Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Estónsko

These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is tried in a court of law. For information on minor traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor obsahu
Estónsko

Summary of criminal proceedings

The following is a summary of the standard stages in criminal proceedings:

 • Launching of criminal proceedings
 • Pre-trial proceedings or investigation
 • Access to the criminal file and hearing of applications
 • Charging
 • Pre-trial proceedings in court
 • Court hearing
 • Judgment
 • Appeals proceedings (in courts of second and third instance)
 • Execution of the judgment

The factsheets give details about these stages of the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings carried out in Member States and cannot assist you if you have a complaint. These factsheets provide information on how and to whom complaints should be submitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of the crime

 • Launching of criminal proceedings
 • Detention and arrest
 • Interrogation and the gathering of evidence
 • Access to the criminal file, hearing of applications and charging
 • Additional information for non-residents

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Traffic offences

Related link

Overview of the Estonian criminal procedure in English

Last update: 01/10/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Musím mať advokáta?

Advokáta musíte mať počas prípravného konania od okamihu, keď máte možnosť nahliadnuť do trestných spisov (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 2). Pred touto fázou musíte mať k dispozícii advokáta v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ste boli v čase spáchania trestného činu maloletý;
 • ak sa nemôžete obhajovať z dôvodu fyzického alebo mentálneho postihnutia, alebo ak je pre vás obhajoba zložitá z dôvodu takéhoto postihnutia;
 • ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý vám hrozí odňatie slobody na doživotie;
 • ak je váš prípad v konflikte s prípadom inej osoby, ktorá disponuje obhajcom;
 • ak ste boli minimálne šesť mesiacov umiestnený vo vyšetrovacej väzbe;
 • ak sa prípad rieši v zrýchlenom konaní.

Advokáta musíte mať k dispozícii počas súdneho procesu. Účasť advokáta na súdnom procese je povinná.

Ako si nájsť advokáta

Máte právo vybrať si vlastného advokáta, ktorý bude súhlasiť s vaším zastupovaním na základe zmluvy. Mená a kontaktné údaje advokátov nájdete na domovskej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónskej advokátskej komory.

Ak nemáte zmluvného advokáta alebo vás váš advokát nemôže zastupovať, máte právo požiadať o vymenovanie advokáta. Estónska advokátska komora v takomto prípade vymenuje advokáta, ktorý vás bude zastupovať.

Vaše právo na vymenovanie advokáta Estónskou advokátskou komorou nezávisí do vašej ekonomickej situácie. Pri žiadosti o pridelenie advokáta nemusíte uviesť údaje o svojej finančnej situácii.

Ak si želáte, aby vášho advokáta vymenovala Estónska advokátska komora, musíte predložiť žiadosť vyšetrujúcemu orgánu, prokuratúre alebo súdu.

V konkrétnych konaniach je účasť advokáta povinná. Ak ste si v takomto konaní nevybrali advokáta sami, vymenuje ho vyšetrujúci orgán, prokuratúra alebo súd. V takomto prípade nemusíte o advokáta požiadať.

Platba za advokátske služby

Ste povinný uhradiť služby advokáta, ktorého ste si vybrali. Poplatky za služby advokáta a podmienky platby sú predmetom zmluvy uzavretej s vami ako klientom.

Ak si nechcete najať vlastného advokáta, máte právo na advokáta, ktorého vám pridelí štát. Služby advokáta, ktorého vymenuje Estónska advokátska komora, hradí štát. V takomto prípade nemusíte hradiť služby advokáta. Ak vás súd uzná vinným, ste povinný uhradiť štátu náklady za služby advokáta.

Môžem advokáta vymeniť?

Máte právo vymeniť advokáta, ktorého ste si vybrali. Ak vám bol advokát pridelený, máte právo vymeniť ho, ak s tým pôvodný a nový advokát súhlasia. Ak bol advokát, ktorý vám bol pridelený, nekompetentný alebo nedbalý, máte právo predložiť súdu žiadosť o stiahnutie tohto advokáta a vymenovanie nového prostredníctvom Estónskej advokátskej komory.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónska advokátska komora

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

Trestné konanie má dve fázy: prípravné konanie alebo vyšetrovanie, a súdny proces. Trestný proces sa môže ukončiť aj bez toho, aby sa dostal na súd (napríklad keď sa počas vyšetrovania zistí, že trestný čin nebol spáchaný). Z trestného činu vás môže uznať vinným iba súd.

Aký je cieľ vyšetrovania trestného činu?

Cieľom vyšetrovania trestného činu je zistiť, či bol trestný čin spáchaný, ako aj okolnosti týkajúce sa trestného činu. Počas vyšetrovania sa zhromažďujú dôkazy v súvislosti s údajne spáchaným trestným činom, zisťujú sa okolnosti a nakoniec sa určí, či sú tieto dôkazy dostatočné na to, aby vás bolo možné obviniť zo spáchania trestného činu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Začatie trestného konania

Trestné konanie začne vyšetrovací orgán (polícia alebo iný štátny orgán, ktorý je na to oprávnený) alebo prokuratúra. Trestné konanie sa začne vtedy, keď polícia alebo prokuratúra dostane informácie o údajnom spáchaní trestného činu.

Zadržanie a zatknutie

Ak má vyšetrovací orgán oprávnené dôvody domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, môžete byť zadržaný ako podozrivý na 48 hodín. V prípade zadržania vás vyšetrovací orgán musí bezodkladne vypočuť.

Ak sa v priebehu vyšetrovania preukáže, že neexistuje dôvod na vaše zadržanie, musíte byť okamžite prepustený. Ak je prokuratúra presvedčená, že musíte byť zadržaný dlhšie, aby ste sa nevyhýbali vyšetrovaniu alebo nespáchali nové trestné činy, musí súd požiadať o vydanie zatykača.

V takomto prípade budete predvedený pred sudcu do 48 hodín od vášho zadržania. Sudca rozhodne, či je potrebné vziať vás do väzby. Ak sa sudca domnieva, že neexistuje dôvod na to, aby ste boli vzatý do väzby, budete okamžite prepustený.

Výsluch a zhromažďovanie dôkazov

Cieľom vyšetrovania je zhromaždiť dôkazy potvrdzujúce okolnosti týkajúce sa trestného činu. Za týmto účelom sa podozrivý, obeť a svedkovia vypočujú, zhromažďujú sa dôkazy, vykonávajú sa forenzné analýzy a sledovanie podozrivých. Všetky kroky zamerané na zhromažďovanie dôkazov sa musia zdokumentovať v súlade so zákonom. Na to, aby ste mohli byť obvinený, možno použiť iba dôkazy stanovené zákonom a získané zákonným spôsobom.

Získanie prístupu k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia

Zostaví sa trestný spis, ktorý obsahuje podrobné informácie o vyšetrovaní trestného činu a o dôkazoch. Po ukončení vyšetrovania trestného činu poskytne prokuratúra obhajcovi kópiu trestného spisu. Váš advokát vás informuje o zhromaždených dôkazoch a o obvineniach, ktoré boli voči vám vznesené.

Spolu so svojím advokátom máte právo predložiť prokuratúre žiadosti (napríklad o zahrnutie dodatočných dôkazov do spisu, o ukončenie trestného konania atď.). Prokuratúra musí o týchto žiadostiach rozhodnúť. Ak prokuratúra žiadosti nevyhovie, tú istú žiadosť môžete znovu predložiť súdu počas súdneho procesu.

Ak prokuratúra potom, ako vám poskytne spis a rozhodne o prípadných žiadostiach, dospeje k záveru, že existuje dostatok dôkazov na začatie konania proti vám, vypracuje body obžaloby.

Je to dokument, ktorý obsahuje fakty a dôkazy o skutočnostiach, na ktorých je toto obvinenie založené. Prokuratúra tieto body obžaloby predloží obhajcovi a zašle ich súdu. Sudca otvorí súdny proces na základe týchto bodov obžaloby.

Moje práva počas vyšetrovania

Začatie trestného konania (1)

Prečo sa začalo trestné konanie?

Trestné konanie sa začalo preto, lebo vyšetrovací orgán získal informácie, z ktorých vyplýva, že bol spáchaný trestný čin. Tieto informácie môžu vychádzať zo sťažnosti podanej istou osobou alebo zistením skutočnosti, z ktorej vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Účelom vyšetrovania trestného činu je zistiť, či bol spáchaný trestný čin a v prípade, že bol spáchaný, určiť, či sú zhromaždené dôkazy dostatočné na obvinenie podozrivého zo spáchania trestného činu.

Kto vedie vyšetrovanie trestného činu?

Trestné konanie vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneprokuratúra a samotné vyšetrovanie trestného činu vedie vyšetrovací orgán v súlade s pokynmi prokuratúry. Vo všeobecnosti vedie vyšetrovanie Odkaz sa zobrazí v novom oknepolícia. Vyšetrovanie môžu viesť aj Odkaz sa zobrazí v novom oknebezpečnostná polícia, Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre clá a dane, Odkaz sa zobrazí v novom okneInšpektorát životného prostredia, Odkaz sa zobrazí v novom okneVäzenský úrad a väzenská služba ministerstva spravodlivosti, vojenská polícia a Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad pre hospodársku súťaž.

Vyšetrovacie orgány môžu vykonávať určité procedurálne akty len na základe povolenia prokuratúry alebo súdu.

Ako zistím, že sa začalo trestné konanie?

Trestné konanie sa začína prvým procedurálnym aktom. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, o začatí trestného konania sa dozviete tak, že budete zadržaný ako podozrivý alebo vás vyšetrovací orgán vyzve, aby ste sa dostavili na výsluch.

Prečo môžem byť podozrivý zo spáchania trestného činu?

Podozrivým sa môžete stať v prípade, keď má vyšetrovací orgán dostatočné dôvody domnievať sa, že ste spáchali trestný čin. Tieto dôvody môžu byť oprávnené z rôznych príčin, napríklad:

 • boli ste prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom;
 • svedok spáchania trestného činu alebo obeť vás identifikujú ako osobu, ktorá trestný čin spáchala;
 • z dôkazov týkajúcich sa trestného činu alebo z iných informácií vyplýva, že ste tento trestný čin spáchali.

Aké sú moje práva ako podozrivého?

Vaše hlavné práva ako podozrivého sú:

 • právo byť informovaný o tom, z čoho ste podozrivý, vypovedať v súvislosti s týmto podozrením alebo odmietnuť vypovedať,
 • právo vedieť, že vaša výpoveď môže byť použitá proti vám,
 • právo na pomoc tlmočníka,
 • právo na pomoc obhajcu,
 • právo na súkromnú konzultáciu s obhajcom,
 • právo na vypočutie v prítomnosti vášho obhajcu,
 • právo zúčastniť sa súdneho pojednávania v súvislosti so žiadosťou o vaše zatknutie,
 • právo predložiť dôkazy,
 • právo predložiť žiadosti a sťažnosti,
 • právo nahliadať do záznamov týkajúcich sa procesného aktu a vyjadrovať sa k podmienkam, priebehu a výsledkom procedurálneho aktu, ako aj k záznamom, pričom tieto vyjadrenia sa tiež zaznamenajú, právo vysloviť súhlas so žiadosťou o zmierovacie konanie, zúčastniť sa na rokovaní ako strana zmierovacieho konania, podávať návrhy týkajúce sa druhu a výšky trestu, ktorý sa má uložiť, a uzatvoriť alebo odmietnuť uzatvoriť dohodu o zmieri.

Aké sú moje povinnosti?

Ste povinný:

 • dostaviť sa na žiadosť vyšetrovacieho orgánu, prokuratúry alebo súdu;
 • zúčastňovať sa na procesných aktoch a uposlúchnuť príkazy vyšetrovacieho orgánu, prokuratúry a súdu.

Aké informácie dostanem o prebiehajúcom konaní?

Ak ste podozrivý, vyšetrovací orgán vás musí informovať o vašich právach a povinnostiach. Budete vyzvaný, aby ste podpísali písomnú verziu vášho výsluchu, čím potvrdíte, že ste boli informovaný o svojich právach a povinnostiach.

Následne budete informovaný o podozreniach voči vašej osobe. To znamená, že budete stručne informovaný o činoch, z ktorých spáchania ste podozrivý. Takisto vám budú poskytnuté podrobné informácie o zákone, ktorý daný čin definuje ako trestný čin. Ani vyšetrovací orgán ani prokuratúra nie sú povinné poskytnúť vám viac informácií pred ukončením prípravného konania.

Kedy môžem hovoriť so svojím advokátom?

Máte právo stretnúť sa a konzultovať so svojím advokátom od okamihu vzniku podozrenia podliehajúceho trestnému konaniu. Máte právo poradiť sa so svojím advokátom ešte predtým, ako vás vypočuje vyšetrovací orgán.

 

Zadržanie a zatknutie (2)

Za akých okolností môžem byť zadržaný?

Môžete byť zadržaný ako podozrivý, ak:

 • ste boli prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom;
 • vás svedok spáchania trestného činu alebo obeť identifikujú ako osobu, ktorá trestný čin spáchala;
 • z dôkazov týkajúcich sa trestného činu vyplýva, že ste tento trestný čin spáchali.

Môžete byť zadržaný aj v prípade, keď má vyšetrovací orgán iné informácie, ktoré vás označujú za podozrivého a:

 • vy ste sa pokúsili o útek;
 • nebola zistená vaša totožnosť;
 • vyšetrovací orgán sa domnieva, že aj naďalej môžete páchať trestné činy, vyhýbať sa trestnému konaniu alebo ho nejakým spôsobom mariť.

Môžete byť zadržaný a zatknutý za účelom odovzdania alebo vydania do inej krajiny (pozri Výsluch a zhromažďovanie dôkazov (3)).

Kto ma môže zadržať?

Na vaše zadržanie má právo vyšetrovací orgán. Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom, alebo ak ste sa pokúsili o útek, môže vás ktokoľvek predviesť na políciu, ktorá vás zadrží.

Ako sa dozviem, prečo som bol zadržaný, a čo sa bude diať?

Po vašom zadržaní vás príslušník vyšetrovacieho orgánu musí informovať o dôvodoch vášho zadržania a o vašich právach a povinnostiach. Príslušník polície vypracuje dokument o zadržaní, ktorý obsahuje právny základ pre vaše zadržanie a okolnosti trestného činu, z ktorého spáchania ste podozrivý. Máte právo podať žiadosti a žiadať o ich zahrnutie do dokumentu o zadržaní.

Nehovorím miestnym jazykom; ako porozumiem tomu, čo sa deje?

Vyšetrovací orgán vás musí o dôvodoch vášho zadržania a o vašich právach bezodkladne informovať v jazyku a spôsobom, ktorému rozumiete. Vyšetrovací orgán vám v prípade potreby musí zabezpečiť tlmočníka. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Môžem o mojom zadržaní informovať svojich blízkych?

Máte právo informovať aspoň jednu blízku osobu podľa svojho výberu. Toto oznámenie sa uskutoční prostredníctvom vyšetrovacieho orgánu. To znamená, že máte právo požiadať o informovanie osoby podľa vášho výberu, čo vykoná vyšetrovací orgán.

Ak sa vyšetrovací orgán domnieva, že by mohlo informovanie vami vybranej osoby o vašom zadržaní ohroziť trestné konanie, môže ju odmietnuť informovať. Na takéto zamietnutie musí dať povolenie prokuratúra.

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Zadržiavaný môžete byť maximálne 48 hodín. Ak súd do 48 hodín od vášho zadržania nevydal zatykač, vyšetrovací orgán vás musí okamžite prepustiť.

Za akých okolností môžem byť zatknutý?

Môžete byť zatknutý na žiadosť prokuratúry, ak existuje dôvod domnievať sa, že sa môžete vyhýbať trestnému konaniu alebo spáchať nové trestné činy. Povolenie na vaše zatknutie môže vydať len sudca.

Akým spôsobom sa vydá rozhodnutie na moje zatknutie?

Vyšetrovací orgán vás predvedie pred sudcu, ktorý na vás vydá zatykač. Pred sudcu môže byť predvolaný prokurátor a na žiadosť aj váš advokát. Sudca si prečíta spis k vášmu trestnému prípadu a vypočuje vás, aby si overil dôvody vášho zatknutia. Po vypočutí všetkých strán prípadu súd zatknutie schváli alebo zamietne. V prípade zamietnutia musíte byť okamžite prepustený.

Ako dlho môžem byť zatknutý?

V prípravnom konaní nemôžete byť zadržiavaný dlhšie ako 6 mesiacov. V mimoriadnych prípadoch sa môže toto obdobie predĺžiť. Po uplynutí každých dvoch mesiacov máte právo požiadať súd o preskúmanie dôvodov na vaše zatknutie a súd musí do 5 dní rozhodnúť, či je vaše ďalšie zatknutie oprávnené alebo nie. Ak sa súd domnieva, že vaše zatknutie už nie je odôvodnené, musí vás okamžite prepustiť.

Môžem byť prepustený na kauciu?

Máte právo požiadať, aby ste boli namiesto zatknutia prepustený na kauciu. Za týmto účelom musíte súdu predložiť žiadosť. Budete predvedený pred sudcu, ktorý rozhodne o žiadosti o prepustenie na kauciu a ktorý musí vypočuť vaše stanovisko a stanovisko vášho advokáta.

Ak súd so žiadosťou súhlasí, budete z vyšetrovacej väzby prepustený po prevedení sumy zodpovedajúcej výške kaucie na účet súdu.

Mám právo odvolať sa proti vydaniu zatykača?

Proti vydaniu zatykača máte právo sa odvolať. Za týmto účelom musíte vy alebo váš advokát predložiť odvolaciemu súdu písomné odvolanie, a to na obvodnom súde, ktorý pôvodne zatykač vydal. Odvolanie musíte podať do 10 dní odo dňa prijatia informácie o vydaní zatykača.

Výsluch a zhromažďovanie dôkazov (3)

Aký je účel výsluchu a zhromažďovania dôkazov?

Účelom výsluchu a zhromažďovania dôkazov je vyšetriť okolnosti údajného spáchania trestného činu a písomne zaznamenať tieto skutočnosti tak, aby sa mohli predložiť súdu. Vyšetrovací orgán a prokuratúra sú povinné zhromaždiť informácie dokazujúce vašu účasť na trestnom čine, ako aj informácie, ktoré sú vo váš prospech. Nemusíte dokazovať svoju nevinu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie?

Ak ste podozrivý, vyšetrovací orgán vás musí okamžite vypočuť.

Musím vyšetrovaciemu orgánu poskytnúť informácie?

Vyšetrovaciemu orgánu nemusíte poskytnúť žiadne informácie, ani odpovedať na kladené otázky. Máte právo nevypovedať. Nevypovedanie nie je v žiadnom prípade možné považovať za priznanie viny. Nemôžete byť nútený poskytnúť dôkazy svedčiace proti vám alebo vám blízkym ľuďom.

Ako sa vedie výsluch?

Na začiatku výsluchu vám musí byť oznámené, že máte právo odmietnuť vypovedať a že vaša výpoveď môže byť použitá proti vám. V prvom rade vám bude položená otázka, či ste spáchali trestný čin, z ktorého ste podozrivý.

Máte možnosť uviesť všetko, čo viete o vyšetrovanom trestnom čine. Takisto vám budú kladené otázky. Vypracuje sa písomný záznam výsluchu. Pred podpísaním tohto záznamu máte právo si ho prečítať. Do tohto záznamu máte právo zahrnúť svoje pripomienky.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaša výpoveď môže byť použitá ako dôkaz proti vám.

Môžem pred súdnym procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Počas vyšetrovania môžete priznať vinu len vo vzťahu k niektorým alebo ku všetkým obvineniam. Tiež tak máte právo urobiť kedykoľvek počas vyšetrovania, dokonca aj keď ste počas výsluchu uviedli, že ste nevinný.

Trestné konanie sa priznaním vašej viny neukončí. Vyšetrovací orgán musí aj napriek tomu zistiť okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu trestného činu a dokázať ich. Nemôžete byť usvedčený zo spáchania trestného činu len na základe vášho priznania.

Mám právo na neskoršie stiahnutie svojho priznania?

Ak ste priznali svoju vinu, máte právo vrátiť sa k svojej predchádzajúcej výpovedi a poprieť svoju vinu počas trestného konania alebo aj na súde. V takom prípade môže byť vaše predchádzajúce priznanie predostreté na súde ako dôkaz proti vám. Ak ostatné dôkazy potvrdia vašu vinu, skutočnosť, že ste stiahli svoje priznanie, bude ignorovaná, pretože je nespoľahlivé.

Môžem získať informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Počas vyšetrovania trestného činu nie je vyšetrovací orgán povinný poskytnúť vám informácie o tom, ktorí svedkovia svedčili proti vám a čo povedali. O svedkoch a ich svedectve proti vám budete informovaný len po získaní prístupu k trestnému spisu na konci vyšetrovania (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknePrístup k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia (4)).

Budú mi kladené otázky o mojich predchádzajúcich priestupkoch?

Môžu vám byť kladené otázky o vašich predchádzajúcich priestupkoch, môžete však odmietnuť tieto informácie poskytnúť. Vyšetrovací orgán má právo zistiť formou nahliadnutia do rôznych registrov, či ste sa už v minulosti dopustili nejakého priestupku. Všetky predchádzajúce priestupky budú uvedené v bodoch obžaloby.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Vyšetrovací orgán má právo vykonať u vás osobnú prehliadku s cieľom nájsť stopy po zločine, najmä zmeny na vašom tele, a získať ostatné informácie, ktoré sú dôležité pre vyšetrovanie trestného činu.

Môžem byť požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, a budú mi odobraté vzorky DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Vyšetrovací orgán má právo odobrať vám stopy dôkazov a vzorky vrátane odtlačkov prstov a biologického materiálu na analýzu DNA.

Ak odmietnete tieto vzorky poskytnúť, vyšetrovací orgán má právo prinútiť vás k tomu. Ak však odmietnete tieto vzorky poskytnúť alebo sa ich odobratím môže narušiť vaša fyzická integrita, ich odobratie sa môže vykonať len na základe rozhodnutia vyšetrovacieho orgánu. Máte právo nahliadnuť do tohto rozhodnutia.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom, obchodné priestory alebo auto atď. môžu byť prehľadané s cieľom nájsť dôkazy o spáchaní trestného činu alebo iné dôkazy potrebné na jeho vyriešenie. Na túto prehliadku musí vydať príkaz prokuratúra alebo súd. Ak je potrebné prehliadku vykonať bezodkladne, môže sa povoliť na základe príkazu od vyšetrovacieho orgánu.

Osobe, na majetku ktorej sa prehliadka vykonáva, je potrebné predložiť príkaz na prehliadku a požiadať ju o odovzdanie vecí uvedených v tomto príkaze. Ak nie sú odovzdané, príslušníci vyšetrovacieho orgánu vykonajú prehliadku.

Môžem podať sťažnosť, ak dôjde k porušeniu mojich práv?

Ak boli porušené vaše práva, máte právo podať sťažnosť na činnosť vyšetrovacieho orgánu a predložiť ju Odkaz sa zobrazí v novom okneprokuratúre. Ak sa táto sťažnosť týka činnosti prokuratúry, možno ju predložiť Odkaz sa zobrazí v novom okneštátnej prokuratúre. Sťažnosť je potrebné vyriešiť do 30 dní. Bude vám doručená kópia rozhodnutia. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím štátnej prokuratúry, máte právo do 10 dní podať na súd sťažnosť.

Prístup k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia (4)

Aký je účel získania prístupu k trestnému spisu?

Všetky dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania trestného činu a súhrn prípravného konania opisujúci okolnosti spáchania trestného činu sa zaradia do trestného spisu. Sprístupnenie trestného spisu je vám ako podozrivému potrebné na to, aby ste boli oboznámený s obvineniami vznesenými voči vám a ich odôvodnením.

Kedy môžem nazrieť do trestného spisu?

Ak ste podozrivý, trestný spis vám bude sprístupnený po dokončení vyšetrovania trestného činu.

Ako sa zabezpečí prístup k trestnému spisu?

Od okamihu sprístupnenia trestného spisu musíte mať advokáta (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1). Prokuratúra poskytne vášmu advokátovi kópiu trestného spisu. Váš advokát vás bude informovať o jeho obsahu.

Koľko času mám na nahliadnutie do trestného spisu?

Na nahliadnutie do trestného spisu nie je stanovená konkrétna lehota. Ak prokuratúra zistí, že sa nahliadnutie do trestného spisu predĺžilo, môže stanoviť časový limit. Musí vám poskytnúť dostatok času na to, aby ste mohli skutočne využiť svoje právo na obhajobu.

Aký je účel podania žiadosti?

Po nahliadnutí do trestného spisu máte spolu so svojím advokátom právo podať na prokuratúre žiadosť. Účelom podania žiadosti je zabezpečiť, aby vyšetrovanie trestného činu prebiehalo dôkladne a spravodlivo.

Máte právo požiadať:

 • o vykonanie ďalších vyšetrovacích postupov;
 • zaradenie nových dôkazov, ktoré ste predložili, do spisu;
 • vyradenie zo spisu tých dokumentov, ktoré nesúvisia s prípadom, atď.

Takisto máte právo požiadať prokuratúru o ukončenie trestného stíhania, ak podľa vášho názoru neexistuje dôvod na jeho pokračovanie. Okrem toho máte právo požiadať, aby sa prípad riešil prostredníctvom zjednodušeného konania, ktoré určuje zákon (napr. uzatváranie dohôd) bez riadneho procesu.

Ako mám predložiť žiadosti?

Žiadosti sa predkladajú prokuratúre v písomnej podobe. Žiadosti musia byť predložené do 10 dní od dátumu nahliadnutia do trestného spisu. Ak je trestný prípad rozsiahly a zložitý, prokuratúra môže toto obdobie predĺžiť na 15 dní (§ 225 trestného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2011).

Akým spôsobom sa žiadosti riešia?

Prokuratúra žiadosti posúdi do 10 dní. Ak prokuratúra žiadosti nevyhovie, vydá sa rozhodnutie, ktorého kópia vám bude doručená. Ak bude vaša žiadosť v tejto fáze zamietnutá, ešte stále ju môžete predložiť počas súdneho procesu.

Kedy sa vznesú obžaloba?

Po nahliadnutí do trestného spisu a rozhodnutí prokuratúry o vašich žiadostiach bude voči vám vznesená obžaloba, ak je prokuratúra presvedčená, že existuje proti vám dostatok dôkazov na začatie súdneho procesu.

Ako sa vznesie obžaloba?

Body obžaloby vypracuje prokurátor. Body obžaloby sú dokumentom, ktorý obsahuje skutočnosti, z ktorých obžaloba vychádza, a dôkazy, ktoré ich potvrdzujú. Prokuratúra predloží tieto body obžaloby vám a vášmu advokátovi a zašle ich súdu.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Súd môže pojednávať len prípad založený na bodoch obžaloby. Obžaloba môže tieto body zmeniť alebo doplniť, a v takom prípade musí predložiť nové body obžaloby.

Za rovnaké obvinenia som už bol súdený v inej krajine. Čo sa stane v takom prípade?

Ak ste boli uznaný vinným z rovnakých obvinení v inej krajine alebo ak bolo trestné stíhanie v súvislosti s týmito obvineniami ukončené, nemôžete byť znovu obžalovaný z rovnakého trestného činu. V prípade, ak sa trestné konanie proti vám začalo v Estónsku, musí sa ukončiť bez toho, aby ste boli obvinený z trestného činu.

Môže sa môj prípad vyriešiť dohodou?

Po nahliadnutí do trestného spisu máte právo požiadať prokuratúru o začatie konania o dohode o vine a treste. Ak prokuratúra súhlasí, začnú sa rokovania o právnej definícii činu, z ktorého ste obvinený, a o súvisiacom treste s vami a s vaším advokátom.

Ak na základe rokovaní dosiahnete dohodu, táto bude písomne zaznamenaná a predložená súdu, ktorý ju potvrdí. Ak súd dohodu potvrdí, budete z trestného činu usvedčený na základe dosiahnutej dohody.

Ďalšie informácie pre osoby bez trvalého pobytu v krajine (5)

Čo je to európsky zatykač?

Európsky zatykač je žiadosť orgánu členského štátu Európskej únie inému členskému štátu Európskej únie o zadržanie, zatknutie alebo odovzdanie konkrétnej osoby žiadajúcej krajine tak, aby mohla táto krajina pokračovať v trestnom konaní alebo vziať danú osobu do väzby.

Aké sú moje práva, ak som bol zadržaný na základe európskeho zatykača?

Po zadržaní vám musia byť vysvetlené dôvody vášho zadržania a musíte byť informovaný, že môžete súhlasiť s odovzdaním do iného členského štátu. Ak s odovzdaním súhlasíte, svoje rozhodnutie neskôr nemôžete zmeniť. Po vašom zadržaní máte právo na bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka.

Ako sa rozhodne o mojom vydaní do iného členského štátu?

O vydaní alebo zamietnutí vydania rozhodne súd. Vy, váš advokát a prokuratúra sa zúčastníte na súdnom pojednávaní. Súd musí v súvislosti s vaším vydaním vypočuť vaše stanovisko. Súd vydá rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí vášho vydania. Od prijatia rozhodnutia máte tri dni na to, aby ste sa voči nemu odvolali na odvolacom súde. Odvolací súd má na rozhodnutie o odvolaní 10 dní, pričom toto rozhodnutie je konečné.

Ako rýchlo sa rozhodne o mojom odovzdaní do iného členského štátu?

Ak ste súhlasili s odovzdaním, toto rozhodnutie sa musí prijať do 10 dní. Ak ste s odovzdaním nesúhlasili, konečné rozhodnutie o vydaní alebo zamietnutí odovzdania sa musí prijať do 60 dní od vášho zatknutia. V mimoriadnych prípadoch sa toto obdobie môže predĺžiť o 30 dní. Ak rozhodnutie súdu o vašom odovzdaní nadobudlo účinnosť, musíte byť do žiadajúcej krajiny vydaný do 10 dní. Ak nebudete vydaný v tomto čase, musíte byť prepustený.

Za akých okolností môžem byť vydaný do inej krajiny?

Ak trestné konanie začala iná krajina a tá vydala zatykač, alebo ak vás súd tejto krajiny odsúdil na odňatie slobody, táto krajina môže požiadať o vaše vydanie. Ak Estónsko dostane žiadosť inej krajiny o vydanie alebo žiadosť o zadržanie prostredníctvom Interpolu, môžete byť zadržaný počas procesu vydania. Počas procesu vydania môžete byť držaný vo väzbe maximálne 1 rok. O schválení vydania rozhodne súd.

Môžem po zatknutí kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny?

Ak ste občanom inej krajiny, kópia zatykača, ktorý bol na vás vydaný, sa zašle na Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvo zahraničných vecí. Ministerstvo zahraničných vecí informuje o vašom zatknutí veľvyslanectvo vašej krajiny alebo konzulárne zastúpenie. Máte právo požiadať o stretnutie s pracovníkom konzulátu vašej krajiny.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam miestny jazyk?

Vyšetrovací orgán a prokuratúra vám musia zabezpečiť služby tlmočníka. Tlmočník musí byť prítomný počas celého procedurálneho konania, na ktorom sa zúčastňujete. Tlmočník je povinný pretlmočiť všetko, čo sa týka procedurálnej činnosti, a to presne a úplne. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Môžete požiadať o preklad bodov obžaloby do vášho rodného jazyka alebo do iného jazyka, ktorým hovoríte, v písomnej podobe. Ostatné dokumenty, ktoré sú súčasťou trestného konania, sa do písomnej podoby neprekladajú.

Musím sa počas trestného konania nachádzať v danej krajine? Môžem túto krajinu opustiť?

Počas trestného konania sa nemusíte nachádzať v danej krajine a môžete z nej vycestovať, ste však povinný dostaviť sa na požiadanie pred vyšetrovací orgán s cieľom umožniť mu vykonať procedurálny akt. Vyšetrovací orgán vám môže zakázať opustiť miesto vášho pobytu bez jeho povolenia.

Ak chcete opustiť miesto svojho pobytu na viac ako 24 hodín, potrebujete od vyšetrovacieho orgánu najprv povolenie. Ak sa v prípade potreby nedostavíte pred vyšetrovací orgán alebo ak porušíte zákaz opustiť miesto svojho pobytu, môžete byť zatknutý.

Môžem byť vypočutý inou krajinou prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, napr. videokonferencie?

Vyšetrovací orgán môže viesť váš výsluch v inej krajine prostredníctvom videokonferencie. Takýto výsluch sa môže konať len s vaším súhlasom.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

3 – Moje práva na súde

Kde sa koná súdny proces?

Všetky trestné veci prejednávajú Odkaz sa zobrazí v novom okneokresné súdy. Rozhodnutie spravidla vynáša samosudca. Trestné veci, ktoré sa týkajú trestných činov prvého stupňa, rieši súd tvorený predsedom a dvoma prísediacimi.

Prebieha súdny proces verejne?

Súdny proces prebieha verejne.

Súd môže súdne pojednávanie vyhlásiť za čiastočne alebo úplne neverejné:

 • kvôli ochrane štátneho alebo obchodného tajomstva;
 • kvôli ochrane morálky, rodiny alebo súkromia;
 • v záujme maloletej osoby;
 • v záujme zasadajúceho súdu vrátane prípadov, v ktorých môže verejný súdny proces ohroziť bezpečnosť súdu, účastníkov súdneho konania alebo svedkov.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Pred ukončením súdneho pojednávania môže obžaloba zmeniť obvinenia alebo vzniesť voči vám nové obvinenia. V takomto prípade obžaloba vypracuje nové body obvinenia. Nedôjde k tomu v prípade, že boli obvinenia zmenené vo váš prospech. Ak budú obvinenia zmenené, máte spolu so svojím advokátom právo požiadať o odloženie súdneho procesu kvôli príprave svojej obhajoby.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho procesu priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Vaše priznanie sa považuje za súčasť dôkazov pri vyšetrovaní trestného činu. Ak budete uznaný vinným, obžaloba ešte stále môže dokázať vašu vinu pomocou iného dôkazu.

Musím sa zúčastniť na procese? Môže prebehnúť bezo mňa?

Účasť obžalovaného na súdnom procese je povinná. Vo výnimočných prípadoch môže súdny proces prebehnúť bez vašej prítomnosti, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ste spôsobili na súde rozruch a ignorovali nariadenia sudcu, v dôsledku čoho ste boli vykázaný zo súdnej siene;
 • ak sa nachádzate mimo územia Estónskej republiky a nedostavili ste sa na súd, ktorý môže vo veci pojednávať aj vo vašej neprítomnosti;
 • keď ste po výsluchu na súde v takom stave, že sa nemôžete ďalej zúčastniť na súdnom procese a je možné pojednávať o prípade vo vašej neprítomnosti.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inej krajine?

Súd má právo povoliť vám účasť na súdnom procese prostredníctvom videokonferencie v prípade, že sa nemôžete dostaviť na súd. Takáto účasť je možná len s vaším súhlasom.

Bude mi poskytnutý tlmočník, ak nerozumiem, čo sa na súde deje?

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom sa vedie súdny proces, súd vám musí zabezpečiť služby tlmočníka počas celého súdneho procesu. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Musím mať advokáta? Dostanem advokáta?

Musíte mať advokáta a v prípade, že ste si ho nevybrali sami, Estónska advokátska komora vám jedného pridelí (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku č. 1).

Môžem počas súdneho procesu hovoriť? Musím počas súdneho procesu hovoriť?

Počas súdneho procesu máte právo hovoriť a vyjadriť svoje stanovisko ku všetkým okolnostiam vášho prípadu. Počas súdneho procesu nemusíte hovoriť a máte právo nevypovedať.

Čo sa stane, ak počas súdneho pojednávania nebudem hovoriť pravdu?

Obžalovaný nie je povinný hovoriť pred súdom pravdu. Ak nebudete hovoriť pravdu, nemôžu byť na vás uvalené žiadne sankcie. Ak sa počas procesu preukáže, že ste na súde klamali, celé vaše svedectvo (vrátane pravdivej časti) sa môže považovať za nespoľahlivé. V takom prípade sa vaše svedectvo nebude považovať za dôkaz.

Môžem napadnúť dôkazy použité proti mne?

Máte právo namietať proti dôkazom použitým proti vám na súde. Dôkazy nebudú na súde pripustené v prípade, že došlo k zásadnému porušeniu zákona. Máte právo napadnúť dôveryhodnosť dôkazov, ako aj ich právnu prípustnosť.

Spolu so svojím advokátom môžete dôkazy napadnúť ústne aj písomne počas každej fázy pojednávania, a to až do ukončenia súdneho procesu.

Aký druh dôkazov môžem sám za seba predložiť?

Máte právo predložiť súdu všetky dôkazy, ktoré sú vo vašom prípade relevantné a ktoré boli získané zákonnou cestou.

Aké podmienky sa vzťahujú na moje dôkazy?

Na predloženie nového dôkazu je spravidla potrebné predložiť žiadosť po preskúmaní trestného spisu alebo minimálne do 3 pracovných dní pred začatím prípravného konania na súde. Nové dôkazy môžete predložiť aj počas súdneho procesu, ak ich z pádnych dôvodov nebolo možné predložiť skôr.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Na získanie dôkazov máte právo využiť služby súkromného detektíva. Dôkazy, ktoré zhromaždí súkromný detektív, sú na súde prípustné v prípade, že ich súkromný detektív získal bez toho, aby porušil zákon.

Môžem požiadať svedkov, aby svedčili v môj prospech?

Máte právo požiadať, aby osoby, ktoré disponujú dôležitými informáciami potrebnými na vyriešenie vášho prípadu svedčili na súde.

Môžem ja alebo môj advokát vypočuť svedkov v mojom prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpoveď?

Vy aj váš advokát máte právo vypočuť všetkých svedkov. Máte právo vyjadriť svoje stanovisko, pokiaľ ide o relevantnosť a dôveryhodnosť výpovede svedkov. Máte právo predložiť dôkaz, ktorý vyvráti výpoveď svedka alebo ktorý spochybní jeho dôveryhodnosť.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojich predchádzajúcich priestupkoch?

Na súde sa môžu zohľadniť len informácie o predchádzajúcich priestupkoch, ktoré boli zaznamenané v Odkaz sa zobrazí v novom okneregistri trestov a neboli z neho odstránené (priestupok sa z vášho trestného registra odstráni od 1 do 15 rokov po uplynutí trestu v závislosti od závažnosti priestupku).

Zohľadniť sa môžu aj informácie o vašich predchádzajúcich priestupkoch z ostatných krajín. Priestupky, ktoré sa majú zohľadniť na súde, musia byť uvedené v bodoch obžaloby. V prípade niektorých trestných činov môže predchádzajúce spáchanie podobného trestného činu viesť k vymeraniu prísnejšieho trestu.

Aký je možný výsledok súdneho procesu?

Po ukončení pojednávania vás súd buď zbaví viny alebo usvedčí. Súd vás zbaví viny v prípade, že sa nedokáže, že bol trestný čin spáchaný alebo že ste ho spáchali vy. Súd vás zbaví viny aj v prípade, keď obžaloba stiahne obvinenia. Súd vás usvedčí v prípade, ak sa preukáže, že ste trestný čin spáchali.

Ak ste boli uznaný vinným, súd vám vymeria trest podľa zákona. Môže vám byť vymeraný nasledujúci trest:

 • pokuta vo výške 30 až 500-násobku vašej priemernej dennej mzdy;
 • trest odňatia slobody na 30 dní až 20 rokov alebo doživotie.

Ak súhlasíte, súd môže odňatie slobody nahradiť verejnoprospešnými prácami.

Za určitých okolností môže súd rozhodnúť aj o udelení probačného obdobia. V takomto prípade si nemusíte odpykať pôvodný trest alebo si musíte odpykať iba jeho časť, ak počas probačného obdobia nespáchate nový trestný čin. Probačné obdobie býva stanovené na 3 až 5 rokov.

Okrem hlavného trestu vám súd môže vymerať aj dodatočný trest, ako je zákaz účasti na konkrétnych činnostiach alebo vyhostenie z Estónska. Akýkoľvek majetok, ktorý je v súvislosti s daným trestným činom, môže byť zhabaný.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť má právo zúčastniť sa súdneho procesu, vypovedať a predložiť dôkazy, žiadať o odškodnenie na pokrytie strát spôsobených trestným činom a vyjadriť sa k rozsudku, ktorý navrhuje obžaloba na vaše potrestanie.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Máte právo odvolať sa proti rozsudku. Môžete sa odvolať proti odsúdeniu a rozsudku. Máte právo odvolať sa proti celému rozsudku alebo jeho časti.

Ako sa môžem odvolať?

O tom, že chcete podať odvolanie, musíte informovať súd, ktorý vás odsúdil. Musíte tak urobiť písomne do 7 dní od uverejnenia rozsudku súdu. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom faxu.

Odvolanie sa predloží súdu, ktorý rozsudok vydal, a to do 15 dní odo dňa, keď ste prvýkrát dostali možnosť rozsudok preskúmať. Odvolanie sa predkladá v písomnej podobe a zasiela sa súdu poštou alebo faxom. Odvolanie vyhotovené prokuratúrou a právnym poradcom sa zasielajú na súd takisto elektronicky.

Súd, ktorý vydal rozsudok, zašle odvolanie a trestný spis Odkaz sa zobrazí v novom okneodvolaciemu súdu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte, prvotný rozsudok nenadobudne platnosť, pokiaľ nevydá rozhodnutie odvolací súd. Ak ste boli vzatý do väzby pred vynesením rozsudku alebo po jeho vynesení, nebudete prepustený na základe svojho odvolania. Vo väzbe môžete byť zadržiavaný až do rozhodnutia o odvolaní. Zákon nestanovuje žiadnu lehotu na posúdenie odvolania, musí sa však vykonať v primeranej lehote.

Môžem predložiť nový dôkaz v prospech môjho odvolania? Za akých podmienok?

V rámci odvolania máte právo predložiť nový dôkaz, ak máte pádny dôvod na to, že ste ho nepredložili skôr.

Ako prebieha pojednávanie na odvolacom súde?

Na pojednávaní na odvolacom súde sa preskúmajú argumenty uvedené v odvolaní. Ak sa na súd nedostavíte, odvolací súd môže o vašom odvolaní rozhodnúť aj za vašej neprítomnosti. Po posúdení odvolania môže odvolací súd:

 • zamietnuť odvolanie;
 • zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa alebo vyniesť nový rozsudok;
 • anulovať rozsudok súdu prvého stupňa a ukončiť trestné konanie;
 • anulovať rozsudok súdu prvého stupňa a zaslať mu prípad späť na nové pojednávanie.

Ak prvé odvolanie zlyhá, je možné podať ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať „kasačný opravný prostriedok“ na Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššom súde. „Kasačný opravný prostriedok“ môžete predložiť len prostredníctvom advokáta.

Ak chcete podať „kasačný opravný prostriedok“, musíte informovať odvolací súd do 7 dní od uverejnenia rozhodnutia vo veci odvolania.

„Kasačný opravný prostriedok“ musí byť predložený do 30 dní odo dňa, keď ste prvýkrát dostali možnosť preskúmať rozhodnutie odvolacieho súdu. „Kasačný opravný prostriedok“ predkladá Najvyššiemu súdu odvolací súd, ktorý vydal rozhodnutie o odvolaní.

Najvyšší súd má právo rozhodnúť, či bude alebo nebude o „kasačnom odvolacom prostriedku“ pojednávať. Ak súd zamietne „kasačné konanie“, neposkytuje sa k tomu žiadne zdôvodnenie.

Kedy je odsúdenie právoplatné?

Odsúdenie získa právoplatnosť nadobudnutím účinnosti rozsudku. Stane sa tak po premlčaní lehoty na podanie odvolania alebo kasačného odvolacieho prostriedku. V prípade kasačného odvolacieho prostriedku nadobudne rozsudok právoplatnosť vtedy, ak Najvyšší súd buď zamietol kasačné konanie alebo vydal v danom prípade rozhodnutie.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Záznam o vašom odsúdení bude zaznamenaný do registra trestov len v prípade, že bolo právoplatné. Ak Najvyšší súd anuluje rozhodnutie súdu, ktorý vás odsúdil, toto odsúdenie nebude do registra trestov zaznamenané.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, dostanem odškodnenie?

Máte právo na odškodnenie za spôsobenú ujmu v prípade, že ste boli bezdôvodne zbavený slobody. O odškodnenie môžete požiadať písomne Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvo financií, a to do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vášho oslobodzujúceho rozsudku alebo rozsudku, ktorým sa ukončuje trestné stíhanie.

Výška odškodnenia je pevne stanovená a rovná sa 7-násobku minimálnej dennej mzdy platnej v Estónskej republike za každý deň strávený vo väzení. Okrem toho máte právo požiadať štát o náhradu finančných prostriedkov, ktoré ste uhradili svojmu advokátovi.

Som z inej krajiny. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom s legálnym pobytom v Estónsku a boli ste odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin a odsúdený na odňatie slobody, súd môže okrem ďalšieho trestu rozhodnúť o vašom vyhostení z Estónska a vydať vám zákaz vstupu do Estónska na 10 rokov. Keďže vyhostenie z Estónska je takisto trestom, máte právo sa proti nemu odvolať.

Ak nemáte na pobyt v Estónsku oprávnenie, budete z Estónska vyhostený automaticky bez rozhodnutia súdu. Máte právo odvolať sa proti vyhosteniu podaním sťažnosti na Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávny súd. Skutočnosť, že ste sa proti vyhosteniu odvolali nevedie k jeho odloženiu počas trvania súdneho konania.

Bol som odsúdený; možno voči mne viesť nový proces na základe rovnakých obvinení?

Ak ste boli odsúdený, nie je možné začať voči vám nový súdny proces na základe rovnakých obvinení.

Budú informácie o mojom odsúdení zaznamenané do registra a akým spôsobom budú uložené?

Informácie o vašom odsúdení sa zadávajú do Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra trestov. Tento register vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti a spravuje ho Odkaz sa zobrazí v novom oknecentrum pre registre a informačné systémy. Informácie uvedené v registri sú verejne prístupné, s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Tieto informácie možno predložiť štátnym orgánom cudzích krajín, ak to umožňujú medzinárodné dohody. Informácie o vašom treste sa uchovávajú bez vášho súhlasu. Tieto údaje budú odstránené po uplynutí obdobia stanoveného zákonom (1 – 15 rokov od výkonu trestu v závislosti od závažnosti priestupku).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdškodnenie za ujmy spôsobené štátom jednotlivcovi na základe zákona o protiprávnom zbavení slobody

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdškodnenie za ujmy spôsobené štátom jednotlivcovi na základe zákona o protiprávnom zbavení slobody v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o povinnosti opustiť členský štát a zákaze vstupu

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o povinnosti opustiť členský štát a zákaze vstupu v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

5 – Dopravné priestupky

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Tresty za prekročenie rýchlosti, nesprávne parkovanie a porušenie ostatných dopravných predpisov sú stanovené v priestupkovom konaní.

Priestupkové konanie vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknepolícia, a to buď na mieste zistenia priestupku, alebo na policajnej stanici.

Neexistuje povinnosť uložiť vám trest na mieste. Namiesto toho môžete dostať napomenutie alebo vám môže byť uložená bloková pokuta (do výšky 15 EUR). Rozhodnutie je možné vykonať aj v zrýchlenom konaní na mieste uložením pokuty do výšky 400 EUR. Konanie na mieste možno vykonať len s vaším súhlasom. Možno zabezpečiť audio- či videozáznamy o vyhláseniach dotknutej osoby ohľadne priestupku.

Ak prekročíte rýchlosť a zachytí vás rýchlostný radar, majiteľovi alebo registrovanému užívateľovi vozidla môže byť uložená bloková pokuta. Maximálna výška blokovej pokuty je 190 EUR. Oznámenie o pokute vám bude zaslané poštou. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo odvolať sa do 30 dní od jeho prijatia. Sťažnosť by ste mali podať na policajnej stanici, ktorá vám toto oznámenie zaslala. Ak fyzická osoba zodpovedná za motorové vozidlo napadne uloženie pokuty z toho dôvodu, že vozidlo používal niekto iný, musí v sťažnosti uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá vozidlo používala v čase uvedenom v oznámení o uložení pokuty, a takisto adresu, číslo vodičského preukazu a dátum narodenia alebo osobné identifikačné číslo danej osoby.

Ak nesúhlasíte v súvislosti s údajným priestupkom so stanoviskom polície, máte právo namietať voči konaniu na mieste. Polícia v takom prípade na mieste vypracuje dokumenty o priestupku, ale trest vám nebude uložený okamžite.

Tieto dokumenty budú zaslané na policajnú stanicu, ktorej pracovníci musia zhromaždiť dôkazy týkajúce sa daného priestupku. V prípade vypočúvania máte právo nevypovedať. Máte právo na prítomnosť advokáta a tlmočníka. Máte právo nahliadnuť do spisov zhromaždených počas priestupkového konania a namietať proti obvineniam.

Svoje námietky môžete podať do 15 dní od prijatia oznámenia o priestupku. Možnosť získania kópie rozhodnutia v prípade priestupku na policajnej stanici vám bude oznámená. Ak chcete získať kópiu, musíte sa vy alebo váš advokát dostaviť na policajnú stanicu. Táto kópia sa nezasiela poštou.

Za dopravné priestupky sa môže stanoviť pokuta v maximálnej výške 1 200 EUR. V prípade vážneho dopravného priestupku môžete byť zadržaný na 30 dní. Rozhodnutie o väzbe môže vydať len súd. Takisto môžete dostať zákaz viesť motorové vozidlo na 2 roky.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím polície, máte právo podať sťažnosť na Odkaz sa zobrazí v novom okneokresnom súde. Túto sťažnosť musíte podať do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Za dopravné priestupky môžu byť takisto stíhaní občania ostatných členských štátov Európskej únie.

Budú tieto priestupky zaznamenané v mojom zázname v registri trestov?

Tresty za dopravné priestupky budú zaznamenané do registra trestov s výnimkou informácií o blokových pokutách. Informácie o priestupkoch sa z registra trestov vymažú a archivujú jeden rok po tom, ako bola zaplatená pokuta za priestupok, bol vykonaný trest odňatia slobody, boli vykonané verejne prospešné práce alebo bol ako hlavný trest uložený zákaz riadenia vozidla.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePriestupkový poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom oknePriestupkový poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.