Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Tresty za prekročenie rýchlosti, nesprávne parkovanie a porušenie ostatných dopravných predpisov sú stanovené v priestupkovom konaní.

Priestupkové konanie vedie polícia, a to buď na mieste zistenia priestupku, alebo na policajnej stanici.

Neexistuje povinnosť uložiť vám trest na mieste. Namiesto toho môžete dostať napomenutie alebo vám môže byť uložená bloková pokuta (do výšky 15 EUR). Rozhodnutie je možné vykonať aj v zrýchlenom konaní na mieste uložením pokuty do výšky 400 EUR. Konanie na mieste možno vykonať len s vaším súhlasom. Možno zabezpečiť audio- či videozáznamy o vyhláseniach dotknutej osoby ohľadne priestupku.

Ak prekročíte rýchlosť a zachytí vás rýchlostný radar, majiteľovi alebo registrovanému užívateľovi vozidla môže byť uložená bloková pokuta. Maximálna výška blokovej pokuty je 190 EUR. Oznámenie o pokute vám bude zaslané poštou. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo odvolať sa do 30 dní od jeho prijatia. Sťažnosť by ste mali podať na policajnej stanici, ktorá vám toto oznámenie zaslala. Ak fyzická osoba zodpovedná za motorové vozidlo napadne uloženie pokuty z toho dôvodu, že vozidlo používal niekto iný, musí v sťažnosti uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá vozidlo používala v čase uvedenom v oznámení o uložení pokuty, a takisto adresu, číslo vodičského preukazu a dátum narodenia alebo osobné identifikačné číslo danej osoby.

Ak nesúhlasíte v súvislosti s údajným priestupkom so stanoviskom polície, máte právo namietať voči konaniu na mieste. Polícia v takom prípade na mieste vypracuje dokumenty o priestupku, ale trest vám nebude uložený okamžite.

Tieto dokumenty budú zaslané na policajnú stanicu, ktorej pracovníci musia zhromaždiť dôkazy týkajúce sa daného priestupku. V prípade vypočúvania máte právo nevypovedať. Máte právo na prítomnosť advokáta a tlmočníka. Máte právo nahliadnuť do spisov zhromaždených počas priestupkového konania a namietať proti obvineniam.

Svoje námietky môžete podať do 15 dní od prijatia oznámenia o priestupku. Možnosť získania kópie rozhodnutia v prípade priestupku na policajnej stanici vám bude oznámená. Ak chcete získať kópiu, musíte sa vy alebo váš advokát dostaviť na policajnú stanicu. Táto kópia sa nezasiela poštou.

Za dopravné priestupky sa môže stanoviť pokuta v maximálnej výške 1 200 EUR. V prípade vážneho dopravného priestupku môžete byť zadržaný na 30 dní. Rozhodnutie o väzbe môže vydať len súd. Takisto môžete dostať zákaz viesť motorové vozidlo na 2 roky.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím polície, máte právo podať sťažnosť na okresnom súde. Túto sťažnosť musíte podať do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Za dopravné priestupky môžu byť takisto stíhaní občania ostatných členských štátov Európskej únie.

Budú tieto priestupky zaznamenané v mojom zázname v registri trestov?

Tresty za dopravné priestupky budú zaznamenané do registra trestov s výnimkou informácií o blokových pokutách. Informácie o priestupkoch sa z registra trestov vymažú a archivujú jeden rok po tom, ako bola zaplatená pokuta za priestupok, bol vykonaný trest odňatia slobody, boli vykonané verejne prospešné práce alebo bol ako hlavný trest uložený zákaz riadenia vozidla.

Súvisiace odkazy

Zákon o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Priestupkový poriadok

Priestupkový poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom