Defendants (criminal proceedings)

Cyprus

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor obsahu
Cyprus

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process

 • A person suspected of involvement in a crime may be questioned by the police. The police are responsible for the investigation of crime.
 • The suspect may be arrested on the strength of a judicial warrant except in the case of a flagrant offence.
 • Before police questioning the suspect must be informed of the right to communicate with a lawyer and must be cautioned.
 • At the conclusion of the investigation if incriminating evidence emerges against the suspect he/she is formally charged by the police. In serious criminal cases the decision to prosecute is taken by the Attorney-General.  This power of the police is always under the overall instructions of the Attorney–General who has the power under the Constitution to institute, conduct, take over and continue or discontinue any criminal proceedings.
 • A charge-sheet setting out the offence(s) is submitted by the police to a district judge for approval. If approved, the accused is summoned to appear before the court on a specified date.
 • Criminal cases depending on their gravity can be tried: (a) summarily by a single judge of the district court where the offence was committed, (b) on information by the Assize Court composed of three district court judges and presided over by a president of a district court.
 • In summary proceedings, on the date the accused is summoned to appear before the court he/she answers to the charge(s) by pleading guilty or not guilty. In cases which are tried by the Assize Court on the appointed date a preliminary inquiry is held before a district court judge. A preliminary inquiry may be dispensed with if the Attorney-General certifies that it is unnecessary. The practise nowadays is to dispense with the holding of a preliminary enquiry.
 • The victim of a crime has the right to hold a private prosecution.
 • The Attorney-General has overall responsibility for criminal prosecutions including the right to discontinue a prosecution.
 • There is no trial by jury in Cyprus.
 • If the court on enquiry determines that the accused is unfit to plead because of mental disturbance or incapacity the court may make an order for his/her treatment at a mental institution.
 • The accused may raise preliminary objections to the charges for: (a) lack of jurisdiction, substantial or territorial, (b) previous acquittal or conviction for the same act(s), (c) pardoning of the offence(s), (d) incompleteness or duplicity of charges.
 • More than one person may be charged in the same indictment for related criminal conduct. If this is considered unfair the court may order that the charges should be divided for the purposes of the trial.
 • The trial commences with the prosecution evidence.  At the close of the prosecution case the court determines whether the accused has a case to answer. If so the accused is called by the Court to make a defence and is informed of his/her right to remain silent or make a statement from the dock or give evidence under oath. The accused may at all times call evidence in his/her defence. No adverse inferences can be drawn from the exercise of the right to silence. Once the defence case is closed the parties make their final submissions and the court delivers its judgement.
 • All witnesses who give sworn evidence in court may be cross-examined.
 • The trial process must adhere to the norms of a fair trial. The presumption of innocence operates throughout the trial. The burden of proof is at all times on the prosecution. If at the end of the trial the court is not certain beyond reasonable doubt of the guilt of the accused he/she must be acquitted.
 • If the accused is convicted, the sentencing process follows.

Details about all these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest and search

3 - My rights during the trial

 • Modes of punishment

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

subpage:169:5

Related links

The Law Office of the Republic of Cyprus

The Supreme Court of Cyprus

The Cyprus Police

Last update: 18/07/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, máte právo poradiť sa s advokátom. Ak ste boli obžalovaný z trestného činu, máte právo na to, aby vás v súdnom procese zastupoval advokát. Po celý čas máte právo na využívanie služieb advokáta podľa svojho výberu.

Komunikácia medzi advokátom a klientom je výhradným právom. Má súkromný charakter a možno ju uverejniť len s vaším súhlasom.

Platba za advokátske služby

Ak ste boli za trestný čin odsúdený na viac ako jeden rok, máte právo na právnu pomoc, ktorá je dostupná v priebehu celého trestného konania.

Ak ste žiadateľom o právnu pomoc, súd rozhodne, či je poskytnutie právnej pomoci odôvodnené, a to na základe sociálno-ekonomickej správy vypracovanej sociálnym úradom na základe súdneho poverenia.

Ak máte nárok na právnu pomoc, máte právo vybrať si advokáta zo zoznamu, ktorý vypracovala Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperská advokátska komora. Relevantné informácie o zozname advokátov nájdete v registri súdu, na ktorom bolo začaté konanie voči vám. Ak si nevyberiete advokáta zo zoznamu, súd ho môže vymenovať za vás.

Falošná výpoveď o vašej finančnej situácii, ktorej účelom je získať právnu pomoc, je trestným činom. Ak spáchate takýto priestupok, budete povinní vrátiť štátu získanú právnu pomoc a súd môže vydať na tento účel nariadenie.

Ak voči advokátovi vznesiete sťažnosť pre porušenie pravidiel správania, môže to viesť k disciplinárnemu konaniu v Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperskej advokátskej komore

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o právnej pomoci z Ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku

Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperská advokátska komora

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je určiť fakty a okolnosti týkajúce sa trestného činu.

Vyšetrovanie vedie spravidla polícia. Vo výnimočných prípadoch môže vyšetrovaním poveriť odborníkov Rada ministrov alebo generálny prokurátor. Rozhodnutia o začatí trestného stíhania spravidla vykonáva polícia na základe podrobných pokynov generálneho prokurátora. V prípade závažných trestných činov prijíma rozhodnutie o trestnom stíhaní generálny prokurátor.

Vyšetrovanie začína vtedy, keď polícia dostane informácie o spáchaní trestného činu (činov).

Polícia preskúma miesto činu a zhromaždí príslušné informácie a materiál. Takisto preskúma a zhromaždí výpovede všetkých osôb, ktoré majú informácie o tomto trestnom čine.

Ak z dôkazov vyplynie, že ste sa na trestnom čine podieľali, polícia vás môže pred alebo po vzatí do väzby vypočuť.

Kedy a ako ma môže polícia vyzvať, aby som poskytol informácie?

Ak sa polícia domnieva, že disponujete užitočnými informáciami o trestnom čine, môže vás predvolať na policajnú stanicu, aby ste vypovedali alebo predložili relevantný dokument. Ak sa odmietnete dostaviť, môže vám byť zaslané písomné predvolanie. Neuposlúchnutie bez predloženia odôvodneného ospravedlnenia je trestným činom.

Budem upovedomený o svojich právach?

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, pred vypočúvaním musíte byť upovedomený o svojich právach nasledovným spôsobom: „Máte právo nevypovedať a všetko, čo poviete, bude písomne zaznamenané a môže byť použité ako dôkaz“. Ak ste maloletý, musíte byť informovaný aj o svojom práve hovoriť s rodičmi alebo poručníkom.

Zatknutý môžete byť na základe súdneho príkazu a za určitých okolností aj bez zatykača. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Aké informácie mi budú poskytnuté v prípade, že budem zatknutý?

Musíte byť informovaný o dôvodoch vášho zatknutia, pokiaľ to neznemožní vaša násilná reakcia.

Čo sa stane po zatknutí?

Ak vás neprepustia skôr, do 24 hodín musíte byť postavený pred sudcu.

Čo sa stane, ak bol na mňa vydaný európsky zatykač?

Európsky zatykač sa musí riadiť stanoveným postupom a musí obsahovať údaje požadované zákonom. Musí ho vydať súdny orgán žiadajúceho štátu. Viac informácií nájdete tu.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo ma prepustia?

Ak polícia usúdi, že by ste mali byť zadržaný, musí požiadať sudcu okresného súdu o vydanie povolenia na vzatie do vyšetrovacej väzby na maximálne osem dní. Toto obdobie možno predĺžiť za predpokladu, že celková dĺžka vyšetrovacej väzby nepresiahne tri mesiace.

Ak sa objaví dôkaz, že ste sa podieľali na spáchaní daného trestného činu (činov), súd môže nariadiť, aby ste zostali vo vyšetrovacej väzbe. Súd takisto posúdi, či je vyšetrovacia väzba pre vyšetrovanie nevyhnutná, a túto skutočnosť uváži so zreteľom na vaše právo na slobodu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o zotrvaní vo vyšetrovacej väzbe?

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Toto odvolanie musíte podať do desiatich dní.

Čo sa stane, ak nebudem odpovedať na otázky polície?

Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery.

Polícia nesmie pri vašom vypočúvaní používať opakovanie ani nátlak.

Môže byť počas vypočúvania prítomný advokát?

Počas vypočúvania na polícii máte právo na prítomnosť advokáta. Po zatknutí máte právo v súkromí okamžite telefonicky hovoriť s advokátom podľa svojho výberu.

Nehovorím daným jazykom. Môžem využiť služby tlmočníka?

Zákon stanovuje, že musíte mať k dispozícii služby tlmočníka v jazyku, ktorému plne rozumiete a ktorým hovoríte.

Môžem oznámiť príbuzným alebo priateľom, čo sa stalo?

Máte právo hovoriť so svojím príbuzným alebo osobou podľa svojho výberu. Ak ste maloletý, máte

takisto nárok hovoriť so svojím rodičom alebo poručníkom v prítomnosti polície. Polícia vašich rodičov alebo poručníka informuje o vašom zadržaní.

Vašu komunikáciu s priateľmi a príbuznými možno odložiť o dvanásť hodín, ak existuje dôvodné podozrenie, že uplatnenie tohto práva okamžite po zatknutí:

 • povedie k zničeniu dôkazov,
 • zabráni zatknutiu inej osoby (osôb) v súvislosti s tým istým trestným činom alebo
 • povedie k úteku podozrivého (podozrivých) alebo k spáchaniu ďalšieho trestného činu.

Som z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Ak pochádzate z inej krajiny, máte právo skontaktovať sa so svojím veľvyslanectvom alebo konzulom. Ak nie je k dispozícii žiadny zástupca, máte právo skontaktovať sa s Odkaz sa zobrazí v novom okneúradom ombudsmana alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknenárodnou organizáciou na ochranu ľudských práv.

Môžem byť po zadržaní ošetrený lekárom?

Ak po zatknutí alebo zadržaní potrebujete lekársku starostlivosť, polícia musí zabezpečiť, aby vás ošetril lekár, a v prípade potreby vás previezť do nemocnice. Máte právo na výber lekára.

Musím sa počas vyšetrovania nachádzať na Cypre?

Ak máte pobyt v cudzine, nie ste zo zákona povinný byť na Cypre v priebehu policajného vyšetrovania. Zákon zatiaľ nenariaďuje vašu účasť prostredníctvom videokonferencie.

Krajinu môžete opustiť v prípade, že na vás nebol vydaný zatykač.

Môžu byť môj dom alebo obchodné priestory počas vyšetrovania prehľadané?

Váš dom alebo obchodné priestory môžu byť prehľadané iba v prípade získania príkazu na domovú prehliadku, v opačnom prípade musíte dať na prehliadku písomný súhlas.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Osobnej prehliadke vás môže podrobiť osoba rovnakého pohlavia. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Môže mi polícia odobrať odtlačky prstov, vzorky mojej DNA atď.?

Ak ste boli zadržaný, polícia má zo zákona nárok vykonávať merania, vyhotoviť fotografie, odoberať odtlačky prstov, dlaní, vzorky vášho rukopisu, nechtov, vlasov a slín ako súčasť vyšetrovania.

Váš nesúhlas je trestným činom, ktorý sa trestá väzením alebo pokutou. Na základe vášho súhlasu vám polícia takisto môže odobrať vzorky krvi alebo moču. Ak nebudete s odobratím súhlasiť, súd môže vydať súdny príkaz, ktorý políciu oprávni odobrať vám tieto vzorky pod dohľadom lekára.

Musím sa zúčastniť na skupinovej identifikácii páchateľa?

Ak ste boli zákonne zadržaný, polícia má právo vás požiadať, aby ste sa zúčastnili na skupinovej identifikácii páchateľa.

Môžem sa sťažovať na zaobchádzanie zo strany polície?

Sťažnosť na konanie polície môžete podať Odkaz sa zobrazí v novom oknenezávislému orgánu pre vyšetrovanie obvinení a sťažností na políciu.

Čo sa stane po ukončení vyšetrovania?

Ak existuje dostatok dôkazov, môže polícia po ukončení vyšetrovania voči vám vzniesť obvinenie a začať voči vám trestné stíhanie. Pred vznesením obvinení musíte byť znovu upovedomený o svojich právach. Môžete vyhlásiť svoju vinu alebo nevinu, alebo si vyhradiť právo odpovedať na súde. Obžaloba bude potom vznesená na súde.

Obvinenia uvedené v obžalobe sa môžu od pôvodných obvinení líšiť.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Ak ste boli oslobodený alebo odsúdený za trestný čin, nemôžete zaň byť súdený znovu. Nemôžete byť uznaný vinným z konania alebo opomenutia, ktoré v čase spáchania neboli trestným činom.

Neexistuje žiadny zákon, ktorý by bránil vzneseniu obvinenia proti vám na súdoch dvoch rôznych štátov. Je to však veľmi nezvyčajné a voči takémuto konaniu môžete namietať na jednom zo súdov.

Ako prebieha prvé súdne pojednávanie?

Keď dostanete predvolanie na súd, máte právo nahliadnuť do výpovedí svedkov, ako aj do dokumentov zhromaždených počas vyšetrovania polície, vrátane tých, ktoré sú súčasťou argumentov obžaloby.

Obžaloba môže na súd privolať ďalších svedkov za predpokladu, že to obhajobe oznámi primeraným spôsobom.

Budú sa vyžadovať informácie o mne z trestného registra?

Dôkazy o vašom predchádzajúcom odsúdení sa obyčajne na súde nepredkladajú.

Ak budete za trestný čin odsúdený, budú pri rozhodovaní o treste zohľadnené všetky podobné odsúdenia (Odkaz sa zobrazí v novom oknepozri Informačnú stránku 5).

Právomoci na zatknutie a prehliadku

Právomoc polície na zatknutie

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstava Cypru stanovuje, že osoba nemôže byť zákonne zatknutá s výnimkou prípadu, že bol na ňu vydaný riadne odôvodnený zatykač. Všetky ustanovenia trestného procesného práva, ktoré povoľujú zatknutie bez súdneho príkazu, sa musia vykladať v zmysle tohto ústavného poriadku.

O vydanie zatykača môže polícia požiadať sudcu okresného súdu. Polícia musí predložiť miestoprísažné vyhlásenie, že existujú dôkazy o tom, že ste podozrivý z účasti na trestnom čine a že vaše zadržanie je nevyhnutné na vyšetrenie trestného činu.

Zatykač sa nevydáva automaticky. Sudca musí v rámci rozhodnutia uvážiť právo danej osoby na slobodu na jednej strane a bezpečnosť verejnosti na strane druhej.

Zatykač zostáva v platnosti dovtedy, kým sa nevykoná alebo kým ho sudca nezruší.

Právomoc polície vykonať prehliadku

Príkaz na prehliadku vášho domu alebo obchodných priestorov je potrebné získať v prípade, že na túto prehliadku výslovne neudelíte svoj písomný súhlas. Príkaz na prehliadku musí udávať jej dôvody. Vydáva ho sudca okresného súdu na základe informácií, ktoré polícia poskytla pod prísahou. Sudca musí byť presvedčený, že existujú opodstatnené dôvody na vydanie príkazu na domovú prehliadku.

Príslušník polície má právo zastaviť a prehľadať vaše vozidlo:

 • ak sa opodstatnene domnieva, že môže nájsť narkotiká;
 • aby skontroloval, či sa vo vozidle nenachádzajú výbušniny alebo nelegálne zbrane.

Osobnú prehliadku musí vykonávať príslušník polície rovnakého pohlavia.

Príslušník polície, ktorý má dôvodné podozrenie, že prechovávate narkotiká, má právo vás zastaviť a prehľadať a v prípade, že takéto narkotiká nájde, vás zatknúť.

Proti vydaniu zatykača alebo príkazu na prehliadku máte právo odvolať sa.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska kancelária Cyperskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Cyperskej republiky

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 – Moje práva počas súdneho procesu

Kde bude súdny proces prebiehať?

O prípade sa bude pojednávať na súde v okrese, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Váš súdny proces bude verejný, pokiaľ súd nenariadi, že by sa mal konať neverejne (s vylúčením verejnosti). Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstava uvádza dôvody pre konanie súdneho procesu s vylúčením verejnosti.

Na Cypre neexistuje proces pred porotou. Súd zložený z profesionálnych sudcov vykonáva svoju činnosť na základe zákona a faktov.

Môže byť obžaloba počas súdneho procesu pozmenená?

Obžaloba môže byť počas súdneho procesu zmenená na základe súhlasu súdu. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak sú informácie uvedené v obžalobe nedostatočné alebo ak je potrebné tieto obvinenia podložiť dôkazmi.

Počas súdneho procesu možno pridať nové obvinenia, ak sú založené na dôkazoch, a ak s tým súhlasí súd. V takom prípade možno konanie prerušiť s cieľom umožniť vám prípravu vašej obhajoby.

Ak sa na konci súdneho procesu dokáže iba časť obvinení a ide o samostatný trestný čin, môžete byť za tento trestný čin odsúdený bez toho, aby bolo obvinenie zmenené. Rovnako môžete byť odsúdený za pokus o spáchanie trestného činu, z ktorého ste boli obvinený bez zmeny obžaloby. Na konci konania môže súd nariadiť pridanie ďalších obvinení vyplývajúcich z dôkazov, a môže vás odsúdiť bez zmeny obžaloby. Nesmie to však viesť k justičnému omylu.

Počas súdneho procesu môžete zmeniť svoju obhajobu v súvislosti so všetkými alebo niektorými obvineniami, ak to súd povolí. Ak v súvislosti s niektorými obvineniami priznáte svoju vinu, súd bude v danom prípade pojednávať o zvyšných obvineniach. Ak priznáte svoju vinu v súvislosti so všetkými obvineniami, súd rovno prejde k vyneseniu rozsudku.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Máte právo na spravodlivý a verejný proces v primeranej lehote pred nezávislým, nestranným a kompetentným súdom zriadeným zo zákona.

Rozsudok súdu musí byť odôvodnený a vo všeobecnosti sa vyhlasuje verejne okrem prípadov, keď by takéto verejné vyhlásenie mohlo poškodiť záujmy spravodlivosti.

Ak ste boli obžalovaný zo spáchania trestného činu, máte tieto minimálne ústavné práva:

 • byť okamžite a podrobne informovaný v jazyku, ktorému rozumiete, a to o povahe a dôvodoch obvinení, ktoré boli proti vám vznesené;
 • mať k dispozícii dostatočný čas a prostriedky na prípravu svojej obhajoby;
 • obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom advokáta podľa vášho výberu. V prípade, že si právnu pomoc nemôžete dovoliť, bude vám poskytnutá bezplatná právna pomoc, ak je to v záujme spravodlivosti;
 • klásť otázky svedkom svedčiacim proti vám a uplatňovať rovnaké podmienky pre svedkov svedčiacich vo váš prospech, ako aj pre svedkov svedčiacich proti vám;
 • dostať bezplatnú právnu pomoc tlmočníka, ak nerozumiete jazyku používanému na súde alebo týmto jazykom nehovoríte.

Musím byť prítomný na súdnom procese?

Akonáhle vám bude doručené predvolanie na súd, musíte sa naň dostaviť. V prípade, že sa nedostavíte, bude na vás vydaný zatykač.

Budem počas súdneho procesu držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Počas súdneho procesu spravidla môžete byť prepustený na kauciu s výnimkou závažných prípadov. Zadržanie možno nariadiť v prípade, ak existuje vážne riziko, že sa na súd po prepustení nedostavíte. Kaucia môže byť zamietnutá aj v tom prípade, ak existuje riziko, že po prepustení spáchate ďalší trestný čin.

Ak bola kaucia zamietnutá a o prípade sa pojednáva na okresnom súde, nemôžete byť zadržaný dlhšie ako osem dní až do svojho ďalšieho príchodu na súd. Ak o prípade pojednáva porotný súd, neexistuje žiadne obmedzenie pre obdobie zadržania.

Proti rozhodnutiu o zamietnutí kaucie sa máte právo odvolať. Toto odvolanie musíte podať do desiatich dní odo dňa vydania rozhodnutia.

Na vaše zadržiavanie počas súdneho procesu nie je stanovená žiadna lehota. Musíte však byť súdený v primeranej lehote.

Žijem v inom členskom štáte. Môžem sa na súdnom procese zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

Pre účasť na trestnom konaní prostredníctvom videokonferencie neexistuje žiadne ustanovenie.

Budem mať k dispozícii advokáta, ktorý ma bude počas súdneho procesu zastupovať?

V súdnom procese vás nemusí zastupovať advokát. Máte právo na osobnú obhajobu. Ak vás zastupuje advokát, máte právo na jeho zmenu v ktorejkoľvek fáze súdneho konania.

Ak si advokáta nemôžete dovoliť, môžete mať nárok na právnu pomoc v prípade, že je to v záujme spravodlivosti.

Ak vás počas súdneho procesu zastupuje advokát, prednesie vašu obhajobu. Ak sa obhajujete sám, máte rovnaké práva, vrátane práva nevypovedať a práva na sebaobvinenie.

Aká je moja úloha v súdnom procese?

Potom, ako obžaloba predloží prípad, máte právo súdu predniesť, že nebudete odpovedať z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov:

 • nebol predložený žiaden dôkaz, ktorý by bol kľúčovým dôkazom o spáchaní trestného činu;
 • dôkaz obžaloby sa ukázal ako nedôveryhodný a nedostatočný na spoľahlivé usvedčenie.

Ak súd s vaším argumentom súhlasí, budete oslobodený bez toho, aby ste boli vyzvaný na svoju obhajobu.

Ak súd rozhodne, že sa o prípade bude ďalej pojednávať, musí vás informovať o nasledujúcich právach:

 • vypovedať pod prísahou; V takomto prípade vás obžaloba podrobí krížovému výsluchu.
 • vypovedať z lavice obžalovaných bez prísahy; V takomto prípade nebudete podrobený krížovému výsluchu.
 • nevypovedať. Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery.

Môžem privolať svedkov na svoju obhajobu?

Či sa už rozhodnete vypovedať alebo nevypovedať, máte právo privolať na svoju obhajobu svedkov.

Ak sa rozhodnete vypovedať pod prísahou a čelíte usvedčujúcej otázke, súd vás musí upozorniť na vaše právo nevypovedať.

Čo sa stane, ak budem na súde klamať?

Ak budete na súde krivo vypovedať, dopúšťate sa trestného činu krivej prísahy, ktorý sa trestá väzením.

Aké sú moje práva v súvislosti s obvineniami vznesenými proti mne?

Máte právo napadnúť dôkaz obžaloby prostredníctvom krížového výsluchu svedkov obžaloby. Takisto môžete vzniesť voči dôkazom námietky.

Môžem predložiť dôkaz v prospech môjho prípadu?

Na podporu svojej obhajoby môžete predložiť akýkoľvek dôkaz, ktorý je relevantný pre otázky súdu, a ktorý je zo zákona prípustný. Ak predkladáte dôkaz o svojom charaktere, môžete na svoju obhajobu privolať príslušných svedkov.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Áno, môžete. Zhromaždené dôkazy sa môžu predložiť súdu za rovnakých podmienok ako všetky ostatné dôkazy.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Záznam vo vašom registri trestov nesmie byť zverejnený v priebehu súdneho procesu, iba ak sa rozhodnete vypovedať a predložiť dôkaz o svojom charaktere tým, že budete vypovedať proti charakteru svedka obžaloby počas krížového výsluchu.

Súdu možno predložiť dôkazy o predchádzajúcich trestných činoch za predpokladu, že trestný čin, za ktorý ste súdený, je podobný ako ostatné trestné činy, ktoré ste spáchali.

Predchádzajúce odsúdenie v inom členskom štáte sa môže zohľadniť s výnimkou prípadov, ktoré už stratili právoplatnosť.

Čo sa stane ku koncu súdneho procesu?

Na záver súdneho procesu predložia sporné strany svoje záverečné návrhy a súd vydá svoje rozhodnutie.

Súd vás môže odsúdiť alebo oslobodiť.

Ak ste boli odsúdený, máte právo obrátiť sa na súd ešte pred vydaním rozsudku s cieľom zmierniť svoj trest.

Viac informácií o možných trestoch nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Poškodený nemá na súde špecifickú úlohu, ale môže byť vyzvaný, aby vypovedal o udalostiach týkajúcich sa obžaloby a zranení, vzniknutej škody a straty, ktoré v ich dôsledku utrpel.

Pri vynesení rozsudku môže obžaloba poškodeného požiadať, aby opísal dôsledky daného trestného činu. Ak súhlasíte s jeho odškodnením, alebo ak je poškodený ochotný vám odpustiť, váš trest sa môže zmierniť.

Typy trestu

Nižšie je uvedený zoznam rôznych trestov, ktoré môže súd na Cypre uložiť.

 • Trest odňatia slobody, t. j., uväznenie v štátnom väzení na konkrétne obdobie.
 • Periodické odňatie slobody. Ak ste boli odsúdený za trestný čin odňatím slobody na tri roky alebo menej, môžete byť odsúdený na periodické odňatie slobody v trvaní maximálne 52 týždňov. Doba pri týždennom odňatí slobody trvá od piatka 8.00 hod do pondelka 17.00 hod.
 • Podmienečný trest odňatia slobody. Ak ste boli odsúdený na odňatie slobody na dva roky alebo menej, tento trest môže byť v závislosti od okolností odložený o tri roky. Po porušení podmienok nadobudne účinnosť pôvodný rozsudok a môžu sa uplatniť aj ďalšie dôsledky.
 • Probačné nariadenie. Súd môže vydať probačné nariadenie, v rámci ktorého budete pod dohľadom sociálneho kurátora na obdobie od jedného do troch rokov. Pokiaľ ide o mladistvých páchateľov, zákon obsahuje osobitné ustanovenia.
 • Mladiství páchatelia. Vek trestnej zodpovednosti je stanovený na 14 rokov. K uväzneniu osôb vo veku od 14 do 18 rokov dochádza len zriedka.
 • Príkaz na odobratie maloletých rodičom. Ak je rodič alebo osoba zodpovedná za maloletého odsúdená za konkrétny trestný čin, súd môže nariadiť odobratie dieťaťa a jeho umiestnenie do bezpečia. Za takéto dieťa je potom zodpovedný riaditeľ odboru sociálnej starostlivosti.
 • Príkaz na nastúpenie na liečbu drogovej závislosti. Osobe odsúdenej za drogový trestný čin môže byť namiesto iného trestu nariadená liečba v odvykacom centre za predpokladu, že s tým daná osoba súhlasí.
 • Zabezpečenie dostavenia sa na súd. V tomto prípade sa stanovia podmienky, na základe ktorých musíte dodržiavať zákon počas stanoveného obdobia. Ak tieto podmienky porušíte, môžete byť odsúdený za porušenie nariadenia, ako aj za pôvodný trestný čin.
 • Súd vás môže zaviazať, že sa nedopustíte žiadneho trestného činu počas určitého časového obdobia.
 • Zákaz navštevovania športových podujatí. Ak ste boli odsúdený za násilný čin vykonaný na futbalovom zápase alebo akomkoľvek inom športovom podujatí, súd vám môže okrem pôvodného trestu zakázať návštevu futbalových zápasov alebo športových podujatí.
 • Príkaz na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti.
 • Zákaz vedenia motorového vozidla. V prípade odsúdenia za dopravný priestupok vám môže súd vydať zákaz viesť motorové vozidlo. Ide o doplňujúci trest k ostatným trestom, ktoré môže súd uložiť.
 • Zákaz držania alebo používania športovej zbrane. Tento zákaz sa môže uplatniť v prípade, že ste boli odsúdený za nelegálne používanie zbrane na účely hry.
 • Príkaz na zhabanie majetku. Môže vám byť nariadené zhabanie predmetov, ktoré máte v nelegálnej držbe alebo ktoré ste získali nelegálnou cestou.
 • Príkaz na demoláciu. Súd môže nariadiť demoláciu budovy, ktorá bola postavená nezákonne.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneInternetová stránka vlády odkazujúca na ústavu

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Môžem sa odvolať?

Máte plné právo odvolať sa proti rozhodnutiu a rozsudku na najvyššom súde. Proti rozhodnutiu, ktoré je výsledkom priznania viny, sa nemôžete odvolať s výnimkou toho, že skutočnosti uvedené v obžalobe, nie sú v skutočnosti trestným činom.

V akom časovom limite?

Odvolanie proti rozhodnutiu a/alebo rozsudku musíte podať do desiatich dní od dátumu vynesenia rozsudku. Odvolanie sa podáva na registri okresného súdu, ktorý o prípade rozhodoval, a na registri najvyššieho súdu, ak sa prípad riešil pred porotným súdom.

Aké sú dôvody na odvolanie?

Dôvody odvolania proti rozhodnutiu sú tieto:

 • boli porušené obvyklé pravidlá spravodlivého súdneho procesu;
 • rozhodnutie je na základe predložených dôkazov neodôvodnené;
 • rozhodnutie súdu je zo zákona nesprávne;
 • došlo k zásadnému justičnému omylu.

Dôvody odvolania voči rozsudku sú tieto:

 • rozsudok je v zásade nesprávny – súdny proces bol vedený nesprávne na základe faktov, zákona alebo oboch;
 • rozsudok je zjavne neprimeraný alebo zjavne nedostatočný.

Dôvody odvolania proti rozhodnutiu a rozsudku musíte v odvolaní plne vysvetliť a odôvodniť.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak využijete svoje právo na odvolanie, rozhodnutie alebo rozsudok budú platné až do rozhodnutia o odvolaní.

V bežnom prípade odvolanie prebehne v čase od šiestich do dvanástich mesiacov.

Pri odvolaní sa obyčajne dôkazy nepredkladajú. Nové dôkazy sa predkladajú v prípade, ak vyšli na povrch bez vášho zavinenia až po súdnom procese. Musia byť dôležité pre súdny proces a relevantné na dokázanie vašej neviny.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Účastníci odvolacieho konania majú právo obrátiť sa na súd pre/proti odvolaniu. Prehľad argumentov sa predkladá písomne pred začatím vypočutia. Odvolanie nie je opätovným vypočutím pôvodného prípadu. Jeho cieľom je preskúmať správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Ako môže súd rozhodnúť?

Najvyšší súd môže:

 • povoliť odvolanie a zrušiť rozhodnutie proti vám;
 • sčasti vyhovieť odvolaniu a potvrdiť ostatné časti rozhodnutia, v ktorých ste boli uznaný vinným v niekoľkých bodoch;
 • zamietnuť odvolanie;
 • zrušiť rozhodnutie a na základe dôkazov vás odsúdiť za iný, relevantnejší, trestný čin, a vyhlásiť nový rozsudok;
 • povoliť odvolanie a vrátiť prípad do obnoveného súdneho konania pred rovnakým alebo iným súdom.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Ak je vaše odvolanie proti rozhodnutiu úspešné, verdikt sa zruší a trest anuluje. V prípade neúspechu sa odvolanie proti rozhodnutiu zamietne. Najvyšší súd má na základe odvolania voči rozsudku právomoc zmierniť, zmeniť, znížiť alebo upraviť trest. Ak odvolanie proti rozhodnutiu nebolo úspešné, najvyšší súd je oprávnený nariadiť, aby trest odňatia slobody začal plynúť odo dňa zamietnutia odvolania.

Existuje právo na ďalšie odvolanie na vyššom/najvyššom súde?

Žiadny tretí stupeň spravodlivosti neexistuje. Dostupné opravné prostriedky sú vyčerpané rozhodnutím o odvolaní. Ak bolo porušené niektoré z vašich práv, ktoré zaručuje Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a nie sú možné žiadne miestne opravné prostriedky, môžete sa odvolať na Európskom súde pre ľudské práva.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, dostanem odškodnenie?

Ak bolo vaše odvolanie proti rozhodnutiu úspešné a už ste strávili nejaký čas vo väzení, zo zákona máte nárok žiadať odškodnenie za stratu vzniknutú v dôsledku vašej práceneschopnosti.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Ak bolo rozhodnutie zrušené na základe odvolania, nebude sa o ňom viesť žiadny záznam.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na Cypre, môžete byť na výkon trestu poslaný do vašej krajiny za predpokladu, že ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke viac ako šesť mesiacov; toto obmedzenie sa môže vo výnimočných prípadoch zrušiť. Tieto informácie dostanete hneď po nástupe na výkon trestu.

Presun do vášho členského štátu nie je automatický. O možnosť výkonu trestu vo svojej krajine musíte požiadať, a to prostredníctvom žiadosti buď v štáte, v ktorom ste boli odsúdený (Cyprus), alebo vo vašej členskej krajine.

Vo výnimočnom prípade, ak to jeden zo štátov považuje za potrebné z dôvodu vášho veku alebo fyzického či duševného stavu, sa presun môže uskutočniť bez vášho súhlasu.

Podmienky presunu sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovore o odovzdávaní odsúdených osôb. Jednou z podmienok je, aby čin alebo opomenutie, za ktoré ste boli odsúdený, boli trestným činom podľa práva vykonávajúceho štátu.

Pri presune do vášho členského štátu sa všetky náležitosti týkajúce sa podmienok zadržania riadia zákonom daného štátu, a nie zákonom štátu, ktorý vydal rozsudok. Na tento presun musíte dať svoj súhlas, ak sa neuplatňujú vyššie uvedené prípady.

Proti rozhodnutiu o presune do vašej rodnej krajiny na výkon trestu sa nemáte právo odvolať.

Ak budem odsúdený, môžem byť súdený znovu za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť odsúdený dvakrát za ten istý trestný čin, či už bol spáchaný na Cypre alebo v inej krajine. Zásada zamedzenia dvojitého obvinenia je základným právom, ktoré zaručuje ústava Cypru.

Budú informácie o obvinení zaznamenané v mojom trestnom registri?

Register predchádzajúcich trestných činov vedie polícia. Do vášho registra trestov sa zaznamenáva každý nový trestný čin. Register trestov sa primárne uchováva a používa na účely rozsudkov. O obvineniach, ktoré neviedli k odsúdeniu, sa nevedú žiadne záznamy.

Doba, počas ktorej bude trestný záznam o vašom odsúdení vedený v registri predchádzajúcich obvinení závisí od povahy rozsudku, a je stanovená na maximálne 5 až 12 rokov.

Váš záznam v registri trestov môže polícia uchovávať bez vášho súhlasu a nemôžete namietať proti zahrnutiu informácií o vašom odsúdení za spáchaný trestný čin do registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovor o odovzdávaní odsúdených osôb

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 – Dopravné priestupky

Drobné, ako aj vážne dopravné priestupky sa riešia podobne ako všetky ostatné priestupky. Bežným trestom sú pokuty. Pri opakovanom previnení môže byť vodičovi vydaný zákaz vedenia motorového vozidla. Väčšina menej závažných dopravných priestupkov sa rieši administratívnym spôsobom.

Kto rieši dopravné priestupky?

Množstvo drobných dopravných a súvisiacich priestupkov sa môže riešiť administratívne uložením pokuty stanovenej zákonom.

V prípade prekročenia rýchlosti alebo telefonovania počas šoférovania či iných menších priestupkov sa vám do vodičského preukazu takisto zaznamenajú trestné body. Po prekročení dvanástich trestných bodov sa váš prípad postúpi súdu. Ak nesúhlasíte s uložením pokuty alebo zaznamenaním trestných bodov, na súde sa proti vám začne trestné konanie.

Oznámiť uloženie pokuty vám môže príslušník polície alebo obecná alebo miestna dopravná hliadka. V prípade priestupku pri parkovaní musíte byť na priestupok upozornený lístkom s oznamom, že ak nezaplatíte pokutu do 15 dní, táto suma sa zvýši o polovicu.

Ak pokuta nebude zaplatená do 30 dní, môže sa voči vám začať trestné stíhanie. Pokuty možno uložiť za dopravné priestupky spáchané ako motoristami, tak aj chodcami a cyklistami. Výšku pokuty stanovuje zákon.

Administratívnu pokutu nie je možné zrušiť, ak ste s ňou už súhlasili. Ak na druhej strane odmietnete priznať, že ste sa priestupku dopustili, príslušné orgány sa môžu obrátiť na súd s cieľom dokázať spáchaný priestupok. Voči rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať, podobne ako voči akémukoľvek inému rozhodnutiu o trestnom čine.

Pokuta uložená administratívnym spôsobom sa môže vyberať podobne ako pokuta uložená súdom. Nezaznamenáva sa do registra trestov.

Aký je postup, ak sa prípad dostane pred súd?

Súdnu právomoc má okresný súd v oblasti, v ktorej došlo k dopravnému priestupku.

Súdny postup pri menších dopravných priestupkoch je rovnaký ako pri akomkoľvek inom priestupku.

Medzi sankcie, ktoré môže uložiť súd, patria:

 • pokuta;
 • vzatie do väzby;
 • zákaz vedenia motorového vozidla.

Občania ostatných členských štátov môžu byť za drobné dopravné priestupky stíhaní rovnako ako štátni príslušníci.

Voči rozsudku, ako aj trestu uloženému za drobný dopravný priestupok sa možno odvolať rovnakým spôsobom a z rovnakých dôvodov ako v iných prípadoch.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiadenie motorových vozidiel na Cypre – Cyperské dopravné predpisy – Priestupky, pokuty a trestné body

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.