Obžalovaní (trestné konanie)

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Ak ste prekročili maximálnu povolenú rýchlosť (50 km/h v mestách a 90 km/h mimo nich) o 20 km/h a menej, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL.

Ak ste prekročili povolenú rýchlosť o 21 - 30 km/h, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Čím viac prekročíte povolenú rýchlosť, tým vyššia môže byť pokuta, ktorá môže dosiahnuť výšku až 300 LVL a ktorá môže viesť k zadržaniu vášho vodičského preukazu na 3 – 6 mesiacov.

Ak ste parkovali na zakázanom mieste, potom vám policajný úradník môže dať pokutu vo výške 20 LVL.

Ak nemáte počas jazdy pri sebe vodičský preukaz, registračné doklady alebo technický preukaz atď., policajný úradník vás môže napomenúť/ alebo vám dať pokutu vo výške 2 LVL.

Ak ste počas dňa riadili motorové vozidlo bez zapnutých svetiel, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL. Za to isté porušenie za tmy alebo zníženej viditeľnosti vám môže policajný úradník dať pokutu vo výške 30 LVL.

Ak počas jazdy nemáte vy alebo váš spolujazdec zapnuté bezpečnostné pásy, potom vás policajný úradník môže napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Policajný úradník vypracuje záznam o porušení a na mieste môže rozhodnúť o sankcii. Voči sankcii sa môžete odvolať na vyššom orgáne do 1 mesiaca od oznámenia rozhodnutia. Proti následnému rozhodnutiu je možné opäť sa odvolať na okresný správny súd. Odvolanie by malo byť podané do 1 mesiaca.

Porušenia povinností chodcov rieši mestská polícia. Môže vám byť udelená pokuta od 5 do 20 LVL. Toto rozhodnutie môžete napadnúť na okresnom správnom súde do 1 mesiaca.

Ak ste riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu s hladinou alkoholu v rozmedzí 0,2 – 0,5 ‰ a ak ste vlastnili vodičský preukaz menej než 2 roky, potom vám policajný úradník alebo sudca okresného alebo mestského súdu udelí pokutu vo výške 100 – 200 LVL, a to vrátane odobratia vodičského preukazu na obdobie 3 mesiacov. Toto rozhodnutie môžete napadnúť do 1 mesiaca na vyššom orgáne a následne na okresnom správnom súde (za pokutu, ktorú vám udelil policajný úradník) alebo krajskom súde (za pokutu, ktorú vám udelil sudca).

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Správne priestupky budú zaznamenané vo vašom registri trestov. Informácie o týchto sankciách sa uchovávajú bez vášho súhlasu v aktívnej databáze registra Informačné centrum ministerstva vnútra Lotyšskej republiky na obdobie 1 roka od ich doručenia, následne sa záznamy presúvajú do archívnej databázy registra.

Súvisiace odkazy

Zákon o cestnej premávke

Zákon o správnych priestupkoch

Správny poriadok

Zákon o polícii

Zákon o registri trestov

Štátna polícia

Riaditeľstvo pre bezpečnosť cestnej premávky

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom