Obžalovaní (trestné konanie)

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Kde bude súdny proces prebiehať?

O prípade sa bude pojednávať na súde v okrese, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Váš súdny proces bude verejný, pokiaľ súd nenariadi, že by sa mal konať neverejne (s vylúčením verejnosti). Ústava uvádza dôvody pre konanie súdneho procesu s vylúčením verejnosti.

Na Cypre neexistuje proces pred porotou. Súd zložený z profesionálnych sudcov vykonáva svoju činnosť na základe zákona a faktov.

Môže byť obžaloba počas súdneho procesu pozmenená?

Obžaloba môže byť počas súdneho procesu zmenená na základe súhlasu súdu. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak sú informácie uvedené v obžalobe nedostatočné alebo ak je potrebné tieto obvinenia podložiť dôkazmi.

Počas súdneho procesu možno pridať nové obvinenia, ak sú založené na dôkazoch, a ak s tým súhlasí súd. V takom prípade možno konanie prerušiť s cieľom umožniť vám prípravu vašej obhajoby.

Ak sa na konci súdneho procesu dokáže iba časť obvinení a ide o samostatný trestný čin, môžete byť za tento trestný čin odsúdený bez toho, aby bolo obvinenie zmenené. Rovnako môžete byť odsúdený za pokus o spáchanie trestného činu, z ktorého ste boli obvinený bez zmeny obžaloby. Na konci konania môže súd nariadiť pridanie ďalších obvinení vyplývajúcich z dôkazov, a môže vás odsúdiť bez zmeny obžaloby. Nesmie to však viesť k justičnému omylu.

Počas súdneho procesu môžete zmeniť svoju obhajobu v súvislosti so všetkými alebo niektorými obvineniami, ak to súd povolí. Ak v súvislosti s niektorými obvineniami priznáte svoju vinu, súd bude v danom prípade pojednávať o zvyšných obvineniach. Ak priznáte svoju vinu v súvislosti so všetkými obvineniami, súd rovno prejde k vyneseniu rozsudku.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Máte právo na spravodlivý a verejný proces v primeranej lehote pred nezávislým, nestranným a kompetentným súdom zriadeným zo zákona.

Rozsudok súdu musí byť odôvodnený a vo všeobecnosti sa vyhlasuje verejne okrem prípadov, keď by takéto verejné vyhlásenie mohlo poškodiť záujmy spravodlivosti.

Ak ste boli obžalovaný zo spáchania trestného činu, máte tieto minimálne ústavné práva:

 • byť okamžite a podrobne informovaný v jazyku, ktorému rozumiete, a to o povahe a dôvodoch obvinení, ktoré boli proti vám vznesené;
 • mať k dispozícii dostatočný čas a prostriedky na prípravu svojej obhajoby;
 • obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom advokáta podľa vášho výberu. V prípade, že si právnu pomoc nemôžete dovoliť, bude vám poskytnutá bezplatná právna pomoc, ak je to v záujme spravodlivosti;
 • klásť otázky svedkom svedčiacim proti vám a uplatňovať rovnaké podmienky pre svedkov svedčiacich vo váš prospech, ako aj pre svedkov svedčiacich proti vám;
 • dostať bezplatnú právnu pomoc tlmočníka, ak nerozumiete jazyku používanému na súde alebo týmto jazykom nehovoríte.

Musím byť prítomný na súdnom procese?

Akonáhle vám bude doručené predvolanie na súd, musíte sa naň dostaviť. V prípade, že sa nedostavíte, bude na vás vydaný zatykač.

Budem počas súdneho procesu držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Počas súdneho procesu spravidla môžete byť prepustený na kauciu s výnimkou závažných prípadov. Zadržanie možno nariadiť v prípade, ak existuje vážne riziko, že sa na súd po prepustení nedostavíte. Kaucia môže byť zamietnutá aj v tom prípade, ak existuje riziko, že po prepustení spáchate ďalší trestný čin.

Ak bola kaucia zamietnutá a o prípade sa pojednáva na okresnom súde, nemôžete byť zadržaný dlhšie ako osem dní až do svojho ďalšieho príchodu na súd. Ak o prípade pojednáva porotný súd, neexistuje žiadne obmedzenie pre obdobie zadržania.

Proti rozhodnutiu o zamietnutí kaucie sa máte právo odvolať. Toto odvolanie musíte podať do desiatich dní odo dňa vydania rozhodnutia.

Na vaše zadržiavanie počas súdneho procesu nie je stanovená žiadna lehota. Musíte však byť súdený v primeranej lehote.

Žijem v inom členskom štáte. Môžem sa na súdnom procese zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

Pre účasť na trestnom konaní prostredníctvom videokonferencie neexistuje žiadne ustanovenie.

Budem mať k dispozícii advokáta, ktorý ma bude počas súdneho procesu zastupovať?

V súdnom procese vás nemusí zastupovať advokát. Máte právo na osobnú obhajobu. Ak vás zastupuje advokát, máte právo na jeho zmenu v ktorejkoľvek fáze súdneho konania.

Ak si advokáta nemôžete dovoliť, môžete mať nárok na právnu pomoc v prípade, že je to v záujme spravodlivosti.

Ak vás počas súdneho procesu zastupuje advokát, prednesie vašu obhajobu. Ak sa obhajujete sám, máte rovnaké práva, vrátane práva nevypovedať a práva na sebaobvinenie.

Aká je moja úloha v súdnom procese?

Potom, ako obžaloba predloží prípad, máte právo súdu predniesť, že nebudete odpovedať z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov:

 • nebol predložený žiaden dôkaz, ktorý by bol kľúčovým dôkazom o spáchaní trestného činu;
 • dôkaz obžaloby sa ukázal ako nedôveryhodný a nedostatočný na spoľahlivé usvedčenie.

Ak súd s vaším argumentom súhlasí, budete oslobodený bez toho, aby ste boli vyzvaný na svoju obhajobu.

Ak súd rozhodne, že sa o prípade bude ďalej pojednávať, musí vás informovať o nasledujúcich právach:

 • vypovedať pod prísahou; V takomto prípade vás obžaloba podrobí krížovému výsluchu.
 • vypovedať z lavice obžalovaných bez prísahy; V takomto prípade nebudete podrobený krížovému výsluchu.
 • nevypovedať. Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery.

Môžem privolať svedkov na svoju obhajobu?

Či sa už rozhodnete vypovedať alebo nevypovedať, máte právo privolať na svoju obhajobu svedkov.

Ak sa rozhodnete vypovedať pod prísahou a čelíte usvedčujúcej otázke, súd vás musí upozorniť na vaše právo nevypovedať.

Čo sa stane, ak budem na súde klamať?

Ak budete na súde krivo vypovedať, dopúšťate sa trestného činu krivej prísahy, ktorý sa trestá väzením.

Aké sú moje práva v súvislosti s obvineniami vznesenými proti mne?

Máte právo napadnúť dôkaz obžaloby prostredníctvom krížového výsluchu svedkov obžaloby. Takisto môžete vzniesť voči dôkazom námietky.

Môžem predložiť dôkaz v prospech môjho prípadu?

Na podporu svojej obhajoby môžete predložiť akýkoľvek dôkaz, ktorý je relevantný pre otázky súdu, a ktorý je zo zákona prípustný. Ak predkladáte dôkaz o svojom charaktere, môžete na svoju obhajobu privolať príslušných svedkov.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Áno, môžete. Zhromaždené dôkazy sa môžu predložiť súdu za rovnakých podmienok ako všetky ostatné dôkazy.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Záznam vo vašom registri trestov nesmie byť zverejnený v priebehu súdneho procesu, iba ak sa rozhodnete vypovedať a predložiť dôkaz o svojom charaktere tým, že budete vypovedať proti charakteru svedka obžaloby počas krížového výsluchu.

Súdu možno predložiť dôkazy o predchádzajúcich trestných činoch za predpokladu, že trestný čin, za ktorý ste súdený, je podobný ako ostatné trestné činy, ktoré ste spáchali.

Predchádzajúce odsúdenie v inom členskom štáte sa môže zohľadniť s výnimkou prípadov, ktoré už stratili právoplatnosť.

Čo sa stane ku koncu súdneho procesu?

Na záver súdneho procesu predložia sporné strany svoje záverečné návrhy a súd vydá svoje rozhodnutie.

Súd vás môže odsúdiť alebo oslobodiť.

Ak ste boli odsúdený, máte právo obrátiť sa na súd ešte pred vydaním rozsudku s cieľom zmierniť svoj trest.

Viac informácií o možných trestoch nájdete tu.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Poškodený nemá na súde špecifickú úlohu, ale môže byť vyzvaný, aby vypovedal o udalostiach týkajúcich sa obžaloby a zranení, vzniknutej škody a straty, ktoré v ich dôsledku utrpel.

Pri vynesení rozsudku môže obžaloba poškodeného požiadať, aby opísal dôsledky daného trestného činu. Ak súhlasíte s jeho odškodnením, alebo ak je poškodený ochotný vám odpustiť, váš trest sa môže zmierniť.

Typy trestu

Nižšie je uvedený zoznam rôznych trestov, ktoré môže súd na Cypre uložiť.

 • Trest odňatia slobody, t. j., uväznenie v štátnom väzení na konkrétne obdobie.
 • Periodické odňatie slobody. Ak ste boli odsúdený za trestný čin odňatím slobody na tri roky alebo menej, môžete byť odsúdený na periodické odňatie slobody v trvaní maximálne 52 týždňov. Doba pri týždennom odňatí slobody trvá od piatka 8.00 hod do pondelka 17.00 hod.
 • Podmienečný trest odňatia slobody. Ak ste boli odsúdený na odňatie slobody na dva roky alebo menej, tento trest môže byť v závislosti od okolností odložený o tri roky. Po porušení podmienok nadobudne účinnosť pôvodný rozsudok a môžu sa uplatniť aj ďalšie dôsledky.
 • Probačné nariadenie. Súd môže vydať probačné nariadenie, v rámci ktorého budete pod dohľadom sociálneho kurátora na obdobie od jedného do troch rokov. Pokiaľ ide o mladistvých páchateľov, zákon obsahuje osobitné ustanovenia.
 • Mladiství páchatelia. Vek trestnej zodpovednosti je stanovený na 14 rokov. K uväzneniu osôb vo veku od 14 do 18 rokov dochádza len zriedka.
 • Príkaz na odobratie maloletých rodičom. Ak je rodič alebo osoba zodpovedná za maloletého odsúdená za konkrétny trestný čin, súd môže nariadiť odobratie dieťaťa a jeho umiestnenie do bezpečia. Za takéto dieťa je potom zodpovedný riaditeľ odboru sociálnej starostlivosti.
 • Príkaz na nastúpenie na liečbu drogovej závislosti. Osobe odsúdenej za drogový trestný čin môže byť namiesto iného trestu nariadená liečba v odvykacom centre za predpokladu, že s tým daná osoba súhlasí.
 • Zabezpečenie dostavenia sa na súd. V tomto prípade sa stanovia podmienky, na základe ktorých musíte dodržiavať zákon počas stanoveného obdobia. Ak tieto podmienky porušíte, môžete byť odsúdený za porušenie nariadenia, ako aj za pôvodný trestný čin.
 • Súd vás môže zaviazať, že sa nedopustíte žiadneho trestného činu počas určitého časového obdobia.
 • Zákaz navštevovania športových podujatí. Ak ste boli odsúdený za násilný čin vykonaný na futbalovom zápase alebo akomkoľvek inom športovom podujatí, súd vám môže okrem pôvodného trestu zakázať návštevu futbalových zápasov alebo športových podujatí.
 • Príkaz na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti.
 • Zákaz vedenia motorového vozidla. V prípade odsúdenia za dopravný priestupok vám môže súd vydať zákaz viesť motorové vozidlo. Ide o doplňujúci trest k ostatným trestom, ktoré môže súd uložiť.
 • Zákaz držania alebo používania športovej zbrane. Tento zákaz sa môže uplatniť v prípade, že ste boli odsúdený za nelegálne používanie zbrane na účely hry.
 • Príkaz na zhabanie majetku. Môže vám byť nariadené zhabanie predmetov, ktoré máte v nelegálnej držbe alebo ktoré ste získali nelegálnou cestou.
 • Príkaz na demoláciu. Súd môže nariadiť demoláciu budovy, ktorá bola postavená nezákonne.

Súvisiace odkazy

Internetová stránka vlády odkazujúca na ústavu

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom