Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Ako sa riešia parkovacie a iné priestupky?

Ak parkujete na verejných cestách tam, kde by ste nemali, môžete dostať parkovací lístok. Rôzne organizácie uplatňujú rôzne pravidlá parkovania a vydávajú parkovacie lístky na rôznych miestach. Medzi ne patria mestské rady, polícia, súkromné spoločnosti alebo londýnska doprava. Väčšinu prípadov parkovania na ulici riadia pracovníci pre parkovanie, ktorí sú zamestnancami rady. Tí vystavujú oznámenia o pokute (OP), a to prostredníctvom systému civilného súdnictva. Dopravní dozorcovia sú zamestnancami polície, a preto pôsobia v oblastiach, kde je porušovanie pravidiel správneho parkovania stále trestné. Vystavujú oznámenia o fixnej pokute (OFP), čo sú pokuty, ktoré sa riešia v rámci trestného súdnictva.

Oznámenia o pokute sa väčšinou nechávajú za stieračom na čelnom skle vozidla alebo sa odovzdajú tomu, kto sa zdá majiteľom vozidla. Môže ich vydať aj pošta. Obyčajne máte 28 dní na to, aby ste túto pokutu zaplatili alebo sa proti nej odvolali, a ak zaplatíte rýchlo, je možné túto pokutu znížiť. Neformálne odvolania môžu mať písomnú podobu: ak sa chcete odvolať, tak v tejto fáze neplaťte za parkovací lístok, pretože ak ste už raz zaplatili, je skoro nemožné, aby vám tieto peniaze boli vrátené.

Blokovanie

Rady v Anglicku a vo Walese môžu dať vozidlo odtiahnuť alebo zablokovať za  za istých okolností K zablokovaniu môže dôjsť len 30 minút po vydaní OP. Ak ste presvedčený o tom, že vaše auto bolo nespravodlivo zablokované, môžete sa odvolať. Ak chcete, aby vaše auto bolo odblokované, najskôr musíte zaplatiť a následne sa môžete odvolať. Ak napíšete odvolanie a nedostanete od rady odpoveď do 56 dní po prijatí vášho odvolania, je rada povinná zrušiť OP a musí vám vrátiť poplatok, ktorý ste zaplatili za odblokovanie vozidla.

Rada o tom, čo robiť, ak je vozidlo zablokované na súkromnom pozemku, sa nachádza tu.

Môžem sa odvolať?

Ak rada zamietne vaše neformálne odvolanie voči parkovaciemu lístku, môžete predložiť formálne odvolanie. Pracovníci rady vám povedia ako. Ak rada zamietne vaše odvolanie, zašle vám oznámenie pre majiteľa (OPM), v ktorom vás vyzve, aby ste zaplatili pôvodný poplatok. Tiež vás oboznámi s tým, ako predložiť nezávislým rozhodcom ďalšie odvolanie. Existujú rôzne parkovacie rozhodcovské služby: PATAS pôsobí v Londýne, Traffic Penalty Tribunal (Tribunál pre dopravné priestupky) pôsobí v ostatných častiach Anglicka a vo Walese.

Parkovacie lístky OFP vydávajú príslušníci polície alebo dopravní dozorcovia a tieto prípady sa riešia prostredníctvom systému trestného súdnictva. Jediný oficiálny systém odvolania voči parkovaciemu lístku OFP spočíva v tom, že váš prípad bude vypočutý na súde a že sa vyhlásite za nevinného. Niektoré policajné sily však umožňujú podať neformálne odvolanie voči parkovaciemu lístku, v ktorom môžete písomne vysvetliť, prečo si myslíte, že by ste nemali danú pokutu zaplatiť. Ak je to vo vašej oblasti možné, v OFP budú uvedené podrobné informácie.

Ako sa riešia priestupky za prekročenie rýchlosti atď.?

Ak prekročíte povolenú rýchlosť a ak vás chytia policajti alebo ak vás zaznamená bezpečnostná kamera, polícia môže urobiť toto:

  • Môže vás ústne upozorniť.
  • Ponúknuť vám kurz o dodržiavaní rýchlosti (za ktorý budete musieť platiť).
  • Vystaviť oznámenie o fixnej pokute (OFP) s pokutou vo výške 60,00 GBP a môže vám pripísať tri trestné body. Toto je najpravdepodobnejšia možnosť.
  • Budete žalovaný za prekročenie rýchlosti. To znamená, že budete musieť ísť na súd a môžete čeliť pokute do výšky 1 000,00 GBP (2 500,00 GBP, ak ste prekročili rýchlosť na diaľnici), môže vám byť do vodičského preukazu pripísaných tri až šesť trestných bodov a možno vám bude vystavený zákaz šoférovania.

Čo sa stane, ak vás zastaví polícia?

Polícia má právomoc zastaviť ktoréhokoľvek vodiča a nezastavenie je samo osebe priestupkom. Keď vás zastaví polícia, môže vás požiadať, aby ste predložili vodičský preukaz, poistku a dokument o registrácii vášho vozidla. Ak tieto doklady nemáte pri sebe, musíte ich do 7 dní predložiť na policajnej stanici.

Ak vás zastaví polícia a ak ste sa dopustili dopravného priestupku, polícia vám môže vystaviť oznámenie o fixnej pokute (OFP) alebo oznámenie o odstránení porúch na vozidle.

Ak ste sa dopustili menšieho dopravného priestupku, ako napríklad nezapnuté bezpečnostné pásy alebo jazda s pokazeným predným svetlom, polícia vám môže vystaviť OFP. Polícia nemá právo prinútiť vás, aby ste pokuty platili na mieste. Máte 28 dní na to, aby ste zaplatili fixnú pokutu alebo požiadali o vypočutie, v opačnom prípade sa pokuta zvýši o 50 %. Ak do 28 dní nezaplatíte fixnú pokutu za priestupok, ktorý zachytila automatická kamera, budete oznámený prokuratúre.

Môže byť vystavené oznámenie o odstránení porúch na vozidle v prípade, že sa na vašom vozidle vyskytla porucha, napríklad je pokazená jedna smerovka.

Polícia vám môže prikázať „fúkať“ (požiadať vás o dychovú skúšku), ak vás podozrieva z toho, že ste požili alkoholické nápoje. Ak neprejdete dychovou skúškou, polícia vás vezme na policajnú stanicu, kde vás obžaluje z priestupku a uchová dôkaz (dychovú skúšku). Vozidlo nemôžete viesť, pokiaľ nebudete dostatočne triezvi, alebo ho môže odviezť iný vodič s vaším súhlasom. Ak ste povolenú hladinu prekročili len mierne, môžete sa podrobiť krvnej skúške. Odmietnutie dychovej skúšky je priestupkom. Priestupky spojené s jazdou pod vplyvom alkoholu budú mať za následok povinný zákaz šoférovania.

  • Ak za 3 roky budete mať vo vašom vodičskom preukaze zaznamenaných 12 bodov, zvyčajne sa vám odoberie vodičský preukaz na minimálne 6 mesiacov.
  • Polícia má právo zabaviť vozidlo, ak bolo použité protispoločenským spôsobom (spôsobenie poplachu, obťažovanie alebo nebezpečenstvo).
  • Polícia môže zabaviť vozidlo, ak vodiči nemajú pri sebe zodpovedajúci preukaz alebo poistku.
  • Závažné dopravné priestupky (napr. spôsobenie smrti nebezpečnou jazdou) môžu mať za následok vzatie do väzby.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Trestný register vedie Register trestov (CRB). Akékoľvek usvedčenie na súde má za následok záznam v trestnom registri. Ak na súde nie ste uznaný vinným, nevykoná sa žiaden zápis: takže ak ste boli na súde uznaný vinným, tvoria oznámenia o fixnej pokute len časť vášho záznamu.

Súvisiace odkazy

Parkovacie lístky a vaše práva

Viac informácií o parkovaní

Právomoc cestnej polície

Pokuty za prekročenie rýchlosti a vaše práva

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom