojho advokáta a svoje veľvyslanectvo.

Mám právo odosielať a prijímať korešpondenciu?

Máte právo písať listy komukoľvek, komu chcete, ale všetku odosielanú aj prijímanú korešpondenciu si prečíta prokurátor. Ak listy obsahujú čokoľvek o spáchanom trestnom čine, list nebude odoslaný príjemcovi alebo príslušné časti textu budú zmenené na nečitateľné. Vašu korešpondenciu s advokátom nebude nikdy čítať niekto iný, bez ohľadu na to, čo listy obsahujú.

Môžem sa odvolať proti príkazu na zadržanie?

Ak ste nespokojný so svojim zadržaním, proti príkazu na zadržanie sa môžete odvolať na odvolacom súde. Odvolací súd potom preskúma dokumenty z okresného súdu bez konania výsluchu a posúdi, či by sta mali byť zadržiavaný alebo prepustený. Rozhodnutie odvolacieho súdu možno postúpiť na prerokovanie Najvyššiemu súdu, ale aby tento súd vaše odvolanie prerokoval, sú na to potrebné osobitné dôvody.

Môže sa stať niečo, čo bude viesť k môjmu prepusteniu?

Ak už neexistujú dôvody na vaše zadržiavanie, prokurátor musí nariadiť zrušenie zadržania. To môže nastať vtedy, ak dôkazy proti vám boli oslabené alebo ak už neexistujú osobitné dôvody na vaše zadržiavanie, pretože napríklad už neplatí, že by ste mohli brániť vyšetrovaniu. Ak súd pri novom výsluchu vo veci zadržania rozhodne, že už neexistujú dôvody na vaše zadržiavanie, súd musí vydať príkaz na vaše okamžité prepustenie.

Môžem byť prepustený na kauciu?

Vo Švédsku nie je možné byť prepustený na kauciu.

Pokračujúce policajné vyšetrovanie (4)

Predloží polícia iba dôkazy, ktoré sú v môj neprospech?

Pri vykonávaní vyšetrovania je polícia povinná predložiť dôkazy vo váš prospech, ako aj vo váš neprospech. Ak chcete, aby polícia vypočula akékoľvek konkrétne osoby, mali by ste to prediskutovať so svojim advokátom pred postúpením žiadosti polícii.

Má polícia právo vykonať prehliadky, odobrať vzorky DNA, odtlačky prstov atď.?

Za predpokladu, že polícia má príkaz od prokurátora, má právo vykonať prehliadku vo vašej domácnosti, na pracovisku, aute alebo na akomkoľvek inom mieste dôležitom pre vyšetrovanie. To platí iba vtedy, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, v prípade ktorého sa ukladá trest väzenia. Môžu byť vydané aj príkazy na vykonanie osobnej prehliadky a fyzickej prehliadky a odobranie vzoriek DNA. V niektorých prípadoch môže byť potrebné lekárske vyšetrenie, ak ste boli telesne zranený a ak tieto zranenia môžu byť spojené s trestným činom, zo spáchania ktorého ste podozrivý. Ak ste boli zatknutý alebo zadržaný, ste povinný nechať si dať odobrať aj odtlačky prstov a dať sa odfotografovať.

Mám právo preskúmať policajné vyšetrovanie?

Počas pokračujúceho vyšetrovania polícia zhromaždí materiál, ktorý má tvoriť základ pre rozhodnutie prokurátora, či by ste mali byť stíhaný. Predtým ako prokurátor prijme toto rozhodnutie, máte právo preskúmať celé vyšetrovanie s pomocou tlmočníka alebo prekladateľa. Obvykle nie je dosť času na preloženie vyšetrovania do vášho vlastného jazyka, ale máte právo oboznámiť sa s jeho obsahom tak, že vám tlmočník prečíta obsah vyšetrovania. Váš advokát má takisto právo na preskúmanie vyšetrovania.

Čo sa stane, ak sa podozrenia počas vyšetrovania zmenia?

Podozrenia vznesené proti vám sa počas vyšetrovania môžu zmeniť. To znamená, že ďalšie podozrenia zo spáchania trestného činu sa môžu pridať, zatiaľ čo v prípade iných podozrení sa môže ukázať, že sú nepodložené alebo ťažko dokázateľné. Okrem toho môžu nastať zmeny v druhu trestného činu, zo spáchania ktorého ste podozrivý. Polícia je povinná vás informovať o takýchto zmenách v podozreniach.

Príprava prípadu obhajobou (5)

Mám právo žiadať o pridanie ďalších záležitostí k policajnému vyšetrovaniu?

Vy a váš advokát máte právo žiadať, aby polícia zahrnula do vyšetrovania ďalšie záležitosti, ktoré považujete za dôležité. To sa týka vypočúvania rôznych ľudí aj písomných informácií alebo vyšetrovaní, ktoré vykonali znalci.

Je veľmi dôležité, aby ste dôkladne preskúmali celé vyšetrovanie, aby materiál predložený prokurátorovi ako základ pre rozhodnutie bol čo najúplnejší. Hoci pridanie ďalších záležitostí k vyšetrovaniu je možné aj po začatí stíhania, z vášho pohľadu je lepšie pokúsiť sa presvedčiť prokurátora, aby uzatvoril vyšetrovanie, aby ste predišli stíhaniu.

Môže môj advokát viesť svoje vlastné vyšetrovanie?

Vy a váš advokát máte právo aj na vedenie svojho vlastného vyšetrovania. Problém je však v tom, že obvykle je k dispozícii obmedzený čas, počas ktorého sa musia vykonať tieto vyšetrovania, najmä ak ste zadržaný vo väzbe. Okrem toho bude spravidla ťažké, aby váš advokát získal od súdu platbu za svoje vlastné vyšetrovanie. Neexistujú však žiadne právne prekážky, ktoré by vám bránili vo vlastnom vyšetrovaní.

Stíhanie (6)

Za akých okolností môže prokurátor podať žalobu?

Ak sa prokurátor domnieva, že vás môže usvedčiť, má právo podať proti vám žalobu. Potom predloží okresnému súdu žiadosť o predvolanie, v ktorej uvedie trestný čin, zo spáchania ktorého ste podozrivý, prečo ste podozrivý zo spáchania trestného činu a aké dôkazy prokurátor predkladá.

Kedy musí byť podaná žaloba?

Ak ste zadržaný, prokurátor musí začať trestné konanie v lehotách stanovených súdom. Súd v opačnom prípade zruší príkaz na zadržanie.

Ak nie ste zadržaný do väzbe, prokurátor musí začať trestné konanie skôr, ako sa trestný čin premlčí. Premlčacia lehota trestného činu je dva roky a viac. Čím je trestný čin závažnejší, tým je dlhšia premlčacia lehota. V súčasnosti neexistuje žiadna premlčacia lehota v prípade stíhania určitých veľmi závažných trestných činov, napríklad vraždy.

Kedy bude prípad prerokovaný na okresnom súde?

Po začatí trestného konania okresný súd predvolá vás a ďalšie osoby, ktoré majú byť vypočuté počas pojednávania. Ak ste zadržiavaný vo väzbe, pojednávanie sa bude konať čo najskôr, ale najneskôr do dvoch týždňov odo dňa, kedy sa trestné stíhanie začalo.

Na mladých ľudí mladších ako 18 rokov sa vzťahujú osobitné lehoty. Hlavné pojednávanie sa obvykle bude konať do dvoch týždňov od začatia trestného stíhania.

Existuje nejaká alternatíva k trestnému stíhaniu?

Ak nie je trestný čin príliš závažný a priznáte svoju vinu, namiesto trestného stíhania vám môže byť vydaný príkaz na zaplatenie okamžitej pokuty. Prokurátor vydá tento príkaz a stanoví výšku pokuty, ktorú budete musieť zaplatiť. Ak priznáte svoju vinu a zaplatíte pokutu, nebude sa konať žiadne súdne konanie. Potom sa nemôžete odvolať proti príkazu na okamžitú pokutu. V registri trestov bude zaznamenané, že ste uznali príkaz na okamžitú pokutu.

Súvisiace odkazy

Švédske súdy

Švédsky orgán prokuratúry

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom