Obžalovaní (trestné konanie)

Táto informačná stránka opisuje vaše práva počas súdneho procesu.

Základné práva

V trestnom konaní máte právo:

 • očakávať, že orgány činné v trestnom konaní budú konať čo najrýchlejšie a plne zohľadnia vaše práva a základné slobody;
 • požadovať, aby orgány činné v trestnom konaní postupovali tak, aby nevznikli dôvodné pochybnosti o skutočnostiach nevyhnutných na vydanie riadneho rozhodnutia, pričom musia rovnako pozorne posudzovať dôkazy svedčiace vo váš prospech i neprospech;
 • byť orgánmi činnými v trestnom konaní poučený o vašich právach a dostať možnosť na ich plné uplatnenie;
 • vyjadriť sa ku všetkým obvineniam a s nimi súvisiacim dôkazom;
 • odmietnuť vypovedať;
 • nahliadnuť do spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, ako aj kópie na svoje náklady;
 • zúčastniť sa na pojednávaní prípadu v súdnom procese a na verejnom zasadnutí konanom počas odvolania;
 • predniesť záverečnú reč počas súdneho konania a verejného zasadnutia počas odvolania, ako aj využiť právo na konečný návrh;
 • uvádzať okolnosti a dôkazy slúžiace na vašu obhajobu;
 • predkladať návrhy (na vykonanie dôkazov a na spôsob rozhodnutia) a podávať žiadosti;
 • podávať opravné prostriedky (riadne – teda sťažnosť, odvolanie, odpor, a mimoriadne – teda návrh na povolenie obnovenia konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona a odvolanie);
 • zvoliť si obhajcu (ak si ho nezvolíte sami, môže vám ho zvoliť príbuzný alebo iná zúčastnená osoba) a radiť sa s ním aj počas úkonov, ktoré vykonáva orgán činný v trestnom konaní;
 • hovoriť so svojím obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, ak sa nachádzate vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
 • žiadať, aby ste boli vypočúvaný za účasti vášho obhajcu, a aby sa tento zúčastnil iných úkonov prípravného konania;
 • používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý ovládate, ak vyhlásite, že neovládate český jazyk.

Súdny proces

Predbežné prejednanie obžaloby

Ak je podaná obžaloba, preskúma ju predsedajúci sudca a posúdi, či je potrebné predbežné pojednávanie alebo či je možné nariadiť súdny proces.

Výsledkom predbežného pojednávania obžaloby môže byť rozhodnutie súdu o:

 • predložení veci na rozhodnutie o jurisdikcii,
 • postúpení veci inému orgánu (ak nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok a pod.),
 • zastavení trestného stíhania,
 • prerušení trestného stíhania,
 • vrátení veci štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie,
 • podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení urovnania.

Kde bude súdny proces prebiehať?

Súdne konanie bude na prvom stupni prebiehať podľa závažnosti trestného činu pred okresným či krajským súdom príslušným podľa miesta spáchania trestného činu, príp. bydliska obvineného alebo miesta, kde vyšiel trestný čin najavo.

Bude súdny proces verejný?

Áno, súdny proces prebieha verejne. Verejnosť však môže byť v niektorých prípadoch vylúčená.

Kto bude prípad rozhodovať?

O prípade rozhodne senát alebo samosudca.

Môžem vzniesť námietky voči sudcovi?

Áno, pozri Informačnú stránku 2.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

V súdnom procese sa zásadne rozhoduje len o skutku, ktorý bol opísaný v obžalobe. Ak však vyjde najavo, že ste spáchali aj ďalšie skutky, môže sa buď v rámci predbežného prejednávania obžaloby alebo aj na záver súdneho procesu rozhodnúť o tom, že sa vec vráti štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie.

Nová obžaloba tak už bude obsahovať aj ďalšie obvinenia. Súd môže skutok, za ktorý ste súdený, kvalifikovať miernejšie alebo prísnejšie ako štátny zástupca.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho procesu priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Vaše priznanie nezbaví súd povinnosti preskúmať a posúdiť dôkazy od osôb, ktoré svedčia vo váš prospech.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Pozri Základné práva v úvode tejto informačnej stránky. Ďalej sú uvedené konkrétne práva vzťahujúce sa na konkrétne procesné situácie.

Musím sa zúčastniť na procese? Môže prebehnúť bezo mňa?

Súdny proces sa môže konať aj vo vašej neprítomnosti, ale nie v prípade, ak:

 • ste vo väzbe;
 • sa nachádzate vo výkone trestu odňatia slobody;
 • ide o trestný čin, za ktorý by ste mohli byť odsúdený na trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov. Avšak ani v týchto prípadoch nemusíte byť prítomný na súdnom pojednávaní, ak súd požiadate, aby sa hlavné pojednávanie konalo vo vašej neprítomnosti.

V prípadoch nutnej obhajoby (pozri Informačnú stránku 1) sa súdne pojednávanie nemôže konať bez prítomnosti obhajcu.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inom členskom štáte?

Zúčastniť sa hlavného pojednávanie touto formou nie je možné.

Budem prítomný počas celého súdneho pojednávania?

Budete prítomný počas hlavného pojednávania. Nemusíte byť prítomný pri úkonoch vykonávaných mimo hlavného pojednávania, avšak vy alebo váš obhajca máte právo sa na nich zúčastniť.

Budem mať k dispozícii tlmočníka, ak nebudem rozumieť tomu, čo sa deje?

Áno, pozri Základné práva v úvode tejto informačnej stránky.

Musím mať advokáta? Bude mi advokát pridelený? Môžem advokáta vymeniť?

Trestný poriadok stanovuje prípady tzv. nutnej obhajoby. Pozri Informačnú stránku 1.

Môžem alebo musím hovoriť počas súdneho pojednávania?

Pri hlavnom pojednávaní máte právo na obhajobu, t. j. hájiť sa sám, ako aj prostredníctvom svojho obhajcu. Súd vám, resp. vášmu obhajcovi, bude v priebehu celého procesu dávať priestor na to, aby ste sa vyjadrili ku všetkým procesným úkonom. Svoje právo hájiť sa nemusíte využiť a môžete odmietnuť vypovedať.

Aké sú následky, ak počas súdneho pojednávania nebudem hovoriť pravdu?

Ako obžalovaný nie ste povinný vypovedať pred súdom pravdivo. Ak však budete úmyselne uvádzať nepravdivé skutočnosti, aby ste spôsobili trestné stíhanie inej osobe, môžete byť obvinený z krivého obvinenia.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom proti mne?

Máte právo vyjadriť sa ku všetkým predloženým dôkazom a navrhnúť doplnenie dokazovania, prípadne sám navrhnúť predloženie dôkazov svedčiacich vo váš prospech.

Možnosť vyjadriť sa k predloženým dôkazom dostanete po preskúmaní jednotlivých dôkazov.

Aký druh dôkazov môžem sám za seba predložiť? Za akých podmienok?

Okrem vašej vlastnej výpovede môžete predložiť dôkazy, ktoré môžu vyvrátiť či zmierniť vašu vinu vrátane napr. výsluchu svedkov, konfrontácie, rekognície, rekonštrukcie vyšetrovaného trestného činu, výsluchu znalca, listinného dôkazu, prehliadky, atď.

Máte právo navrhnúť súdu, aby takéto dôkazy preskúmal. Súd rozhodne, či tak urobí alebo nie. Keď predsedajúci sudca vyhlási dokazovanie za skončené, nemožno počas súdneho konania predložiť žiadny ďalší dôkaz.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Využitie služieb súkromného detektíva je možné. Detektív však musí konať v súlade so zákonom, aby dôkazy, ktoré získa, boli pred súdom použiteľné. Súkromný detektív nesmie ovplyvňovať svedkov.

Môžem požiadať svedkov, aby svedčili v môj prospech?

Môžete navrhnúť vypočutie určitej osoby, ak sa domnievate, že jej svedectvo bude vo váš prospech. Svedkov však nesmiete nijako ovplyvňovať.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Informácie o vašich záznamoch v registri trestov sa môžu zohľadniť pri ukladaní trestu za predpokladu, že neuplynula lehota stanovená zákonom.

Čo sa stane na konci súdneho procesu?

Súdny proces sa môže skončiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • vrátením veci štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie;
 • postúpením veci, ak nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok; zastavením trestného stíhania;
 • podmienečným zastavením trestného stíhania alebo schválením urovnania;
 • vydaním rozsudku o vine alebo zbavením obžaloby.

Tresty, práva poškodenej strany

Aký trest mi môže byť uložený?

Podľa trestného zákonníka vám za spáchaný trestný čin môže súd uložiť niektorý z nasledujúcich trestov:

 • odňatie slobody, ak trestný zákon nestanoví inak, môže byť nepodmienečné, podmienečné alebo podmienečné s dohľadom. Je možné stanoviť aj výnimočný trest. Ide buď o trest odňatia slobody na dvadsať až tridsať rokov, alebo trest odňatia slobody na doživotie;
 • domáce väzenie;
 • verejnoprospešné práce;
 • prepadnutie majetku;
 • peňažný trest;
 • prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty;
 • zákaz činnosti;
 • zákaz pobytu;
 • zákaz vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie;
 • stratu čestných titulov a vyznamenaní;
 • stratu vojenskej hodnosti;
 • vyhostenie.

Akú úlohu zohráva obeť (poškodená strana) počas procesu?

Obeť, teda osoba, ktorej bola trestným činom spôsobená majetková, osobná alebo iná ujma, má právo:

 • nechať sa zastupovať splnomocnencom; ak poškodený preukáže nedostatok prostriedkov, môže mu byť priznané právo na bezplatnú právnu pomoc advokáta;
 • predkladať návrhy na doplnenie dôkazov;
 • nahliadnuť do spisov;
 • zúčastniť sa na súdnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom počas odvolania;
 • vyjadriť sa k prípadu pred skončením pojednávania;
 • ak má poškodený podľa zákona nárok na náhradu škody a obvinený bol uznaný vinným, môže súd požiadať, aby obvinenému uložil povinnosť nahradiť túto škodu. Tento návrh musí predložiť najneskôr do začatia dokazovania v hlavnom pojednávaní;
 • ak mu hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, má právo požiadať o včasné poskytnutie informácií o tom, že obvinený bol prepustený z väzby, ušiel a pod.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Trestný zákon pre širokú verejnosť

Pomoc obetiam trestných činov

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom