Obžalovaní (trestné konanie)

Slovensko

Ak dôkazy získané vyšetrovaním odôvodňujú, aby sa vašim prípadom zaoberal súd, podá prokurátor na súd obžalobu, pokiaľ nerozhodne inak.

Autor obsahu
Slovensko

Ktorý súd sa bude mojím prípadom zaoberať?

Hlavné pojednávanie vykonáva okresný súd. V zložitých prípadoch (napr. ak sú obžalovaní poslanci, členovia vlády, ak ide o korupciu, zločinecké a teroristické skupiny atď.), vykonáva pojednávanie Špecializovaný trestný súd. Viac informácií nájdete tu. Na Slovensku nerozhoduje porota, ale samosudca alebo senát 3 zložený z 3 sudcov podľa závažnosti trestného činu.

Čo je predbežné prerokovanie obžaloby?

Súd preskúma obžalobu v celom rozsahu, najmä zákonnosť postupu orgánov v prípravnom konaní, zákonnosť dôkazného materiálu, záujem uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste a pod. Môžete navrhovať ďalšie dôkazy a ak ste vo väzbe žiadať o prepustenie. Súd vráti obžalobu prokurátorovi, ak zistí vážne pochybenia. V opačnom prípade nariadi termín hlavného pojednávania, prípadne trestné stíhanie zastaví, preruší, postúpi vec inému orgánu a pod.

Bude súdne konanie verejné?

Hlavné pojednávanie je verejné. Verejnosť môže byť vylúčená, ak by sa tým ohrozilo bankové, obchodné alebo telekomunikačné tajomstvo, verejný poriadok, totožnosť agenta a pod. Vás a vášho obhajcu nemožno z hlavného pojednávania vylúčiť. Sudca vás však môže vylúčiť z pojednávacej miestnosti, ak rušíte poriadok. Rozsudok sa vyhlasuje vždy verejne.

Môže sa obžaloba meniť počas súdneho konania?

Prokurátor nemôže meniť obžalobu po podaní na súd, môže ju len vziať späť. Súd rozhoduje len o skutku, ktorý je opísaný v obžalobe. Váš skutok však môže posúdiť ako iný trestný čin, ako ho posúdil prokurátor, o čom vás musí ešte pred skončením dokazovania upozorniť a dať vám lehotu aspoň 5 dní na prípravu obhajoby.

Aké sú následky priznania sa?

Po začatí pojednávania máte právo urobiť vyhlásenie, že ste vinný alebo nevinný. Ak priznáte vinu, súd vykonáva len dôkazy potrebné pre rozhodnutie o treste, resp. o náhrade škody.

Aké mám práva počas súdneho konania?

Máte právo (nie povinnosť) byť prítomný na hlavnom pojednávaní. Súd môže uskutočniť pojednávanie bez vás, ak s tým súhlasíte alebo sa odmietnete pojednávania zúčastniť, alebo z dôvodov uvedených v zákone, uvedené platí aj pre odvolacie konanie. Ďalej máte právo na tlmočníka, na obhajcu, právo vypovedať alebo nevypovedať, pričom môžete klamať. Ak ste cudzincom, nemáte právo vypovedať, resp. zúčastniť sa na pojednávaní prostredníctvom tzv. videokonferencie. Toto právo má len svedok, resp. obžalovaný, ak je obava z ohrozenia jeho života a zdravia.

Aké mám práva pri dokazovaní?

Vyšetrovacie orgány sú povinné obstarávať dôkazy a navrhovať ich súdu. Máte právo navrhovať dôkazy na svoju obhajobu, pričom môžete využiť služby súkromného detektíva. Ak vás súd oslobodí máte právo na náhradu nákladov s tým spojených. Súd prihliada len na dôkazy získané v súlade so zákonom.

Obžalovaných, svedkov, znalcov vypočúva na pojednávaní prokurátor. Váš obhajca alebo vy im môžete klásť otázky. Svedkov, ktorých ste navrhli vypočúva váš obhajca alebo vy. Máte právo namietať spôsob výsluchu, napr. neprípustnosť otázok a právo sa vyjadriť ku všetkým dôkazom, napr. svedkom, znaleckým posudkom, vecným a listinným dôkazom alebo zvukovým záznamom.

Mám právo záverečnej reči?

Po skončení dokazovania vám súd umožní predniesť záverečnú reč. Po záverečnej reči prokurátora môže prehovoriť napr. poškodený, váš obhajca a pod. Vy prednášate záverečnú reč vždy ako posledný. Môžete sa vyjadrovať napr. k obžalobe, vykonaným dôkazom, ku skutku, ktorý sa vám kladie za vinu, k poľahčujúcim okolnostiam, k trestu. Záverečnú reč môže súd prerušiť len vtedy, ak nesúvisí s vašim prípadom. Po skončení záverečných rečí máte právo na posledné slovo, počas ktorého vás nemožno prerušovať.

Ako môže súd rozhodnúť?

Súd rozhodne rozsudkom, či vás uznáva vinným alebo vás spod obžaloby oslobodí.

Súd vás oslobodí, ak:

 • bolo zistené, že skutok sa nestal,
 • nebolo dokázané, že ste skutok spáchali,
 • vaše konanie nie je trestné,
 • došlo k premlčaniu a pod.

Ak vás súd uzná za vinného zo spáchania trestného činu, súčasne rozhodne o treste alebo ochrannom opatrení, prípadne o povinnosti nahradiť škodu poškodenému.

Súd môže rozhodnúť inak, podobne ako prokurátor pri skončení vyšetrovania.

Aký trest mi môže uložiť?

 • Trest odňatia slobody – podľa závažnosti trestného činu – najviac na doživotie. Trest smrti je vylúčený. Ak vám súd uloží trest neprevyšujúci 2, resp. 3 roky, môže vám uložiť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom alebo bez neho, , pričom určí dobu od 1 do 5 rokov, počas ktorej musíte viesť riadny život. Ak nesplníte súdom uložené povinnosti alebo obmedzenia, musíte nastúpiť do väzenia.
 • Trest domáceho väzenia za prečin až na 1 rok. Musíte sa zdržiavať vo svojom bydlisku a viesť riadny život. Ak uložené podmienky súdu porušíte, musíte nastúpiť do väzenia.
 • Trest povinnej práce od 40 do 300 hodín za prečin a len s vašim predchádzajúcim súhlasom. Prácu vykonávate vo svojom voľno čase bez nároku na odmenu.
 • Peňažný trest; trest prepadnutia majetku; trest prepadnutia veci za úmyselné trestné činy, ktorými ste získali majetkový prospech alebo prípadne spôsobili veľkú škodu. Peňažný trest možno uložiť od 160 EUR do 331 930 EUR. Prepadnutie majetku postihuje celý váš nelegálne získaný majetok. Prepadnutie veci možno uložiť napr. ak ste vec použili na spáchanie trestného činu.
 • Trest zákazu činnosti od 1 do 10 rokov, ktorým sa vám zakazuje vykonávať určité povolanie, zamestnanie, funkciu alebo inú činnosť (napr. viesť motorové vozidlo), pri ktorej ste spáchali trestný čin.
 • Trest zákazu pobytu vám zakazuje zdržiavať sa na určenom mieste v lehote od 1 do 5 rokov.
 • Trest zákazu účasti na verejných podujatiach od 1 do 10 rokov, ktorým sa vám zakazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach, pri ktorých ste spáchali trestný čin.
 • Trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ktorým strácate vyznamenania a iné čestné tituly udelené podľa osobitných predpisov, ak ste odsúdený za obzvlášť závažný zločin na trest odňatia slobody prevyšujúci 5 rokov.
 • Trest straty vojenskej a inej hodnosti, ak ste odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody najmenej na 2 roky bez podmienečného odkladu jeho výkonu a súčasne ste držiteľom vojenskej alebo inej hodnosti.
 • Trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky možno uložiť od 1 do 15 rokov, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb, majetku alebo iný verejný záujem, len ak nie ste občanom SR, iného členského štátu EÚ, zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo ak Vám nebol udelený azyl. Vyhostiť vás nemožno do štátu, kde je ohrozená vaša osobná sloboda alebo život kvôli rase, národnosti, náboženstvu, politickému presvedčeniu a pod. Viac informácií nájdete tu.

Práva poškodeného počas súdneho konania?

Poškodený môže:

 • žiadať, aby vám súd v rozsudku uložil povinnosť nahradiť mu škodu,
 • navrhovať a predkladať dôkazy a nazerať do spisu,
 • byť prítomný na pojednávaní vrátane odvolacieho konania,
 • klásť obžalovaným, svedkom, znalcom otázky,
 • vyjadrovať sa k dôkazom,
 • predniesť záverečnú reč,
 • odvolať sa a pod.

Budú zohľadnené informácie z môjho registra trestov?

Viac informácií nájdete tu.

Súvisiace odkazy

Zoznam slovenských súdov

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom