Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens if you are suspected of committing a crime.

For information on traffic offences which may be subject only to a fine, see factsheet 6.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Criminal proceedings in brief

This section contains a brief outline of the steps involved in criminal proceedings.

Criminal proceedings are divided into three stages: Investigation, intermediate proceedings, and the main proceedings or trial (including appeals and enforcement).

 • Investigation (Ermittlungsverfahren): The prosecuting authorities (either the public prosecutor or the police) will start an investigation if they suspect you of a criminal offence. The aim of the investigation is to establish whether or not the suspicion against you is justified. In order to conduct their investigation they may take a variety of measures, including searching your home. When the investigation is complete, the public prosecutor will decide whether to discontinue the proceedings on lack of suspicion or whether to charge you.
 • Intermediate proceedings (Zwischenverfahren): In the intermediate proceedings a court assesses the charge and decides whether or not the prosecution should proceed. If the court believes that there is enough evidence to make a conviction likely, it will open the main proceedings.
 • Main proceedings (Hauptverfahren): In the main proceedings, the court prepares and conducts the trial. The court tests the charge at an oral hearing on the basis of the evidence available (eyewitnesses, documents, etc.). You will also be given the opportunity to tell the court your version of events and to comment on the allegations. If you are found to have committed the offence, you will be convicted. If not, you will be acquitted. You can appeal against a judgment within certain time‑limits. In a full appeal (Berufsverfahren), the main proceedings are repeated before a higher court. In review proceedings (Revisionsverfahren), the judgment is checked only for legal defects.

There are variations on this. The main variations are summary proceedings (Strafbefehlsverfahren), discontinuation of proceedings (Einstellung des Verfahrens), and expedited proceedings (beschleunigtes Verfahren).

These factsheets contain details of the individual steps in criminal proceedings and of your rights. The information is for guidance only, and should not be considered a substitute for legal advice.

The European Commission’s role

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.

Please click the following links to find the information you need.

1 – Notes

2 – Getting legal advice

3 – My rights during the investigation

 • Questioning
 • Identification procedure/body search
 • Search/seizure/wiretapping
 • Arrest
 • Pre‑trial custody
 • The charge

4 - My rights in court

5 - My rights after the trial

6 - Traffic offences

Related links

Code of Criminal Procedure

Last update: 30/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Pozastavenie (1)

Konanie môže byť pozastavené vo všetkých fázach, a to buď zo strany prokuratúry, alebo súdu po vznesení verejnej obžaloby. Existuje mnoho možností pozastavenia konania. V praxi sú najdôležitejšie tieto:

Konanie môže byť pozastavené dočasne, napríklad z dôvodu vašej dlhodobej neprítomnosti. Konanie môže byť pozastavené aj v prípade, keď vyšetrovanie nepreukázalo dostatočný dôvod na vznesenie obžaloby. V takomto prípade však môže prokuratúra vyšetrovanie kedykoľvek (až do premlčania) obnoviť, napríklad vtedy, keď sa objavia nové dôkazy.

Konanie možno takisto pozastaviť s konečnou platnosťou. Je to možné v prípade priestupku, keď sa vina považuje za minimálnu a keď neexistuje verejný záujem o trestné stíhanie. Pozastavenie môže závisieť aj od splnenia požiadavky, ako napr. zaplatenie finančnej pokuty alebo pokyn, napr. účasť na dopravnom seminári.

Konanie o trestnom rozkaze (2)

Prokuratúra môže v prípade priestupku na konci vyšetrovania namiesto obvinenia písomne požiadať súd o vydanie trestného rozkazu. Ak súd považuje dôkazy na základe obsahu spisu za dostatočné, vydá trestný rozkaz. V trestnom rozkaze sa stručne opisuje trestný čin a stanoví sa konkrétny trest. V prípade, že proti trestnému rozkazu nepodáte námietku, platí ako právoplatný rozsudok.

Právne dôsledky, ktoré môžu byť nariadené trestným rozkazom, sú obmedzené. Obvykle sa ako trest uloží peňažná pokuta. Môže byť vydaný aj zákaz vedenia motorového vozidla. Ak máte k dispozícii obhajcu, môže vám byť uložený aj trest odňatia slobody, ktorý však nesmie presiahnuť jeden rok a jeho výkon sa musí podmienečne odložiť.

Ak vznesiete námietku, máte dve možnosti:

V prípade, že trestným rozkazom bola uložená peňažná pokuta, môžete svoju námietku obmedziť na výšku dennej sadzby. Súd môže s vaším súhlasom a so súhlasom prokuratúry v tejto veci písomne rozhodnúť aj bez hlavného pojednávania.

Ak svoju námietku neobmedzíte, vytýči sa hlavné pojednávanie. Na pojednávanie sa nemusíte dostaviť osobne, ale môžete sa nechať zastupovať advokátom. Osobne sa nemusia dostaviť ani svedkovia. Ak ste na hlavnom pojednávaní prítomný, protokoly o svedeckej výpovedi môžu byť prečítané s vaším súhlasom.

Na konci pojednávania rozhodne súd vyhlásením rozsudku. Tento rozsudok nie je viazaný na trest uložený trestným rozkazom. V rámci zákonného trestného rámca môže byť uložený aj vyšší trest.

Skrátené konanie (3)

V prípadoch s jednoduchým skutkovým stavom a jasnými dôkazmi môže prokuratúra požiadať súd o skrátené konanie. K takýmto postupom dochádza napr. vtedy, keď nemáte bydlisko v Nemecku a existujú obavy, že by ste sa nedostavili na neskorší termín súdneho pojednávania.

Ak prokuratúra predloží takúto žiadosť, súd vytýči vo vašej veci okamžite alebo v krátkom čase súdne pojednávanie. V tomto prípade na rozdiel od obžaloby nie je potrebné rozhodnutie o začatí hlavného pojednávania. V skrátenom konaní neexistuje nijaké predbežné konanie.

V rámci skráteného konania možno žiadosti o predloženie dôkazov za zjednodušených podmienok zamietnuť.

Okrem toho je obmedzená výška trestu. Súd môže uložiť len peňažnú pokutu alebo trest odňatia slobody s trvaním maximálne jeden rok. Navyše je možné odobrať vám vodičské oprávnenie.

Povinná obhajoba (4)

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, ak vám v prípade odsúdenia môže byť uložený trest odňatia slobody na viac ako jeden rok, ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe alebo ak sa z iných dôvodov nemôžete obhajovať sám, súd je vám povinný prideliť obhajcu v prípade, že ešte nijakého nemáte. V Odkaz sa zobrazí v novom okneskrátenom konaní vám bude pridelený verejný obhajca, ak vám hrozí odňatie slobody na šesť mesiacov. Povinnosť pridelenia obhajcu pretrváva bez ohľadu na vašu finančnú situáciu.

Súd rozhodne o tom, ktorý advokát vám bude pridelený ako verejný obhajca. Mal by vám však poskytnúť možnosť vybrať si advokáta na povinnú obhajobu a oznámiť to súdu. Ak si nezvolíte nijakého advokáta, súd vám pridelí právneho zástupcu.

Výmena verejného obhajcu je možná len vo výnimočných prípadoch. Môžete však poveriť aj iného advokáta podľa vlastného výberu; v takýchto prípadoch je potom spravidla potrebné odstúpiť od pridelenia verejného obhajcu. Náklady na zvoleného obhajcu potom musíte hradiť sami, pokiaľ tieto náklady v prípade oslobodzujúceho rozsudku nehradí štát.

Údaje týkajúce sa vyšetrovania/obžaloby/odsúdenia (5)

Ktoré údaje sa uchovávajú?

Polícia uchováva údaje súvisiace s vyšetrovaním vo vlastných databázach.

Počas prebiehajúceho vyšetrovania a po jeho ukončení sa údaje uchovávajú aj na prokuratúre. Navyše sa údaje súvisiace s vyšetrovaním uchovávajú aj v centrálnom registri na prokuratúre. Existujú určité lehoty na ich odstránenie, ktoré sú stanovené zákonom.

Do Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkového centrálneho registra pre trestné veci sa ukladajú právoplatné rozsudky. Na uloženie údajov nie je potrebný váš súhlas. Odsúdenia sa po stanovenej lehote odstraňujú v prípade, že k nim nepribudlo nové odsúdenie. Táto lehota závisí od výšky odsúdenia.

Ktoré údaje sa v istých situáciách využívajú v trestnom konaní?

Polícia a prokuratúra majú kedykoľvek prístup k svojim databázam. Vy k Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkovému centrálnemu registru nemáte nijaký prístup. Súd pri príprave hlavného pojednávania požiada o výpis z registra.

Sú tieto údaje vo vyšetrovacom konaní dôležité?

Ak sa eviduje predchádzajúce vyšetrovanie, prokuratúra musí túto skutočnosť zohľadniť napr. pri posudzovaní možnosti pozastavenia konania podľa § 153 a § 153a trestného poriadku.

Zohrávajú tieto údaje nejakú úlohu pri odsúdení?

Zákon stanovuje, že predchádzajúce rozsudky, ktoré sa nachádzajú v spolkovom centrálnom registri, možno spomenúť na hlavnom pojednávaní. Pokiaľ sa zistí, že daná osoba už bola trestaná, môže to mať negatívny vplyv na výšku trestu. Údaje, ktoré sa uchovávajú len na prokuratúre a na polícii, sa v prípade odsúdenia nemôžu pri výmere trestu zohľadňovať.

Ako zistím, ktoré údaje týkajúce sa mojej osoby sa uchovávajú a ako môžem zabrániť ich uchovávaniu?

To, ktoré údaje o vás sa uchovávajú, zistíte tak, že sa informujete u orgánov, ktoré tieto údaje evidujú.

Orgán, ktorý tieto údaje uchováva, môžete požiadať o ich vymazanie. Ak bude žiadosť o ich vymazanie zamietnutá, môžete ju nechať preskúmať súdom.

Ďalšie informácie

Predpisy pre spolkový centrálny register sa nachádzajú v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o spolkovom centrálnom registri, uchovávanie údajov príslušnou prokuratúrou upravuje § 483 a nasl. trestného poriadku a register centrálnej prokuratúry presnejšie upravuje § 492 ods. 1 Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného poriadku Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie, predpisy o policajných údajoch stanovuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o Spolkovej kriminálnej polícii a rôzne zákony týkajúce sa polície (spolkových) krajín.

Opravný prostriedok vo vyšetrovaní (6)

V rámci vyšetrovania máte právo neprijať opatrenia. Medzi možné opravné prostriedky patria sťažnosť (na vykonávanie služobnej povinnosti) alebo návrh na rozhodnutie súdu.

Proti rozhodnutiu súdu je možné podať sťažnosť.

Ak polícia alebo prokuratúra prijali opatrenie bez súdneho oprávnenia, môžete požiadať o dodatočné preskúmanie tohto opatrenia súdom. Ak máte námietky voči zabaveniu majetku, vec sa predloží sudcovi bez toho, aby ste o to museli požiadať.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

2 – Získanie právneho poradenstva

Ak ste nejakým spôsobom účastníkom trestného konania, môže byť výhodné vyhľadať nezávislé právne poradenstvo. Na informačných stránkach zistíte, kedy a za akých podmienok máte právo na obhajobu advokátom. Ďalej sa dozviete, ako nájsť advokáta a ako môžete uhradiť náklady na služby advokáta v prípade, že si ho nemôžete dovoliť.

Ako nájsť advokáta?

Keď sa dozviete, že sa voči vám začalo vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, môžete napr. prostredníctvom internetu vyhľadať advokátov, ktorí sa zaoberajú trestným právom, resp. advokátov špecialistov na trestné právo. Každý advokát s povolením vykonávať činnosť v Nemecku je oprávnený vystupovať ako obhajca v trestných veciach. Ak ide o naliehavú situáciu, pretože vám hrozí zatknutie alebo prehliadka, vo väčšine nemeckých regiónov môžete zastihnúť obhajcu v trestných veciach 24 hodín denne na Odkaz sa zobrazí v novom oknetiesňovej linke obhajcov v trestných veciach. Ak sú pre vás dôležité kritériá, ako jazykové znalosti alebo blízkosť k miestu bydliska, môžete sa pri Odkaz sa zobrazí v novom oknehľadaní obhajcu v trestných veciach obrátiť na združenie pre trestné právo nemeckej advokátskej komory alebo navštíviť stránky regionálnych advokátskych komôr určené na vyhľadávanie advokátov. Od 1. januára 2010 existujú regionálne zoznamy advokátov ochotných prijať Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnú obhajobu. To, kde a akým spôsobom sú tieto zoznamy k dispozícii, zistíte prostredníctvom miestnej advokátskej komory (o. i. aj Odkaz sa zobrazí v novom oknetu).

Ak ste boli zatknutý alebo ak sa nachádzate vo Odkaz sa zobrazí v novom oknevyšetrovacej väzbe, nemáte k týmto informačným zdrojom prístup. Polícia je povinná poskytnúť vám na žiadosť zoznam advokátov alebo telefónny zoznam. Polícia disponuje aj Odkaz sa zobrazí v novom oknečíslami tiesňového volania. Ak vám polícia neumožní nijaký kontakt s advokátom, mali by ste to po predvedení na súd bezpodmienečne oznámiť. Súdy majú takisto k dispozícii zoznamy advokátov, ktorí sú ochotní prevziať Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnú obhajobu.

Kto hradí náklady za služby advokáta?

Ak budete prepustený musí náklady na služby advokáta uhradiť štát. Ak sa konanie Odkaz sa zobrazí v novom oknepozastaví vo fáze vyšetrovacieho konania alebo ak ste boli odsúdený, musíte tieto náklady hradiť sami.

Aj keď máte nízky alebo nijaký príjem, v prípade trestného konania vám štát v zásade neposkytne nijakú finančnú podporu. Len pri prvej poradenskej konzultácii môžete o Odkaz sa zobrazí v novom okneporadenskú pomoc požiadať okresný súd kompetentný pre oblasť vášho bydliska.

V prípade Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnej obhajoby existuje výnimka z platby. V tomto prípade bude služby advokáta hradiť predbežne štát, avšak zákonom stanovená odmena advokáta ako povinného obhajcu je nižšia ako odmena, ktorú advokát môže požadovať v ostatných prípadoch. Musíte si byť vedomí, že náklady na povinnú obhajobu vám budú v prípade odsúdenia vyúčtované po ukončení konania. Náklady na advokáta tak musíte vrátiť štátu a advokátovi uhradiť aj náklady, ktoré mohol požadovať v inom ako povinnom prípade obhajoby, ak si to môžete dovoliť.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

3 – Moje práva počas vyšetrovania

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o vyšetrovacom konaní, ktoré začína prvým vyšetrovaním orgánov činných v trestnom konaní a končí vznesením obvinenia alebo pozastavením vyšetrovania prokurátorom.

Aký je postup pri vyšetrovaní trestných činov?

Orgány činné v trestnom konaní (prokuratúra alebo polícia) začnú proti vám vyšetrovanie, ak existuje konkrétne podozrenie, že ste spáchali trestný čin. Vyšetrovanie má objasniť, či je toto podozrenie voči vám odôvodnené alebo nie. Potrebné je  preto uviesť aj poľahčujúce okolnosti. Ak prokurátor považuje podozrenie za odôvodnené, vznesie obžalobu (alebo požiada o vydanie Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného rozkazu).

Polícia a prokurátor môžu prijať rôzne vyšetrovacie opatrenia. Časová postupnosť opatrení závisí od konkrétneho prípadu. Napríklad môžete byť zadržaný okamžite po spáchaní trestného činu. Po zadržaní môžete byť umiestnený do vyšetrovacej väzby.

V súvislosti s vyšetrovacími opatreniami, ktoré vás poškodzujú, sa môžete aj spätne obrátiť na súd.

Prípadne môžete byť vypočutý v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa predchádzajúcich vyšetrovaní alebo odsúdení. Podrobné informácie nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Moje práva počas vyšetrovania

Počas celého vyšetrovania máte právo využiť služby advokáta. Informácie o hľadaní advokáta a súvisiacich nákladoch nájdete tu. Ak neovládate nemecký jazyk, musí vám byť na požiadanie pridelený tlmočník, ktorý vám bude k dispozícii pri konzultáciách s vaším obhajcom.

Nemáte nijaké právo nahliadnuť do spisov. Môžete však získať informácie zo spisov, pokiaľ tým nedôjde k ohrozeniu vyšetrovania alebo práv tretích osôb. Váš obhajca má právo nahliadnuť do spisov po skončení vyšetrovania. Predtým je to možné len v prípade, že tým nebude ohrozený účel vyšetrovania.

Informácie o vašich právach, ak bolo proti vám prijaté niektoré z týchto vyšetrovacích opatrení, nájdete v týchto odkazoch:

Ako prebieha vyšetrovanie, keď som občanom iného štátu?

Počas prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu máte spravidla možnosť opustiť Nemecko. Túto možnosť však nemáte v prípade, že ste boli zadržaný, alebo ak vám v prípade prerušenia konania o vydaní zatykača bolo napríklad nariadené, že nesmiete opustiť miesto pobytu bez povolenia súdu.

Ak ste boli informovaný o tom, že sa proti vám vedie vyšetrovanie, mali by ste zabezpečiť, aby vás prokurátor alebo súd mohli zastihnúť poštou.

V priebehu vyšetrovania sa môžete kedykoľvek obrátiť na konzulárny úrad svojej krajiny.

Výsluch obvineného (1)

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, polícia alebo prokurátor vás vypočujú na základe obvinenia s cieľom zabezpečiť vám právo byť vypočutý. V určitých prípadoch vás na žiadosť prokurátora môže vypočuť aj sudca.

Čo musím robiť, keď dostanem predvolanie na výsluch?

Ak ste z prokuratúry alebo zo súdu dostali predvolanie na výsluch, ste povinný dostaviť sa naň. Ak sa na základe predvolania nedostavíte, môžete byť predvedený aj nedobrovoľne. Na základe predvolania na výsluch, ktoré vám zaslala polícia, sa nemusíte dostaviť.

O čom budem pred začatím výsluchu upovedomený?

Pred začatím výsluchu musíte byť informovaný o tom, z akého trestného činu ste podozrivý a ktoré právne predpisy ste údajne porušili. Zároveň musíte byť upovedomený aj o tom, že máte právo nevypovedať, že sa ešte pred výsluchom môžete poradiť s obhajcom a že môžete požadovať predloženie konkrétnych dôkazov, ktoré môžu viesť k vášmu prepusteniu.

Bude mi pridelený tlmočník, ak neovládam daný jazyk?

Ak dostatočne neovládate nemecký jazyk, bude vám pridelený tlmočník; služby tlmočníka sú pre vás bezplatné. Tlmočník je prítomný počas celého výsluchu a tlmočí otázky, vaše odpovede a písomný záznam vášho výsluchu.

Môžem sa poradiť s advokátom?

Ako podozrivý sa môžete kedykoľvek, a to aj pred samotným výsluchom alebo v prítomnosti tlmočníka poradiť s Odkaz sa zobrazí v novom okneobhajcom. Váš obhajca môže byť prítomný pri výsluchu prokurátorom alebo sudcom, nemôže však byť prítomný pri výsluchu políciou.

Budú mi kladené otázky? Musím vypovedať?

Polícia alebo prokurátor vás musia vypočuť najneskôr do ukončenia vyšetrovania, iba ak trestné stíhanie nie je pozastavené. V jednoduchých prípadoch môžete byť vypočutý aj písomne.

Pri výsluchu (aj písomnom) ste povinný uviesť osobné údaje. Sú to informácie, ako meno, priezvisko a rodné priezvisko, miesto a dátum narodenia, rodinný stav, povolanie, bydlisko a štátna príslušnosť.

Nie ste však povinný vyjadriť sa k obvineniu a vypovedať v tejto veci. O tom, či budete vypovedať a o rozsahu výpovede rozhodujete vy sami, prípadne po konzultácii so svojím obhajcom.

Čo sa stane, keď poviem niečo, čo môže negatívne ovplyvniť môj prípad?

Všetko, čo poviete pri výsluchu, bude zaznamenané. Ak poviete niečo, čo môže byť použité proti vám, bude s tým oboznámený aj súd, ktorý bude po vznesení obžaloby rozhodovať o vašom prípade. Aj keby ste sa neskôr rozhodli nevypovedať alebo odvolať svoju výpoveď, môže súd pri vyhlásení rozsudku prihliadnuť na vašu predchádzajúcu výpoveď.

Budem v priebehu výsluchu informovaný o stave vyšetrovania?

Orgány činné v trestnom konaní môžu rozhodnúť, aké informácie o stave vyšetrovania vám poskytnú. Nesmú vás však zavádzať.

Aké metódy sa nesmú používať?

Počas výsluchu nesmiete byť týraný alebo inak fyzicky napadnutý. Nemôžu byť proti vám použité vyhrážky ani sa vám nesmú prisľúbiť právne neprípustné výhody. Výpoveď získaná porušením týchto zákazov sa nesmie vziať do úvahy, a to ani s vaším súhlasom.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o výsluchu nájdete v § 136, § 136a, § 163a Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného poriadku.

Odobratie biometrických údajov / osobná prehliadka / odobratie vzoriek krvi atď. (2)

Informácie o opravných prostriedkoch proti týmto opatreniam nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Čo je to odobratie biometrických údajov? Kedy ho budem musieť podstúpiť?

Odobratie biometrických údajov zahŕňa v prvom rade identifikačné opatrenia, pomocou ktorých sa má v prebiehajúcom trestnom konaní dokázať vaša vina alebo nevina. Na tento účel možno vyhotoviť vaše fotografie, môžu sa vám odobrať odtlačky prstov alebo dlaní či zaznamenať osobitné telesné znaky, ako napríklad tetovania.

Odobratie biometrických údajov môže na účely trestného konania nariadiť súd, prokurátor a polícia. Spravidla ho vykonáva polícia.

Odobratie biometrických údajov možno vykonať aj donucovacími prostriedkami. Polícia vás môže napríklad zadržať a pridržať vám ruky a prsty, aby vám mohla odobrať odtlačky prstov.

Môže odobratie biometrických údajov prebehnúť aj v prípade, že to práve nie je potrebné (napríklad keď je zrejmé, že som páchateľom)?

Odobratie biometrických údajov je povolené aj na účely budúceho trestného konania; v takom prípade neslúži na vaše usvedčenie v prebiehajúcom trestnom konaní, ale na preventívne predloženie identifikačných znakov na objasnenie v iných, budúcich trestných konaniach. Musia preto existovať predbežné indície pre budúce trestné konanie proti vám.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Na zistenie skutočností, ktoré v trestnom konaní môžu slúžiť ako dôkaz, môže byť nariadená osobná prehliadka.

Pri jednoduchej osobnej prehliadke, ktorú vykonáva polícia, budete prehľadaný na tele alebo sa preskúma, či sa vo vašich prirodzených telesných otvoroch nenachádzajú cudzie predmety. Ak by vám prehliadka mohla navodiť pocit hanby, vykoná ju osoba rovnakého pohlavia alebo lekár, resp. lekárka. Pred vykonaním prehliadky budete upozornený na to, že na vašu žiadosť môže byť prítomná osoba, ktorej dôverujete, a že v prípade oprávneného záujmu máte právo zvoliť si, akého pohlavia má byť osoba, ktorá túto prehliadku vykonáva. Prehliadke sa musíte podrobiť, nesmiete však byť nútený aktívne sa do nej zapájať.

Môže mi byť odobratá vzorka krvi, iných telesných tekutín alebo DNA (napr. vlasov alebo slín)?

Môže vám byť odobratá tiež krv alebo iné telesné látky, napríklad na detekciu alkoholu v krvi alebo na molekulárny rozbor na porovnanie identifikačnej vzorky vašej DNA so vzorkami, ktoré boli nájdené na mieste činu. Takýto zásah nesmie vykonávať polícia, ale iba lekár. Odobraté vzorky sa zničia, ak už nie sú potrebné pre trestné konanie. Identifikačná vzorka vašej DNA však môže byť uložená do databázy, ak existuje dôvod domnievať sa, že sa v budúcnosti bude proti vám viesť trestné konanie z dôvodu spáchania závažného trestného činu.

Ak nedáte súhlas k prehliadke tela alebo analýze DNA, musí ich nariadiť súd. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, je na to oprávnený prokurátor a polícia. Prehliadku možno vykonať aj donucovacími prostriedkami.

Ďalšie informácie

Odobratie biometrických údajov upravuje § 81b, osobnú prehliadku a odoberanie vzoriek krvi upravujú § 81a a § 81d, analýzu DNA upravujú § 81e, § 81f a § 81g trestného poriadku.

Prehliadka / zabavenie / odpočúvanie (3)

Informácie o opravných prostriedkoch proti týmto opatreniam nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Môže byť vykonaná prehliadka v mojom byte, kancelárii alebo vozidle atď.?

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, môže prokurátor a polícia prehľadať váš byt aj iné priestory, rovnako ako vaše auto, ak sa domnievajú, že tam môžu nájsť dôkazy, alebo ak bol vydaný príkaz na vaše zatknutie.

V zásade musí prehliadku nariadiť súd. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, môže tento príkaz vydať prokurátor alebo polícia.

Pri prehliadke môžete byť prítomný. Prítomný môže byť aj váš obhajca. Ak pri prehliadke nie je prítomný nijaký sudca alebo prokurátor, mali by sa na nej zúčastniť dvaja obecní úradníci, ak je to možné. Nemusíte však trvať na ich prítomnosti. Po ukončení prehliadky vám na požiadanie bude vydaný doklad, v ktorom sa uvádza dôvod prehliadky a trestný čin, z ktorého ste obvinený.

Môžu byť zabavené veci, ktoré mi patria?

Orgány činné v trestnom konaní môžu zaistiť predmety, ak slúžia ako dôkaz. Ak tieto predmety nevydáte dobrovoľne, môžu vám byť zabavené. Na zabavenie je v zásade potrebný súdny príkaz. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, môže zabavenie nariadiť prokurátor alebo polícia. Proti príkazu na prehliadku môžete kedykoľvek požiadať o rozhodnutie súdu, teda aj po ukončení prehliadky.

Ak boli pri domovej prehliadke zaistené alebo zabavené predmety, na požiadanie vám bude vydaný zoznam týchto predmetov.

Môže mi byť zabavený aj vodičský preukaz?

Predbežne vám môže byť odobraté vodičské oprávnenie (výlučne na základe rozhodnutia súdu), ak existujú naliehavé dôvody domnievať sa, že vám ho súd odoberie v nasledujúcom rozsudku za spáchanie trestného činu v oblasti dopravy. Zvyčajne sa tak stane v prípade, keď ste sa dopustili trestného činu pri vedení motorového vozidla, čím sa preukázalo, že nie ste spôsobilý viesť motorové vozidlo. Dočasné odobratie vodičského oprávnenia súdom slúži ako potvrdenie zabavenia vodičského preukazu zo strany súdu. Polícia alebo prokurátor môžu zabaviť vodičský preukaz pri bezprostrednom ohrození, ak existujú závažné dôvody domnievať sa, že vám bude odobraté vodičské oprávnenie.

Môžem byť odpočúvaný?

Vaše telekomunikačné prostriedky (napr. telefón) a hovory, ktoré uskutočňujete vo svojom byte, môžu byť odpočúvané a zaznamenávané v súlade s prísnymi zákonnými požiadavkami; musí však existovať podozrenie na spáchanie závažného, resp. mimoriadne závažného trestného činu. Obe opatrenia musí nariadiť súd. Odpočúvanie telefonických hovorov môže v prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, nariadiť aj prokurátor. O týchto kontrolných opatreniach musíte byť dodatočne informovaný.

Ďalšie informácie

Prehliadku a zabavenie upravujú § 102 a nasl., § 94 a nasl., predbežné odobratie vodičského oprávnenia (zabavenie vodičského preukazu) upravuje § 111a a odpočúvanie upravuje § 100a a nasl. Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného poriadku.

Zadržanie (4)

Prokurátor a polícia vás môžu predbežne zatknúť, ak ste boli zadržaný na mieste činu alebo sledovaný a existuje podozrenie, že by ste sa mohli dopustiť úteku. Prokurátor a polícia vás môžu predbežne zadržať aj v prípade zdržania, teda v naliehavom prípade, ak existuje predpoklad, že na vás bude vydaný zatykač. Je to tak v prípade, že ste závažne podozrivý zo spáchania trestného činu a ak existuje konkrétny dôvod na vaše zatknutie. Pri zadržaní už musí byť vydaný zatykač alebo ho musí vydať sudca na žiadosť prokurátora.

Zadržanie prichádza do úvahy aj vtedy, keď je potrebné nútene vykonať vyšetrovacie opatrenia, napríklad výsluch alebo osobnú prehliadku.

Bude mi po zatknutí oznámený dôvod zatknutia?

Áno, v každom prípade. Ak bol na vás vydaný zatykač, pri zatknutí dostanete jeho kópiu.

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Ak je dôvodom zadržania zatykač, ktorý už bol vydaný alebo ktorý má byť vydaný, podlieha týmto časovým obmedzeniam.

Ak ste boli zatknutý, aby sa nútene vykonali vyšetrovacie opatrenia, tieto opatrenia sa musia bezodkladne vykonať a následne budete prepustený. Prípustná dĺžka závisí od konkrétneho prípadu. Nemôžete však byť zadržiavaný dlhšie ako do konca dňa nasledujúceho po dni zatknutia.

Ak sa po vašom zadržaní ukáže, že ste si ešte neodpykali trest odňatia slobody, ktorý vám bol uložený, môžete byť vzatý do väzby ihneď po zadržaní.

Môžem sa s niekým skontaktovať?

Ak ste boli zatknutý, máte právo kedykoľvek sa poradiť s obhajcom podľa vlastného výberu. Môžete upovedomiť príbuzného alebo osobu, ktorej dôverujete za predpokladu, že tým nebude zmarené vyšetrovanie. Môžete požiadať aj o informovanie konzulárneho úradu svojej krajiny a zasielať naň správy.

Môžem byť v prípade potreby ošetrený lekárom?

Máte právo byť ošetrený lekárom podľa svojho výberu.

Čo je to európsky zatykač a môžem sa proti nemu odvolať?

Európsky zatykač slúži na zatknutie a predvedenie osoby hľadanej v celej EÚ na účely trestného stíhania, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s pozbavením osobnej slobody. Ak bol na vás vydaný európsky zatykač, môžete byť zatknutý v niektorom členskom štáte a vydaný do členského štátu, ktorý zatykač vydal.

Po zatknutí v Nemecku na základe európskeho zatykača vás najprv vypočuje najbližší obvodný súd v súvislosti s vašou osobnou situáciou a prípadnými námietkami voči vydaniu. O vašich námietkach rozhodne vrchný krajinský súd.

Máte právo na právnu pomoc v každej fáze konania.

Ak súhlasíte s vaším vydaním, bude vykonané okamžite (tzv. zjednodušené vydanie). Okrem toho budete informovaný o tom, či sa vzdávate zásady špeciality. Ak tak urobíte, môžete byť v krajine vydania zatykača stíhaný aj v rámci iných trestných konaní, ktoré sa proti vám vedú v danej krajine a na ktoré sa európsky zatykač nevzťahuje. Súhlas so zjednodušeným vydaním a/alebo vzdanie sa špeciality nemožno odvolať.

Ak nesúhlasíte, vrchný krajinský súd rozhodne o prípustnosti a súhlase s vydaním do 60 dní. V tejto veci sa nemožno odvolať.

Presnejšie informácie nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetuOdkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Vyšetrovacia väzba (5)

Kedy mi musí byť oznámený príkaz na zatknutie?

Ak ste boli zadržaný na základe zatykača, musí vám byť predložený pri zatknutí. Ak ste boli predbežne zadržaný, musíte byť predvedený pred súd najneskôr jeden deň po zatknutí. Ak súd na vás vydá zatykač, musí vám to oznámiť. V prípade, že súd na vás nevydá zatykač, musíte byť prepustený.

Za akých okolností môžem byť umiestnený do vyšetrovacej väzby?

Vyšetrovaciu väzbu možno nariadiť v prípade, ak existuje závažné podozrenie, že ste spáchali trestný čin a ak existuje dôvod na vaše zatknutie. Dôvodom na zatknutie môžu byť závažné trestné činy, útek, hrozba úteku, hrozba recidívy a nebezpečenstvo, že budete mariť vyšetrovanie, napríklad tým, že zničíte dôkazy alebo že sa pokúsite ovplyvniť svedkov. Hrozba úteku sa predpokladá vtedy, keď nemáte trvalé bydlisko, stále zamestnanie a nijaké úzke sociálne väzby.

Čo môžem robiť proti rozkazu na vzatie do vyšetrovacej väzby?

Proti rozkazu na vzatie do vyšetrovacej väzby môžete podať sťažnosť, o ktorej rozhodne súd vyššieho stupňa. Namiesto sťažnosti môžete požiadať aj o preskúmanie dôvodov väzby, ktoré vykonáva súd, ktorý vydal zatykač. Okrem žiadosti o preskúmanie dôvodov väzby nie je prípustná iná sťažnosť.

Ako dlho musím zostať vo vyšetrovacej väzbe?

Vyšetrovacia väzba môže trvať až do ukončenia trestného konania. Môže sa ukončiť aj skôr, ak bol zrušený zatykač alebo ak zanikol dôvod na vaše umiestnenie vo vyšetrovacej väzbe. Zrušenie väzby môže byť podmienené okrem iného tým, že zložíte ako kauciu určitú sumu finančných prostriedkov alebo sa budete pravidelne hlásiť na polícii.

Vyšetrovacia väzba môže trvať viac ako šesť mesiacov len za konkrétnych podmienok, ktoré musí preskúmať prokurátor alebo súd (špecifické problémy alebo osobitný rozsah vyšetrovania či iný dôležitý dôvod).

Čo mi bude oznámené pri mojom zatknutí?

Ak ste zatknutý, musíte byť v jazyku, ktorému rozumiete, informovaný o tom, že

 • budete bezodkladne postavený pred súd, a to najneskôr deň nasledujúci po vašom zatknutí,
 • máte právo vyjadriť sa k obvineniu a právo nevypovedať,
 • môžete požiadať o predloženie dôkazov, ktoré môžu viesť k vášmu prepusteniu, a nemusíte nevypovedať,
 • máte právo kedykoľvek, a to aj pred výsluchom, konzultovať s obhajcom, ktorého si môžete vybrať,
 • máte právo byť ošetrený lekárom podľa svojho výberu a
 • môžete upovedomiť príbuzného alebo osobu, ktorej dôverujete, za predpokladu, že tým nebude ohrozené vyšetrovanie.

Musíte byť informovaný o tom, že máte právo na bezplatné služby tlmočníka a informovanie konzulárneho úradu vašej krajiny, ktorému môžete takisto zasielať správy. Okrem toho musíte byť súdom pri výsluchu informovaný o priťažujúcich okolnostiach. Budete mať možnosť vyvrátiť podozrenia a dôvody vášho zadržania a uviesť skutočnosti, ktoré svedčia vo váš prospech. Nakoniec musíte byť poučený o práve odvolať sa proti zadržaniu a dôvodom väzby.

Môžem vo väzení prijímať návštevy, dostávať poštu, nosiť vlastné oblečenie atď.?

V zásade existuje možnosť prijímať počas vyšetrovacej väzby návštevy a dostávať poštu. Môžu sa vám však uložiť obmedzenia. Napríklad môže byť nariadené, že na prijímanie návštev a vedenie telefonátov budete potrebovať povolenie. Môže sa nariadiť, že návštevy, vaša telefonická komunikácia, ako aj doručovanie písomností a balíkov budú podliehať kontrole, prípadne na odovzdávanie predmetov počas návštev bude potrebné povolenie. Proti takémuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Písomná a ústna komunikácia s vaším obhajcom je však možná v zásade bez obmedzení. Pokiaľ ide o nástup do vyšetrovacej väzby, v jednotlivých spolkových krajinách platia rôzne zákony.

Obžaloba (6)

Ak z vyšetrovania vyplynuli dostatočné dôvody na začatie trestného stíhania, prokuratúra vznesie proti vám obžalobu alebo požiada príslušný súd o vydanie Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného rozkazu. V opačnom prípade musí konanie ukončiť. V obžalobe prokurátor zhrnie, z akého činu ste obvinený, ktorý trestný zákon ste údajne porušili a aké dôkazy boli predložené.

Čo to znamená, keď mi bude zo súdu doručená obžaloba?

Súd v predbežnom konaní preskúma, či proti vám začne hlavné pojednávanie. Na tento účel vám predloží spis s obžalobou. Zároveň vás vyzve, aby ste v určitej časovej lehote uviedli, či budú ešte predložené dôkazy vo váš prospech alebo či vznesiete námietky proti začatiu hlavného pojednávania.

V skrátenom konaní sa v prípade obžaloby vedie pojednávanie inak, viac informácií k tomu nájdete tu.

Čo mám robiť, ak nerozumiem obžalobe, pretože neovládam nemecký jazyk?

Ak dostanete obžalobu v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete požiadať o bezplatné preloženie spisu s obžalobou a jeho opätovné zaslanie.

Čo mám robiť, keď obvinenie považujem za nedôvodné?

V rámci lehoty stanovenej súdom môžete oznámiť argumenty, pre ktoré považujete obvinenie za nedôvodné. Môžete požiadať aj o predloženie dôkazov, ktoré vás podľa vášho názoru zbavia obvinenia.

Môže súd obžalobu zamietnuť?

Ak sa súd domnieva, že na základe obžaloby pravdepodobne nebudete odsúdený, napríklad preto, lebo dôkazy považuje za nedostatočné, zamietne začatie hlavného pojednávania. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže prokuratúra okamžite odvolať.

Je možné zmeniť obžalobu pred hlavným pojednávaním?

Ak súd ešte nerozhodol o začatí hlavného pojednávania vo veci obžaloby, môže ju prokuratúra stiahnuť alebo zmeniť. Nové dôkazy však môže predložiť v priebehu celého trestného konania.

Môžem byť obvinený zo spáchania trestného činu, z ktorého som bol obvinený už v inom členskom štáte?

Obvinenie v inom členskom štáte nebráni vzneseniu obžaloby v Nemecku. Nemôžete byť stíhaný len v tom prípade, ak ste už za rovnaký trestný čin boli odsúdený.

Budem informovaný o svedkoch svedčiacich proti mne a o dôkazoch, ktoré boli proti mne predložené?

Prokuratúra v obžalobe uvedie dôkazy, na základe ktorých ste boli obvinený zo spáchania trestného činu. Váš obhajca má možnosť nahliadnuť do spisov najneskôr po ukončení vyšetrovania a pred vznesením obvinenia. Vy sami môžete zo spisov získať informácie a jednotlivé kópie.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 – Moje práva počas súdneho pojednávania

Prokuratúra predloží obžalobu súdu a súd v predbežnom konaní rozhodne, či bude alebo nebude začaté hlavné pojednávanie, teda či prebehne súdne konanie.

Ak súd povolí obžalobu na súdnom pojednávaní, súdne konanie sa začne otvorením hlavného pojednávania. Hlavné pojednávanie môže prebiehať jeden alebo viac dní. Existuje aj možnosť prejednať obvinenia v Odkaz sa zobrazí v novom okneskrátenom konaní, ktoré podlieha osobitným predpisom.

Ako prebieha hlavné pojednávanie?

Na začiatku sa určí, kto je prítomný (prokurátor, vy a prípadne váš obhajca, svedkovia, znalci). Svedkovia musia následne čakať mimo súdnej siene.

Budete požiadaný o poskytnutie osobných údajov. Musíte uviesť svoje meno, adresu, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, rodinný stav a povolanie. Nemusíte uviesť, koľko zarábate.

Následne sa prečíta obžaloba.

Budete mať možnosť vyjadriť sa k obvineniam. Nemusíte tak urobiť, môžete aj nevypovedať. Súd nemôže na základe vášho mlčania vyvodiť nijaké závery, ktoré by boli pre vás nepriaznivé. Následne sa predložia dôkazy, t. j. vypočujú sa svedkovia, znalci a/alebo sa prečítajú písomnosti.

Na konci prokurátor, a prípadne váš obhajca, ak vás zastupuje, postupne zhodnotia výsledok dokazovania a podajú návrh na odsúdenie alebo oslobodenie.

Posledné slovo máte vy.

Súd oznámi svoj verdikt a odôvodní ho.

Kde sa bude hlavné pojednávanie konať?

Hlavné pojednávanie sa koná v mieste, kde prokurátor vznesie obžalobu; v tejto súvislosti existujú zákonné predpisy. Hlavné pojednávanie sa často koná na súde v mieste, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

To, či bude hlavné pojednávanie prebiehať na obvodnom, krajinskom alebo vrchnom krajinskom súde závisí od toho, aký trest možno za spáchaný trestný čin očakávať. Ak sa ako trest očakáva len peňažná pokuta alebo odňatie slobody na dva roky, rozhoduje sudca obvodného súdu. V prípade predpokladu trestu odňatia slobody od dvoch do štyroch rokov rozhodujú traja sudcovia obvodného súdu v zložení sudca z povolania a dvaja prísediaci sudcovia (porota). V prípade predpokladaného trestu odňatia slobody na viac ako štyri roky rozhoduje o prípade krajinský súd v zložení dvaja alebo traja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci sudcovia. V prípadoch týkajúcich sa národnej bezpečnosti rozhoduje vyšší krajinský súd, ktorému predsedajú traja sudcovia z povolania.

Je hlavné pojednávanie verejné?

Hlavné pojednávanie je verejné. Pojednávanie prebieha s vylúčením verejnosti len vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade ochrany svedkov.

Je možné zmeniť obžalobu počas hlavného pojednávania?

Vznesené obvinenia môžu byť mierne pozmenené na pokyn súdu. Nové obvinenia možno počas hlavného pojednávania vzniesť len na základe dodatočnej obžaloby. O takomto rozšírení vznesených obvinení sa bude pojednávať len s vaším súhlasom a so súhlasom súdu.

Čo sa stane, ak sa v priebehu hlavného pojednávania priznám k všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Priznaním sa pojednávanie nekončí. Môže sa však stať, že súd nebude vyžadovať predloženie niektorých dôkazov, lebo vaše priznanie považuje za vierohodné, napr. pretože je podložené dôkazmi, ktoré už boli predložené. Súd vám na základe vášho priznania môže zmierniť trest. Za určitých okolností môže byť vaše priznanie súčasťou tzv. Odkaz sa zobrazí v novom oknedohody.

Táto dohoda sa vzťahuje na výšku trestu, ale nie na to, či budete alebo nebudete uznaný za vinného.

Aké sú moje práva počas hlavného pojednávania?

V zásade sa musíte zúčastniť na hlavnom pojednávaní. Ak ste neboli zbavený povinností zúčastniť sa na pojednávaní a napriek tomu sa nedostavíte, hlavné pojednávanie sa preruší a môže byť na vás vydaný zatykač. V rámci hlavného pojednávania existuje výnimka, a to v Odkaz sa zobrazí v novom oknekonaní o trestnom rozkaze.

 

Ak dostatočne neovládate daný jazyk, súd vám pridelí tlmočníka, ktorý vám počas hlavného pojednávania preloží všetky dôležité záležitosti a vyjadrenia.

 

Na súde vás môže obhajovať advokát. V určitých prípadoch vás advokát musí obhajovať. Ak v takýchto prípadoch nemáte svojho advokáta, súd vám pridelí Odkaz sa zobrazí v novom okneverejného obhajcu.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi svedčiacimi proti mne?

Po predložení dôkazu môžete k nemu zaujať stanovisko. Proti predloženiu a použitiu dôkazov, ktoré považujete za nezákonné, môžete vzniesť námietku.

Môžete požiadať o predloženie ďalších dôkazov. Môžete sami predložiť dôkazy, avšak nevzťahujú sa na vás právomoci polície. Nemôžete napríklad odpočúvať telefóny a predložiť ako dôkaz nahrávky.

Môžete požiadať svedkov, aby vypovedali o skutočnostiach, ktorých boli svedkami, a môžete svedkov priviesť aj na súd. Musíte mať však brať do úvahy, že svedkovia sú povinní hovoriť na súde pravdu.

Svedkov najprv vypočuje súd a prokuratúra. Potom im môže položiť otázky váš advokát alebo vy osobne.

Spravidla sa prečíta výpis z vášhoOdkaz sa zobrazí v novom okneregistra trestov. Ak ste už boli odsúdený za trestný čin, ktorý je podobný prejednávanému trestnému činu, môže sa prečítať aj predošlý rozsudok. Záznamy o predchádzajúcich odsúdeniach v iných členských štátoch sa v registri nenachádzajú. Ak však súd získal informácie o predchádzajúcich odsúdeniach iným spôsobom, možno takéto údaje zohľadniť aj na hlavnom pojednávaní.

Čo sa stane na konci hlavného pojednávania?

Hlavné pojednávanie sa môže skončiť vyhlásením rozsudku alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknepozastavením.

Vo väčšine prípadov sa hlavné pojednávanie končí vyhlásením rozsudku. V závislosti od dôkazov vás môže súd odsúdiť alebo oslobodiť. Medzi možné tresty patrí peňažný trest alebo trest odňatia slobody. Podľa zákona možno v konkrétnych prípadoch nariadiť zákonné opatrenia, ako sú umiestnenie do psychiatrickej liečebne, odvykacieho zariadenia alebo pod ochranný dohľad. Patrí sem aj odobratie vodičského oprávnenia. Ako tzv. vedľajší trest môže súd uložiť zákaz vedenia motorového vozidla.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePeňažná pokuta sa ukladá ako určitý počet denných sadzieb (napríklad 50 denných sadzieb vo výške 15 EUR). Denná sadzba predstavuje vždy jednu tridsatinu mesačného príjmu. Peňažnú pokutu je možné odpracovať. Ak nezaplatíte pokutu a ani ju neodpracujete, za každú dennú sadzbu pôjdete na jeden deň do väzenia. V prípade pokuty do 180 denných sadzieb možno tento trest za konkrétnych podmienok uložiť aj vo forme podmienky. V tom prípade budete upozornený a musíte pokutu zaplatiť len vtedy, keď po vyhlásení rozsudku znovu porušíte právne predpisy alebo uložené príkazy.

Výkon trestu odňatia slobody na maximálne dva roky možno uložiť podmienečne. V prípade, že podmienku porušíte, môže vám byť nariadený výkon trestu.

Okrem trestu možno uložiť aj sankcie a vedľajšie tresty.

Akú úlohu zohráva obeť počas hlavného pojednávania?

Obeť je vo väčšine prípadov dôležitým svedkom a musí byť preto vypočutá.

Obeť niektorých trestných činov sa môže aktívne zúčastniť na hlavnom pojednávaní, ak je oprávnená podieľať sa na doplnkovej obžalobe. Obeť môže ako vedľajší žalobca klásť otázky a podávať návrhy na predloženie dôkazov samostatne alebo prostredníctvom svojho advokáta, ak má k dispozícii právneho zástupcu. Na konci hlavného pojednávania môže obeť alebo jej advokát predniesť záverečnú reč s návrhom na uloženie trestu.

Ďalšie informácie

Hlavné pojednávanie upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestný poriadok a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o súdnom konaní.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 – Moje práva po skončení hlavného pojednávania

Ak vás súd odsúdi, môžete proti rozsudku podať opravný prostriedok. Ak ste boli oslobodený, nemáte k dispozícii nijaký opravný prostriedok, a to ani v prípade, že nesúhlasíte s odôvodnením. Súd vás musí informovať o možnosti podania opravného prostriedku.

Proti rozsudkom obvodného súdu je možné podať dva druhy opravných prostriedkov: odvolanie a opravný prostriedok podľa revízneho princípu. Proti rozsudkom krajinského súdu môžete podať len opravný prostriedok podľa revízneho princípu.

Môžem podať opravný prostriedok?

Vy alebo váš advokát môžete ihneď po vyhlásení rozsudku uviesť do záznamu, že podávate opravný prostriedok, ktorý môžete podať aj do jedného týždňa po vyhlásení rozsudku. Opravný prostriedok môžete podať písomne alebo ho zaznamenať v kancelárii súdu. Môžete ho podať aj v prípade, ak rozsudku predchádzala dohoda.

Opravné prostriedky môžete podať proti samotnému rozsudku alebo len proti výške trestu.

Pri podaní odvolania záleží len od vás, či ho odôvodníte.

Opravný prostriedok podľa revízneho princípu musíte odôvodniť najneskôr do jedného mesiaca po doručení písomného odôvodnenia rozsudku. Na tento účel potrebujete advokáta, pretože opravný prostriedok podľa revízneho princípu nemôžete odôvodniť sami.

Čo sa stane, keď podám opravný prostriedok?

Keď proti rozsudku podáte opravný prostriedok, rozsudok predbežne nenadobudne právoplatnosť a nevykoná sa. To znamená, že uloženú pokutu zatiaľ nebudete musieť zaplatiť alebo že zatiaľ nemusíte nastúpiť na výkon trestu. Ak sa však nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, nebudete ani prepustený. Na to, aby ste boli prepustený z vyšetrovacej väzby, musí súd zrušiť príkaz na nariadenie vyšetrovacej väzby alebo vás predbežne prepustiť na slobodu.

Nie je stanovená nijaká konkrétna lehota, kedy sa má rozhodnúť o vašom odvolaní. Vo všeobecnosti však platí nariadenie na urýchlené konanie, teda povinnosť konať tak, aby trestné konanie prebehlo čo najrýchlejšie.

V prípade odvolania prebehne hlavné pojednávanie znovu na príslušnom krajinskom súde. Odvolací súd samostatne rozhodne o tom, ktoré dôkazy považuje za dôležité. Môžu to byť rovnaké dôkazy ako na súde, ktorý rozhodol na prvom stupni. Môžu to však byť aj iné dôkazy. Aj vy môžete požiadať o predloženie nových dôkazov.

V konaní o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu sa nové dôkazy nepredkladajú. Posúdi sa len daný rozsudok a právne nedostatky v konaní.

Ako prebieha pojednávanie o opravnom prostriedku?

Pojednávanie o odvolaní na krajinskom súde prebieha rovnako ako pojednávanie na obvodnom súde. Súd vyhlási vlastný rozsudok. Inak je to iba v prípade, keď sa odvolanie obmedzuje na dĺžku trestu. Súd následne zohľadní len tie dôkazy, ktoré sú dôležité pre stanovenie trestu, napríklad dôkazy o vašom motíve a osobných pomeroch.

O opravnom prostriedku podľa revízneho princípu je možné rozhodnúť aj bez ústneho pojednávania.

Čo sa stane, keď bude opravný prostriedok úspešný/neúspešný?

Ak je odvolanie úspešné, budete na konci pojednávania o odvolaní prepustený alebo vám bude vymeraný nižší trest. V prípade, že nebudete oslobodený, môžete proti odvolaciemu rozsudku podať opravný prostriedok podľa revízneho princípu.

Ak bude opravný prostriedok podľa revízneho princípu úspešný, máte dve možnosti: po prvé, súd, na ktorom prebehlo konanie o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu, môže za určitých podmienok prijať vlastné rozhodnutie vo veci, napríklad vás oslobodiť. V určitých prípadoch však tento súd musí rozsudok, proti ktorému ste podali opravný prostriedok podľa revízneho princípu, zrušiť a prípad predložiť súdu nižšieho stupňa.

Zrušenie rozsudku nemôže byť zaznamenané do trestného registra.

Rozsudok nadobudne právoplatnosť vtedy, keď nijaký z účastníkov konania – teda ani vy, ani prokurátor či prípadný vedľajší žalobca – nepredloží odvolanie v lehote na podanie opravného prostriedku.

Som z iného členského štátu. Existuje možnosť poslať ma späť po ukončení hlavného pojednávania?

Ako občana EÚ vás z Nemecka možno vyhostiť a odsunúť len za sťažených podmienok. Podrobnosti upravuje právny predpis EÚ o voľnom pohybe osôb. Ak sa obávate, že budete odsunutý, môžete sa poradiť s advokátom.

Ak budem odsúdený, môžem byť súdený znovu za ten istý trestný čin?

V zásade nemôžete byť za ten istý trestný čin odsúdený dvakrát. To, či sa odsúdenie skutočne týka toho istého trestného činu, je zložitá právnická otázka.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

6 – Dopravné a iné drobné priestupky

Ako sa riešia dopravné priestupky?

Drobné dopravné priestupky, ako napríklad prekročenie rýchlosti, stíha správny orgán. Nejde o trestné činy, ale o priestupky. V prípade obzvlášť závažných dopravných priestupkov, najmä takých, ktoré môžu viesť k ohrozeniu alebo zraneniu iných osôb, naproti tomu ide zvyčajne o trestný čin.

Vyšetrovanie drobných dopravných priestupkov vedie správny orgán. Počas tohto vyšetrovania môžete písomne vyjadriť svoje stanovisko. V prípade menších priestupkov (napr. nesprávne parkovanie) dostanete najprv upozornenie a následne výzvu na zaplatenie pokuty, ktorá môže dosahovať výšku až do 35 EUR. Po jej zaplatení sa konanie ukončí. Ak pokutu nezaplatíte a správny orgán je presvedčený o vašej vine, môže voči vám vydať rozhodnutie o uložení pokuty, ktorým sa vám nariaďuje zaplatiť pokutu. V priestupkovom konaní sa vám môže uložiť aj zákaz vedenia motorového vozidla. Výška pokuty a dĺžka zákazu vedenia motorového vozidla je pre dopravné priestupky stanovená v Odkaz sa zobrazí v novom oknekatalógu.

Proti pokute sa môžete odvolať. Takéto konanie sa potom prostredníctvom prokuratúry postúpi súdu. Na súde sa začne hlavné pojednávanie, ako je to uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 4. Súd však môže rozhodnúť aj uznesením, ak nepovažuje hlavné pojednávanie za potrebné a ak ani vy, ani prokurátor nemáte proti takémuto postupu námietky. Proti rozsudku alebo uzneseniu v takomto konaní sa môžete odvolať, pričom o tomto odvolaní rozhodne vrchný krajinský súd. Takéto odvolanie je však prípustné len v obmedzenej miere, napríklad ak vám bola uložená pokuta vo výške viac ako 250 EUR alebo ak daná vec slúži na tvorbu práva.

Možno za tieto priestupky stíhať štátnych príslušníkov z iných členských štátov? Ako?

Za takéto priestupky môžu byť stíhaní aj štátni príslušníci z iných členských štátov. Ak sa zistí, že ste sa dopustili dopravného priestupku, môže vám byť na mieste uložená pokuta alebo zábezpeka na pokutu. Zábezpeka na pokutu sa pripočíta na konci konania k pokute, ktorá vám bola uložená. Ak ste pri páchaní priestupku neboli pristihnutý, možno vás stíhať, ak váš domovský štát poskytne Nemecku údaje o majiteľovi vozidla. Predbežne na jeseň 2010 sa Nemecko zapojí do systému celoeurópskeho vyberania pokút. To znamená, že pokuty uložené v Nemecku bude môcť vymáhať váš domovský štát.

Objavia sa tieto priestupky v mojom zázname v trestnom registri?

Drobné dopravné priestupky sa nezaznamenávajú do Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkového centrálneho registra pre trestné činy, ale do Odkaz sa zobrazí v novom oknedopravného centrálneho registra. V dopravnom centrálnom registri sa zaznamenávajú

predovšetkým osoby, ktoré sa s nemeckým alebo zahraničným vodičským oprávnením dopustili v Nemecku dopravného priestupku v cestnej premávke. Zaznamenávajú sa dopravné priestupky, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 40 EUR alebo viac. Podľa závažnosti priestupku sa zaznamenáva aj určitý počet Odkaz sa zobrazí v novom oknebodov. Od počtu 18 bodov sa v Nemecku odoberá vodičské oprávnenie a v prípade zahraničného vodičského oprávnenia zaniká právo viesť v Nemecku motorové vozidlo.

Ďalšie informácie

Dopravné priestupky a zodpovedajúce konanie upravujú Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o cestnej premávke, Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlá cestnej premávky a zákon o priestupkoch.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.