Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Kde sa bude konať proces?

Proces sa uskutoční na súde, na ktorom orgány zodpovedné za vyšetrovanie predložili konečné obvinenia. Zvyčajne ide o súd s miestnou jurisdikciou, v rámci ktorej bol spáchaný trestný čin. Procesy sú okrem niekoľkých výnimiek verejné.

V závislosti od charakteru sankcie rozhodnutie vynesie samosudca, súd s prísediacimi sudcami alebo súd s porotou. Na súdoch s prísediacimi sudcami a na súdoch s porotou sa zúčastňujú aj laické osoby.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Ak ste počas procesu obžalovaný z ďalšieho trestného činu, orgány zodpovedné za vyšetrovanie môžu rozšíriť obžalobu voči vám a proces bude možné predĺžiť tak, aby doň boli zahrnuté nové obvinenia, pokiaľ sa na ne nevzťahuje prísnejší trest ako na pôvodné obvinenia.

Súd je vo svojom rozhodnutí viazaný len skutočnosťami, ktoré sú uvedené v návrhu žaloby, a nie právnym hodnotením, ktoré predkladajú orgány zodpovedné za vyšetrovanie. Súd môže posúdiť trestný čin, z ktorého ste obžalovaný, inak, ako ho posudzujú orgány zodpovedné za vyšetrovanie v návrhu žaloby.

 

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Tak ako počas celého trvania trestnoprávneho konania máte aj počas procesu právo mlčať. Nemusíte pripomienkovať obvinenia, ktoré boli proti vám vznesené.

Ak počas procesu priznáte obvinenia, bude to počas stanovovania trestu brané ako poľahčujúca okolnosť. Uznanie viny však nezmení pokračovanie procesu. Nebudete potrestaný, ak nebudete hovoriť pravdu.

Súdy s prísediacimi sudcami a súdy s porotou nevedú konania vo vašej neprítomnosti. Okrem toho vás počas takýchto konaní vždy musí zastupovať obhajca. Proces nie je možné viesť prostredníctvom videokonferencie.

Ak neovládate nemčinu dostatočne, je potrebné počas procesu zabezpečiť tlmočníka. Tlmočník pretlmočí hlavné udalosti počas procesu do jazyka, ktorému rozumiete.

Počas procesu máte tiež právo predložiť žiadosti, najmä žiadosti o dôkazy.

V rámci procesu pred súdom s prísediacimi sudcami alebo pred súdom s porotou je potrebné, aby vás zastupoval obhajca, ale pokiaľ ide o ostatné konania, nie ste povinný mať obhajcu.

Obhajcu, ktorého ste si vybrali, môžete kedykoľvek vymeniť. Nesmie sa tým však neopodstatnene predĺžiť konanie.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom proti mne?

Len dôkazy vykonané priamo počas procesu predstavujú základ pre rozhodnutie súdu. Máte právo pripomienkovať každú jednotlivú položku vykonaného dôkazu.

Svedkovia musia byť vypočutí osobne. Ich výpoveď nie je možné prečítať, pokiaľ s tým nesúhlasí žaloba a obhajoba. Máte právo klásť otázky spoluobžalovaným a svedkom alebo máte právo požiadať svojho obhajcu, aby tak urobil.

Exploračné dôkazy sa nepripúšťajú. To je dôkaz, ktorého výsledok vopred nepoznáte. Ak požadujete vykonanie dôkazov, musíte vysvetliť výsledky, ktoré dané dôkazy prinesú, alebo nezvratnú skutočnosť, ktorú dokážu.

Tiež môžete predložiť dôkazy priamo počas procesu, napríklad dôkazy, ktoré získali súkromní detektívi. Je na súde, aby posúdil dôkazy.

Budú sa počas procesu poskytovať informácie o mojom registri trestov?

V trestnom poriadku sa uvádza, že informácie o trestnom registri je možné získať dokonca aj zo zahraničia. Informácie o vašom registri trestov sa prečítajú počas procesu.

Ak ste usvedčený a ak ste už predtým boli podobne usvedčený, znamená to, že vám bude vymeraný prísnejší trest.

Čo sa stane ku koncu procesu?

Po vykonaní všetkých dôkazov a potom ako žaloba a obhajoba predniesli svoje záverečné pripomienky, súd prijme rozhodnutie. Týmto sa konanie pred súdom prvého stupňa končí.

Po splnení potrebných náležitostí môže súd rozhodnúť o nariadení typu diverzia. Vo všetkých ostatných prípadoch súd rozhoduje o tom, či vás považuje za vinného vo veci obžaloby, ktorá bola proti vám vznesená, alebo či vás zbaví žaloby.

V prípade usvedčenia musí súd tiež rozhodnúť o treste. Trestom môže byť pokuta alebo odňatie slobody. Výkon trestu je možné odložiť na podmienečnú probačnú lehotu.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť trestného činu má právo byť na procese prítomná a tiež ju môže zastupovať advokát. Obeť má počas procesu právo klásť otázky obžalovanému, svedkom a súdnym znalcom a tiež môže byť vypočutá v súvislosti so svojimi tvrdeniami.

Rovnako ako pri žalovanom má aj obeť počas procesu právo na tlmočníka, ak dostatočne neovláda nemecký jazyk.

Ak bola obeť počas procesu z dôvodu trestného činu vystavená značnému stresu, môže jej byť pridelená socio-psychologická a právna súdna pomoc, ak je to potrebné na ochranu jej procesných práv.

Obete, ktoré požadujú náhradu škody, ktorú utrpeli trestným činom, alebo náhradu za porušenie svojich práv, sa nazývajú súkromná strana prípadu. Ak sa obete zúčastňujú na konaní ako súkromné strany, tiež majú právo na vyžiadanie dôkazov.

Posledná aktualizácia: 22/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom