Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Lotyšsko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Lotyšsko

Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta, kontaktujte lotyšskú advokátsku komoru. Má zoznam právnych poradcov, ktorí v Lotyšsku vykonávajú právnickú prax.

Či už ste alebo nie ste vo väzbe, môžete o tom, že požadujete právne poradenstvo, informovať orgán, ktorý za konanie zodpovedá (vyšetrovateľa alebo prokurátora alebo súd). Budú vám poskytnuté informácie o advokátovi, ktorý je v službe, alebo bude advokát, ktorý je v službe, informovaný o tom, že požadujete právne poradenstvo a toto poradenstvo vám bude poskytnuté. 

Najlepšou možnosťou pre vás a vašich príbuzných je dohodnúť sa s advokátom, ktorý bude váš spor riešiť tak dlho, ako to bude potrebné. 

Platba za advokátske služby

Advokáti požadujú platbu a klient sa s advokátom dohodne na odmene písomnou formou. Ak s advokátom nie je možné dospieť k dohode, štát pre vás zabezpečí potrebné právne poradenstvo, ktoré bude hradené zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnoprávnom konaní

Zákon o advokátskych komorách

Zákon o právnej pomoci poskytovanej štátom

Nariadenie o právnej pomoci poskytovanej štátom

Advokátska komora Lotyšska

Úrad právnej pomoci

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom