Oskarżeni (postępowanie karne)

Czy mogę zaskarżyć wyrok sądu rejonowego?

Wyrok sądu rejonowego może zaskarżyć zarówno prokurator, jak i osoba skazana. Od tej zasady istnieją wyjątki w sytuacji, gdy przewidzianą karą jest jedynie kara grzywny, lub – w przypadku zaskarżenia przez prokuratora – jeżeli zostałeś uniewinniony od zarzutów popełnienia lżejszego przestępstwa. W takich przypadkach rozpoznanie apelacji wymaga zgody sądu apelacyjnego.

Jakich zmian wyroku sądu rejonowego mogę się domagać?

Możesz wnieść apelację, żądając uniewinnienia albo złagodzenia kary. Nie musisz szczegółowo uzasadniać apelacji, lecz czasami może to okazać się dla ciebie korzystne.

Co się dzieje w odniesieniu do dowodów przedstawionych w sądzie rejonowym?

Składając apelację, musisz wskazać, jakie dowody winien zbadać sąd apelacyjny. Możesz też przedłożyć sądowi apelacyjnemu nowe wnioski dowodowe. Odtworzone zostaną nagrania audiowizualne utrwalone podczas przesłuchań, które odbyły się w sądzie rejonowym. Co do zasady osoby przesłuchiwane wówczas nie będą musiały składać zeznań po raz kolejny w sądzie apelacyjnym. To samo dotyczy składanych przez ciebie wyjaśnień. W sądzie apelacyjnym dodatkowe przesłuchania mogą mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach.

W jakim terminie należy wnieść apelację?

Apelację należy wnieść w terminie trzech tygodni od dnia wydania wyroku sądu rejonowego. Jeżeli apelacja zostanie wniesiona w tym terminie, prokurator ma tydzień, aby postanowić, czy również chce wnieść apelację.

Kiedy zostanie rozpoznana apelacja?

Jeżeli składasz apelację, przebywając w areszcie, sąd apelacyjny musi rozpocząć rozprawę w terminie ośmiu tygodni od dnia wydania wyroku sądu rejonowego. W innym przypadku należy założyć, że sąd apelacyjny rozpozna apelację po upływie od trzech do dwunastu miesięcy.

Jak będzie przebiegała rozprawa apelacyjna?

Rozprawa główna przed sądem apelacyjnym toczy się według takiej samej procedury jak rozprawa przed sądem rejonowym. Największa różnica polega na tym, że ty i inne przesłuchiwane w toku rozprawy przed sądem rejonowym osoby nie zostaniecie przesłuchani ponownie, zamiast tego sąd apelacyjny zapozna się z nagraniami utrwalonymi w toku rozprawy w sądzie rejonowym.

Czy sąd apelacyjny może zaostrzyć nałożoną na mnie karę?

Jeżeli jesteś jedyną osobą, która wniosła apelację, sąd apelacyjny nie może wymierzyć ci surowszej kary niż ta, którą orzekł sąd rejonowy. Jeżeli apelację wniósł również prokurator, sąd apelacyjny może orzec albo łagodniejszą, albo surowszą karę.

Co się stanie, jeżeli moja apelacja do sądu apelacyjnego okaże się nieskuteczna?

Jeżeli twoja apelacja złożona do sądu apelacyjnego okazała się nieskuteczna, istnieje możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Aby Sąd Najwyższy mógł zająć się twoją sprawą, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wniesienie kasacji, co oznacza, że rozpoznanie sprawy wymaga spełnienia szczególnych przesłanek.

Czy jeżeli zostanę uniewinniony przysługuje mi prawo do odszkodowania?

Jeżeli zostałeś uniewinniony, a od wyroku nie wniesiono środka odwoławczego, przysługuje ci prawo do odszkodowania za czas zatrzymania i pobytu w areszcie. Odszkodowanie obejmuje utracone zarobki lub dochody oraz ekwiwalent za utratę wolności. Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie rozpoznane przez Kancelarię Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli nie zostałeś pozbawiony wolności, odszkodowanie możesz otrzymać wyłącznie z tytułu takich kosztów, jak np. koszty przedłożenia dowodów itp.

Czy informacja o wyroku zostanie umieszczona w jakimkolwiek rejestrze?

Informacja o wyroku skazującym zostanie umieszczona m.in. w rejestrze karnym. To, jak długo informacja o wyroku będzie widnieć w rejestrze karnym, zależy od wymierzonej kary. W razie uniewinnienia wpis zostanie usunięty. Sam nie masz żadnego wpływu na informacje znajdujące się w rejestrze. Wpis jest dostępny dla ciebie i niektórych organów szwedzkiego wymiaru sprawiedliwości oraz organów wymiaru sprawiedliwości innych państw członkowskich.

Kiedy następuje uprawomocnienie się wyroku skazującego?

Wyrok skazujący uprawomocnia się w chwili, gdy upłynie termin do wniesienia środka odwoławczego lub gdy Sąd Najwyższy rozstrzygnie sprawę: nie wyrażając zgody na wniesienie kasacji albo wydając wyrok. Istnieje też kilka możliwości poddania się wyrokowi przed upływem terminu do wniesienia środka odwoławczego i w następstwie rozpoczęcie odbywania kary.

Czy po uprawomocnieniu się wyroku mogę być sądzony ponownie?

W przypadku gdy zostałeś osądzony za określone przestępstwo, sąd nie będzie mógł sądzić cię za nie ponownie, chyba że zaistnieją nadzwyczajne okoliczności. Zdarza się to mniej więcej raz w roku. Co do zasady reguła ta znajduje również zastosowanie w stosunku do przestępstw, za które byłeś ścigany w innym państwie członkowskim.

Czy istnieje możliwość odbycia kary w kraju pochodzenia?

Jeżeli takie jest twoje życzenie, możesz skorzystać z możliwości odbycia kary w kraju swojego pochodzenia. W takim przypadku ze stosownym wnioskiem musisz zwrócić się do Szwedzkiej Służby Więziennej i Probacyjnej. W przeciwnym razie kara zostanie wykonana w Szwecji.

Ciekawe strony

Kancelaria Ministra Sprawiedliwości

Szwedzka Służba Więzienna i Probacyjna

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony