Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Obžalovaní (trestné konanie)

Môžem sa odvolať?

Ak ste boli uznaný vinným alebo odsúdený na magistrátnom súde, môžete sa odvolať na miestnom korunnom súde. Môžete sa tiež odvolať na správny súd v Londýne, ak ste si istý, že magistrátny súd nesprávne vyložil zákon.

Ak ste boli uznaný vinným alebo odsúdený na korunnom súde, môžete sa odvolať len vtedy, ak vám to bolo povolené, pretože napr. sudca urobil chybu. Následne sa môžete odvolať na odvolací súd v Londýne.

Ako sa môžem odvolať?

Ak proces prebiehal na magistrátnom súde, musíte sa odvolať do 21 dní. Ak proces prebiehal na korunnom súde, musíte sa odvolať do 28 dní. Váš advokát vám poradí, či sa máte odvolať a ako sa odvolať.

Aké sú dôvody na odvolanie?

Máte právo sa odvolať voči akémukoľvek rozhodnutiu magistrátneho súdu, ale ste povinný vyplniť a vrátiť formulár, ktorý je dostupný na súde.

Odvolania z korunného súdu si vyžadujú formálnejší proces. Keď sa odvolávate, ste povinný predložiť podrobné vyhlásenie o vašich dôvodoch. Medzi dôvody na odvolanie patria tieto prípady:

  • sudca dal porote nesprávne pokyny;
  • v súdnom konaní sa vyskytla chyba alebo nezrovnalosť;
  • predloženie dôkazu bolo nesprávne povolené alebo nepovolené.

Medzi dôvody odvolania sa voči rozsudku patria nasledujúce prípady:

  • sudca vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia;
  • dĺžka rozsudku bola neprimeraná.

Ako prebieha odvolacie pojednávanie?

Odvolanie z magistrátneho súdu obyčajne vypočuje sudca s dvomi prísediacimi zmierovacími sudcami (inými ako tými, ktorí sa pôvodne zúčastnili na prípade). Ide o nové vypočutie a je možné požadovať nové alebo iné dôkazy a skutočnosti. Ak sa odvolanie týka len rozsudku, korunný súd môže rozsudok zredukovať, potvrdiť ho alebo ho zvýšiť.

Ak sa na správnom súde odvolávate voči výkladu zákona magistrátneho súdu a ak tento súd rozhodne o tom, že magistrátny súd urobil chybu, rozsudok bude zrušený. Za určitých okolností sa prípad môže vrátiť na magistrátny súd na opätovné vypočutie.

Odvolanie voči usvedčeniu na korunnom súde bude vypočuté na odvolacom súde. Váš advokát a žalobca predložia argumenty o dôvodnosti vášho odvolania. Súd môže požadovať viac dôkazov. Vo všeobecnosti nemôžete požadovať svedecké výpovede, ktoré boli dostupné na pojednávaní a ktoré ste sa rozhodli nevyužiť. Odvolania budú verejné.

Ak nebudete vo väzení, budete mať právo zúčastniť sa na odvolaní. Ak budete vo väzení, budete mať právo na účasť, pokiaľ sa odvolanie netýka samotných právnych okolností. Súd vám môže umožniť zúčastniť sa na pojednávaní prostredníctvom videospojenia.

Čo sa bude diať, keď budem v čase odvolania vo väzení?

Ak ste požiadali o odvolanie, môžete požiadať o prepustenie z väzenia až do začatia odvolacieho konania, hoci k prepusteniu za takýchto okolností dochádza len zriedkavo. Ak bude pripustená kaucia, môže podliehať určitým podmienkam.

Aký je termín vypočutia odvolania?

Odvolania z magistrátneho súdu voči rozsudku sú obyčajne vypočuté rýchlo, ak ste vo väzbe. V opačnom prípade to trvá 3 až 6 mesiacov. Na to, aby ste sa odvolali na odvolací súd voči rozhodnutiu korunného súdu, potrebujete povolenie od vyššieho sudcu. V priemere sú odvolania voči usvedčeniu vypočuté do 8 mesiacov a odvolania voči rozsudku do 5 mesiacov. Odvolanie môžete kedykoľvek zrušiť na základe písomného oznámenia doručeného trestnému odvolaciemu súdu.

Čo sa stane, ak je odvolanie voči usvedčeniu úspešné/neúspešné?

Ak bude odvolanie úspešné, súd zruší vaše usvedčenie a následne bude vyňaté z úradného záznamu. Za určitých okolností môže súd usvedčenie odložiť, ale môže povoliť žalobcovi, aby začal nový proces voči vám.

Ak bude odvolanie neúspešné, za normálnych okolností nedôjde k žiadnej zmene v rozsudku, ale v niektorých prípadoch môže odvolací súd nahradiť usvedčenie menej závažným trestným činom (k tomuto za bežných okolností nedochádza v prípade odvolaní z magistrátneho súdu).

Čo sa stane, ak je odvolanie voči rozsudku úspešné/neúspešné?

Ak bude odvolanie úspešné, súd uloží nový trest. Ak bude odvolanie neúspešné, súd môže potvrdiť pôvodný rozsudok, ale môže ho aj zvýšiť.

Existuje právo na odvolanie sa na vyšší/iný súd?

Ak sa odvoláte z magistrátneho súdu a ak korunný súd vaše odvolanie zamietol, môžete sa odvolať na Komisiu pre prešetrenie trestných vecí (CCRC) a požiadať ju, aby váš prípad vrátil odvolaciemu súdu. K tomuto dochádza len zriedkavo.

Ak ste sa odvolali na správny súd alebo odvolací súd, môžete mať právo ďalej sa odvolať na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva, pokiaľ vaše odvolanie predkladá otázku všeobecného právneho významu.

Ak bude moje odvolanie úspešné, dostanem nejakú kompenzáciu?

O kompenzáciu môžete požiadať do 2 rokov vyplnením tohto formulára. Rozhoduje vláda. Váš právny zástupca vám vysvetlí, ako tento systém funguje.

Ak prvé odvolanie zlyhá, je možné podať ďalšie odvolanie?

Vo výnimočných prípadoch budete môcť podať ďalšie odvolanie, ak sa objaví nový dôvod na odvolanie. Ak budete chcieť predložiť nový dôkaz, budete musieť vysvetliť, prečo ste ho nepredložili na pojednávaní.

Existujú pre mňa aj iné spôsoby, ako sa odvolať?

Môžete sa odvolať na CCRC a požiadať ju, aby vyšetrila, či došlo k justičnému omylu. Komisia môže postúpiť váš prípad príslušnému odvolaciemu súdu. Ak tak urobí, váš prípad bude vypočutý ako normálne odvolanie.

Pochádzam z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak budete usvedčený a odsúdený na trest odňatia slobody, po prepustení možno budete musieť byť vyhostený. Ak nie ste britským občanom a ak bol rozsudok vydaný na 12 a viac mesiacov alebo ak ste boli odsúdený za určité vážne trestné činy, vláda obyčajne nariadi vyhostenie po skončení vašej väzby.

Vo všetkých ostatných prípadoch, keď môže na základe rozsudku dôjsť k vzatiu do väzby, a ak máte viac ako 17 rokov, môže sudca odporučiť, aby ste boli po odpykaní si trestu vyhostený. Toto je možné aj v prípade, že vás nepošlú do väzenia. Vláda rozhodne na základe odporúčania sudcu. Odporúčanie sudcu je súčasťou rozsudku a je možné sa voči nemu odvolať, tak ako je to uvedené vyššie. Vláda môže požadovať vaše vyhostenie aj bez odporúčania súdu, ak to bude „prospešné pre verejné blaho“.

Ak ste štátnym príslušníkom iného členského štátu, môžete byť vyhostený len z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Usvedčenie zo zločinu samo osebe neodôvodňuje vyhostenie. Máte právo sa odvolať na zvláštny tribunál voči rozhodnutiu o vašom vyhostení.

Ak budem usvedčený, môžem byť opätovne súdený za ten istý zločin?

Ak ste usvedčený alebo zbavený obžaloby z trestného činu po procese v ktorejkoľvek časti Spojeného kráľovstva, nemôžete byť v Anglicku opäť súdený za ten istý zločin. Opätovne môžete byť súdený len za zvláštnych okolností. To isté pravidlo platí v prípade, že rozhodnutie padlo po procese, ak sa tento proces konal v inom členskom štáte.

Informácie o usvedčení

Usvedčenia a upozornenia sú zaznamenané v policajnom národnom počítači (PNP) až do vašich 100. narodenín. Ak ste presvedčený o tom, že informácie o vašom zázname sú nepresné, môžete to napadnúť. Váš advokát vám vysvetlí, ako to urobiť. Tiež môžete požiadať policajného riaditeľa v oblasti, v ktorej došlo k trestnému činu, o to, aby informácie zmenil alebo ich vymazal.

Upozornenia, úradné napomenutia a posledné varovania sa považujú za usvedčenia.

Aj keď ste si odslúžili akýkoľvek trest, ste povinný v nevyhnutných prípadoch preukázať usvedčenie alebo upozornenie (napr. v žiadosti o pracovné miesto), a to až do vypršania usvedčenia. Dĺžka závisí od druhu zločinu alebo rozsudku.

Oznámenie o fixnej pokute alebo oznámenie o pokute za výtržnosť, ktoré vám bolo doručené, nie je súčasťou vášho trestného registra.

Súvisiace odkazy

Odvolací súd

Príručka na podanie žaloby na odvolací súd

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva

Komisia pre prešetrenie trestných vecí

Register trestov

Rehabilitácia páchateľov

Zákon o trestnom odvolacom súde z roku 1968 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o rehabilitácii páchateľov z roku 1974 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o kauciách z roku 1976 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o magistrátnych súdoch z roku 1980 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o vyšších súdoch z roku 1981 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o trestnom odvolacom súde z roku 1995 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o polícii z roku 1997 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o ochrane ľudských práv z roku 1998 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o polícii a justícii z roku 2006 (v znení neskorších predpisov)

Európsky dohovor o ľudských právach

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom