Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

 • An Garda Siochána have a number of powers to stop and search a person, and powers also to arrest a person they believe to have committed, or to be in the process of committing an arrestable offence.
 • Once in Garda custody a member of An Garda Siochána will explain your rights, and these include the right to speak with a solicitor and a doctor, to have an interpreter present if you require one. There are special provisions for children in custody which provide that an appropriate adult should be present at interviews.
 • At this stage you may be asked to give consent for samples to be taken for DNA testing, give fingerprints, have a photograph taken, and/or participate in an identification parade.
 • During the course of the investigation, a member of An Garda Siochána may charge you with an offence. This may done by way of a Charge Sheet or you may be served a Summons to attend Court on a given date. The Gardai will send a file with details of the investigation to the Director of Public Prosecutions who will decide whether to prosecute the case on behalf of the State.
 • You may be released immediately on ‘Station Bail’ requiring you to appear in Court or you may need to apply to the District Court for bail at a later stage.
 • Minor offences, known as ‘summary offences’ are prosecuted at the District Court. More serious offences or ‘indictable offences’ are tried before a Judge and Jury.
 • Throughout the criminal justice process you are always presumed to be innocent until proven guilty.
 • You are entitled to legal advice. If you cannot afford to pay for representation, you may apply for legal aid.
 • If you are convicted you have been found guilty of the offence beyond a reasonable doubt. If convicted in the District Court you have a right to appeal the conviction or sentence. If you are acquitted that is the end of the case, and no further steps can be taken against you.
 • If you are convicted by a Jury of an indictable offence, then there is no automatic right to appeal and you should consult with your legal team on how to proceed.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest
 • Questioning and the police investigation
 • Searches
 • First court hearing
 • Preparation for trial, or entering a plea of guilty pre-trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

Last update: 13/02/2012

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Ako získať právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je v prípade, že sa nejakým spôsobom stanete účastníkom trestného konania, veľmi dôležité. Na informačných stránkach získate informácie o tom, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný právnym zástupcom. Nájdete tam aj informácie o tom, čo môže pre vás právny zástupca urobiť. Tieto všeobecné informačné stránky vám poskytnú informácie o tom, ako nájsť právneho zástupcu a ako budú zaplatené náklady na právneho zástupcu, ak si ho nemôžete dovoliť zaplatiť.

Ako nájsť právneho zástupcu

Ak ste vo väzbe a potrebujte právneho zástupcu, Gardaí má k dispozícii zoznam právnych zástupcov, ktorí sú pripravení prísť a stretnúť sa s vami okamžite, aby vám poradili. Tento zoznam obsahuje mená právnych zástupcov, o ktorých sa vie, že sú kedykoľvek pripravení navštíviť Garda stanice.

Ak nie ste vo väzbe, ale vyžadujete právne poradenstvo od právneho zástupcu v oblasti trestného práva, môžete sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneprávnickú spoločnosť Írska, ktorá vám poskytne mená právnych zástupcov v oblasti trestného práva, ktorí obhajujú osoby v trestnom konaní. Táto spoločnosť vám nemôže odporučiť konkrétnu firmu.

Lepším spôsobom, ako si nájsť právneho zástupcu, ktorý sa špecializuje na túto prácu, je ústnym podaním, ak poznáte ľudí, ktorí sa predtým ocitli v podobnej situácii. Prípadne by ste mohli využiť internet, keďže mnoho právnických firiem má v súčasnosti webové stránky, na ktorých je uvedený druh práce, v ktorej sú najlepšie.

Zaplatenie za právneho zástupcu

V Írsku existuje systém právnej pomoci, v rámci ktorého sa osobe podozrivej alebo obvinenej z trestného činu môžu za určitých okolností poskytnúť služby právneho zástupcu bezplatne.

Ak ste boli zadržaný na Garda stanici za účelom vypočutia v súvislosti s trestným činom a nepracujete alebo vaša mzda je nízka, pravdepodobne budete mať právo na bezplatné služby právneho zástupcu v rámci Odkaz sa zobrazí v novom oknesystému právneho poradenstva Garda stanice. Musíte podpísať formulár pre vášho právneho zástupcu, ktorý obsahuje vyhlásenie, že zarábate menej ako je povolený limit 20 316,00 EUR alebo poberáte sociálne dávky. Nie je potrebná žiadna ďalšia administratívna práca.

Ak ste boli obvinený zo spáchania trestného činu, potom máte právo požiadať o právnu pomoc u sudcu na súde, na ktorý sa dostavíte. Nazýva sa to Odkaz sa zobrazí v novom oknepotvrdenie na bezplatnú právnu pomoc. Vás právny zástupca vám pomôže podať žiadosť na súd. Ak nemáte právneho zástupcu, sudca vám často ponúkne právnu pomoc a vyberie vám právneho zástupcu. Ak sa obvinenie týka závažného trestného činu a vy nepracujete, pravdepodobne vám bude poskytnutá právna pomoc. Ak pracujete, pravdepodobne budete musieť vyplniť formulár, v ktorom oznámite svoje príjmy a výdavky.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávna pomoc v oblasti trestného právaOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legalaid.ie/

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávnická spoločnosť Írska

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je reagovať na podnet bežného občana, ktorý týka trestného činu, alebo vtedy, keď má Gardaí podozrenie, že došlo k porušeniu trestného zákona, a odhaliť páchateľa alebo páchateľov. Incident obvykle ohlási bežný občan a Gardaí zareaguje tým, že začne vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, či naozaj došlo k porušeniu trestného zákona a ak áno, začne ďalej prešetrovať túto vec.

Kto uskutočňuje vyšetrovanie?

Takmer vo všetkých prípadoch má právo na vyšetrovanie trestného činu írska polícia známa ako Odkaz sa zobrazí v novom okneAn Garda Síochána. Gardaí môže získať právne usmernenie o tom, ako najlepšie postupovať pri vyšetrovaní, od úradu hlavných štátnych právnych zástupcov (riaditeľa prokuratúr), ktorí sú právnymi úradníkmi, ktorí uskutočňujú väčšinu prípadov stíhania v mene írskeho štátu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Prvou fázou vyšetrovania trestného činu je podanie podnetu bežným občanom alebo zistenie Garda (člena írskej polície), že existuje podozrenie zo spáchania trestného činu. Gardaí zistí, či oznámený skutok je trestným činom a či začne vyšetrovať tento trestný čin.

V tejto fáze Gardaí rozhodne, či sa daný trestný čin považuje za „závažný“ alebo nie. Pojem „závažný“ znamená akýkoľvek trestný čin, ktorý by sa teoreticky mohol spájať s obdobím trestu odňatia slobody v minimálnej dĺžke päť rokov. Ak trestný čin spadá do tejto kategórie, môže ho vyšetrovať Gardaí na základe svojej právomoci zatknúť alebo zadržať osobu na Garda stanici a počas tohto zadržania ju podrobiť výsluchu. Právo zatknúť, zadržať a podrobiť osobu výsluchu bude podrobnejšie opísané ďalej v texte tohto informačného prehľadu.

Ak trestný čin nie je závažný, právomoci Gardaí sú viac obmedzené. Gardaí má obvykle právomoc vyšetriť údajný trestný čin, nemá však právomoc zatknúť a zadržať osobu na účely vypočutia. Právomoc zatknúť osobu má Gardaí iba na účely obvinenia osoby zo spáchania trestného činu. Ak vás Gardaí nezatkne pretože nejde o závažný trestný čin, potom vás obvykle predvolajú na súd s cieľom začať súdne konanie.

Treťou fázou vyšetrovania je zhromaždenie informácií, ktoré sa neskôr počas súdneho konania môžu stať dôkazmi. Tento proces zhromažďovania informácií môže mať mnoho foriem a práva Gardaí zhromažďovať tieto informácie závisia od povahy trestného činu. Právo polície zatknúť a vypočuť vás jej poskytuje aj obmedzené právomoci získať od vás forenzné dôkazy a ďalšie formy potenciálnych dôkazov, ktoré budú opísané v rámci tohto informačného prehľadu.

Gardaí rozhodne sama alebo s pomocou usmernenia úradu riaditeľa prokuratúr (Odkaz sa zobrazí v novom okneDPP) o vašom obvinení a o tom, z čoho vás obviní. Rozhodnutie o stíhaní trestných činov závažnej a nezávažnej povahy často prijíma Gardaí. Ak je trestný čin neobvyklej alebo očividne závažnej povahy alebo ide o trestný čin, ktorý si na účely stíhania vyžiada pomoc DPP, potom Gardaí obvykle požiada o usmernenie DPP.

Moje práva počas vyšetrovania

Ďalšie informácie o vašich právach počas jednotlivých fáz vyšetrovania získate po kliknutí na tieto odkazy.

Moje práva pri zatknutí (1)

Ak je trestný čin „závažný“, potom má Gardaí právomoc vás Odkaz sa zobrazí v novom oknezatknúť a zadržať, aby vás vypočula. To znamená, že budete vzatý do policajnej väzby a že nemáte právo odísť počas zostávajúceho času vašej zákonnej väzby.

Musí mať Gardaí príkaz na moje zatknutie?

Nie, Gardaí nemusí mať nutne príkaz na vaše zatknutie, ak má podozrenie, že ste spáchali trestný čin, ktorý vyšetruje.

Kde ma môže Gardaí zatknúť?

Gardaí vás môže zatknúť doma alebo na verejnom mieste. Aby vás Gardaí mohla zatknúť, musí mať iba dostatočné podozrenie, že ste spáchali trestný čin.

Musí mi byť oznámený dôvod zatknutia?

Áno, Gardaí vám musí oznámiť dôvod zatknutia.

Môže Gardaí pri zatýkaní použiť silu?

Áno, na zatknutie môže použiť primeranú silu.

Po zatknutí

Budete predvedený na Garda stanicu na vypočutie alebo aby proti vám bolo vznesené obvinenie. Vaše práva na policajnej stanici sú chránené právom a za dodržiavanie vašich práv je zodpovedný určený príslušník na Garda stanici. Dĺžka času, počas ktorého vás môžu zadržiavať na Garda stanici, závisí od zákonnej právomoci, na základe ktorej vás Gardaí zadrží. Ďalšie informácie o vašich právach sú uvedené v časti Odkaz sa zobrazí v novom okneÍrska rada pre občianske slobody (ICCL).

Vypočutie a policajné vyšetrovanie (2)

Budem informovaný o svojich právach?

Áno. Ak ste boli zadržaný na základe jedného z týchto zákonných právomocí, budú vám oznámené vaše práva vo väzbe. Toto oznámenie bude v písomnej forme a musí byť preložené do vášho jazyka, ak neovládate anglický jazyk.

Môžem informovať svoje veľvyslanectvo?

Áno, ak nie ste írskym občanom, potom môžete požiadať, aby o vašom zatknutí bolo informované vaše veľvyslanectvo a konzulát.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania v Írsku?

Nie je to nutné. Ak po skončení zadržania nebudete obvinený, potom môžete slobodne odísť a cestovať. Ak vás írsky štát chce obviniť neskôr, môžete sa na tento účel vrátiť do Írska dobrovoľne alebo môžete napadnúť extradíciu vo svojom domovskom štáte. Ak po skončení zadržania budete obvinený, musíte byť predvedený na príslušný súd. Sudca potom rozhodne, či by ste mali byť prepustený na kauciu.

Budem môcť hovoriť s právnym zástupcom?

Áno, máte právo hovoriť s právnym zástupcom súkromne. Ak nepoznáte právneho zástupcu, zodpovedný pracovník na Garda stanici vám ho pomôže nájsť zo zoznamu, ktorý sa uchováva na takejto stanici (pozri aj Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 2).

Kedy môžem hovoriť s právnym zástupcom?

Ak chcete hovoriť s právnym zástupcom, nemali by ste byť vypočúvaný dovtedy, kým nepríde váš právny zástupca, a potom by ste mali mať k nemu okamžitý prístup.

Môže byť môj právny zástupca prítomný pri vypočúvaní

Nie, máte však právo požiadať o ďalšie právne poradenstvo počas vypočúvania, ak sa objaví niečo, čím si nie ste istý.

Čo sa stane, ak si nemôžem dovoliť právneho zástupcu?

Ak sú vaše finančné prostriedky obmedzené, máte nárok na to, aby poradenské služby vášho právneho zástupcu boli uhradené v rámci írskeho systému bezplatnej právnej pomoci (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 1). Vždy sa však odporúča vyhľadať právnu pomoc a otázka vašich finančných možností sa môže prerokovať s vašim právnym zástupcom neskôr počas súdneho konania.

Ako dlho ma počas zadržania môžu vypočúvať a ako budem vypočúvaný?

Vypočúvať vás môžu nepretržite maximálne štyri hodiny. Váš výsluch musí prebiehať primeraným spôsobom. Mal by byť nahrávaný na videokameru, pokiaľ to nie je nemožné. Právo na kópiu nahrávky máte iba vtedy, ak ste stíhaný a súd vydá príkaz na jej vydanie vášmu právnemu poradcovi. Pri vypočúvaní by mali byť naraz prítomní iba dvaja príslušníci Gardaí.

Musím odpovedať na otázky?

Nie, môžete Odkaz sa zobrazí v novom oknemlčať počas celého vypočúvania, ale mali by ste si uvedomiť, že ak budete mlčať, za určitých okolností sa to môže neskôr počas súdneho konania použiť ako dôkaz proti vám. Ak odmietnete odpovedať na určité otázky, toto odmietnutie sa môže s ďalšími dôkazmi použiť proti vám na podporu uznania vašej viny.

Ak budem požiadaný o informácie, mal by som ich poskytnúť?

Ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje, aby Gardaí mohla zistiť vašu totožnosť. Skôr, ako sa rozhodnete poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie, mali by ste vyhľadať právne poradenstvo. Ak ste zatknutý na účely vypočutia, potom ste podozrivý zo spáchania trestného činu a akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, sa môžu stať dôkazmi proti vám v akomkoľvek budúcom súdnom konaní.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo má nepriaznivý vplyv na môj prípad?

Máte právo nevypovedať vo svoj neprospech. Ak vaše odpovede budú mať nepriaznivý vplyv na váš prípad, potom vás právni poradcovia budú varovať pred dôsledkami, ktoré sú zvyčajne také, že to, čo poviete, sa stane dôkazom proti vám.

Musím poskytnúť svoje odtlačky prstov a musím sa nechať odfotografovať?

Áno. Ak ste boli zadržaný na základe zákonnej právomoci, môžete byť donútený poskytnúť svoje odtlačky prstov a nechať sa odfotografovať. Ak sa budete brániť odobratiu odtlačkov prstov alebo odfotografovaniu, považuje sa to za trestný čin.

Môže si Gardaí uchovať moje odtlačky prstov navždy?

Áno, ale vy a váš právny poradca môžete napísať Gardaí a požiadať o zničenie odobraných materiálov, ak nedošlo k stíhaniu alebo ak ste boli zbavený viny na súdnom konaní.

Musím poskytnúť vzorku DNA alebo iné intímnejšie telesné vzorky?

Ak ste boli zadržaný na základe zákonnej právomoci, potom Gardaí potrebuje povolenie od vyššieho úradníka, ktoré jej umožňuje odobrať intímne vzorky, medzi ktoré patrí DNA, sliny, odrezok nechta, materiál nájdený pod nechtom alebo výter z úst. Bez povolenia nemôže urobiť odtlačok chodidla, odobrať vzorku z genitálnej oblasti ani telesných otvorov, pokiaľ na to nedáte súhlas.

Môžu prehľadať môj dom, podnikateľské priestory, auto alebo iný majetok?

Áno, Odkaz sa zobrazí v novom okneírska ústava a Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor o ľudských právach vyžadujú, aby bola rešpektovaná vaša telesná integrita a súkromie, ale tieto práva sú obmedzené. Gardaí môže prehľadať váš dom s vašim súhlasom alebo bez neho, ak má príkaz na domovú prehliadku alebo ak vstúpi na váš pozemok, aby vás našla a zatkla. Viac informácií o prehliadkach sú uvedené v časti prehliadky (3).

Môžem sa odvolať proti porušeniu svojich práv?

O akýchkoľvek porušeniach svojich práv by ste mali informovať svojich právnych poradcov, ktorí vám poradia, ako a kedy podať podnet v súvislosti s porušeniami práv.

Kto je zodpovedný príslušník?

Zodpovedný príslušník je príslušník Gardaí, ktorý je zodpovedný za vaše blaho a ochranu vašich práv. Na každej Garda stanici musí byť prítomný jeden takýto príslušník. Ak máte akýkoľvek problém počas väzby, mali by ste požiadať o pohovor so zodpovedným príslušníkom.

Môžem hovoriť so svojou rodinou?

Máte právo, aby váš príbuzný bol informovaný o vašom zadržaní, ale nie nutne, aby ste s ním hovorili.

Čo ak sa cítim zle a aké je moje právo na oddych a občerstvenie?

Počas zadržania máte právo na lekársku starostlivosť, ak ju potrebujete, a na primeraný čas oddychu a na občerstvenie.

Bude sa uchovávať záznam o mojej väzbe?

Záznam o Garda väzbe sa bude uchovávať a vy a váš právny poradca máte právo na jeho kópiu.

Čo ak nehovorím ani nerozumiem po anglicky?

Máte právo na tlmočníka, ktorý tlmočí vo vašom mene. Vy a váš právny zástupca by ste mali trvať na tom, aby tlmočník, ktorý tlmočí akúkoľvek súkromnú konzultáciu medzi vami a vašim právnym zástupcom, nebol ten istý tlmočník, ktorý tlmočí vaše otázky a odpovede počas stretnutia s Gardaí. Tlmočník by mal byť k dispozícii kedykoľvek, keď s vami chce hovoriť právny zástupca alebo Gardaí.

Ako dlho môžeme byť zadržaný?

To závisí od právomoci, ktorá určuje vaše zadržanie. Najdlhší čas v írskom práve je sedem dní.

Prehliadky (3)

Musia mi povedať, prečo prehľadávajú môj majetok?

Môžete sa spýtať a mali by ste dostať odpoveď na to, prečo sa robí prehliadka a na základe akej právomoci. Ak váš majetok prehľadávajú, máte neskôr nárok na kópiu akéhokoľvek príkazu na prehliadku.

Ako môže Gardaí urobiť prehliadku?

Prehliadku musí urobiť v súlade s vašim právom nebyť ponížený.

Môže si Gardaí zobrať niečo so sebou?

Áno, môže zaistiť predmety, v prípade ktorých sa primerane domnieva, že sa môžu použiť ako dôkazy. Môže si vziať aj predmety, ktoré neboli uvedené na príkaze na prehliadku, ale ktoré môžu byť dôkazmi pri inom trestnom čine.

Môžem zostať na mieste, na ktorom Gardaí vykonáva prehliadku?

Áno. Nesmiete robiť nič, čo by mohlo brániť zákonnej prehliadke, ale môžete ju sledovať.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Áno. Ak má Garda primerané podozrenie, že ste spáchali trestný čin, má právomoc prehľadať vás bez vášho súhlasu.

Musia ma najprv zatknúť?

Nie, môžu vás prehľadať pred zatknutím.

Musia mi oznámiť dôvod prehliadky?

Áno. Garda by vám mala oznámiť dôvod prehliadky a právomoc, o ktorú sa opiera pri vašej prehliadke.

Môžu ma prehľadať vyzlečeného?

Áno, osobná prehliadka vyzlečenej osoby sa môže urobiť iba vtedy, ak je to nevyhnutné. Osobná prehliadka vyzlečenej osoby by sa mala vykonať v súkromí Garda stanice a nie spôsobom, ktorý spôsobuje obťažovanie. Ak je to možné, takúto prehliadku by mal vykonať lekár.

Bude na prehľadávať osoba rovnakého pohlavia?

Ak prehliadka zahŕňa viac ako prehliadku oblečenia, potom by vás mala prehľadať osoba rovnakého pohlavia.

Prvé vypočutie na súde (4)

Môžem byť držaný vo väzbe alebo prepustený?

Vo väzbe môžete byť držaný, ak ste zo zadržania na Garda stanici boli predvedený na súd a súd zamietol kauciu.

Môžem podať žiadosť o prepustenie na kauciu?

Vo väčšine prípadov môžete Odkaz sa zobrazí v novom oknepožiadať o prepustenie na kauciu počas prvého predstúpenia pred Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný súd (nižší súd). Za obmedzených okolností (napríklad obvinenie z vraždy) musíte požiadať vyšší súd, a preto pred takouto žiadosťou budete musieť stráviť nejaký čas vo väzbe.

Máte právo na právne zastupovanie a v závislosti od svojho príjmu bude toto zastupovanie uhradené v rámci systému bezplatnej právnej pomoci.

Môžu mi povedať, prečo sa Gardaí postavila proti kaucii?

Áno, musia vám vopred povedať dôvody, prečo Gardaí namieta proti schváleniu prepustenia na kauciu. Máte právo na prepustenie na kauciu, ale toto právo nie je absolútne. Kaucia sa môže zamietnuť, ak je sudca toho názoru, že ak sa vám kaucia povolí, buď sa nevrátite na súdne konanie, budete ohrozovať svedkov alebo počas kaucie spáchate ďalšie závažné trestné činy.

Môže mi byť udelená podmienená kaucia?

Áno, môže vám byť udelená kaucia s podmienkami, medzi ktoré patrí vydanie cestovného pasu, pobyt v rámci írskeho štátu počas čakania na súdne konanie a pravidelné hlásenie sa na Garda stanici, aby sa zabezpečilo, že dodržiavate tieto podmienky. Súd môže vyžadovať aj to, aby ste predložili hotovosť, alebo môže nariadiť zmrazenie bankového účtu rodinného príslušníka alebo priateľa ako záruku vášho záväzku, že splníte podmienky kaucie.

Príprava na súdne konanie alebo priznanie viny pred súdnym konaním (5)

Môžem priznať vinu za všetky obvinenia alebo niektoré z nich pred začatím súdneho konania?

Áno, súdne konanie sa uskutoční iba vtedy, ak vinu nepriznáte. Ak vinu priznáte, súdne konanie sa neuskutoční, ale skôr prerokovanie trestu.

Čo sa stane?

Ak sa nesnažíte o súdne konanie, priznávate sa k spáchaniu jedného alebo viacerých trestných činov, z ktorých ste obvinený. Dojednávanie obrany nemá v írskom štáte zákonný základ, ale v praxi môže DPP uznať priznanie k niektorým obvineniam a súhlasiť so stiahnutím ostatných. Ak priznáte vinu, budete neskôr odsúdený a pred prerokovaním trestu môžete, ale nemusíte byť vzatý do väzby.

Čo sa stane počas prerokovania trestu?

Pokiaľ nie je trest nepodmienečný, akým je doživotie v prípade vraždy, máte právo na prerokovanie trestu a požiadať svojho právneho poradcu, aby sa obrátil na súd, pokiaľ ide o vašu úlohu v trestnom čine a vaše osobné okolnosti.

Môžu sa obvinenia pred súdnym konaním zmeniť?

Áno, DPP môže do začatia a počas súdneho konania pridať ďalšie obvinenia. Do začatia súdneho konania môže obvinenia aj stiahnuť. DPP má do začatia a počas súdneho konania právo predložiť ďalšie dôkazy. DPP musí konať v súlade so spravodlivým konaním a nemôže neposkytnúť dôkazy alebo zverejniť materiály, ktoré má k dispozícii a ktoré sú dôležité pre vás a pre vašich právnych poradcov.

Môžu ma obviniť z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Ak ste boli obvinený a súdený za spáchanie trestného činu v jednom členskom štáte, potom nemôžete byť obvinený z toho istého činu v inom členskom štáte. Ak ste však boli obvinený v jednom členskom štáte, ale obvinenia boli stiahnuté, potom môžete byť obvinený z tohto trestného činu v Írsku.

Dostanem informácie o dôkazoch proti mne?

Áno, musia vám byť poskytnuté dokumenty (obvykle známe ako „kniha dôkazov“), ktoré obsahujú dôkazy proti vám. Musia vám byť poskytnuté aj materiály, ktoré boli vytvorené v dôsledku vyšetrovania vášho údajného trestného činu, ale na ktoré sa prokuratúra nechce spoliehať.

Dostanem informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Áno, môžete dostať určité obmedzené informácie o svedkoch svedčiacich proti vám. Máte právo dozvedieť sa, či majú záznam v trestnom registri. Počas súdneho konania máte právo získať informácie od nich prostredníctvom krížového výsluchu, ktorý uskutoční váš právnik, alebo prostredníctvom súkromného vyšetrovania, ktoré uskutočnia vaši právni poradcovia.

Nemáte právo na úplný zoznam osobných údajov o svedkovi. Nemáte právo zasahovať proti svedkovi spôsobom, ktorý sa môže vnímať ako pokus o zastrašovanie alebo odvrátenie prebiehajúcich súdnych procesov a takýto čin môže viesť k zrušeniu kaucie alebo k tomu, že budete čeliť ďalším a následným samostatným obvineniam.

Kedy mi bude poskytnutá moja „Odkaz sa zobrazí v novom oknekniha dôkazov“?

Ak máte byť súdený vo veci obvinenia zo spáchania závažného trestného činu, tieto dokumenty by vám mali byť poskytnuté do 42 dní odo dňa vznesenia obvinenia. Súd môže voľne rozhodnúť o predĺžení lehoty, v rámci ktorej vám štát musí poskytnúť tieto dokumenty.

Aké informácie mi budú poskytnuté?

Doručia vám knihu dokumentov, ktorá obsahuje základ prípadu štátu proti vám. Táto kniha nie je celou správou prípadu štátu a štát má právo predložiť do začatia alebo počas vášho súdneho konania ďalšie dôkazy. Dôkazy, na ktoré sa musí štát spoliehať, aby zabezpečil usvedčenie, sa vo väčšine prípadov musia poskytnúť ústne na súde pod prísahou svedkov.

Ako dostanem svoju „knihu dôkazov“

„Knihu dôkazov“ vám odovzdá príslušník Gardaí na súde. Ďalšie dôkazy budú obvykle doručené vášmu právnemu poradcovi do jeho kancelárie alebo na súd.

Budú vyžiadané informácie o mojom zázname v registri trestov?

Áno, Gardaí má právo vyhľadať informácie o vašej povesti v minulosti na účely vyšetrovania a aby mohla prijať rozhodnutie o vašej vhodnosti pre povolenie kaucie, ak budete obvinený. Polícia sa môže odvolať aj na váš záznam v trestnom registri, ak budete usvedčený, aby sudca(-ovia) mohol(-i) stanoviť primeraný trest. Prípustný je záznam o odsúdeniach v zahraničí.

Existujú nejaké obmedzenia, kedy sa môžu odvolať na moju povesť v minulosti?

Áno. Na vašu povesť v minulosti sa nemôžu odvolať počas súdneho konania, pokiaľ vaši právni poradcovia neuvedú vašu povesť pri krížovom výsluchu alebo v podaniach na súd.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnejšie informácie o právomoci na prehliadku, zadržanie a obvinenie

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnejšie informácie o úlohe GardaiOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.garda.ie/

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad hlavných štátnych právnych zástupcov a úrad riaditeľa prokuratúr Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dppireland.ie/

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnejšie informácie o právnych predpisoch

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.irishstatutebook.ie/Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom súdnictve z roku 1984 (zaobchádzanie s osobami vo väzbe na Garda staniciach), právne predpisy z roku 1987

Odkaz sa zobrazí v novom okneÍrska rada občianskych slobôd

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 – Moje práva počas súdneho konania

Čo sa stane pred prerokovaním môjho prípadu v súdnom konaní?

Predtým, ako bude váš prípad prerokovaný v súdnom konaní, sudca rozhodne, či by ste mali byť prepustený na kauciu. Obvykle máte právo na prepustenie na kauciu. Kaucia môže byť zamietnutá vtedy, ak je nepravdepodobné, že sa vrátite na súdne konanie, ak ste sa pokúsili alebo sa pokúsite ohroziť svedka alebo ak je pravdepodobné, že spáchate ďalší závažný trestný čin.

Ak sa v súdnom konaní chcete spoľahnúť na alibi (t. j. niekto dosvedčí, že ste boli s ním, keď došlo k trestnému činu), sudca vás požiada, aby ste predložili Odkaz sa zobrazí v novom okneprokuratúre oznámenie o tom, kto je táto osoba.

Pred súdnym konaním máte právo dozvedieť sa o prípade proti vám. Ak o to požiadate, mali by vám byť poskytnuté zoznamy dôkazov proti vám.

Kde sa bude konať súdne konanie?

Budete informovaný o názve a mieste súdu, na ktorom sa bude konať súdne konanie. Za všetky súdy je zodpovedná Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdna služba Írskej republiky, ktorá vám môžu pomôcť nájsť súd, na ktorom sa koná vaše súdne konanie.

Menej závažné obvinenia sa prerokúvajú na okresných súdoch, na ktorých sudcovia rozhodujú o veciach sami. Závažnejšie obvinenia sa prerokúvajú na obvodných súdoch alebo ústredných trestných súdoch.

Súdy sú otvorené pre verejnosť. Ak je však obvinené dieťa alebo ak ide o sexuálny trestný čin, prípad sa prerokúva s vylúčením verejnosti.

Môžu sa obvinenia počas súdneho konania zmeniť?

Vo väčšine prípadov sa obvinenie počas súdneho konania nemôže zmeniť. Niektoré obvinenia sa môžu zmeniť, ak to povoľuje zákon. Napríklad obvinenie z nebezpečnej jazdy sa môže zmeniť na menej závažné obvinenie z bezohľadnej jazdy, ak sudca rozhodne, že ste jazdili bezohľadne, ale nie nebezpečne.

Ak počas súdneho konania priznáte vinu vo všetkých obvineniach, sudca rozhodne, aký trest vám udelí. Sudca pred prijatím rozhodnutia zváži, aký závažný je trestný čin a aká je vaša osobná situácia. Priznanie viny by vám malo byť pripísané k dobru.

Priznať vinu môžete tiež iba v niektorých obvineniach a v ostatných nie. Sudca alebo porota rozhodne o obvineniach, ktoré popierate. Potom budete odsúdený za obvinenia, ku ktorým sa priznali, a za obvinenia, z ktorých ste boli uznaný vinným.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Vo väčšine prípadov musíte byť prítomný na súdnom konaní. Ak sa nedostavíte na súd, sudca môže vydať príkaz na vaše zatknutie a predvedenie na súd v sprievode polície. Súdne konanie môže občas pokračovať bez vás a môžete byť odsúdený v neprítomnosti.

Ak sa nemôžete dostaviť na súd kvôli nehode alebo chorobe, mali by ste to povedať svojmu advokátovi a predložiť mu lekárske osvedčenie vysvetľujúce vašu neprítomnosť.

Máte právo na tlmočenie, ak nerozumiete tomu, čo sa deje. Ak ste nepočujúci, máte právo na tlmočenie v posunkovej reči.

Ak chcete, počas súdneho konania máte právo obhajovať sa sám. Ak si nemôžete dovoliť právneho zástupcu, bude vám pridelený v rámci Odkaz sa zobrazí v novom oknesystému právnej pomoci v trestných veciach, v závislosti od toho, aké je závažné obvinenie. Máte právo vybrať si svojho právneho zástupcu. Ak žiadneho nepoznáte, môže vám ho vybrať sudca. Právneho zástupcu môžete zmeniť, ak s ním nie ste spokojný.

Ak chcete, na súdnom konaní môžete hovoriť, ale nemusíte. Klamanie pri vypovedaní je trestným činom.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi proti mne?

Môžete napadnúť dôkazy uvádzané proti vám, ak boli získané nezákonne. Napríklad ak polícia vošla do vášho domu bez príkazu na domovú prehliadku, akékoľvek dôkazy, ktoré počas nej získala, nebudú obvykle prípustné.

Napadnúť dôkazy môžete aj tak, že budete klásť svedkom otázky, aby ste dokázali, že klamú alebo sa mýlia. Môžete aj požiadať svedkov, aby uviedli dôkazy, ktoré sa týkajú vašej obhajoby alebo ktoré dokazujú, že svedkovia prokuratúry klamú alebo sa mýlia.

Na získanie dôkazov vo váš prospech si môžete najať detektíva. Dôkazy sú prípustné, pokiaľ boli získané zákonným spôsobom.

Budú zohľadnené informácie uvedené v mojom registri trestov?

Dôkazy o vašich odsúdeniach v minulosti sa počas súdneho konania Odkaz sa zobrazí v novom okneobvykle nemôžu zohľadniť.

Keď však sudcovia rozhodujú, aký trest vám udelia, môžu zohľadniť predchádzajúce odsúdenia. Môžu to byť akékoľvek predchádzajúce odsúdenia v iných krajinách.

Čo sa stane po skončení súdneho konania?

Ak budete uznaný za nevinného, súdne konanie sa skončí a vy budete môcť slobodne odísť.

Ak budete uznaný za vinného alebo ak vy uznáte svoju vinu, sudca rozhodne, aký trest vám udelí. Pravdepodobne budete musieť zaplatiť pokutu alebo si odpykať trest odňatia slobody Odkaz sa zobrazí v novom oknevo väzení. Sudca môže pozastaviť váš trest, pokiaľ nespáchate viac trestných činov.

Sudca môže pred uložením trestu požiadať Odkaz sa zobrazí v novom okneútvary pre podmienečne prepustených, aby napísali správu o vás. Budú informovať sudcu, či ste vhodnou osobou pre dohľad na vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré spôsobili vaše nezákonné správanie.

Služby pre podmienečne prepustených informujú sudcu, ak budú o to požiadané, či dokážete vykonávať verejnoprospešné práce. Sudca vám potom môže namiesto odpykania trestu vo väzení nariadiť až 240 hodín neplatenej práce.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Úlohou obete počas súdneho konania je byť svedkom prokuratúry. Obeť podáva dôkazy o tom, čo videla, čo sa stalo v súvislosti s obvinením.

Ak ste boli uznaný za vinného alebo ste priznali svoju vinu, sudca zohľadní vplyv trestného činu na obeť.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza írskych právnych predpisov

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza írskej a britskej judikatúry

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – Moje práva po súdnom konaní

Môžem sa odvolať?

Odvolať sa môžete proti akémukoľvek odsúdeniu alebo trestu. Odkaz sa zobrazí v novom okneSpôsob odvolania bude závisieť od toho, ktorý súd rozhodoval o vašej veci. Odvolania z okresného súdu prerokúva obvodný súd. Odvolania z obvodného súdu alebo Odkaz sa zobrazí v novom okneústredného trestného súdu prerokúva Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestný odvolací súd.

Ak sa chcete odvolať z okresného súdu, prokurátorovi musíte do 14 dní predložiť dokument nazývaný „oznámenie o odvolaní“. Oznámenie o odvolaní a vyhlásenie o doručení musíte predložiť aj súdnemu úradníkovi danej oblasti do 14 dní. Ak sa chcete odvolať z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, do troch dní od odsúdenia musíte požiadať sudcu o povolenie odvolať sa. „Oznámenie o odvolaní“ potom musíte doručiť tajomníkovi trestného odvolacieho súdu do siedmich dní, ak bolo povolenie zamietnuté, a do 14 dní, ak bolo povolenie schválené. To všetko obvykle urobí za vás právnik.

Ak sa odvolávate z okresného súdu, máte právo na úplné opätovné prerokovanie vašej veci. Máte právo aj na odvolanie proti trestu. Ak sa odvolávate z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, môžete sa odvolať v právnej otázke alebo ak sa domnievate, že vaše súdne konanie nebolo uspokojivé. Môžete sa odvolať aj proti trestu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte z okresného súdu, odsúdenie bude odložené až do prerokovania odvolania. To si vyžiada prijatie záväzku nazývaného záruka, ktorý si môže vyžiadať zaplatenie peňažnej sumy. Ak ste pri odvolávaní sa z okresného súdu vo väzení, máte právo byť prepustený hneď po doručení oznámenia o odvolaní a prijatí záruky. Ak ste vo väzení a chcete sa odvolať, väzenské orgány vám poskytnúť príslušné formuláre.

Ak sa odvoláte z okresného súdu, môže trvať niekoľko mesiacov, kým bude vaše odvolanie prerokované. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, môže trvať oveľa dlhšie, kým bude vaše odvolanie prerokované.

Ak sa odvoláte z okresného súdu, máte právo predložiť nové dôkazy a uviesť iné právne tvrdenia pre odvolanie. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, obvykle nie je možné, aby ste predložili nové dôkazy, a môžete to urobiť iba za mimoriadnych okolností.

Čo sa deje pri rozhodovaní o odvolaní?

Ak sa odvoláte z okresného súdu, máte právo na úplné opätovné prerokovanie veci. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, vy a váš právnik sa môžete obrátiť na súd a uviesť, prečo si myslíte, že by sa vaše odsúdenie malo zrušiť alebo prečo si myslíte, že trest je v zásade nesprávny.

Čo sa stane, ak je odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak je odvolanie úspešné, prípad sa skončí a vy nemáte žiadne ďalšie povinnosti v súvislosti s prípadom. Ak je odvolanie neúspešné, odvolací súd potvrdí vaše odsúdenie. Ak je odvolací súd toho názoru, že trest nie je v zásade správny, môže pôvodný trest znížiť alebo zvýšiť.

Po prerokovaní vášho odvolania neexistuje žiadne ďalšie právo na odvolanie. Trestný odvolací súd vám však môže povoliť odvolať sa na Najvyššom súde, ak existuje právna otázka mimoriadneho verejného významu.

Neexistuje žiadne všeobecné ustanovenie o odškodnení v prípade úspešnosti odvolania. Ak sa odvoláte proti odsúdeniu na trestnom odvolacom súde, odškodnenie je k dispozícii vtedy, ak došlo k justičnému omylu. To nastáva vtedy, keď trestný odvolací súd zruší trest a potvrdí, že nová zistená skutočnosť svedčí o tom, že došlo k justičnému omylu. To sa stáva veľmi zriedkavo. Ak trestný odvolací súd potvrdí justičný omyl, o odškodnenie môžete požiadať Odkaz sa zobrazí v novom okneministra spravodlivosti.

Trest sa zaznamená hneď, ako vás sudca uzná za vinného zo spáchania trestného činu.

Trest je právoplatný po uznaní vašej viny alebo ak vinu priznáte vy. Stále však máte právo na odvolanie. Ak bude odvolanie úspešné, z vášho záznamu by mali byť odstránené všetky odsúdenia.

Som z iného členského štátu. Môžu ma tam poslať späť po súdnom konaní?

Ak ste uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, súd vás nemôže poslať späť do vašej krajiny. Súd však môže odporučiť ministrovi spravodlivosti, aby ste boli vypovedaný z krajiny. Môže aj pozastaviť váš trest alebo časť trestu pod podmienkou, že opustíte krajinu. To neznamená, že budete vypovedaný, ale ak neopustíte krajinu, budete uväznený. Ak budete vo väzení, môžete sa obrátiť so žiadosťou na ministra spravodlivosti, aby ste boli prevezený mimo Írska a odpykali si zostávajúci trest v inom členskom štáte.

Ak budem uznaný za vinného, môžem byť znovu súdený za ten istý trestný čin?

Ak ste uznaný za vinného, nemôžete byť znovu súdený za ten istý trestný čin. Ak ste boli uznaný za vinného v inom členskom štáte, nemôžete byť v Írsku znovu súdený za ten istý trestný čin.

Informácie o obvineniach alebo odsúdení

Vo vašom registri trestov budú zapísané všetky prípady odsúdenia. Ak ste dospelý, tieto informácie bude Gardaí (štátny policajný zbor) uchovávať v stálom registri. Gardaí môže mať aj ďalšie informácie o vás. Máte právo na opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov o sebe. Tieto informácie si môžete vyžiadať odOdkaz sa zobrazí v novom okne ústredného preverovacieho oddelenia Garda. Ak vám Gardaí nepovolí prístup k týmto informáciám alebo ak neopraví nepresné informácie, máte právo obrátiť sa na Odkaz sa zobrazí v novom oknekomisára pre ochranu údajov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneÍrske súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre informácie o občanoch

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisár pre ochranu údajov

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 – Dopravné ainé menej závažné priestupky

Ako sú riešené menej závažné dopravné priestupky?

Menej závažné priestupky, medzi ktoré patrí prekročenie povolenej rýchlosti, telefonovanie mobilným telefónom počas jazdy alebo porušenie zákazu parkovania, sa obvykle riešia prostredníctvom „oznámenia o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie“, v ktorom je pevne stanovený čas na zaplatenie pokuty poštou. Vec bude postúpená súdu iba vtedy, ak túto pokutu nezaplatíte. Niekedy vám oznámenie bude odovzdané priamo pri spáchaní priestupku a niekedy bude zaslané na vašu adresu.

Niektoré priestupky s pevne stanoveným časom na zaplatenie pokuty však zahŕňajú „trestné body“, ktoré sa zapisujú do vášho vodičského preukazu, a ak počas obdobia troch rokov získate spolu dvanásť trestných bodov, bude vám uložený zákaz riadenia motorového vozidla v Írsku. Ak zaplatíte oznámenie o udelení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie, dostanete menej trestných bodov, ako keby ste išli na súd a boli uznaným vinným. Európska únia v súčasnosti pracuje na projekte zosúladenia všetkých záznamov o vodičských preukazoch členských štátov.

Dopravné priestupky takmer vždy rieši bežná Gardaí. Mali by ste vedieť, že vodiči v Írsku sú zo zákona povinní mať pri sebe vodičský preukaz a musia ho predložiť na požiadanie Garda.

Ak žijete v Írsku a ste štátnym príslušníkom iného členského štátu, váš priestupok sa počas celého procesu bude riešiť rovnako, ako v prípade írskeho štátneho príslušníka.

Ak váš prípad bude postúpený súdu, vypočuje vás sudca bez poroty na miestnom okresnom súde (najnižší súd). Ak nebudete spokojný s výsledkom, proti rozhodnutiu o odsúdení alebo pokute sa môžete odvolať na vyššom súde (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 4).

Objavia sa tieto priestupky na mojom zázname v registri trestov?

Všetky dopravné priestupky sa zaznamenávajú v počítačových záznamoch Garda. Veľmi malé priestupky, medzi ktoré patrí prekročenie povolenej rýchlosti, sa obvykle nepovažujú za trestné činy. Ak ste však obvinený zo závažnejšieho priestupku, napríklad nebezpečný spôsob jazdy, jazda pod vplyvom alkoholu alebo jazda bez poistenia vozidla, tieto priestupky sa stanú súčasťou záznamu v registri trestov. Takéto trestné činy sa riešia v súlade s postupom uvedeným na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 4. Ak ste obvinený z takéhoto trestného činu, mali by ste si okamžite vyhľadať právneho poradcu.

Ako sú riešené ďalšie menej závažné priestupky?

Najbežnejšími menej závažnými priestupkami sú prekročenie povolenej rýchlosti a telefonovanie mobilným telefónom počas jazdy. Rôzne ďalšie priestupky, medzi ktoré patrí jazda v pruhu určenom pre autobusy, sa môžu riešiť prostredníctvom „Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenia o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie“, nemajú však za následok pripísanie trestných bodov. Bezohľadná jazda voči iným účastníkom premávky, ktorá zahŕňa neopatrnú jazdu, má za následok pokutu a trestné body.

Na súd predstúpite iba vtedy, ak ste nezaplatili oznámenie o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie. Ako už bolo uvedené, takouto vecou sa bude zaoberať okresný súd. Ako už bolo uvedené, proti rozhodnutiu okresného súdu sa môžete vždy odvolať.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.