Obžalovaní (trestné konanie)

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Čo je to priestupok?

Priestupok je zavinené konanie, ktoré:

 • porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti,
 • je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch,
 • nejde o iný správny delikt alebo o trestný čin.

Ide o menej závažné protiprávne konanie, ako je trestný čin a je prerokúvané v správnom konaní.

Svojím konaním sa môžete dopustiť napr. dopravných priestupkov, ak:

 • vediete vozidlo bez vodičského oprávnenia,
 • vediete vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo drog,
 • vediete vozidlo vyššou rýchlosťou ako povoľuje zákon,
 • ujdete z miesta dopravnej nehody,
 • spôsobíte dopravnú nehodu a pod.

Kto sa zaoberá priestupkami?

Priestupkové konanie vedú rôzne štátne alebo samosprávne orgány, najmä:

Aký je postup?

Správny orgán najskôr objasní spáchanie priestupku, následne začne priestupkové konanie, vytýči termín ústneho pojednávania, kde sa celá záležitosť prerokuje a vydá sa rozhodnutie o vine obvineného z priestupku alebo o zastavení priestupkového konania.

Ako môže správny orgán rozhodnúť?

Správny orgán priestupkové konanie zastaví, ak zistí, že sa priestupok nestal, alebo ste ho nespáchali vy a pod.

Správny orgán môže rozhodnúť, že ste vinný z priestupku, pričom môže upustiť od uloženia sankcie, alebo podľa závažnosti priestupku uloží niektorú z týchto sankcií:

 • pokarhanie,
 • pokutu do 33 EUR, za dopravné priestupky až do výšky 1 300 EUR,
 • zákaz činnosti do 5 rokov (napr. viesť vozidlo),
 • prepadnutie veci, ak bola použitá na spáchanie priestupku a pod.

Môžem sa proti rozhodnutiu správneho orgánu odvolať?

Áno, odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodol. O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán, ktorý preskúma správnosť a zákonnosť rozhodnutia podriadeného orgánu.

Ak považujete rozhodnutie nadriadeného orgánu za nesprávne, môžete podať žalobu na súd, ktorý preskúma zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov.

Ak som z iného členského štátu EÚ, môžem byť postihnutý v priestupkovom konaní?

Za spáchanie priestupku nesie zodpovednosť každý, kto priestupok spáchal na území SR.

Ako sa riešia menšie dopravné priestupky?

Niektoré priestupky (najmä dopravné priestupky, napr. prekročenie povolenej rýchlosti, nesprávne parkovanie) sa riešia na mieste v blokovom konaní, uložením pokuty (maximálne do výšky 1.000 EUR), prípadne napomenutím. Týmto spôsobom správny orgán postupuje len vtedy, ak bol priestupok spoľahlivo zistený a vy ste ochotný pokutu zaplatiť. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemôžete odvolať. Ak s týmto postupom nesúhlasíte, začne sa priestupkové konanie (pozri vyššie).

Ak však s týmto postupom súhlasíte, ale nemôžete pokutu zaplatiť na mieste (nemáte hotovosť), vydá vám správny orgán blok na pokutu nezaplatenú na mieste a poučí vás, ako pokutu zaplatiť (spravidla do 15 dní), rovnako vás poučí o následkoch nezaplatenia (ak nezaplatíte pokutu, odníme sa vám vodičské oprávnenie).

Sú priestupky evidované v registri trestov?

Dopravná polícia vedie evidenciu vodiča, v ktorej sa archivujú okrem osobných údajov vodiča aj informácie o priestupkoch a trestných činoch spáchaných porušením pravidiel cestnej premávky.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom