Obžalovaní (trestné konanie)

Získanie nezávislého právneho poradenstva je v prípade, že ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestného konania, veľmi dôležité. Informačné stránky poskytujú informácie o tom, za akých okolností máte nárok byť zastupovaný právnikom. Poskytujú aj informácie o tom, čo môže právnik pre vás urobiť. Táto všeobecná informačná stránka vám povie, ako nájsť právnika a ako budú uhradené náklady na právnika, ak si ho nemôžete dovoliť zaplatiť.

Ako nájsť právnika

Ak ste boli zatknutý alebo zadržaný alebo ak ste vo väzbe, môžete si okamžite sami určiť súkromného právneho poradcu alebo sa s ním stretnúť hneď po zatknutí, zadržaní alebo vzatí do väzby.

Ak ste boli prepustený na kauciu, súkromného právneho poradcu si môžete určiť a môžete s ním hovoriť kedykoľvek.

Právnika si môžete nájsť pomocou týchto odkazov:

Národná advokátska komora

Viacjazyčné trestné právo

Talianska komora tArestnoprávnych zástupcov

Ak si právneho poradcu nestanovíte, súdny orgán ho pre vás vyberie z osobitného registra.

Platba za právnika

Vo všeobecnosti platí, že za služby právnika, ktorý vám pomáha, platíte vy, bez ohľadu na to, či si ho vyberiete vy alebo ho určí súd.

Môžem získať služby právnika bezplatne?

O právnu pomoc na získanie právneho poradenstva plateného štátom môžete požiadať vtedy, ak váš zdaniteľný príjem nepresahuje 10 628,16 EUR. Ak žijete s partnerom alebo partnerkou alebo ďalšími príbuznými, zdaniteľný príjem sa vypočíta spočítaním príjmov každého jedného rodinného príslušníka. V takom prípade sa hranica príjmu zvyšuje o ďalších 1 032,91 a vypočítava pre každého jedného príslušníka rodiny, ktorý žije v spoločnej domácnosti so zainteresovanou stranou.

V akých prípadoch je právna pomoc vylúčená?

Právna pomoc je vylúčená:

  • v trestných konaniach týkajúcich sa daňových únikov,
  • ak žiadateľovi pomáha viac ako jeden právny poradca,
  • v prípade osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené za trestné činy súvisiace so spoluprácou s mafiou a pašovaním tabaku a obchodovaním s drogami.

Čo mám urobiť pre získanie právnej pomoci?

Musíte sa obrátiť na úrad súdu, na ktorom sa vec prerokúva.

Musíte vyplniť a podpísať formulár žiadosti a musíte poskytnúť tieto informácie:

  • žiadosť o poskytnutie právnej pomoci,
  • vaše meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia, ako aj daňové identifikačné číslo všetkých príslušníkov vašej rodiny,
  • potvrdenie o vašom príjme za rok pred podaním žiadosti (písomné vyhlásenia),
  • váš záväzok, že oznámite akékoľvek dôležité zmeny vo vašom príjme, aby vám bol poskytnuté príspevky.

Žiadosť môžete podať osobne, pričom k nej musíte pripojiť fotokópiu platného preukazu totožnosti, alebo ju môžete predložiť prostredníctvom právneho poradcu, ktorý bude musieť dať súdne overiť váš podpis. Môžete ju poslať aj prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí, ku ktorému pripojíte fotokópiu svojho preukazu totožnosti.

Ak ste boli zadržaný, svoju žiadosť môžete podať z väzenia.

Ak ste v domácom väzení alebo vo väzbe, svoju žiadosť môžete podať príslušníkovi kriminálnej polície.

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom alebo cudzincom pochádzajúcim z krajiny mimo EÚ, k svojej žiadosti musíte pripojiť potvrdenie príslušného konzulárneho orgánu o vašom príjme v zahraničí a vyhlásenie, že je pravdou to, čo ste vyhlásili vo svojej žiadosti.

Ak to nie je možné, takéto potvrdenie možno nahradiť vlastným potvrdením. Ak ste cudzím štátnym príslušníkom a ste zadržaný alebo vo väzení z bezpečnostných dôvodov, alebo ak ste zatknutý alebo máte domáce väzenie, potvrdenie z vášho konzulátu môže do dvadsiatich dní od podania žiadosti predložiť váš právny poradca, príbuzný alebo môže byť predložené aj prostredníctvom písomného vyhlásenia.

Čo sa stane, ak bude moja žiadosť o právnu pomoc schválená?

Ak sudca schváli vašu žiadosť, môžete si vybrať súkromného právneho poradcu spomedzi právnikov, ktorí sú uvedení v špeciálnych registroch, ktoré vedú advokátske komory. Do týchto registrov môžete nahliadnuť na úrade každej advokátskej komory.

Výdavky súvisiace s právnou pomocou a všetky výdavky súvisiace s konaním, a to vrátane služieb tlmočníka, zaplatí štát.

Súvisiace odkazy

Dobrovoľní právni zástupcovia

Ministerstvo vnútra

Talianska komora trestnoprávnych zástupcov

Advokátska komora Triveneto

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom