Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Všimnite si, že táto informačná stránka sa vzťahuje len na Anglicko a Wales. Ak chcete vedieť, aké práva máte v iných častiach Spojeného kráľovstva, prečítajte si informačné stránky pre Škótsko a Severné Írsko. Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, ak ste podozrivý alebo obvinený z trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menších dopravných priestupkoch, ktoré sa obyčajne riešia pokutou, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplne informácie o vašich právach nájdete tu.

Zhrnutie trestného konania

Zvyčajné fázy trestného konania sú nasledujúce:

 • Polícia zistí, či bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal. Zhromaždí dôkazy.
 • Po nájdení podozrivého môže polícia, ak to bude považovať za potrebné, túto osobu zatknúť a vypočúvať ju vo veci trestného činu.
 • Ak je polícia toho názoru, že podozrivý spáchal trestný čin, bude kontaktovať Prokurátorskú službu koruny (CPS) a zistí, či má túto osobu obžalovať – t. j. vzniesť formálne obvinenie, ktorým sa bude súd zaoberať.
 • CPS rozhodne o primeranej obžalobe a predloží formálny dokument o podozrivom, v ktorom opíše svoje tvrdenie.
 • Pred procesom sa počas súdneho vypočutia zistí, či sa obžalovaný cíti byť vinný alebo nevinný a či je prípad pripravený na to, aby bol prerokovaný v rámci procesu.
 • Žalobca predkladá dôkazy v procese. Obžalovaný môže tiež predložiť dôkazy na svoju obhajobu. O vážnych prípadoch rozhodne porota a o menej vážnych prípadoch rozhodnú zmierovací sudcovia.
 • Po vypočutí svedeckých výpovedí vynesú zmierovací sudcovia alebo porota rozsudok.
 • Ak je obžalovaný uznaný vinným, sudca rozhodne o treste.
 • Voči rozhodnutiu sa možno odvolať.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Berte, prosím, na vedomie, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnom konaní v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 ‒ Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 ‒ Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie a zatknutie
 • Výsluch a obžaloba
 • Prítomnosť na súde pred procesom
 • Príprava prípadu pred procesom

3 ‒ Moje práva počas súdneho procesu

4 ‒ Moje práva po skončení súdneho procesu

 • Viac informácií o odvolacích konaniach

5 ‒ Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Prokurátorská služba koruny

Príručka o ochrane ľudských práv Liberty

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.