Oskarżeni (postępowanie karne)

Czy mogę się odwoływać?

Możesz zaskarżyć wydanie na rozprawie orzeczenie zarówno co do winy, jak również co do kary. W tym celu musisz złożyć apelację do sądu apelacyjnego karnego (il-Qorti tal-Appell Kriminali, ang. Court of Criminal Appeal). Apelację od wyroku sądu pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) należy wnieść w terminie ośmiu dni. W przypadku orzeczenia ławy przysięgłych co do winy oraz rozstrzygnięcia sądu karnego (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court) co do kary, apelację należy wnieść w terminie piętnastu dni od dnia wydania wyroku wymierzającego karę.

W obu przypadkach możesz odwołać się zarówno od rozstrzygnięcia co do winy, jak i co do kary.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

W razie skazania na karę pozbawienia wolności przez sąd pokoju złożenie apelacji wstrzymuje wykonanie wyroku do czasu jej rozstrzygnięcia.

Jeżeli natomiast zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności przez sąd karny po uznaniu cię za winnego przez ławę przysięgłych, zostaniesz osadzony w zakładzie karnym ze skutkiem natychmiastowym, wniesienie apelacji nie wstrzymuje wykonania kary. W takim przypadku możesz wystąpić o zastosowanie poręczenia majątkowego do czasu rozstrzygnięcia apelacji, lecz sąd nie ma obowiązku przychylić się do twojego wniosku.

Prawo nie przewiduje określonego terminu rozpoznania apelacji. Co do zasady rozprawa apelacyjna odbywa się po upływie kilku miesięcy.

Zasadniczo na rozprawie apelacyjnej nie możesz przedkładać nowych dowodów, od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, m.in. jeżeli dowód nie był uprzednio tobie znany lub jeżeli jego przeprowadzenie w toku rozprawy było niedopuszczalne.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

W przypadku apelacji od wyroku sądu pokoju, jeżeli zeznania świadków nie zostały zaprotokołowane, zostaną oni przesłuchani, a następnie twój adwokat oraz oskarżyciel przedstawią argumenty przemawiające za uznaniem apelacji za zasadną lub za jej odrzuceniem.

Jeżeli zeznania świadków zostały zaprotokołowane, udziela się głosu tylko stronom. W razie apelacji od wyroku sądu karnego twój adwokat przedstawi argumenty za uznaniem apelacji za zasadną, oskarżyciel natomiast za jej odrzuceniem.

Na końcu rozprawy zostaniesz uniewinniony bądź uznany za winnego zarzucanych ci czynów. Możesz również zostać częściowo uniewinniony/uznany za winnego.

Co dzieje się w razie uznania apelacji za zasadną/niezasadną?

W razie uznania apelacji za zasadną zaskarżony wyrok zostanie zmieniony lub uchylony, w zależności od twojego żądania we wniosku apelacyjnym.

W razie odrzucenia apelacji zaskarżony wyrok sądu zostanie utrzymany w mocy. Jeżeli jest to wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności wydany przez sąd pokoju, zostaniesz osadzony w zakładzie karnym ze skutkiem natychmiastowym.

Od orzeczenia odwoławczego sądu karnego nie przysługuje zaskarżenie. W razie uznania wyroku sądu pierwszej instancji za błędny nie przysługuje ci automatycznie prawo do odszkodowania.

Jeżeli twoja apelacja zostanie uznana za zasadną i zaskarżone orzeczenie podlegać będzie uchyleniu, w rejestrze karnym nie zostanie umieszczony wpis o wyroku skazującym.

Wyrok skazujący sądu pokoju lub sądu karnego staje się prawomocny, jeżeli w przewidzianym prawem terminie nie zostanie wniesiona apelacja. Orzeczenie sądu apelacyjnego karnego staje się prawomocne po jego wydaniu.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy po rozprawie mogę być tam przekazany?

Jeżeli pochodzisz z innego państwa członkowskiego, sąd nie nakaże przekazania cię do twojego kraju pochodzenia. Możesz jednak wystąpić do rządu z wnioskiem o odbycie kary w państwie członkowskim pochodzenia.

Może o to wystąpić również organ administracji rządowej twojego państwa, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na twój wniosek. Decyzję w tej sprawie uzgadniają oba rządy.

Przekazanie nie następuje automatycznie, lecz na wniosek twój lub twojego rządu.

Decyzja o przekazaniu cię do twojego państwa nie należy do sądu. Decyzja taka musi zostać uzgodniona przez rząd twojego państwa oraz rząd państwa, w którym zostałeś skazany. Nie przysługuje od niej odwołanie.

Informacja o zarzutach/wyroku skazującym

Informacja o zarzutach, na podstawie których zostałeś skazany, będzie umieszczana w zaświadczeniach z rejestru karnego. Jednakże w pewnych przypadkach, m.in. jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa nie miałeś ukończonych osiemnastu lat, informacja o wyroku skazującym nie będzie umieszczana w zaświadczeniach z rejestru karnego.

Informację taką przechowuje komendant Komendy Głównej Policji (Police Headquarters).

Komendant Komendy Głównej Policji przechowuje rejestr wyroków skazujących przez czas nieokreślony. Jednakże po upływie pewnego okresu, który wynosi od sześciu miesięcy do dziesięciu lat, w zależności od długości kary, na którą zostałeś skazany, informacje na ten temat nie będą umieszczane w zaświadczeniach z rejestru karnego. W razie skazania za określone przestępstwa, m.in. przestępstwa związane z narkotykami, informacja o wyroku skazującym będzie mimo to zawsze widnieć w zaświadczeniach z rejestru karnego, niezależnie od upływu czasu.

Do celów przechowywanie informacji o wyrokach skazujących w rejestrze karnym prowadzonym przez komendanta Komendy Głównej Policji nie jest wymagana twoja zgoda. Nie możesz się temu sprzeciwić, ponieważ możliwość przechowywania takich informacji jest przewidziana prawem.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony