Obžalovaní (trestné konanie)

Ako sú riešené menej závažné dopravné priestupky?

Menej závažné priestupky, medzi ktoré patrí prekročenie povolenej rýchlosti, telefonovanie mobilným telefónom počas jazdy alebo porušenie zákazu parkovania, sa obvykle riešia prostredníctvom „oznámenia o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie“, v ktorom je pevne stanovený čas na zaplatenie pokuty poštou. Vec bude postúpená súdu iba vtedy, ak túto pokutu nezaplatíte. Niekedy vám oznámenie bude odovzdané priamo pri spáchaní priestupku a niekedy bude zaslané na vašu adresu.

Niektoré priestupky s pevne stanoveným časom na zaplatenie pokuty však zahŕňajú „trestné body“, ktoré sa zapisujú do vášho vodičského preukazu, a ak počas obdobia troch rokov získate spolu dvanásť trestných bodov, bude vám uložený zákaz riadenia motorového vozidla v Írsku. Ak zaplatíte oznámenie o udelení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie, dostanete menej trestných bodov, ako keby ste išli na súd a boli uznaným vinným. Európska únia v súčasnosti pracuje na projekte zosúladenia všetkých záznamov o vodičských preukazoch členských štátov.

Dopravné priestupky takmer vždy rieši bežná Gardaí. Mali by ste vedieť, že vodiči v Írsku sú zo zákona povinní mať pri sebe vodičský preukaz a musia ho predložiť na požiadanie Garda.

Ak žijete v Írsku a ste štátnym príslušníkom iného členského štátu, váš priestupok sa počas celého procesu bude riešiť rovnako, ako v prípade írskeho štátneho príslušníka.

Ak váš prípad bude postúpený súdu, vypočuje vás sudca bez poroty na miestnom okresnom súde (najnižší súd). Ak nebudete spokojný s výsledkom, proti rozhodnutiu o odsúdení alebo pokute sa môžete odvolať na vyššom súde (pozri informačnú stránku 4).

Objavia sa tieto priestupky na mojom zázname v registri trestov?

Všetky dopravné priestupky sa zaznamenávajú v počítačových záznamoch Garda. Veľmi malé priestupky, medzi ktoré patrí prekročenie povolenej rýchlosti, sa obvykle nepovažujú za trestné činy. Ak ste však obvinený zo závažnejšieho priestupku, napríklad nebezpečný spôsob jazdy, jazda pod vplyvom alkoholu alebo jazda bez poistenia vozidla, tieto priestupky sa stanú súčasťou záznamu v registri trestov. Takéto trestné činy sa riešia v súlade s postupom uvedeným na informačnej stránke 4. Ak ste obvinený z takéhoto trestného činu, mali by ste si okamžite vyhľadať právneho poradcu.

Ako sú riešené ďalšie menej závažné priestupky?

Najbežnejšími menej závažnými priestupkami sú prekročenie povolenej rýchlosti a telefonovanie mobilným telefónom počas jazdy. Rôzne ďalšie priestupky, medzi ktoré patrí jazda v pruhu určenom pre autobusy, sa môžu riešiť prostredníctvom „oznámenia o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie“, nemajú však za následok pripísanie trestných bodov. Bezohľadná jazda voči iným účastníkom premávky, ktorá zahŕňa neopatrnú jazdu, má za následok pokutu a trestné body.

Na súd predstúpite iba vtedy, ak ste nezaplatili oznámenie o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie. Ako už bolo uvedené, takouto vecou sa bude zaoberať okresný súd. Ako už bolo uvedené, proti rozhodnutiu okresného súdu sa môžete vždy odvolať.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom