Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Obžalovaní (trestné konanie)

Kde sa bude konať proces?

Všetky trestné veci sa začínajú na magistrátnom súde. Existujú tri možné spôsoby, akými sa prípad bude uberať.

Pokiaľ ide o menej závažné trestné činy, proces musí byť vedený na magistrátnom súde buď zmierovacími sudcami na troch stupňoch, alebo okresným sudcom.

Pokiaľ ide o závažnejšie trestné činy, proces musí prebiehať na magistrátnom súde alebo na korunnom súde a musí ho viesť sudca a porota pozostávajúca z 12 ľudí.

Zmierovací sudcovia alebo okresný sudca posúdia to, aký proces by bol pre váš prípad najvhodnejší, potom ako si vypočujú prehlásenie vášho advokáta prednesené vo vašom mene. Ak to bude vhodné, proces prebehne na magistrátnom súde, ak nie alebo ak budete trvať na tom, aby proces prebehol na korunnom súde, bude prevedený na tento súd. Všetky procesy s dospelými sú verejné.

Ak máte menej ako 18 rokov a pokiaľ je trestný čin, z ktorého ste obžalovaný, veľmi vážny, bude váš prípad vypočutý na súde pre mladistvých sudcom alebo tromi špeciálne vyškolenými zmierovacími sudcami. Verejnosť bude vylúčená.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Obžalobu je možné zmeniť počas predsúdneho konania, ale obyčajne ju už nemožno zmeniť potom, ako súd začne s vypočúvaním svedkov. Menej závažné obvinenia je potrebné predložiť do šiestich mesiacov od spáchania trestného činu. Môžete priznať vinu len vo vzťahu k niektorým alebo ku všetkým obvineniam. Žalobca môže akceptovať vaše priznanie viny vo vzťahu k menej závažnému trestnému činu, než z akého ste boli obžalovaný.

Musím sa zúčastniť na procese?

Ak sa v prípade predvolania nedostavíte na súd, ide o trestný čin. Okrem toho sa prípad môže prerokúvať aj vo vašej neprítomnosti. Pokiaľ ide o menej závažné trestné činy, často je možné zúčastniť sa na pojednávaní prostredníctvom svojho advokáta alebo priznať vinu prostredníctvom pošty alebo súhlasiť s tým, aby proces pokračoval bez vašej účasti. Na korunnom súde obyčajne nie je možné začať proces bez vašej prítomnosti. Ak však narušíte konanie alebo ak sa budete skrývať pred spravodlivosťou, proces môže pokračovať aj bez vás. Neúčasť (bez dobrého dôvodu) je trestným činom.

Môžem sa zúčastniť na procese prostredníctvom videospojenia?

Obyčajne to nie je možné, na určitých vypočutiach sa však môžete zúčastniť z väznice alebo policajnej stanice prostredníctvom videospojenia. Zmierovací sudcovia alebo sudca a žalobca sú na súde. Váš právny poradca môže byť buď na policajnej stanici, alebo na súde a bude vás vidieť a počuť cez videospojenie.

Môže mi byť priradený tlmočník v prípade, že nerozumiem, o čo ide?

Ak nerozumiete po anglicky, súd vám priradí tlmočníka.

Budem mať advokáta?

Vo všeobecnosti nie je potrebné, aby ste na súde mali advokáta, ale dôrazne vám odporúčame, aby ste ho mali. V rámci určitých procesov ste povinný mať advokáta, ako napríklad prípady znásilnenia alebo prípady, v ktorých vystupujú mladí svedkovia.

Môžem advokáta vymeniť?

Áno, pozri Informačnú stránku 1.

Musím počas procesu vypovedať?

Počas procesu môžete svedčiť, ale nemôžete byť k tomu donútený. Váš advokát vám poradí, či by ste mali svedčiť alebo nie. Ak nebudete svedčiť bez uvedenia dobrého dôvodu, môže sa to obrátiť proti vám, ale nemôžete byť usvedčený len na základe toho, že ste počas procesu neprehovorili.

Aké sú moje práva vo vzťahu k svedeckej výpovedi proti mne?

Ak budete súhlasiť, svedeckú výpoveď je možné prečítať alebo zhrnúť. Ak spochybníte svedeckú výpoveď, svedok bude musieť prísť vypovedať na súd, takže budete mať možnosť jeho výpoveď napadnúť tak, že mu budete klásť otázky. Ak žalobca používa dokumenty ako dôkaz proti vám, musí o tom informovať vášho advokáta ešte pred procesom. Váš advokát môže tieto dokumenty napadnúť. Váš advokát bude môcť klásť otázky každému svedkovi, ktorý bude proti vám svedčiť, aby napadol jeho výpoveď.

Môžem predložiť dôkazy vo svojom mene?

Áno. Dôkazmi môžu byť dokumenty alebo fyzické dôkazy. Môžete tiež požiadať svedkov, aby pre vás poskytli dôkazy, a sudca ich môže prinúť, aby prišli na súd. Váš advokát a žalobca im budú klásť otázky.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Žalobca si pred procesom obstará informácie o vašom trestnom registri. Tu môžu patriť usvedčenia v iných krajinách. Za určitých okolností budú informácie oznámené súdu, ale váš advokát bude môcť proti takémuto zverejneniu namietať. Aj keby súd zobral do úvahy váš register trestov, nebudete usvedčený len preto, že máte zápis v registri trestov.

Čo sa stane ku koncu procesu?

Po predložení všetkých dôkazov bude vynesené rozhodnutie („rozsudok“) o tom, či ste vinný alebo nie. Na magistrátnom súde vynášajú rozsudok zmierovací sudcovia. Na korunnom súde rozhoduje o rozsudku len porota. Ak rozsudok znie tak, že ste nevinný (ste „oslobodený“), prípad sa končí. Ak neexistujú žiadne iné obvinenia, môžete súd opustiť. Ak rozsudok znie tak, že ste vinný (ste „usvedčený“), advokáti následne predložia návrhy o treste. Vo veci trestu môže byť zvolané zvláštne súdne pojednávanie.

Aký trest dostanem?

Trest bude závisieť od závažnosti trestného činu. Súd sa bude riadiť vnútroštátnymi usmerneniami. Pri každom trestnom čine existuje maximálny trest; pri niektorých existujú aj minimálne tresty.

Viac informácií o možných trestoch nájdete tu. Medzi ne patrí:

  • Trest odňatia slobody. Ten môže byť na dobu neurčitú alebo určitú. Súd vysvetlí, aké obdobie z tohto trestu strávite vo väzení. Tresty odňatia slobody na menej ako 12 mesiacov sa môžu odložiť (verejnoprospešné práce, podľa fixných podmienok). Čas, ktorý ste strávili vo väzbe počas čakania na proces, sa obyčajne započítava do dĺžky trestu.
  • verejno-prospešné práce (ktoré môžu obsahovať niekoľko podmienok, ako napríklad vykonávanie neplatenej práce v miestnej komunite)
  • pokuta (peňažné penále)
  • odškodnenie (peniaze vyplatené obeti)
  • vyhostenie (návrat do vašej krajiny, len v prípade závažného trestného činu)
  • zákaz (napr. zákaz šoférovať)

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť nie je stranou pojednávania, ale môže počas vášho procesu vypovedať. Pri vynášaní rozsudku proti vám sudca zváži vyhlásenie obete o účinku trestného činu. Sudca vám nemôže nariadiť civilnú náhradu škody, ale môže vyniesť rozsudok o príkaze náhrady škody. Obeť môže proti vám podať súkromnú žalobu.

Súvisiace odkazy

Obrátiť sa na súd

Súdny proces

Účasť prostredníctvom živého spojenia

Usmernenia k postihom

Linka pomoci pre rodiny väzňov

Život vo väzení

Zákon o deťoch a mladistvých osobách z roku 1933 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o magistrátnych súdoch z roku 1980 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o trestnom súdnictve a verejnom poriadku z roku 1994 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o trestnom poriadku a vyšetrovaní z roku 1996 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o trestných činoch a narušovaní verejného poriadku z roku 1998 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o právomoci trestných súdov (tresty) z roku 2000 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o trestnom súdnictve z roku 2003 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o hraniciach Spojeného kráľovstva z roku 2007 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o trestnom súdnictve a prisťahovalectve z roku 2008 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o polícii a justícii z roku 2009 (v znení neskorších predpisov)

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom