Defendants (criminal proceedings)

Taliansko

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Autor obsahu
Taliansko

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 24/02/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 – Ako získať právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je v prípade, že ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestného konania, veľmi dôležité. Informačné stránky poskytujú informácie o tom, za akých okolností máte nárok byť zastupovaný právnikom. Poskytujú aj informácie o tom, čo môže právnik pre vás urobiť. Táto všeobecná informačná stránka vám povie, ako nájsť právnika a ako budú uhradené náklady na právnika, ak si ho nemôžete dovoliť zaplatiť.

Ako nájsť právnika

Ak ste boli zatknutý alebo zadržaný alebo ak ste vo väzbe, môžete si okamžite sami určiť súkromného právneho poradcu alebo sa s ním stretnúť hneď po zatknutí, zadržaní alebo vzatí do väzby.

Ak ste boli prepustený na kauciu, súkromného právneho poradcu si môžete určiť a môžete s ním hovoriť kedykoľvek.

Právnika si môžete nájsť pomocou týchto odkazov:

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodná advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneViacjazyčné trestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneTalianska komora tArestnoprávnych zástupcov

Ak si právneho poradcu nestanovíte, súdny orgán ho pre vás vyberie z osobitného registra.

Platba za právnika

Vo všeobecnosti platí, že za služby právnika, ktorý vám pomáha, platíte vy, bez ohľadu na to, či si ho vyberiete vy alebo ho určí súd.

Môžem získať služby právnika bezplatne?

O právnu pomoc na získanie právneho poradenstva plateného štátom môžete požiadať vtedy, ak váš zdaniteľný príjem nepresahuje 10 628,16 EUR. Ak žijete s partnerom alebo partnerkou alebo ďalšími príbuznými, zdaniteľný príjem sa vypočíta spočítaním príjmov každého jedného rodinného príslušníka. V takom prípade sa hranica príjmu zvyšuje o ďalších 1 032,91 a vypočítava pre každého jedného príslušníka rodiny, ktorý žije v spoločnej domácnosti so zainteresovanou stranou.

V akých prípadoch je právna pomoc vylúčená?

Právna pomoc je vylúčená:

 • v trestných konaniach týkajúcich sa daňových únikov,
 • ak žiadateľovi pomáha viac ako jeden právny poradca,
 • v prípade osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené za trestné činy súvisiace so spoluprácou s mafiou a pašovaním tabaku a obchodovaním s drogami.

Čo mám urobiť pre získanie právnej pomoci?

Musíte sa obrátiť na úrad súdu, na ktorom sa vec prerokúva.

Musíte vyplniť a podpísať formulár žiadosti a musíte poskytnúť tieto informácie:

 • žiadosť o poskytnutie právnej pomoci,
 • vaše meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia, ako aj daňové identifikačné číslo všetkých príslušníkov vašej rodiny,
 • potvrdenie o vašom príjme za rok pred podaním žiadosti (písomné vyhlásenia),
 • váš záväzok, že oznámite akékoľvek dôležité zmeny vo vašom príjme, aby vám bol poskytnuté príspevky.

Žiadosť môžete podať osobne, pričom k nej musíte pripojiť fotokópiu platného preukazu totožnosti, alebo ju môžete predložiť prostredníctvom právneho poradcu, ktorý bude musieť dať súdne overiť váš podpis. Môžete ju poslať aj prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí, ku ktorému pripojíte fotokópiu svojho preukazu totožnosti.

Ak ste boli zadržaný, svoju žiadosť môžete podať z väzenia.

Ak ste v domácom väzení alebo vo väzbe, svoju žiadosť môžete podať príslušníkovi kriminálnej polície.

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom alebo cudzincom pochádzajúcim z krajiny mimo EÚ, k svojej žiadosti musíte pripojiť potvrdenie príslušného konzulárneho orgánu o vašom príjme v zahraničí a vyhlásenie, že je pravdou to, čo ste vyhlásili vo svojej žiadosti.

Ak to nie je možné, takéto potvrdenie možno nahradiť vlastným potvrdením. Ak ste cudzím štátnym príslušníkom a ste zadržaný alebo vo väzení z bezpečnostných dôvodov, alebo ak ste zatknutý alebo máte domáce väzenie, potvrdenie z vášho konzulátu môže do dvadsiatich dní od podania žiadosti predložiť váš právny poradca, príbuzný alebo môže byť predložené aj prostredníctvom písomného vyhlásenia.

Čo sa stane, ak bude moja žiadosť o právnu pomoc schválená?

Ak sudca schváli vašu žiadosť, môžete si vybrať súkromného právneho poradcu spomedzi právnikov, ktorí sú uvedení v špeciálnych registroch, ktoré vedú advokátske komory. Do týchto registrov môžete nahliadnuť na úrade každej advokátskej komory.

Výdavky súvisiace s právnou pomocou a všetky výdavky súvisiace s konaním, a to vrátane služieb tlmočníka, zaplatí štát.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDobrovoľní právni zástupcovia

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra

Odkaz sa zobrazí v novom okneTalianska komora trestnoprávnych zástupcov

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Triveneto

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu apred postúpením veci súdu

Čo je vyšetrovanie?

Vyšetrovanie je súbor činností, ktoré vykonáva prokurátor a kriminálna polícia hneď po oznámení trestného činu. Oznámenie o trestnom čine prijíma priamo buď prokurátor alebo kriminálna polícia alebo niekto iný prostredníctvom žaloby podanej navrhovateľom alebo inými osobami.

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom predbežného vyšetrovania je zistiť, či trestný čin alebo prečin bol skutočne spáchaný, nájsť zodpovednú osobu a získať dôkazy umožňujúce pokračovať vo vyšetrovaní a konaní.

Kto vykonáva vyšetrovanie?

Vyšetrovanie vykonáva verejný prokurátor, kriminálna polícia a právny poradca obžalovaného. Potom existuje sudca pre predbežné vyšetrovanie, ktorý zaručuje dodržiavanie procesných predpisov a práv strán.

Aké sú hlavné fázy predbežného vyšetrovania?

Hľadanie dôkazov

Prokurátor a kriminálna polícia môžu zabezpečiť a vykonať prehliadku, kontrolu, zadržanie vecí a dokumentov, vypočutie svedkov, odpočúvanie telefónu, elektronický dozor a prehliadku priestorov. Účelom týchto krokov je hľadať a získať dôkazy. Právny poradca obžalovaného môže vykonať prehliadku s cieľom získať dôkazy v jeho prospech.

Vypočutie

Podozrivá osoba môže byť predvolaná kriminálnou políciou alebo prokurátorom za účelom vypočutia. Účelom vypočutia je zistiť, či je osoba zapojená do trestného činu alebo prečinu.

Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba vo väzení a európsky zatýkací rozkaz

Polícia môže zatknúť osobu, ak bola prichytená pri páchaní trestného činu alebo prečinu alebo ju zatknúť po spáchaní trestného činu, ak existuje riziko, že by mohla uniknúť. Účelom zatknutia je zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov a vziať osobu do väzby. Účelom zatknutia je zabezpečiť, aby podozrivý neunikol.

Sudca pre predbežné vyšetrovanie môže rozhodnúť, či podozrivý má byť zadržaný vo väzbe vo väzení. Účelom tohto opatrenia je zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov, umožniť zabezpečenie potrebných dôkazov a zabrániť, aby podozrivý neunikol.

Nakoniec, polícia môže zatknúť osobu, aby vykonala európsky zatýkací rozkaz. Účelom takéhoto rozkazu je vziať osobu do väzby dožadujúceho štátu.

Ukončenie predbežného vyšetrovania a predbežného vypočutia.

Po skončení predbežného vyšetrovania prokurátor začne stíhanie, pokiaľ nepožiada o zamietnutie prípadu.

V prípade najzávažnejších trestných činov sa predbežné vypočutie uskutoční pred sudcom pred začatím súdneho konania. Cieľom tohto vypočutia je pôsobiť ako filter s cieľom posúdiť dôvody obvinenia a zabrániť zbytočným súdnym konaniam. Obžalovaný si môže zvoliť, či bude súdený v rámci alternatívneho procesu, ktorého cieľom je predísť súdnemu konaniu, a v prípade odsúdenia skrátiť odpykávanie jeho trestu vo väzení.

Moje práva počas vyšetrovania

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach počas každej fázy vyšetrovania, kliknite na tieto odkazy.

Hľadanie dôkazov (1)

Môže polícia vykonať prehliadku a prehľadať môj dom, auto alebo podnikateľské priestory?

Áno, polícia môže vykonať prehliadku a dôkladnú prehliadku na mieste buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť prokurátora s cieľom získať a predložiť dôkazy týkajúce sa spáchaného trestného činu alebo prečinu.

Môže polícia urobiť osobnú prehliadku?

Áno, na osobnú prehliadku musí prokurátor vydať príkaz. Polícia však môže zastaviť osobu a zbežne ju prehliadnuť z vlastnej iniciatívy.

Môže polícia zaistiť dokumenty a predmety, ktoré mi patria alebo ktoré sú v mojom dome, aute alebo podnikateľských priestoroch?

Áno, polícia môže zaistiť dokumenty a veci, ktoré možno považovať za fyzické dôkazy a ktoré sú potrebné na dokázanie skutočnosti, buď z vlastnej iniciatívy alebo na základe príkazu prokurátora.

Aké sú moje práva v prípade prehliadky, osobnej prehliadky a zaistenia?

Ak ste podrobený osobnej prehliadke alebo zbežnej prehliadke, môže byť pri tom dôveryhodná osoba, pokiaľ je okamžite k dispozícii. Osobná prehliadka sa musí uskutočniť pri rešpektovaní vašej dôstojnosti.

V prípade prehliadky alebo zaistenia na základe príkazu prokurátora vám polícia musí takýto príkaz predložiť. V prípade, že nie ste v danom okamihu prítomný, polícia musí odovzdať príkaz osobe, ktorá je v tom čase prítomná na mieste. Máte právo na pomoc právnika, ale polícia nemusí zavolať právnika vopred.

Mám právo podať sťažnosť proti zaisteniu?

Áno, svoju žiadosť o preskúmanie môžete podať do desiatich dní od vydania príkazu na zaistenie alebo zabavenie. Rozhodnutie prijme príslušný súd.

Budem požiadaný, aby som poskytol odtlačky prstov alebo vzorky DNA (vlasy, sliny, telesné tekutiny)?

Áno, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, polícia vás môže požiadať o vzorku DNA a odtlačkov prstov, aby vás mohla identifikovať. Ak na to nedáte súhlas, polícia môže pokračovať tým, že jednoducho požiada prokurátora o ústne povolenie odobrať odtlačky prstov alebo vzorky DNA.

O odtlačky prstov a vzorky DNA ako dôkazy môžete byť požiadaný iba vtedy, ak ste podozrivý zo závažného trestného činu, pričom je potrebný príkaz sudcu alebo v naliehavých prípadoch príkaz prokurátora a potom potvrdenie sudcu.

Môžem požiadať o vykonanie vyšetrovania na moju obhajobu?

Váš právny poradca má právo uskutočniť vyšetrovanie kvôli vám pre vašu obranu, a to aj prostredníctvom súkromného detektíva.

Právny poradca môže tiež získať vyhlásenia od svedkov, preskúmať miesto činu, poveriť znalcov a vyžiadať si dokumenty od štátnej služby.

Vyhlásenia od svedkov a dokumenty môže váš právny poradca predložiť sudcovi na predbežné vyšetrovanie, prokurátorovi a „Tribunale del Riesame“ (špeciálny súd, ktorého úlohou je na žiadosť obžalovaného preskúmať príkazy, ktorými sa ukladajú donucovacie opatrenia, napríklad domáce väzenie alebo vypovedanie).

Tieto vyhlásenia a dokumenty budú zohľadnené pri prijímaní rozhodnutia súdom.

Vypočutie (2)

Prečo sa mám podrobiť vypočutiu?

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, môžete byť vyzvaný, aby ste sa zúčastnili na výsluchu, ktorého cieľom je overiť tvrdenia alebo obvinenia.

Požiadať o vypočutie môžete aj vy, aby ste objasnili svoje stanovisko.

Ak ste zatknutý alebo vo väzbe, kliknite tu.

Dostanem informácie o obvineniach pred vypočutím?

Áno, opis skutočností týkajúcich sa vášho obvinenia je uvedený v predvolaní na vypočutie. Pred začatím vypočutia budete informovaný o tom, z čoho ste obvinený, a o dôkazoch proti vám.

Musím odpovedať na otázky?

Nie, pred začatím vypočúvania vás polícia a prokurátor musia upozorniť, že nie ste povinný odpovedať na otázky. Musíte však odpovedať na otázky týkajúce sa vašich osobných údajov a predchádzajúcich odsúdení.

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník prekladá otázky a vaše odpovede.

Môžem získať právnika?

V prípade predvolania na vypočutie budete informovaný o tom, že máte právo na pomoc právnika. Ak nemáte svojho právnika, súd vám ho určí. Informácie o tom, ako získať služby právnika, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1.

Celý čas počas vypočúvania vám musí pomáhať právnik, či už váš vlastný právnik alebo právnik, ktorého vám určí súd.

Okamžite po spáchaní trestného činu vám môže polícia položiť niekoľko otázok aj v neprítomnosti vášho právneho poradcu, ale vy nie ste povinní na jej otázky odpovedať. Ak odpoviete, vaše vyhlásenia sa môžu použiť ako dôkazy na pokračovanie vyšetrovania.

Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba vo väzení a európsky zatýkací príkaz (3)

Prečo môžem byť zatknutý?

Polícia vás môže zatknúť, ak ste boli prichytení pri páchaní trestného činu, to znamená, keď skutočne páchate trestný čin alebo keď ste boli chytený okamžite po ňom.

Polícia vás môže zadržať aj za prichytenie pri páchaní trestného činu, keď ste podozrivý zo spáchania trestného činu a ak existuje reálne riziko, že by ste mohli ujsť.

Sudca počas predbežného vyšetrovania môže nariadiť, aby ste boli zadržaný vo väzbe vo väzení, ak existujú vážne dôkazy o tom, že by ste mohli byť vinný zo spáchania trestného činu a ak existuje riziko, že by ste mohli nejako zasiahnuť do priebehu výkonu spravodlivosti alebo mu brániť alebo že by ste mohli spáchať ďalšie trestné činy alebo ujsť.

Budem môcť hovoriť s právnikom?

Áno, hneď po zatknutí, zadržaní alebo po oznámení príkazu na väzbu vo väzení vás polícia musí informovať, že si môžete určiť právnika. Polícia musí okamžite zavolať vášho právnika, alebo ak právnika nemáte, právnika, ktorého určil súd. Informácie o tom, ako získať služby právnika, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1.

Máte právo okamžite hovoriť so svojim právnikom.

V prípade mimoriadnych dôvodov na zadržanie vo väzbe môžu súdne orgány odložiť pohovor s vašim právnym poradcom na čas nepresahujúci 48 hodín v prípade zatknutia alebo zadržania a 5 dní v prípade väzby.

Môžem sa spojiť s rodinným príslušníkom?

Áno, polícia sa spojí s vašimi príbuznými, ak ju poveríte, aby to urobila.

Budem vypočutý? Mal by som poskytnúť informácie?

Ak ste zatknutý alebo zadržaný, polícia vás môže vypočuť za prítomnosti vášho právnika, ale nie ste nútený odpovedať na jej otázky.

Budú vám oznámené obvinenia a dôkazy proti vám.

Pri vypočúvaní počas zadržania vás môže vypočuť sudca, ale nie ste povinný odpovedať na jeho otázky. O vypočutie môžete požiadať aj vy.

V prípade väzby vo väzení vás sudca musí vypočuť do 5 dní od začatia takejto väzby (takzvané väzobné vypočutie). Prítomnosť vášho právneho zástupcu a tlmočníka je povinná a vy nie ste povinný odpovedať na otázky.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti vypočutie (2).

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník prekladá otázky a vaše odpovede.

Ako dlho ma môže polícia zadržiavať?

Po zatknutí alebo zadržaní môžete byť zadržiavaný na policajnom riaditeľstve 24 hodín. V rámci tejto lehoty vás polícia musí uväzniť. Vypočutie za účelom potvrdenia zatknutia alebo zadržania sa uskutoční pred sudcom do 48 hodín od zatknutia. Po skončení vypočutia môže sudca buď nariadiť, aby vás okamžite prepustili, alebo rozhodnúť o opatrení osobnej väzby.

Môžem sa odvolať proti príkazu, ktorý ma núti byť vo väzbe?

Áno, do 10 dní od výkonu príkazu môžete požiadať príslušný kolegiátny súd o preskúmanie príkazu. Uskutoční sa vypočutie, ktorého sa máte právo zúčastniť a na ktorom môžete požiadať o vypočutie. Proti rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať na kasačnom súde do 10 dní od prijatia rozhodnutia.

Čo sa stane, ak budem zatknutý na základe európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak jeden členský štát vydal európsky zatýkací rozkaz, môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a vydaný dožadujúcemu štátu po vypočutí pred odvolacím súdom.

Polícia vás môže zatknúť z vlastnej iniciatívy alebo po príkaze na väzbu, ktorý vydal odvolací súd.

Máte právo určiť si právnika. Ak právnika nemáte, určí vám ho súd. Váš právny poradca a vaše veľvyslanectvo musia byť zavolané okamžite.

Do 48 hodín od zatknutia políciou alebo do 5 dní od vykonania väzobného príkazu vás sudca vypočuje za prítomnosti vášho právneho poradcu a tlmočníka.

Vypočutie pred odvolacím súdom sa uskutoční do 20 dní od zatknutia. Na tomto vypočutí sa prijme rozhodnutie o tom, či by ste mali byť vydaný alebo nie. Proti takémuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na kasačnom súde.

Ukončenie predbežného vyšetrovania a predbežného vypočutia (4)

Čo sa stane po ukončení predbežného vyšetrovania?

Pokiaľ prokurátor nepožiada o zamietnutie veci, bude vás informovať o tom, že predbežné vyšetrovanie sa skončilo. O ukončení nebudete informovaný, ak trestný čin spadá do právomoci zmierovacieho súdu.

Môžete nahliadnuť do záznamov o predbežnom vyšetrovaní a získať prepis dôkazov proti vám. Na svoju obranu môžete predložiť potrebné informácie a dôkazy a požiadať o opätovné vypočutie.

Po oznámení, že sa predbežné vyšetrovanie skončilo, prokurátor začne stíhanie, pokiaľ nepožiada o zamietnutie veci. V prípade menej závažných priestupkov vás prokurátor predvolá priamo na súdne konanie. V iných prípadoch podá žiadosť o súdne konanie sudcovi na predbežné vyšetrovanie.

Čo je predbežné vypočutie?

Účelom predbežného vypočutia je overiť obvinenia proti vám.

Uskutočňuje sa v súkromí s prokurátorom a vašim právnym poradcom a ak chcete, môžete sa ho zúčastniť a byť vypočutý. Sudca môže vypočuť svedkov a zabezpečiť dokumenty. Po vypočutí môže sudca prípad buď zamietnuť alebo ho postúpiť na súd alebo súd „Assise“.

Mám právo mať právnika?

Áno, je povinné, aby vám pomáhal právnik.

Viac informácii nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1.

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Žiadosť o vaše odovzdanie na súdne konanie a obvinenia proti vám musia byť preložené do vášho jazyka. Ak ste prítomný na vypočutí, bude pre vás zabezpečený tlmočník.

Musím byť prítomný?

Nie, môžete sa rozhodnúť, že sa vypočutia nezúčastníte.

Môžem sa vyhnúť súdnemu konaniu?

Áno, na predbežnom vypočutí môžete požiadať sudcu, aby ste boli súdený prostredníctvom skráteného konania. Vypočutie sa uskutoční v súkromí a rozhodnutie sa prijme na základe písomných dôkazov. Ak budete odsúdený, trest bude znížený o tretinu.

Vyhnúť sa súdnemu konaniu môžete aj vtedy, ak sa dohodnete na zníženom treste s prokurátorom (dojednávanie obrany).

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 – Moje práva počas súdneho konania

Kde sa bude konať súdne konanie?

Súdne konanie sa bude konať na súde, ktorý je príslušným súdom z hľadiska súdnej právomoci, ako aj pre danú vec.

V prípade menej závažných trestných činov je príslušným súdom zmierovací súd a súd samosudcu. V prípade závažnejších trestných činov sa vecou bude zaoberať kolegiátny súd. V prípade trestných činov, ktoré sa považujú za závažnú spoločenskú hrozbu (vražda a terorizmus), je príslušným súdom súd „Assise“.

Súdne konanie musí byť verejné. Ak nie je, považuje sa za neplatné.

Sudca môže rozhodnúť o tom, aby sa súdne konanie alebo niektoré jeho časti konali v niektorých konkrétnych prípadoch s vylúčením verejnosti. Ak by vypočutie za prítomnosti verejnosti mohlo nepriaznivo ovplyvniť vaše súkromie, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré nesúvisia s konaním, môžete požiadať, aby bol svedok vypočutý s vylúčením verejnosti.

Súdne rozhodnutie prijme sudca, ktorý vedie súdne konanie. V prípade súdnych konaní na súde „Assise“ prijme súdne rozhodnutie porota.

Môžu sa obvinenia počas súdneho konania zmeniť?

Obvinenia proti vám sa počas súdneho konania môžu zmeniť.

Prokurátor môže uznať nové obvinenia proti vám, ak sa ukáže, že trestný čin sa líši od činu opísaného v obžalobe, alebo ak dôjde k súčasnému trestnému činu alebo priestupku alebo nastanú priťažujúce okolnosti.

Na prípravu obhajoby môžete požiadať o potrebný čas.

Čo sa stane, ak priznám vinu?

Priznanie viny sa v talianskom právnom systéme nepredpokladá.

Ak sa chcete vyhnúť súdnemu konaniu a chcete znížiť trest, musíte požiadať prokurátora o dohodu o treste (dojednávanie obrany). Svoju žiadosť musíte uviesť na predbežnom vypočutí alebo ak sa predbežné vypočutie nekoná, hneď na začiatku súdneho konania.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Nemusíte byť prítomný na súde.

Vaša prítomnosť môže byť nevyhnutná v prípade niektorých osobitných úkonov, napríklad, aby vás identifikoval svedok.

V takom prípade, ak sa nedostavíte sám od seba, môže sudca nariadiť, aby ste sa povinne zúčastnili na súdnom konaní.

Ak chcete byť prítomný, ale máte vážnu prekážku (choroba), váš právny poradca môže požiadať, aby sa vypočutie odložilo.

Takisto sa môžete zúčastniť iba na niektorých vypočutiach. Ak sa nedostavíte ani raz, súd vynesie rozsudok bez účasti žalovaného na konaní.

Ak nerozumiete jazyku, je povinnosťou zabezpečiť pre vás tlmočníka.

Pomoc právnika je povinná a právnik musí byť prítomný na súdnom konaní.

Máte právo na osobného právneho poradcu. Ak nemáte finančné prostriedky na jeho zaplatenie, môžete požiadať o právnu pomoc (obhajoba platená štátom).

Ak si neurčíte osobného právnika, určí vám ho súd.

Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1. Svojho právneho poradcu môžete kedykoľvek odvolať. Na zmenu právneho poradcu, ktorého vám určil súd, potrebujete získať rozhodnutie sudcu, pričom musíte uviesť dôvody takejto zmeny.

Počas celého súdneho konania máte právo mlčať.

Ak prokurátor alebo akákoľvek zo strán žiada, aby ste boli vypočutý, s vypočutím môžete súhlasiť alebo ho odmietnuť.

Kedykoľvek počas súdneho konania môžete uviesť vyhlásenia.

Máte právo byť vypočutý.

Ak nepoviete pravdu, nebudete za to potrestaný, sudca však môže túto skutočnosť zohľadniť proti vám.

Ak dávate vinu iným ľuďom alebo ich obviňujete, musíte si byť istý, že vaše vyhlásenia sú pravdivé. Ak klamete, môžete byť obvinený z urážky na cti.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi proti mne?

Hneď na začiatku súdneho konania prokurátor, váš právny poradca a akákoľvek iná strana požiadajú sudcu o prípustnosť dôkazov.

Váš právny poradca môže odmietnuť dôkazy požadované ostatnými stranami.

Váš právny poradca môže požiadať o vypočutie svedkov a znalcov a požiadať o získanie dokumentov. Sú to dôkazy, ktoré váš právny poradca mohol získať pre vašu obhajobu prostredníctvom vyšetrovania. Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 2. Svedkovia a znalci sú vypočúvaní počas krížového výsluchu strán.

Váš právny poradca môže klásť otázky svedkom prokuratúry, ako aj vašim svedkom.

Váš právny poradca môže vyvrátiť akékoľvek vyhlásenia, ktoré predtým urobili svedkovia. Sudca zohľadní rozdiely medzi vyhláseniami uvedenými predtým a vyhláseniami uvedenými na súde, aby stanovil, či je svedok dôveryhodný alebo nie.

Budú zohľadnené informácie uvedené v mojom registri trestov?

Sudca môže zohľadniť akékoľvek vaše záznamy v registri trestov.

Môžete byť obvinený z toho, že ste recidivista. V takom prípade, ak budete odsúdený, sa trest zvýši.

Záznamy o trestných činoch spáchaných v minulosti v iných členských štátoch sa môžu zohľadniť, ak ich uznáva talianska vláda.

Čo sa stane po skončení súdneho konania?

Po skončení súdneho konania prokurátor, váš právny poradca a akékoľvek ďalšie strany uvedú svoje záverečné vyhlásenia a svoje požiadavky.

Sudca vynesie svoje rozhodnutie a okamžite prečíta obvinenia.

Rozsudok môže znamenať oslobodenie alebo odsúdenie.

V prípade odsúdenia môže byť trestom pokuta alebo väzenie alebo obidve možnosti.

Sudca môže vyniesť podmienečné odsúdenie.

Trest odňatia slobody bez podmienečného odsúdenia sa stáva vykonateľným iba vtedy, ak je rozsudok právoplatný.

Ak sa sudca domnieva, že je to nevyhnutné, môže súhlasiť s preventívnou väzbou vo väzení alebo požadovať takúto väzbu alebo domáce väzenie. Ďalšie informácie nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 2.

V prípade súdnych konaní na zmierovacom súde sú možnými trestami pokuty, domáce väzenie a verejnoprospešná práca.

Podmienečné odsúdenie sa neuplatňuje.

Zmierovací súd môže nahradiť vypovedanie pokutou.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť prečinu alebo trestného činu sa môže zúčastniť na trestnom konaní s pomocou právnika.

Právny poradca sa zúčastňuje na súdnom konaní, môže požiadať o dôkazy a vypočúvať svedkov a znalcov.

Ak budete uznaný vinným, sudca môže vyniesť rozsudok, aby ste poškodenej strane zaplatili spôsobené škody.

Sudca môže rozhodnúť, aby škody boli poškodenej strane zaplatené okamžite.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky všeobecného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky trestného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneTalianska komora trestnoprávnych zástupcov

Odkaz sa zobrazí v novom okneĽudské práva

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 – Moje práva po súdnom konaní

Môžem sa odvolať?

Vy a váš právny poradca sa môžete odvolať proti rozsudku o akomkoľvek treste, ktorý nie je pokutou.

Odvolanie musí byť podané sudcovi, ktorí vás odsúdil, v rôznej lehote: od 15 do 45 dní od vynesenia rozsudku alebo zaevidovania rozsudku.

Vo svojom odvolaní musíte uviesť dôvody vášho odvolania a sporné body rozsudku, proti ktorým sa odvolávate.

Súdne konanie sa uskutoční na odvolacom súde alebo „Corte d’Assise d’Appello“.

Čo sa stane, ak sa odvolám

Ak sa odvoláte proti rozsudku, trest nebude vykonaný dovtedy, kým rozhodnutie nebude právoplatné.

Skutočnosť, že ste sa odvolali, nebude znamenať, že budete prepustený z väzenia, ak ste v čase podania odvolania vo väzení. Ak ste vo väzbe, odvolací súd prerokuje odvolanie v krátkom čase. V každom inom prípade to bude závisieť od pracovného zaťaženia súdu.

Odvolací súd rozhoduje o existujúcich dôkazoch.

Súd môže rozhodnúť o novom súdnom konaní, ale iba vo výnimočných prípadoch. Môže sa rozhodnúť, že využije existujúce dôkazy iba vtedy, ak to považuje za nevyhnutné pre rozhodnutie. Môžete požiadať o neočakávané alebo novo zistené dôkazy, ktoré vyšli najavo po rozsudku prvého stupňa, ktorý sa má posudzovať počas odvolania.

Ak ste sa nezúčastnili na prvostupňovom konaní a môžete dokázať, že ste sa na ňom nemohli zúčastniť alebo že ste nevedeli, že sa súdne konanie koná, súd môže rozhodnúť o opätovnom začatí súdneho konania.

Čo sa deje pri rozhodovaní o odvolaní?

Váš právnik musí byť prítomný na súdnom konaní. Vy sa môžete zúčastniť, ale nie je to povinné.

Máte právo na prítomnosť tlmočníka.

Ak súd rozhodne o opätovnom začatí súdneho konania, znovu posúdi všetky dôkazy.

Po záverečných výrokoch strán súd vynesie svoje rozhodnutie.

Čo sa stane, ak je odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak súd uzná odvolanie, môže zrušiť alebo upraviť trest buď úplne alebo čiastočne.

Ak súd neuzná odvolanie, potvrdí rozsudok súdu, ktorý prvý rozhodoval o veci.

Ak budete zbavený obvinenia v odvolacej fáze, obvykle neexistuje žiadne ustanovenie, na základe ktorého by ste mohli získať odškodnenie.

Môžem sa znovu odvolať proti rozsudku odvolacieho súdu?

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa môžete odvolať na kasačnom súde.

Odvolanie môžete podať sám alebo váš právny poradca, pokiaľ je registrovaný v „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [špeciálny register advokátov na kasačnom súde].

Odvolanie musí byť podané odvolaciemu súdu v rôznej lehote: od 15 do 45 dní.

Prípady odvolania sú prísne a v rámci nich sa riešia iba právne chyby.

Prerokovanie môže by verejné alebo neverejné.

Kasačný súd rozhoduje na základe súdnych záznamov.

Kasačný súd nesmie uznať odvolanie alebo ho zamietnuť alebo inak zrušiť trest, proti ktorému bolo podané odvolanie so záväzkom k súdnemu konaniu  alebo bez neho. Ak sa má znovu konať súdne konanie, prípad sa vráti späť k pôvodnému sudcovi.

Čo sa stane po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku?

Rozsudok sa stane právoplatným, pokiaľ sa neodvoláte na odvolacom súde alebo kasačnom súde v lehotách stanovených zákonom, alebo po rozhodnutí, ktorým kasačný súd zamietol odvolanie.

Keď je rozsudok právoplatný, stane sa vykonateľným.

Zaeviduje sa na úrade registra trestov.

Ak je trestom zaplatenie pokuty, budete musieť zaplatiť sumu požadovanú úradom.

Ak vám bol uložený trest odňatia slobody, ktorý nie je podmienečným trestom, prokurátor vydá vykonateľný príkaz.

Ak si musíte odpykať trest v dĺžke troch rokov a menej vo väzení, prokurátor môže pozastaviť trest a informovať vás o svojom rozhodnutí.

Do 30 dní môžete požiadať o iné opatrenie, ako trest vo väzení, na „Tribunale di Sorveglianza“ [druh rady pre podmienečne prepustených]. Ak na to existujú podmienky, môžete požiadať o dohľad sociálneho pracovníka, o umiestnenie do domáceho väzenia alebo o dohľad centra pre rehabilitáciu a prevenciu.

Ak svoju žiadosť nepredložíte alebo ak bola vaša žiadosť zamietnutá, musíte si začať odpykávať svoj trest.

Som z iného členského štátu. Môžu ma tam poslať späť po súdnom konaní?

Sudca môže uplatniť bezpečnostné opatrenie vypovedania, ak ste boli odsúdený na viac ako dva roky odňatia slobody.

Sudca môže nahradiť trest odňatia slobody vypovedaním so zákazom opätovného vstupu, ak ste boli odsúdený na trest alebo ste sa dohodli na treste v dĺžke dvoch rokoch odňatia slobody a neexistujú žiadne ustanovenia umožňujúce podmienečný trest. Vypovedanie bude okamžité aj vtedy, ak rozsudok nie je právoplatný. Príslušným orgánom je „Questore“ [provinčný náčelník štátnej polície].

Vypovedať vás môžu aj vtedy, ak už ste vo väzení a musíte si odpykať trest v dĺžke menej ako dva roky. Príkaz na vypovedanie vydáva súdna rada „Tribunale di Sorveglianza“. Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať na „Tribunale di Sorveglianza“.

Budú informácie o obvineniach a / alebo odsúdeniach zaznamenané v mojom registri trestov?

Právoplatné rozsudky sa zaznamenávajú v registri trestov.

Záznamy sa odstránia, keď dosiahnete vek viac ako 80 rokov alebo po vašej smrti.
Odstránia sa aj vtedy, ak sa prípad znovu preskúmava.

Tresty uložené zmierovacím súdom sa odstránia zo záznamov po piatich rokoch od vynesenia sankcie, ak bola uložená pokuta, alebo po desiatich rokoch v prípade iného trestu, a ak nebol v stanovenej lehote spáchaný ďalší trestný čin alebo priestupok.

Môžete požiadať príslušný súd, aby dal opraviť záznamy a osvedčenia na úrade registra trestov. Ak ste sa narodili v zahraničí, príslušným súdom je súd v Ríme.

Ak budem uznaný za vinného, môžem byť znovu súdený za ten istý trestný čin?

Ak vás odsúdil taliansky sudca, odsúdenie je právoplatné a v Taliansku nemôžete byť znovu súdený za ten istý trestný čin.

Ak vás odsúdil sudca v zahraničí a ide o trestný čin alebo priestupok spáchaný v Taliansku, potom môžete byť v Taliansku znovu súdený.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky všeobecného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra

Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecné otázky pre cudzích štátnych príslušníkov

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky trestného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna polícia

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 – Dopravné a iné menej závažné priestupky

Ako sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Existujú dve kategórie porušenia práva stanovené v pravidlách cestnej premávky: priestupky a správne porušenia.

V prípade priestupkov, medzi ktoré patrí jazda pod vplyvom alkoholu, sa posudzovanie a uloženie trestu riadi rovnakými pravidlami ako trestný prípad.

V prípade menej závažných priestupkov (prekročenie povolenej rýchlosti alebo porušenie zákazu parkovania) existuje správny postup, ktorý bude vysvetlený v tomto informačnom prehľade.

Kto rieši takéto priestupky?

Dopravné priestupky rieši cestná polícia, štátna polícia, „Carabinieri“, „Guardia di Finanza“ [finančná polícia] a „Polizia Municipale“ [mestská polícia]. V určitých prípadoch vám môžu udeliť pokutu aj „ausiliari del traffico“ [dobrovoľníci v cestnej doprave].

Aký je postup?

Ak je to možné, okamžite sa vystaví formulár obvinenia, ktorý vám bude odovzdaný osobne.

Ak to nie je možné, do 150 dní od zistenia páchateľa alebo osoby, ktorá je zodpovedná za zaplatenie pokuty (obvykle vlastník), vám bude zaslaná správa.

Aké sú tresty?

Obvykle sa očakáva, že zaplatíte pokutu.

Existujú aj iné správne sankcie, napríklad môžu vám odobrať vodičský preukaz alebo vám zakázať jazdiť počas určitého obdobia.

Pochádzam z iného členského štátu. Vzťahujú sa na mňa nejaké osobitné pravidlá?

Ak jazdíte autom so zahraničnými poznávacími značkami, môžete okamžite zaplatiť zníženú pokutu (minimálna sankcia), ak je to povolené. V takýchto prípadoch sa nemôžete odvolať.

Ďalšou možnosťou je, že zaplatíte „cauzione“ [kauciu] rovnú výške minimálnej sankcie, ak vozidlo bolo registrované v jednom z členských štátov EÚ, alebo rovnú polovici výšky maximálnej sankcie v ostatných prípadoch. Odvolať sa môžete dokonca aj vtedy, ak ste zaplatili „cauzione“.

Ak nezaplatíte „cauzione“, vaše vozidlo bude dočasne zabavené. Ak sa to stane, musíte zaplatiť za zabavenie vozidla a nesmiete ho používať dovtedy, kým nezaplatíte jednu z už uvedených súm.

Ak vozidlo nie je zabavené, správa osobám žijúcim v zahraničí sa oznámi do 360 dní od napísania správy.

Čo je „verbale“ [správa dopravnej polície]?

„Verbale“ je verejná správa, v ktorej sa oznamujú skutočnosti a stanovujú tresty.

Je to pozitívny dôkaz skutočností oznámených policajným dôstojníkom.

Môžete ju odmietnuť podpísať alebo prevziať. Vaše odmietnutie musí byť oznámené, ale nezmení platnosť správy.

Môžem sa odvolať?

Osoba, ktorej meno je uvedené v správe, sa môže odvolať, bez ohľadu na to, či je to páchateľ alebo vlastník vozidla.

Odvolať sa môžete u prefekta alebo na zmierovacom súde.

Odvolanie u prefekta sa musí podať osobne alebo prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí do 60 dní na úrad prefekta v mieste, v ktorom sa priestupok stal, alebo posudzujúcemu orgánu.

Odvolanie podané na zmierovacom súde sa musí podať osobne alebo prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí do 60 dní od oznámenia skutku úradu zmierovacieho súdu v mieste, v ktorom sa priestupok stal. Na súde budete musieť byť prítomný buď osobne alebo prostredníctvom právneho poradcu, inak bude konanie neplatné.

Objavia sa tieto priestupky v mojom registri trestov?

Keďže ide o správne priestupky, neobjavia sa vo vašom registri trestov.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.