Obžalovaní (trestné konanie)

Môžem sa odvolať?

Vy a váš právny poradca sa môžete odvolať proti rozsudku o akomkoľvek treste, ktorý nie je pokutou.

Odvolanie musí byť podané sudcovi, ktorí vás odsúdil, v rôznej lehote: od 15 do 45 dní od vynesenia rozsudku alebo zaevidovania rozsudku.

Vo svojom odvolaní musíte uviesť dôvody vášho odvolania a sporné body rozsudku, proti ktorým sa odvolávate.

Súdne konanie sa uskutoční na odvolacom súde alebo „Corte d’Assise d’Appello“.

Čo sa stane, ak sa odvolám

Ak sa odvoláte proti rozsudku, trest nebude vykonaný dovtedy, kým rozhodnutie nebude právoplatné.

Skutočnosť, že ste sa odvolali, nebude znamenať, že budete prepustený z väzenia, ak ste v čase podania odvolania vo väzení. Ak ste vo väzbe, odvolací súd prerokuje odvolanie v krátkom čase. V každom inom prípade to bude závisieť od pracovného zaťaženia súdu.

Odvolací súd rozhoduje o existujúcich dôkazoch.

Súd môže rozhodnúť o novom súdnom konaní, ale iba vo výnimočných prípadoch. Môže sa rozhodnúť, že využije existujúce dôkazy iba vtedy, ak to považuje za nevyhnutné pre rozhodnutie. Môžete požiadať o neočakávané alebo novo zistené dôkazy, ktoré vyšli najavo po rozsudku prvého stupňa, ktorý sa má posudzovať počas odvolania.

Ak ste sa nezúčastnili na prvostupňovom konaní a môžete dokázať, že ste sa na ňom nemohli zúčastniť alebo že ste nevedeli, že sa súdne konanie koná, súd môže rozhodnúť o opätovnom začatí súdneho konania.

Čo sa deje pri rozhodovaní o odvolaní?

Váš právnik musí byť prítomný na súdnom konaní. Vy sa môžete zúčastniť, ale nie je to povinné.

Máte právo na prítomnosť tlmočníka.

Ak súd rozhodne o opätovnom začatí súdneho konania, znovu posúdi všetky dôkazy.

Po záverečných výrokoch strán súd vynesie svoje rozhodnutie.

Čo sa stane, ak je odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak súd uzná odvolanie, môže zrušiť alebo upraviť trest buď úplne alebo čiastočne.

Ak súd neuzná odvolanie, potvrdí rozsudok súdu, ktorý prvý rozhodoval o veci.

Ak budete zbavený obvinenia v odvolacej fáze, obvykle neexistuje žiadne ustanovenie, na základe ktorého by ste mohli získať odškodnenie.

Môžem sa znovu odvolať proti rozsudku odvolacieho súdu?

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa môžete odvolať na kasačnom súde.

Odvolanie môžete podať sám alebo váš právny poradca, pokiaľ je registrovaný v „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [špeciálny register advokátov na kasačnom súde].

Odvolanie musí byť podané odvolaciemu súdu v rôznej lehote: od 15 do 45 dní.

Prípady odvolania sú prísne a v rámci nich sa riešia iba právne chyby.

Prerokovanie môže by verejné alebo neverejné.

Kasačný súd rozhoduje na základe súdnych záznamov.

Kasačný súd nesmie uznať odvolanie alebo ho zamietnuť alebo inak zrušiť trest, proti ktorému bolo podané odvolanie so záväzkom k súdnemu konaniu  alebo bez neho. Ak sa má znovu konať súdne konanie, prípad sa vráti späť k pôvodnému sudcovi.

Čo sa stane po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku?

Rozsudok sa stane právoplatným, pokiaľ sa neodvoláte na odvolacom súde alebo kasačnom súde v lehotách stanovených zákonom, alebo po rozhodnutí, ktorým kasačný súd zamietol odvolanie.

Keď je rozsudok právoplatný, stane sa vykonateľným.

Zaeviduje sa na úrade registra trestov.

Ak je trestom zaplatenie pokuty, budete musieť zaplatiť sumu požadovanú úradom.

Ak vám bol uložený trest odňatia slobody, ktorý nie je podmienečným trestom, prokurátor vydá vykonateľný príkaz.

Ak si musíte odpykať trest v dĺžke troch rokov a menej vo väzení, prokurátor môže pozastaviť trest a informovať vás o svojom rozhodnutí.

Do 30 dní môžete požiadať o iné opatrenie, ako trest vo väzení, na „Tribunale di Sorveglianza“ [druh rady pre podmienečne prepustených]. Ak na to existujú podmienky, môžete požiadať o dohľad sociálneho pracovníka, o umiestnenie do domáceho väzenia alebo o dohľad centra pre rehabilitáciu a prevenciu.

Ak svoju žiadosť nepredložíte alebo ak bola vaša žiadosť zamietnutá, musíte si začať odpykávať svoj trest.

Som z iného členského štátu. Môžu ma tam poslať späť po súdnom konaní?

Sudca môže uplatniť bezpečnostné opatrenie vypovedania, ak ste boli odsúdený na viac ako dva roky odňatia slobody.

Sudca môže nahradiť trest odňatia slobody vypovedaním so zákazom opätovného vstupu, ak ste boli odsúdený na trest alebo ste sa dohodli na treste v dĺžke dvoch rokoch odňatia slobody a neexistujú žiadne ustanovenia umožňujúce podmienečný trest. Vypovedanie bude okamžité aj vtedy, ak rozsudok nie je právoplatný. Príslušným orgánom je „Questore“ [provinčný náčelník štátnej polície].

Vypovedať vás môžu aj vtedy, ak už ste vo väzení a musíte si odpykať trest v dĺžke menej ako dva roky. Príkaz na vypovedanie vydáva súdna rada „Tribunale di Sorveglianza“. Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať na „Tribunale di Sorveglianza“.

Budú informácie o obvineniach a / alebo odsúdeniach zaznamenané v mojom registri trestov?

Právoplatné rozsudky sa zaznamenávajú v registri trestov.

Záznamy sa odstránia, keď dosiahnete vek viac ako 80 rokov alebo po vašej smrti.
Odstránia sa aj vtedy, ak sa prípad znovu preskúmava.

Tresty uložené zmierovacím súdom sa odstránia zo záznamov po piatich rokoch od vynesenia sankcie, ak bola uložená pokuta, alebo po desiatich rokoch v prípade iného trestu, a ak nebol v stanovenej lehote spáchaný ďalší trestný čin alebo priestupok.

Môžete požiadať príslušný súd, aby dal opraviť záznamy a osvedčenia na úrade registra trestov. Ak ste sa narodili v zahraničí, príslušným súdom je súd v Ríme.

Ak budem uznaný za vinného, môžem byť znovu súdený za ten istý trestný čin?

Ak vás odsúdil taliansky sudca, odsúdenie je právoplatné a v Taliansku nemôžete byť znovu súdený za ten istý trestný čin.

Ak vás odsúdil sudca v zahraničí a ide o trestný čin alebo priestupok spáchaný v Taliansku, potom môžete byť v Taliansku znovu súdený.

Súvisiace odkazy

Otázky všeobecného práva

Ministerstvo vnútra

Všeobecné otázky pre cudzích štátnych príslušníkov

Otázky trestného práva

Štátna polícia

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom