Obžalovaní (trestné konanie)

A) Mám právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu?

Po podaní obžaloby, môže súd rozhodnúť aj trestným rozkazom bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní. Ak súd rozhodol trestným rozkazom, môžete podať odpor v lehote 8 dní od oznámenia. Ak podáte odpor, trestný rozkaz sa zruší a súd vykoná vo veci hlavné pojednávanie.

Proti rozsudku prvostupňového súdu sa môžete odvolať hneď po jeho vyhlásení na pojednávaní, inak v lehote 15 dní od jeho vyhlásenia. Ak ste neboli prítomný pri vyhlásení rozsudku, odvolanie treba podať v lehote 15 dní od doručenia písomného rozsudku na súde, ktorý rozsudok vydal. Môžete uviesť, či napádate celý rozsudok alebo len jeho časť.

Ak sa odvoláte, rozsudok nie je právoplatný a vykonateľný až do rozhodnutia odvolacieho súdu.

Odvolací súd odvolanie zamietne, ak ste ho podali po lehote, ak ste sa vzdali práva podať odvolanie alebo aj ak považuje rozsudok súdu prvého stupňa za správny a zákonný. Takéto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné.

Inak môže odvolací súd rozsudok aj zrušiť a vec vrátiť súdu na ďalšie konanie alebo rozhodnúť sám.

B) Aké ďalšie možnosti nápravy mám?

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa nemôžete odvolať.

Môžete podať dovolanie na Najvyšší súd SR, podať podnet ministrovi spravodlivosti na dovolanie, alebo navrhnúť obnovu konania, ale rozhodnutie ostáva právoplatné a vykonateľné. Ak Vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, musíte nastúpiť do väzenia.

Dovolanie môžete podať v lehote 3 rokov od doručenia písomného rozhodnutia vo veci, a to na súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Dovolanie môžete podať len z dôvodov vymenovaných v Trestnom poriadku.

Môžete podať návrh na povolenie obnovy konania, ak po skončení procesu vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré počas procesu neboli známe a sú tak významné, že by mohlo dôjsť k zmene konečného rozhodnutia.

C) Aké sú dôsledky odsúdenia?

i) Výpis z registra trestov

Ak ste boli uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, tieto informácie sa evidujú v registri trestov, pričom si ich môžu vyžiadať rôzne štátne orgány, napr. na účely ďalšieho trestného konania. V odpise registra trestov sa evidujú všetky odsúdenia, vo výpise registra trestov sa zahladené odsúdenia nevykazujú.

v) Výkon trestu, prevoz väzňov, probácia a alternatívne sankcie

Keď sa rozhodnutie súdu, na základe ktorého Vám bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, stane vykonateľným, súd Vás vyzve, aby ste nastúpili do výkonu trestu alebo nariadi Vaše dodanie do výkonu trestu.

Môžete požiadať súd o odklad výkonu trestu, ak ochoriete na závažnú chorobu. Ak Vám bol uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci 1 rok, môže Vám súd jeho výkon odložiť z dôležitých dôvodov až na 3 mesiace, príp. na dlhšie z výnimočných dôvodov.

V prípade, ak Vám bol uložený podmienečný trest odňatia slobody s probačným dohľadom, ste povinný sa podrobiť dohľadu probačného úradníka a súd sleduje Vaše správanie počas vymedzenej skúšobnej doby. Súd môže vydať rozhodnutie o tom, že ste sa v tejto dobe osvedčili alebo rozhodnutie o Vašom neosvedčení a v takom prípade nariadi aj výkon trestu odňatia slobody.

Ako alternatívne sankcie môžeme označiť sankcie, ktoré slúžia ako alternatíva k trestu odňatia slobody. Ich cieľom je ponechať odsúdeného na slobode pri súčasnej ochrane spoločnosti.

Ide o nasledujúce tresty: trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom