Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Under the Constitution of the Czech Republic punishment may be imposed on you only in accordance with the law and in the manner laid down by the relevant laws. These laws are the Criminal Code , the Act on Juvenile Justice, and  the Criminal Procedure Code, which establish the rules for criminal proceedings, including specific conditions for exercising and enforcing your rights. These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process.

1.             Preparatory process

The preparatory process is the first stage of the criminal process. It has two parts:

 • The procedures of the authorities responsible for the criminal process prior to the start of a criminal prosecution, known as the examination stage; and
 • The investigation stage, the part of the criminal prosecution from its start to the filing of a charge or its termination in a different manner (see )#Podstránka_2.

2.             Preliminary discussion of the charge

During the preliminary discussion the court will examine whether the case was properly clarified in the preparatory process and whether the charge provides a proper basis for further proceedings.  It also decides whether the court has jurisdiction to decide the case.

3.             The trial itself

This is the most important part of the criminal process. Evidence is examined and a decision in the case is made. During this stage of the criminal process the defendant(s) and any witnesses and the injured party or parties are questioned in court. The trial is public, oral and is conducted in Czech. If you do not speak Czech, you have the right to an interpreter.

4.             Appeal proceedings

The defendant, his family, lawyer, public prosecutor or the injured party have the right to appeal  within 8 days.  If an appeal is lodged, the court of appeal reviews the decision of the court of first instance

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime and before the case goes to court

 • Examination
 • Investigation
 • Custody
 • Decision in the preparatory process, a charge
 • Abbreviated preparatory process

3 – My rights during the trial

 • Court trial
 • Sentences; rights of the victim

4 – My rights after the court makes its decision

5 – Traffic and other minor offences

Related links

Czech Ministry of Justice

Czech Ministry of Interior

Czech Bar Association

Information on Human Rights

Legal information for all

Last update: 16/09/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Táto informačná stránka vás oboznámi s tým, za akých okolností vás môže zastupovať advokát, ako si ho môžete nájsť, a kto bude musieť uhradiť náklady na advokáta, ak si ich nemôžete dovoliť zaplatiť vy. Tiež sa dozviete, čo pre vás advokát urobí.

Ako si nájsť advokáta

Len právny zástupca, ktorý je zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneČeská advokátska komora, (ČAK) môže obhajovať osobu v trestnom prípade.

Ak budete potrebovať obhajcu, kontaktujte Odkaz sa zobrazí v novom okneČeskú advokátsku komoru (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cak.cz/alebo kontaktuje priamo jedného z registrovaných právnych zástupcov).

Čo ak si nevyberiem advokáta?

Ak si nevyberiete advokáta, musíte sa obhajovať sami.

V niektorých prípadoch ste povinný mať obhajcu a pokiaľ si obhajcu v rámci konkrétnej lehoty nevyberiete, súd vám jedného pridelí. Situácie, kedy musíte mať obhajcu:

 • ak ste vzatý do väzby alebo ak ste pod dohľadom v zdravotníckom zariadení;
 • ak je vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená;
 • ak ste utečenec;
 • ak máte menej ako 18 rokov;
 • ak trpíte fyzickou alebo duševnou poruchou a existujú pochybnosti o vašej schopnosti riadne sa obhajovať;
 • ak môžete byť odsúdený na viac než 5 rokov odňatia slobody;
 • ak sa má proti vám, ako zadržanej osobe, začať zjednodušené konanie;
 • v rámci konaní, počas ktorých musíte absolvovať preventívnu lekársku prehliadku (s výnimkou protialkoholického liečenia);
 • v rámci niektorých konaní s cudzím prvkom.

Kto zaplatí advokáta?

Za služby advokáta platí obvinená osoba. Ak vám advokáta pridelí súd, potom za obhajobu platí štát. Štát platí aj v prípade, ak máte právo na bezplatnú obhajobu.

Aké sú odmeny advokátov za právne zastupovanie?

Platby za služby obhajcu sú dohodnuté v zmluve medzi vami a vašim obhajcom alebo sú stanovené podľa Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhlášky o odmenách advokátov za právne služby (ak nemáte zmluvu).

Kedy máte právo na bezplatnú obhajobu?

Ak nemáte dostatok peňazí na úhradu nákladov spojených s obhajobou, máte nárok na zníženú sadzbu alebo bezplatnú obhajobu (oba termíny budú ďalej označované ako bezplatná obhajoba). Vašu žiadosť posúdi sudca alebo predseda súdu na základe informácií o vašej finančnej situácii. Túto žiadosť musíte predložiť počas prípravného procesu prostredníctvom verejného prokurátora alebo počas súdneho konania.

Bezplatná obhajoba vám môže byť priznaná aj bez takejto žiadosti, ak dôkazy naznačujú, že je primeraná.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhláška o odmenách advokátov za právne služby

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Prípravný proces má za úlohu preskúmať, či bol spáchaný trestný čin, kto bol jeho pravdepodobným páchateľom (fáza preskúmania) a následne má zabezpečiť dôkazy a pripraviť prípad pre súd (fáza vyšetrovania).

Prípravný proces vykonáva polícia, na prácu ktorej dohliada štátny prokurátor, ktorý rozhoduje o tom, či sa tento proces riadne vykonáva.

Niektoré opatrenia môže podniknúť len štátny prokurátor, alebo podliehajú jeho rozhodnutiu (ako napr. zrušenie prípravného procesu), zatiaľ čo sudca je oprávnený rozhodnúť o niektorých iných opatreniach (ako napr. vzatie podozrivého do väzby, zatknutie, domová prehliadka a odpočúvanie).

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdite podrobnejšie informácie o fázach vyšetrovania v rámci prípravného konania.

Postup pred začatím trestného stíhania – preskúmanie (1)

Čo je účelom preskúmania?

Aby bolo možné určiť charakter trestného činu a to, kto ho spáchal, polícia môže:

 • prijímať výpovede;
 • získavať znalecké posudky;
 • zvážiť dokumenty;
 • hľadať predmety a prehľadať miesto činu;
 • vypracovať policajné záznamy, vziať odtlačky prstov, telesné miery, prehľadať podozrivých;
 • podniknúť naliehavé opatrenia;
 • zadržať podozrivých;
 • použiť iné vhodné vyšetrovacie postupy.

Preskúmanie končí rozhodnutím začať trestné stíhanie konkrétnej osoby alebo rôznymi inými spôsobmi (odročenie, dočasné odročenie, predloženie prípadu na iné ako trestnoprávne konanie, t. j. občianske konanie).

Ako dlho môže táto fáza trvať?

Táto fáza môže trvať dva, tri alebo šesť mesiacov, v závislosti od závažnosti prípadu. Ak nie je možné dokončiť preskúmanie, štátny prokurátor môže na základe písomného odôvodnenia zmeniť alebo predĺžiť lehotu.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

V tejto fáze nebudete informovaný o tom, čo sa deje, pokiaľ nebude potrebné, aby ste sa do postupu priamo zapojili.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak budete požiadaný o poskytnutie vysvetlenia určitých udalostí, polícia zabezpečí tlmočníka, ktorý bude tlmočiť otázky, vaše odpovede a následne pretlmočí písomnú správu ešte predtým, ako ju podpíšete.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Môžete prizvať advokáta, ktorý vám poskytne vysvetlenia. Účasť advokáta v tejto fáze nie je povinná a advokát vám nebude pridelený, pokiaľ si ho nevyberiete sám. Advokáta môžete požiadať o radu, ale nemôžete sa pýtať na to, ako odpovedať na otázku, ktorá už bola položená. V tejto fáze si musíte zabezpečiť svojho tlmočníka, ktorý bude pomáhať vám a vášmu advokátovi.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

V tejto fáze vás polícia môže požiadať o to, aby ste vysvetlili skutočnosti, ktoré vyšetruje. Je vašou povinnosťou podať pravdivé vysvetlenie. Podanie vysvetlenia môžete odmietnuť, ak vám (alebo inej príbuznej osobe) hrozí obžalovanie na základe vašej výpovede. Odmietnuť môžete aj vtedy, ak by ste tým porušili povinnosť zachovať mlčanlivosť.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše vyhlásenie sa použije len preto, aby bolo možné rozhodnúť o tom, či sa začne trestné stíhanie konkrétnej osoby za konkrétny trestný čin. Ak sa začne trestné konanie, vaše vyhlásenie sa bude považovať za svedeckú výpoveď len vtedy, ak bola podané skôr a nemohlo byť neskôr zopakované. Tiež platí, že musí byť prednesené pred sudcom. V opačnom prípade budete musieť svedčiť znovu, v neskoršej fáze trestného konania (spravidla pred súdom).

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Polícia bude na vašu žiadosť informovať vašich príbuzných alebo priateľa o tom, že ste zadržaný, a to za predpokladu, že sa tým nenaruší policajné vyšetrovanie a že to nie je nadmieru zložité.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Polícia zabezpečí lekársku prehliadku a vyžiada si prehlásenie lekára o vašom zdravotnom stave v čase vašej prítomnosti na prehliadke alebo v čase zadržania. Ak to lekár nariadi, musíte byť okamžite prepustený a polícia vás v prípade potreby odvezie do zdravotníckeho zariadenia.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

V každej fáze trestného konania môžete využiť právo kontaktovať vaše veľvyslanectvo a v súkromí komunikovať so zástupcom vášho veľvyslanectva.

Žijem v inej krajine. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Ak je to pre prípad dôležité a ak sa tým predíde strate dôkazov, sudca môže nariadiť vaše vypočutie ešte predtým, ako opustíte krajinu. Môžete byť vypočutý aj potom, čo opustíte krajinu, ak bude zaslaná žiadosť príslušným orgánom krajiny, v ktorej žijete.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Nie v tejto fáze.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak je vaša prítomnosť potrebná, budete predvedený pred súd alebo zadržaný. Ak nie ste dostatočne obvinený alebo ak nie ste predvedený pred sudcu kvôli rozhodnutiu o väzbe do 48 hodín od zadržania, musíte byť prepustený.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Ak je to potrebné pre určenie vašej totožnosti alebo pre overenie toho, či sa na vašom tele nachádzajú stopy z trestného činu, alebo ak je to potrebné pre dôkazy, je možné vziať vaše odtlačky prstov, vzorku DNA, krv, biologický materiál alebo vonkajšie miery vášho tela, alebo je možné vykonať osobnú prehliadku a pod.

Akýkoľvek fyzický odpor z vašej strany môže byť prekonaný súhlasom štátneho prokurátora. Ak odmietnete, môže vám byť uložená pokuta do výšky 50 000 CZK.

Ak už informácie, ktoré sú týmto spôsobom získané, nebudú pre ďalšie konanie potrebné alebo ak už nebudú potrebné pre zabránenie, vyhľadanie a zistenie trestnej činnosti, budú zničené.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Ak je vaše priznanie viny spoľahlivé, môže byť dôvodom na začatie trestného stíhania alebo dôvodom pre rozhodnutie o skrátenom konaní.

Budem mať k dispozícii informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne a o ostatných dôkazoch?

V tejto fáze konania vám nebudú poskytnuté žiadne takéto informácie.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno, polícia obdrží kópiu vášho registra trestov.

Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2)

Čo je účelom tejto fázy?

Počas vyšetrovania polícia hľadá a skúma dôkazy, ktoré sú pre prípad dôležité. Polícia bude hľadať dôkazy, ktoré môžu byť v prospech alebo na úkor obžalovaného.

Ako dlho môže vyšetrovanie trvať?

Táto fáza môže trvať dva, tri alebo šesť mesiacov, v závislosti od závažnosti prípadu. Štátny prokurátor môže túto lehotu predĺžiť na základe písomných dôvodov, ktoré predloží polícia. Prokurátor však musí overiť dôvody v každom prípade minimálne raz mesačne.

Polícia musí napredovať čo najrýchlejšie. Ak má oneskorenie na vás nepriaznivý dopad, môžete štátneho prokurátora požiadať o vyriešenie tohto problému. Ak oneskorenia spôsobuje štátny prokurátor, môžete o vyriešenie prípadu požiadať jeho alebo jej nadriadeného.

Obvinená osoba môže tiež požiadať o odškodnenie za nefinančnú ujmu, ktorá jej bola spôsobená oneskorením v konaní, alebo môže tiež požadovať náhradu škôd. Pri ukladaní trestu vezme súd v tejto fáze do úvahy všetky oneskorenia.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Bude vám doručené rozhodnutie o začatí trestného stíhania. Bude obsahovať popis činu, z ktorého ste obvinený, jeho právny základ a dôvody. Proti tomuto rozhodnutiu môžete do troch dní podať námietku a štátny prokurátor o nej potom rozhodne.

Vy alebo váš obhajca budete informovaný o vyšetrovacích postupoch a budete mať právo zúčastniť sa ich prostredníctvom svojho obhajcu, klásť svedkom otázky a predkladať dôkazy. Vám alebo vášmu obhajcovi môže byť počas vyšetrovania zamietnutý prístup k vášmu spisu, ak na to existujú oprávnené dôvody.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Pokiaľ nehovoríte česky, bude vám počas vášho preverovania pridelený tlmočník jazyka, ktorým hovoríte, alebo vášho rodného jazyka.

Tlmočník vám bude pridelený aj počas vyšetrovacích postupov. Ak budete chcieť, polícia vám v tejto fáze umožní zúčastniť sa a klásť otázky.

Na vašu žiadosť vám bude predložený písomný preklad rozhodnutia o začatí trestného stíhania, rozhodnutia o väzbe alebo rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Kedykoľvek, pričom musí byť zabezpečený dôverný charakter tejto komunikácie. Ak to bude advokát požadovať, budú zabezpečené aj služby tlmočníka. Advokáta si môžete vybrať vy sám (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1).

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Máte právo vyjadriť svoj názor na prípad a tiež máte právo mlčať.

Môžem vzniesť námietky proti policajnému vyšetrovateľovi, štátnemu prokurátorovi alebo sudcovi?

Môžete vzniesť námietku proti policajnému vyšetrovateľovi alebo štátnemu prokurátorovi a tiež proti zapisovateľovi, probačnému úradníkovi, súdnemu úradníkovi, súdnemu znalcovi a tlmočníkovi a proti sudcovi, ak sa domnievate, že sú zaujatí – to znamená, že ak sa domnievate, že sa vystavujú konfliktu záujmov v rámci vášho prípadu alebo vo vzťahu k akýmkoľvek iným stranám alebo ich zástupcom a preto nemôžu dospieť k nestrannému rozhodnutiu.

Vo všeobecnosti sa osoba považuje za zaujatú, ak už prispela ku konaniu v inej procesnej úlohe. Napríklad, sudca nemôže schváliť rozsudok o vine a rozhodnúť o treste, ak tento sudca v rámci prípravného procesu rozhodol o väzbe, odpočúvaní, atď.

Osoba, ktorá ako prvá rozhoduje o vašej námietke, je osoba, voči zaujatosti ktorej podávate námietku.

Ak nebudete spokojný s týmto rozhodnutím, môžete do troch dní podať sťažnosť na rozhodnutie tejto osoby a nadriadený orgán následne rozhodne. V rámci trestného konania nie je možné použiť procesné rozhodnutia, ktoré urobila zaujatá osoba.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Všetko, čo poviete, môže byť použité vo váš prospech alebo proti vám. Vaše svedectvo v tejto fáze konania môže byť použité ako dôkaz.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Polícia rozhodne o tom, či budete môcť počas vyšetrovania, zadržania a väzby kontaktovať svoju rodinu alebo priateľov. Ak budete vo väzbe, budete mať právo písať listy (listy číta Väzenská služba Českej republiky v prípade, ak ste vo väzbe preto, lebo z vašej strany hrozí ovplyvňovanie svedkov; a tiež ich číta štátny prokurátor, ktorý má právo vykonať cenzúru vašich listov).

Počas pobytu vo väzení budete mať právo na návštevy raz za dva týždne, ale ak ste vo väzbe preto, lebo z vašej strany hrozí ovplyvňovanie svedkov, bude pri týchto návštevách prítomný aj niekto iný.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak budete vo väzbe, prehliadne vás väzenský lekár, ktorý je povinný vám poskytnúť riadnu zdravotnú starostlivosť. Ak ste predvedený na prehliadku alebo ak ste zadržaný, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_1tu

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

Áno, v ktorejkoľvek fáze konania. Každé stretnutie s predstaviteľom konzulátu je dôverné. Súd s vaším súhlasom oznámi konzulátu vaše vzatie do väzby.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Vaša účasť nie je potrebná v prípade, ak ste boli vypočutý a ak sa nechcete zúčastniť vyšetrovania. Ak z vašej strany hrozí útek, budete umiestnený do väzby alebo budete môcť slobodne odísť potom, čo predložíte písomný sľub, že sa v prípade predvolania vrátite.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, za predpokladu splnenia podmienok vyhostenia alebo do vydania na trestné stíhanie alebo odpykania si trestu v inej krajine, ak takýto postup zákon nevylučuje.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno, ale musíte mať platnú poštovú adresu alebo byť inak v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní. V opačnom prípade môžete byť zatknutý a vzatý do väzby.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny? Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Ak to bude potrebné, áno. Ste povinný takéto predvolanie poslúchnuť.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto alebo iný majetok prehľadané?

Áno, domovú prehliadku bude možné vykonať na základe príkazu, ktorý vystaví sudca. Pokiaľ ide o ostatné priestory, prehliadku bude možné vykonať na základe príkazu, ktorý vystaví štátny prokurátor alebo polícia.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Áno, počas vypočúvania políciou.

Je možné obvinenie zmeniť pred začiatkom súdneho konania?

Nie, zmeniť sa dá len právny opis obvinenia. Obvinenie z iného činu musí začať novým rozhodnutím o začiatku trestného stíhania.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Áno. Avšak, toto neplatí, ak trestné stíhanie v inom členskom štáte vo vašom prípade skončilo rozsudkom, bolo odročené, skončilo súhlasom alebo dohodou, alebo bolo predložené na preverenie ako priestupok a nie ako trestný čin.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Ich totožnosť a obsah môžete zistiť na základe ich výpovedí obsiahnutých v spise o prípade alebo ak sa vy alebo váš obhajca zúčastníte ich vypočutia. Totožnosť utajených svedkov vám nebude oznámená.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Áno, hneď, ako budete mať vy a váš obhajca povolenie na preštudovanie spisu o prípade.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno.

Väzba (3)

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Do väzby môže byť vzatá len osoba, ktorá bola obvinená.

Ak budete do 48 hodín po zadržaní alebo 24 hodín po zatknutí predaný súdu so žiadosťou o vzatie do väzby, súd rozhodne o tom, či do nej budete alebo nebudete vzatý.

Dôvodmi pre vzatie do väzby môžu byť:

 • pravdepodobnosť, že sa vyhnete trestnému stíhaniu alebo trestu (uniknete väzbe);
 • pravdepodobnosť, že budete brániť vyšetrovaniu, napríklad ovplyvňovaním svedkov (kolúzna väzba);
 • alebo pravdepodobnosť, že dokončíte trestný čin, ktorý ste začali, alebo spáchate nový trestný čin (predbežná väzba).

Ak nie sú predložené dôvody pre vzatie do väzby alebo už neexistujú, budete na základe rozhodnutia štátneho prokurátora prepustený.

Prepustený musíte byť aj po vypršaní zákonnej lehoty. Pri kolúznej väzbe ide o lehotu v trvaní 3 mesiacov. Pokiaľ ide o väzbu z dôvodu podozrenia z úteku a predbežnú väzbu, lehota je 1 rok v prípadoch možného trestu do 5 rokov, 2 roky v prípadoch s možnosťou vyššieho trestu, 3 roky za obzvlášť závažné trestné činy a 4 roky v prípade, ak je za trestný čin možné uvaliť výnimočný trest.

Avšak, z týchto lehôt sa počas prípravného procesu uplatňuje len jedna tretina a dve tretiny zostávajú pre konanie pred súdom.

Dôvody pre držanie vo väzbe sa neustále preverujú. Avšak, prokurátor musí urobiť nové rozhodnutie potom, čo ste strávili vo väzbe 3 mesiace a tiež po 30 dňoch od vznesenia obvinenia a vždy každé 3 mesiace potom, čo nadobudlo účinnosť predchádzajúce rozhodnutie.

Ako môžem byť prepustený z väzby?

Vždy máte právo požiadať o prepustenie z väzby do štrnástich dní po nadobudnutí platnosti posledného rozhodnutia o vzatí do väzby. Avšak, ak vo svojej žiadosti môžete uviesť iné dôvody, potom môžete o prepustenie požiadať kedykoľvek.

Máte právo navrhnúť, aby sa väzba z dôvodu podozrenia z úteku alebo predbežná väzba nahradila:

 • vaším písomným sľubom, že budete viesť usporiadaný život a že sa v prípade potreby dostavíte na súd;
 • peňažnou zárukou (kauciou), ktorú určí súd;
 • dozorom probačného úradníka;
 • ručením zainteresovaného združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby.

V prípade predbežnej väzby v rámci určitých, zákonom stanovených, trestných činov nie je možné akceptovať peňažnú záruku. Peňažnú záruku môže poskytnúť aj iná osoba, než vy.

Rozhodnutie v prípravnom procese – obvinenie (4)

Čo je účelom tejto fázy?

Táto fáza ukončuje vyšetrovanie trestného prípadu a štátny prokurátor rozhodne o ďalšom postupe:

 • či postúpiť prípad inému orgánu;
 • zastaviť trestné stíhanie;
 • podmienečne zastaviť trestné stíhanie;
 • schváliť dohodu; alebo
 • vzniesť obvinenie proti vám na súde.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Rozhodnutie štátneho prokurátora alebo obvinenie vám bude doručené. Máte právo podať námietku proti:

 • predloženiu prípadu proti vám;
 • zastaveniu trestného stíhania;
 • podmienečnému zastaveniu trestného stíhania a
 • dohode.

Vrchný štátny prokurátor rozhodne o vašej námietke.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že nehovorím česky?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_2Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak pretrvávajú dôvody na vzatie do väzby a pokiaľ nevypršali zákonné lehoty vzťahujúce sa na väzbu, potom vznesenie obvinenia nemá na dĺžku väzby vplyv.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Obvinenie a rozhodnutie štátneho prokurátora sa v tejto fáze musia zakladať na skutočnostiach, na základe ktorých obvinenie vzniklo. Právny opis je však možné zmeniť vtedy, ak štátny prokurátor rozhodne o tom, že je to vhodné.

Môžem byť odsúdený a môže byť stanovený trest bez procesu?

V menej závažných prípadoch vám sudca môže doručiť trestný rozkaz, ktorý obsahuje rozhodnutie o vašej vine a treste bez vypočutia prípadu.

Tento trestný príkaz môže uvaliť:

 • podmienečný trest odňatia slobody alebo domáce väzenie na jeden rok;
 • verejnoprospešné práce;
 • zákaz vykonávať určité aktivity po dobu 5 rokov;
 • finančnú sankciu;
 • zákaz pobytu až do 5 rokov;
 • deportáciu až na obdobie 5 rokov;
 • alebo podobný trest.

Ak do 8 dní od doručenia príkazu nepredložíte námietku, stane sa účinným a vykonateľným. Ak námietku predložíte v stanovenej lehote, alebo ak nie je možné trestný príkaz doručiť, uskutoční sa proces. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 3.

Budú mi poskytnuté informácie o dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obžaloba obsahuje dôkazy, ktoré štátny prokurátor predloží počas procesu. Viac dôkazov sa nachádza v spise o prípade alebo sa objaví počas vypočutia prípadu.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Už budú súčasťou spisu.

Skrátený prípravný proces (5)

Účel tejto fázy

Ak je podozrivý prichytený na mieste páchajúc trestný čin, za ktorý môže byť odsúdený na menej než 3 roky odňatia slobody, alebo ak je pravdepodobné, že by sa proces mohol začať do 2 týždňov, je možné viesť skrátené konanie.

V rámci takéhoto konania polícia podozrivému oznámi, z akého trestného činu je podozrivý bez toho, aby začalo trestné stíhanie. Ak skrátený prípravný proces skončí do dvoch týždňov, štátny prokurátor môže súdu predložiť návrh na potrestanie páchateľa.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Podrobnosti o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý, vám budú oznámené najneskôr na začiatku vášho vypočúvania. Budete oboznámený so svojimi právami.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno, bude prítomný tlmočník, ktorý hovorí jazykom, ktorý ovládate alebo vaším rodným jazykom. Bude preložený písomný návrh na potrestanie.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Kedykoľvek, ak si advokáta vyberiete. Ak nie ste po vypočúvaní prepustený a nemáte svojho advokáta, potom vám ho súd pridelí.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Môžete si tým zhoršiť vaše postavenie, čo môže mať za následok rozsudok o vine.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa? Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Ak budete prepustený, nie je potrebné byť prítomný. Je však dobré zostať v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní a predložiť platnú poštovú adresu, aby sa vaša absencia nepovažovala za útek, za ktorý môžete byť potrestaný.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, ak súd rozhodne o tom, že trest spočíva vo vašej deportácii.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak existujú dôvody na vzatie do väzby, budete vzatý do väzby. Pozri Väzba (3).

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny? Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka? Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto a iný majetok prehľadané?

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_2Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Áno, počas prvého vypočúvania alebo keď súd vypočuje váš prípad v skrátenom konaní.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

K obžalobe nie je možné pripojiť nové skutočnosti. Avšak, je možné zmeniť právny základ.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_2

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne? Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Áno, keď získate prístup k svoju spisu o prípade (zvyčajne na začiatku skráteného konania) alebo počas vypočúvania, ak sa ho zúčastníte.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávne informácie pre všetkých

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon č. 273/2008 o Polícii Českej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneViedenský dohovor o konzulárnych stykoch z 24.4.1963

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 – Moje práva počas súdneho procesu

Táto informačná stránka opisuje vaše práva počas súdneho procesu.

Základné práva

V trestnom konaní máte právo:

 • očakávať, že orgány činné v trestnom konaní budú konať čo najrýchlejšie a plne zohľadnia vaše práva a základné slobody;
 • požadovať, aby orgány činné v trestnom konaní postupovali tak, aby nevznikli dôvodné pochybnosti o skutočnostiach nevyhnutných na vydanie riadneho rozhodnutia, pričom musia rovnako pozorne posudzovať dôkazy svedčiace vo váš prospech i neprospech;
 • byť orgánmi činnými v trestnom konaní poučený o vašich právach a dostať možnosť na ich plné uplatnenie;
 • vyjadriť sa ku všetkým obvineniam a s nimi súvisiacim dôkazom;
 • odmietnuť vypovedať;
 • nahliadnuť do spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, ako aj kópie na svoje náklady;
 • zúčastniť sa na pojednávaní prípadu v súdnom procese a na verejnom zasadnutí konanom počas odvolania;
 • predniesť záverečnú reč počas súdneho konania a verejného zasadnutia počas odvolania, ako aj využiť právo na konečný návrh;
 • uvádzať okolnosti a dôkazy slúžiace na vašu obhajobu;
 • predkladať návrhy (na vykonanie dôkazov a na spôsob rozhodnutia) a podávať žiadosti;
 • podávať opravné prostriedky (riadne – teda sťažnosť, odvolanie, odpor, a mimoriadne – teda návrh na povolenie obnovenia konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona a odvolanie);
 • zvoliť si obhajcu (ak si ho nezvolíte sami, môže vám ho zvoliť príbuzný alebo iná zúčastnená osoba) a radiť sa s ním aj počas úkonov, ktoré vykonáva orgán činný v trestnom konaní;
 • hovoriť so svojím obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, ak sa nachádzate vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
 • žiadať, aby ste boli vypočúvaný za účasti vášho obhajcu, a aby sa tento zúčastnil iných úkonov prípravného konania;
 • používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý ovládate, ak vyhlásite, že neovládate český jazyk.

Súdny proces

Predbežné prejednanie obžaloby

Ak je podaná obžaloba, preskúma ju predsedajúci sudca a posúdi, či je potrebné predbežné pojednávanie alebo či je možné nariadiť súdny proces.

Výsledkom predbežného pojednávania obžaloby môže byť rozhodnutie súdu o:

 • predložení veci na rozhodnutie o jurisdikcii,
 • postúpení veci inému orgánu (ak nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok a pod.),
 • zastavení trestného stíhania,
 • prerušení trestného stíhania,
 • vrátení veci štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie,
 • podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení urovnania.

Kde bude súdny proces prebiehať?

Súdne konanie bude na prvom stupni prebiehať podľa závažnosti trestného činu pred okresným či krajským súdom príslušným podľa miesta spáchania trestného činu, príp. bydliska obvineného alebo miesta, kde vyšiel trestný čin najavo.

Bude súdny proces verejný?

Áno, súdny proces prebieha verejne. Verejnosť však môže byť v niektorých prípadoch vylúčená.

Kto bude prípad rozhodovať?

O prípade rozhodne senát alebo samosudca.

Môžem vzniesť námietky voči sudcovi?

Áno, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 2.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

V súdnom procese sa zásadne rozhoduje len o skutku, ktorý bol opísaný v obžalobe. Ak však vyjde najavo, že ste spáchali aj ďalšie skutky, môže sa buď v rámci predbežného prejednávania obžaloby alebo aj na záver súdneho procesu rozhodnúť o tom, že sa vec vráti štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie.

Nová obžaloba tak už bude obsahovať aj ďalšie obvinenia. Súd môže skutok, za ktorý ste súdený, kvalifikovať miernejšie alebo prísnejšie ako štátny zástupca.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho procesu priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Vaše priznanie nezbaví súd povinnosti preskúmať a posúdiť dôkazy od osôb, ktoré svedčia vo váš prospech.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneZákladné práva v úvode tejto informačnej stránky. Ďalej sú uvedené konkrétne práva vzťahujúce sa na konkrétne procesné situácie.

Musím sa zúčastniť na procese? Môže prebehnúť bezo mňa?

Súdny proces sa môže konať aj vo vašej neprítomnosti, ale nie v prípade, ak:

 • ste vo väzbe;
 • sa nachádzate vo výkone trestu odňatia slobody;
 • ide o trestný čin, za ktorý by ste mohli byť odsúdený na trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov. Avšak ani v týchto prípadoch nemusíte byť prítomný na súdnom pojednávaní, ak súd požiadate, aby sa hlavné pojednávanie konalo vo vašej neprítomnosti.

V prípadoch nutnej obhajoby (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1) sa súdne pojednávanie nemôže konať bez prítomnosti obhajcu.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inom členskom štáte?

Zúčastniť sa hlavného pojednávanie touto formou nie je možné.

Budem prítomný počas celého súdneho pojednávania?

Budete prítomný počas hlavného pojednávania. Nemusíte byť prítomný pri úkonoch vykonávaných mimo hlavného pojednávania, avšak vy alebo váš obhajca máte právo sa na nich zúčastniť.

Budem mať k dispozícii tlmočníka, ak nebudem rozumieť tomu, čo sa deje?

Áno, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneZákladné práva v úvode tejto informačnej stránky.

Musím mať advokáta? Bude mi advokát pridelený? Môžem advokáta vymeniť?

Trestný poriadok stanovuje prípady tzv. nutnej obhajoby. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1.

Môžem alebo musím hovoriť počas súdneho pojednávania?

Pri hlavnom pojednávaní máte právo na obhajobu, t. j. hájiť sa sám, ako aj prostredníctvom svojho obhajcu. Súd vám, resp. vášmu obhajcovi, bude v priebehu celého procesu dávať priestor na to, aby ste sa vyjadrili ku všetkým procesným úkonom. Svoje právo hájiť sa nemusíte využiť a môžete odmietnuť vypovedať.

Aké sú následky, ak počas súdneho pojednávania nebudem hovoriť pravdu?

Ako obžalovaný nie ste povinný vypovedať pred súdom pravdivo. Ak však budete úmyselne uvádzať nepravdivé skutočnosti, aby ste spôsobili trestné stíhanie inej osobe, môžete byť obvinený z krivého obvinenia.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom proti mne?

Máte právo vyjadriť sa ku všetkým predloženým dôkazom a navrhnúť doplnenie dokazovania, prípadne sám navrhnúť predloženie dôkazov svedčiacich vo váš prospech.

Možnosť vyjadriť sa k predloženým dôkazom dostanete po preskúmaní jednotlivých dôkazov.

Aký druh dôkazov môžem sám za seba predložiť? Za akých podmienok?

Okrem vašej vlastnej výpovede môžete predložiť dôkazy, ktoré môžu vyvrátiť či zmierniť vašu vinu vrátane napr. výsluchu svedkov, konfrontácie, rekognície, rekonštrukcie vyšetrovaného trestného činu, výsluchu znalca, listinného dôkazu, prehliadky, atď.

Máte právo navrhnúť súdu, aby takéto dôkazy preskúmal. Súd rozhodne, či tak urobí alebo nie. Keď predsedajúci sudca vyhlási dokazovanie za skončené, nemožno počas súdneho konania predložiť žiadny ďalší dôkaz.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Využitie služieb súkromného detektíva je možné. Detektív však musí konať v súlade so zákonom, aby dôkazy, ktoré získa, boli pred súdom použiteľné. Súkromný detektív nesmie ovplyvňovať svedkov.

Môžem požiadať svedkov, aby svedčili v môj prospech?

Môžete navrhnúť vypočutie určitej osoby, ak sa domnievate, že jej svedectvo bude vo váš prospech. Svedkov však nesmiete nijako ovplyvňovať.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Informácie o vašich záznamoch v registri trestov sa môžu zohľadniť pri ukladaní trestu za predpokladu, že neuplynula lehota stanovená zákonom.

Čo sa stane na konci súdneho procesu?

Súdny proces sa môže skončiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • vrátením veci štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie;
 • postúpením veci, ak nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok; zastavením trestného stíhania;
 • podmienečným zastavením trestného stíhania alebo schválením urovnania;
 • vydaním rozsudku o vine alebo zbavením obžaloby.

Tresty, práva poškodenej strany

Aký trest mi môže byť uložený?

Podľa trestného zákonníka vám za spáchaný trestný čin môže súd uložiť niektorý z nasledujúcich trestov:

 • odňatie slobody, ak trestný zákon nestanoví inak, môže byť nepodmienečné, podmienečné alebo podmienečné s dohľadom. Je možné stanoviť aj výnimočný trest. Ide buď o trest odňatia slobody na dvadsať až tridsať rokov, alebo trest odňatia slobody na doživotie;
 • domáce väzenie;
 • verejnoprospešné práce;
 • prepadnutie majetku;
 • peňažný trest;
 • prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty;
 • zákaz činnosti;
 • zákaz pobytu;
 • zákaz vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie;
 • stratu čestných titulov a vyznamenaní;
 • stratu vojenskej hodnosti;
 • vyhostenie.

Akú úlohu zohráva obeť (poškodená strana) počas procesu?

Obeť, teda osoba, ktorej bola trestným činom spôsobená majetková, osobná alebo iná ujma, má právo:

 • nechať sa zastupovať splnomocnencom; ak poškodený preukáže nedostatok prostriedkov, môže mu byť priznané právo na bezplatnú právnu pomoc advokáta;
 • predkladať návrhy na doplnenie dôkazov;
 • nahliadnuť do spisov;
 • zúčastniť sa na súdnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom počas odvolania;
 • vyjadriť sa k prípadu pred skončením pojednávania;
 • ak má poškodený podľa zákona nárok na náhradu škody a obvinený bol uznaný vinným, môže súd požiadať, aby obvinenému uložil povinnosť nahradiť túto škodu. Tento návrh musí predložiť najneskôr do začatia dokazovania v hlavnom pojednávaní;
 • ak mu hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, má právo požiadať o včasné poskytnutie informácií o tom, že obvinený bol prepustený z väzby, ušiel a pod.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon pre širokú verejnosť

Odkaz sa zobrazí v novom oknePomoc obetiam trestných činov

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Môžem sa odvolať?

Áno, proti rozsudku vo vašom prípade sa môžete odvolať pre nesprávnosť jeho výroku, ktorý sa vás priamo dotýka. Môžete sa odvolať proti výroku o vine, treste a/alebo náhrade škody, prípadne je možné podať odvolanie proti všetkým výrokom súdu prvého stupňa. Odvolanie musíte podať:

 • písomne;
 • na súde, ktorý vydal rozsudok;
 • do ôsmich dní od doručenia kópie rozsudku (ak bola kópia doručená vám aj vášmu obhajcovi, počíta sa lehota od neskoršieho doručenia).

Z vášho odvolania musí byť zrejmé, proti ktorým aspektom rozsudku sa odvolávate, ako aj to, aké sú v rozsudku a/alebo predchádzajúcom konaní nedostatky. Odvolanie môžete podať aj bez konkrétneho odôvodnenia predložením žiadosti, aby predseda senátu súdu prvého stupňa predĺžil lehotu na predloženie konkrétnych odôvodnení.

Na základe čoho sa možno odvolať?

Odvolanie môžete podať pre nesprávnosť niektorého výroku rozsudku, ktorý sa vás priamo dotýka, prípadne preto, že do rozsudku nebol zahrnutý konkrétny výrok. Odvolanie môžete oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Napadnutý rozsudok nenadobudne právoplatnosť a/alebo ho nebude možné vykonať až do rozhodnutia v odvolacom konaní. Ak ste umiestnený vo väzbe, nebudete automaticky prepustený na slobodu len preto, že ste podali odvolanie.

Ako prebieha odvolacie pojednávanie?

Súd prvého stupňa skúma, či odvolanie obsahuje všetky potrebné náležitosti. V prípade, že tomu tak nie je, súd vás a vášho obhajcu vyzve na odstránenie nedostatkov do piatich dní (do ôsmich dní, ak nemáte obhajcu s tým, že vám inštrukcie poskytne priamo predsedajúci sudca).

Kópia odvolania aj s jeho odôvodnením bude doručená ostatným stranám prípadu a celý spis bude predložený odvolaciemu súdu.

O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje nadriadený krajský súd, a o odvolaní rozsudku krajského súdu rozhoduje nadriadený Najvyšší súd.

Po otvorení zasadnutia odvolacieho súdu bude prednesený napadnutý rozsudok a podaná správa o stave veci.

Potom prednesiete odvolanie a odôvodníte ho. Ak nie ste prítomný vy ani váš obhajca, urobí tak predsedajúci sudca.

Následne prednesú svoje vyjadrenia štátny zástupca a osoby, ktoré môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím odvolacieho súdu.

Po prednesení návrhov preskúma odvolací súd dôkazy potrebné na rozhodnutie o odvolaní, s výnimkou toho, že by išlo o také rozsiahle dokazovanie, že by to znamenalo zdvojenie predchádzajúcej činnosti súdu prvého stupňa.

Odvolací súd môže:

 • zamietnuť odvolanie (ak odvolanie nie je odôvodnené, ak bolo podané oneskorene, neoprávnenou osobou alebo z podobných dôvodov), ale to spraví vždy na verejnom zasadnutí;
 • zamietnuť odvolanie (ak nespĺňa náležitosti odvolania);
 • prerušiť trestné stíhanie;
 • zrušiť napadnutý rozsudok alebo jeho časť; a
 • rozhodnúť o predložení veci na rozhodnutie o príslušnosti súdu;
 • postúpiť vec inému orgánu;
 • zastaviť trestné stíhanie (pokiaľ tak mohol urobiť už súd prvého stupňa);
 • prerušiť trestné stíhanie (pokiaľ tak mohol urobiť už súd prvého stupňa).

Takisto môže zrušiť napadnutý rozsudok z dôvodu zásadných chýb v trestnom konaní pre:

 • chyby v rozsudku (nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení);
 • pochybnosti o správnosti skutkových zistení, alebo preto, že je potrebné zopakovať dokazovanie;
 • porušenie ustanovení trestného zákonníka;
 • neprimeranosť trestu;
 • nesprávnosť rozhodnutia o nároku obete.

Po zamietnutí odvolania súd môže:

 • vrátiť vec súdu prvého stupňa;
 • sám rozhodnúť vydaním rozsudku vo veci vždy na verejnom zasadnutí;
 • zastaviť trestné stíhanie.

Čo sa stane, ak bude odvolanie neúspešné?

Odvolací súd nemôže rozsudok napadnutý vaším odvolaním zmeniť vo váš neprospech, ak sa proti rozsudku neodvolal aj štátny zástupca.

Kedy je odsúdenie právoplatné?

Ak odvolací súd nevráti vec súdu prvého stupňa, jeho rozhodnutím vec končí, a v okamihu rozhodnutia je rozsudok právoplatný. Právoplatným sa stáva aj rozsudok súdu prvého stupňa, ak proti nemu nebolo včas podané odvolanie.

Potom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť, môžete podať:

 • mimoriadne odvolanie;
 • podnet ministrovi spravodlivosti na podanie sťažnosti na Najvyšší súd pre porušenie zákona;
 • žiadosť o povolenie obnovenia konania.

Ak bolo prvé rozhodnutie zrušené, dostanem odškodnenie?

Ohľadom nároku na náhradu škody sa môžete obrátiť na ministerstvo spravodlivosti podľa Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone štátnej moci.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Záznamy o odsúdení sa vyhotovujú až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku. Po nadobudnutí právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku sa záznam vloží do registra trestov. V prípade úspechu mimoriadneho opravného prostriedku sa tento záznam vymaže.

Som z iného členského štátu. Môžem byť po ukončení súdneho konania poslaný späť do svojej rodnej krajiny?

Áno, môžete byť vydaný na výkon trestu, ak je zostávajúci čas jeho výkonu minimálne 4 mesiace.

O vydanie musí požiadať príslušný orgán danej krajiny, a to nesmie byť v rozpore s ústavnými predpismi a záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Súd môže takisto nariadiť ako súčasť odsudzujúceho rozsudku vaše vyhostenie.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu, aby som bol poslaný späť do svojej rodnej krajiny?

Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať po doručení oznámenia o nástupe na výkon trestu. Proti uloženiu trestu vyhostenia môžete podať odvolanie.

Ak budem usvedčený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nie, a to ani v iných členských štátoch, s výnimkou, že by bolo vydané rozhodnutie na obnovenie konania.

Budú informácie o obvinení zaznamenané v mojom registri trestov?

Áno, register trestov uchováva záznamy o zákonnom odsúdení. Tieto informácie mu poskytujú súdy. Informácie sa uchovávajú po dobu sto rokov od dátumu vášho narodenia.

Ak sa záznam o odsúdení odstráni, tieto informácie sa v registri trestov nezobrazia. Výpis z registra trestov môžete získať na požiadanie. V závislosti od závažnosti odsúdenia sa môže odstrániť do časovej lehoty stanovenej zákonom. Táto lehota môže byť od jedného do pätnástich rokov po vykonaní trestu.

Tieto údaje sa uchovávajú aj bez vášho súhlasu.

Môžem namietať proti uchovávaniu informácií?

Správnu žalobu môžete podať na Mestskom súde v Prahe.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon pre širokú verejnosť

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o priestupkoch definuje „priestupok“ ako správanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujmy spoločnosti a ktoré je podrobne opísané ako priestupok v zákone alebo v inom právnom predpise.

Definície uvedené vyššie sa nachádzajú v zákone o priestupkoch a Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnom poriadku a používajú sa v trestných konaniach.

Akým spôsobom sa riešia priestupky súvisiace s rýchlou jazdou, nesprávnym parkovaním atď.?

Dopravné priestupky rieši obecný (mestský) úrad.

Niektoré priestupky a sankcie, ktoré môže obecný úrad uložiť:

 • priestupky súvisiace s rýchlou jazdou sa bežne riešia uložením pokuty v rozsahu od 1 000 do 10 000 CZK v závislosti od závažnosti priestupku; Takisto môže stanoviť zákaz vedenia motorového vozidla od jedného mesiaca do jedného roka.
 • výška pokuty za ostatné priestupky sa ukladá v závislosti od ich závažnosti, a to od 1 500 do 10 000 CZK, prípadne sa uloží zákaz vedenia motorového vozidla na jeden rok;
 • za porušenie Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o premávke na pozemných komunikáciách spôsobením nehody, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby, môže byť uložená pokuta od 25 000 do 50 000 CZK a zákaz vedenia motorového vozidla po dobu od jedného do dvoch rokov.

Ako sa pri riešení priestupku postupuje?

Blokové (kupónové) konanie

Ide o menej závažný priestupok, ktorý bol spoľahlivo dokázaný a v prípade ktorého nestačí dohovor. Ak ste ochotný zaplatiť nižšiu pokutu, môže ho vyriešiť orgán (alebo aj polícia), ktorý vykonáva dopravnú kontrolu, a to na mieste uložením blokovej (kupónovej) pokuty.

Štandardné priestupkové konanie

Priestupky sa posudzujú podľa oficiálneho postupu. Podnetom na takéto konanie je oznámenie o priestupku zo strany štátneho orgánu, polície, obecného úradu, ako aj právnickej osoby alebo občana.

Obecný úrad môže ešte pred začatím konania postúpiť tento prípad inému orgánu. Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že ide o trestný čin, prípad postúpi štátnemu zástupcovi.

Účastníkom konania budete vy, ako obvinený z priestupku. Ak ide o prerokovanie náhrady za škodu spôsobenú týmto priestupkom, bude prítomný aj poškodený. Nakoniec bude prítomný aj vlastník predmetu alebo veci, ktorá bola alebo môže byť zhabaná (napríklad vlastník vozidla).

Obvineným z priestupku sa stávate, keď bol voči vám vykonaný prvý procesný úkon.

Máte právo:

 • vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, z ktorých ste obvinený, a k dôkazom týchto obvinení;
 • odmietnuť vypovedať;
 • spochybniť fakty a navrhovať dôkazy na svoju obhajobu;
 • podávať návrhy;
 • podávať opravné prostriedky.

Ohľadom priestupku sa koná ústne vypočutie, z ktorého obecný úrad vypracuje protokol. Počas vypočutia vám budú kladené otázky a vy môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené vyššie). Protokol sa stane súčasťou spisu. Pred vydaním rozhodnutia vás obecný úrad vyzve na preštudovanie podkladov pre rozhodnutie obsiahnutých v spise. K týmto podkladom máte nárok sa vyjadriť.

Priestupkové konanie končí:

 • zastavením konania z dôvodov uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom okneZákone o priestupkoch (napr. skutok nie je priestupkom, priestupku ste sa nedopustili vy, sankcia by bola bezvýznamná oproti trestu, ktorý vám bude uložený za iný čin v trestnom konaní, atď.); alebo
 • vydaním rozhodnutia, ktorým budete uznaný vinným z priestupku, a ktorým vám bude uložená sankcia.

Možno za tieto priestupky stíhať štátnych príslušníkov iných členských štátov?

Štátni príslušníci iných členských štátov môžu byť za priestupky stíhaní rovnako ako štátni príslušníci Českej republiky.

Môžem sa odvolať?

Máte právo odvolať sa v plnom rozsahu. Proti pokute uloženej v blokovom (kupónovom) konaní však nie je možné podať odvolanie.

Rozhodnutie napadnuté odvolaním nemožno vykonať do rozhodnutia nadriadeného orgánu o odvolaní.

Odvolanie musíte podať do pätnástich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia u toho správneho orgánu (vo všeobecnosti obecného úradu), ktorý rozhodnutie vydal.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Nie.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDopravné priestupky

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.