Defendants (criminal proceedings)

Malta

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.  For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor treści:
Malta

Summary of the criminal process

You will always be arraigned before the Court of Magistrates. If you are arraigned under arrest, the Court must first decide whether your continued detention is founded on a provision of law and then inform you that you may request bail. If you are not arraigned under arrest, you will be notified of the charges and of the date when you must appear in court for the first hearing.

There are three different types of trials depending on the seriousness of the charges brought against you:

Summary proceedings before the Court of Magistrates

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Proceedings before the Court of Magistrates following the compilation of evidence

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police and the Attorney General
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Trial by jury

 • Preliminary pleas and pleas relating to the admissibility of evidence
 • Reading out of the bill of indictment
 • Address by the Prosecution
 • Prosecution's case conducted by the Attorney General
 • Defence's case
 • Reply by the Prosecution
 • Rejoinder by the Defence
 • Summing-up
 • Verdict
 • Sentence

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Arrest
 • The first court hearing
 • Preparation of the case pre-trial
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Criminal Code

Last update: 20/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Uzyskanie porady prawnej

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się także, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeżeli koszty z tytułu jego udziału przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

Jeżeli nie posiadasz własnego adwokata, możesz znaleźć go za pomocą oficjalnej strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieIzby Adwokackiej (il-Kamra tal-Avukati, ang. Chamber of Advocates). Jeżeli przebywasz w areszcie, musisz zwrócić się o pomoc w umożliwieniu ci dostępu do strony internetowej, osadzeni nie mają bowiem bezpośredniego dostępu do internetu.

Koszty z tytułu udziału adwokata

Dyżur adwokacki przez całą dobę pełni niezależny adwokat. Koszty z tytułu jego udziału pokrywa budżet państwa. Adwokat dyżurujący udziela porad w zakresie przysługujących ci praw oraz zapewnia, abyś nie popełnił błędu, który mógłby zostać wykorzystany przeciwko tobie.

Prawo do bezpłatnej pomocy adwokata przysługuje ci jednak tylko wówczas, gdy nie stać cię na pokrycie kosztów z tytułu jego udziału. W celu ustalenia, czy przysługuje ci pomoc prawna, nie dokonuje się jednak oceny twojej sytuacji majątkowej – podstawowym branym pod uwagę kryterium jest posiadanie zatrudnienia. Jeżeli nie posiadasz zatrudnienia, państwo zapewni ci pomoc adwokata dyżurującego – zarówno na etapie przed przesłuchaniem przez policję, jak i podczas twojego stawiennictwa przed sądem.

Jeżeli staniesz przed sądem bez adwokata, sąd zasugeruje ci jego ustanowienie, chyba że będziesz twierdził, iż nie potrzebujesz jego pomocy.

Jeżeli stać cię na adwokata, nie będziesz mógł skorzystać z pomocy prawnej, adwokata będziesz musiał zatem ustanowić samodzielnie. Przed wynajęciem konkretnego adwokata warto uzgodnić z nim wysokość jego honorarium.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

Dochodzenie w sprawie karnej może zostać wszczęte po złożeniu zawiadomienia przez funkcjonariusza publicznego, na podstawie informacji uzyskanych od obywatela lub w wyniku skargi wniesionej przez pokrzywdzonego. Dochodzenie może zostać wszczęte również w przypadku ujęcia osoby na gorącym uczynku popełniania przestępstwa.

Jakie są etapy postępowania przygotowawczego?

Dochodzenie

Policja może wezwać daną osobę na posterunek w celu przesłuchania. Celem tego etapu jest ustalenie, czy istnieją dostateczne dowody wskazujące na to, że konkretna osoba – niekoniecznie osoba przesłuchiwana – ma związek z przestępstwem.

Zatrzymanie

Jeżeli policja uzna, że istnieją wystarczające dowody wskazujące na to, że dana osoba ma związek z przestępstwem, może ją zatrzymać na określony czas w celu oficjalnego przesłuchania. Celem tego etapu jest ustalenie, czy danej osobie można postawić zarzuty.

Wstępne posiedzenie sądu

W przypadku postawienia zarzutów oskarżona o ich popełnienie osoba stanie przed sądem, gdzie zostanie jej odczytana treść oskarżenia. Jeżeli osoba ta została uprzednio zatrzymana, sąd najpierw rozstrzygnie, czy zachodzą przewidziane prawem przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, a w razie wydania postanowienia o jego zastosowaniu pouczy ją o przysługującym jej prawie do złożenia wniosku o zastosowanie poręczenia majątkowego.

Przygotowanie do rozprawy

Zanim sprawa trafi na rozprawę sądową, oskarżyciel musi zebrać i przedłożyć całość materiału dowodowego zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. W sprawach dotyczących ciężkich przestępstw oskarżyciel musi przestawić sądowi wystarczająco silne dowody potwierdzające zarzuty sformułowane przeciwko oskarżonemu.

Oskarżyciel, w którego charakterze na tym etapie występuje policja, nie ma obowiązku ujawniania żadnych informacji dotyczących środków dowodowych powołanych na poparcie oskarżenia. Oskarżyciel nie ma obowiązku informowania oskarżonego ani jego adwokata o podstawach oskarżenia oraz dowodach zebranych na jego poparcie. Adwokat oskarżonego może współdziałać z oskarżonym w celu zebrania dowodów, które posłużą do przygotowania obrony.

Zazwyczaj, zanim dojdzie do rozprawy głównej, odbywa się kilka posiedzeń wstępnych.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby dowiedzieć się więcej o etapach postępowania przygotowawczego, proszę kliknąć na poniższe linki.

Dochodzenie (1)

Dlaczego policja może chcieć mnie przesłuchać?

Jeżeli policja stwierdzi, że w jakikolwiek sposób uczestniczyłeś w przestępstwie lub będziesz mógł pomóc w prowadzonym prze nią dochodzeniu, może cię wezwać w celu przesłuchania.

Czy otrzymam pouczenie o swoich prawach?

Policja nie będzie zadawać ci pytań celem zebrania dowodów, chyba że zostaniesz o tym uprzedzony, tzn. otrzymasz pouczenie o swoich prawach.

Jeżeli w toku dochodzenia dobrowolnie stawisz się na posterunku lub komisariacie policji, będziesz mógł opuścić go w dowolnym czasie, chyba że zostaniesz zatrzymany.

Co się stanie, jeżeli nie znam języka postępowania?

Jeżeli nie znasz języka postępowania, policja sprowadzi dla ciebie tłumacza. Pomoc tłumacza jest bezpłatna. Tłumacz przetłumaczy dla ciebie treść pouczenia, pytania policji oraz twoje odpowiedzi.

Czy mogę skorzystać z pomocy adwokata?

W trakcie przesłuchania nie przysługuje ci prawo do korzystania z pomocy adwokata. Przed rozpoczęciem przesłuchania masz jednak prawo porozmawiać z adwokatem przez godzinę. Jeżeli potrzebujesz pomocy tłumacza, dokona on tłumaczenia twojej rozmowy z adwokatem.

Jeżeli znasz konkretnego adwokata, możesz zwrócić się do policji z wnioskiem o skontaktowanie się z nim. W przeciwnym razie policja dostarczy ci listę adwokatów udostępnioną przez Izbę Adwokacką (il-Kamra tal-Avukati, ang. Chamber of Advocates). Będziesz mógł wybrać adwokata z tej listy. Jeżeli nie stać cię na adwokata, policja skontaktuje się z adwokatem dyżurującym. Adwokat dyżurujący jest dostępny przez całą dobę. Więcej informacji znajdziesz w arkuszu Link otworzy się w nowym oknieUzyskanie porady prawnej.

Czy muszę odpowiadać na pytania policji?

Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może zostać zarejestrowane i wykorzystane w toku rozprawy. Udzielanie odpowiedzi na pytania może jednak leżeć w twoim interesie. Jeżeli po konsultacji z adwokatem skorzystasz z prawa do zachowania milczenia, może to zostać poczytane za potwierdzenie wszelkich dowodów twojej winy.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu, pobraniu próbek lub odcisków palców?

Jeżeli nie zostałeś zatrzymany, pobranie próbek może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu twojej uprzedniej zgody na piśmie. Jeżeli zostałeś zatrzymany, pobranie próbek o charakterze osobistym i nieosobistym może nastąpić po stosownym uzyskaniu twojej zgody. W przypadku gdy odmówisz zgody na pobranie próbek o charakterze nieosobistym (np. odcisków palców), sędzia pokoju (Maġistrat, ang. Magistrate) może wydać nakaz ich przymusowego pobrania.

Zatrzymanie (2)

Czemu może dojść do zatrzymania?

Każdy funkcjonariusz policji może bez nakazu zatrzymać każdą osobę podczas popełniania lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa zagrożonego kara pozbawienia wolności bądź osobę, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że zamierza popełnić lub właśnie popełniła przestępstwo.

Policja może również dokonać zatrzymania wówczas, gdy:

 • tożsamość danej osoby nie jest znana;
 • zachodzą wątpliwości co do prawdziwości poszczególnych informacji podanych przez daną osobę;
 • dana osoba nie podała odpowiedniego adresu do korespondencji;
 • zachodzi konieczność zapobieżenia samookaleczeniu lub wyrządzeniu innej osobie, poniesieniu szkody lub uszkodzenia mienia;
 • zachodzi konieczność zapobieżenia popełnieniu przez tę osobę wykroczenia przeciwko moralności publicznej;
 • istnieją uzasadnione podstawy, by uznać, że zatrzymanie danej osoby jest konieczne w celu ochrony dziecka lub innej szczególnie narażonej osoby.

Czego dowiem się o swoim zatrzymaniu?

W razie zatrzymania musisz zostać powiadomiony, że zostałeś zatrzymany, mimo że twoje zatrzymanie może wydawać się oczywiste. Muszą również zostać podane przyczyny zatrzymania. Funkcjonariusz dokonujący zatrzymania nie może używać siły, środków ograniczających swobodę ruchów lub innych środków przymusu, chyba że jest to bezwzględnie konieczne dla twojego bezpieczeństwa bądź też ze względu na stawiany opór.

Nie znam języka lokalnego. Czy mogę skorzystać z pomocy tłumacza?

Jeżeli nie rozumiesz języka lokalnego, policja musi sprowadzić dla ciebie tłumacza. Bez obecności tłumacza policja nie może przystąpić do przesłuchania.

Czy mogę otrzymać pomoc adwokata?

Każdy zatrzymany ma prawo do skorzystania z porady prawnej udzielanej przez adwokata dyżurującego. Zakres porady prawnej ogranicza się do jednej godziny przed przesłuchaniem. Policja skontaktuje się z adwokatem w twoim imieniu. Więcej informacji znajdziesz w punkcie Dochodzenie (1). Możesz również uzyskać poradę prawną telefonicznie.

Masz prawo do rozmowy z adwokatem bez obecności osób trzecich. Jeżeli potrzebujesz pomocy tłumacza, będzie on obecny zarówno podczas twojej rozmowy z adwokatem, jak i z policją.

Czy muszę odpowiadać na pytania policji?

Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może zostać zarejestrowane i wykorzystane w toku rozprawy. Jeżeli jednak skorzystasz z prawa do zachowania milczenia po konsultacji z adwokatem, może to zostać poczytane za potwierdzenie wszelkich dowodów twojej winy.

Co się stanie, jeżeli powiem coś, co mnie obciąża?

Przysługuje ci podstawowe prawo do nieoskarżania samego siebie. Zostaniesz pouczony o prawie do zachowania milczenia. Zostaniesz również pouczony o skutkach nieskorzystania z prawa do zachowania milczenia. Oznacza to, że nie masz obowiązku udzielania policji informacji świadczących o twojej winie.

Odmowę odpowiedzi na pytania o niektóre szczegóły zdarzenia, takie jak powody przebywania w danym miejscu o danym czasie czy powody posiadania przy sobie określonych przedmiotów, nie można interpretować w sposób dla ciebie niekorzystny. Tym niemniej odmowa udzielenia takich wyjaśnień może negatywnie wpłynąć na możliwości twojej obrony.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub znajomym?

Policja ma obowiązek bezzwłocznie pouczyć cię o prawie do żądania powiadomienia krewnego lub znajomego o twoim zatrzymaniu oraz aktualnym miejscu pobytu, chyba że na krewnym lub znajomym ciąży uzasadnione podejrzenie, że miał związek z przestępstwem objętym dochodzeniem.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy mogę skontaktować się z placówką dyplomatyczną mojego kraju?

Zazwyczaj policja radzi lub zaleca skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną twojego kraju i powiadomienie jej pracowników o twoim zatrzymaniu i jego przyczynach W razie potrzeby placówka dyplomatyczna twojego kraju może pomóc ci w wyborze właściwego adwokata.

Czy zostaną pobrane moje odciski palców? Czy moje DNA trafi do bazy danych DNA?

Po uzyskaniu twojej zgody mogą zostać pobrane twoje odciski palców, zarejestrowaniu może również podlegać twój materiał genetyczny (DNA). Jeżeli odmówisz zgody na pobranie odcisków palców, sędzia pokoju może nakazać ich przymusowe pobranie. Bez twojej zgody nie można jednak pobrać od ciebie materiału genetycznego (DNA).

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Jeżeli funkcjonariusz policji ma uzasadnione podejrzenie, że możesz stanowić zagrożenie dla samego siebie lub innych, może cię przeszukać w celu sprawdzenia, czy nie posiadasz przedmiotów mogących posłużyć ci do ucieczki lub mogących stanowić dowody mające związek z przestępstwem.

Jeżeli funkcjonariusz dokonujący twojego zatrzymania ma uzasadnione podejrzenie, że ukryłeś przedmiot mający związek z przestępstwem, może wystąpić do sędziego pokoju o wydanie wobec ciebie nakazu rewizji osobistej. Do przeprowadzenia rewizji sędzia pokoju wyznaczy specjalistę tej samej płci lub, za twoją uprzednią zgodą, lekarza.

Na jak długo policja może mnie zatrzymać?

Po zatrzymaniu możesz być przetrzymywany nie dłużej niż 48 godzin. Jeżeli po zatrzymaniu nie zostaniesz zwolniony w ciągu sześciu godzin, funkcjonariusz dokonujący zatrzymania musi zawiadomić sędziego pokoju o wszystkich szczegółach twojego zatrzymania, m.in. o czasie i miejscu pobytu. Po upływie 48 godzin policja musi postawić ci zarzuty, zwolnić za poręczeniem majątkowym lub zwolnić bezwarunkowo.

Co się stanie, jeżeli zostałem zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania?

Jeżeli państwo członkowskie wydało europejski nakaz aresztowania, możesz zostać zatrzymany w innym państwie członkowskim przekazany, po przesłuchaniu przez sędziego pokoju, państwu, które wydało nakaz. Masz prawo do adwokata i tłumacza, jeżeli potrzebujesz ich pomocy.

Wstępne posiedzenie sądu (3)

Dlaczego zwoływane jest wstępne posiedzenie sądu?

Wstępne posiedzenie sądu zwoływane jest w dwóch sytuacjach:

 • jeżeli zostałeś zatrzymany i przebywasz w areszcie policyjnym, wstępne posiedzenie sądu służy odczytaniu zarzutów. W konsekwencji sąd stwierdzi, czy zachodzą przewidziane prawem przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, a jeżeli tak, pouczy cię o prawie wniesienia wniosku o zastosowanie poręczenia majątkowego;
 • jeżeli postawiono ci zarzuty, lecz odpowiadasz z wolnej stopy (nie przebywasz w areszcie), celem wstępnego posiedzenia sądu jest odczytanie treści zarzutów oraz przedłożenie przez oskarżyciela dowodów na ich poparcie.

W przypadku gdy przebywasz w areszcie policyjnym, musisz stanąć przed sądem bezzwłocznie po postawieniu ci zarzutów w celu zapoznania się z materiałem dowodowym przedłożonym przez oskarżyciela, na tym etapie postępowania zostanie również wydane postanowienie w kwestii ewentualnego zwolnienia z aresztu za poręczeniem majątkowym.

Jeżeli odpowiadasz przed sądem z wolnej stopy, zostaniesz powiadomiony o stawianych ci zarzutach oraz o terminie pierwszej rozprawy sądowej, na którą musisz się stawić.

Czy mam prawo do adwokata?

Stając przed sądem, masz prawo do ustanowienia adwokata według własnego wyboru. Jeżeli nie stać cię na wynajęcie adwokata, otrzymasz pomoc prawną od państwa. Więcej informacji znajdziesz w arkuszu Link otworzy się w nowym oknieUzyskanie porady prawnej.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeżeli nie znam języka postępowania?

Jeżeli nie znasz języka maltańskiego, ale posługujesz się językiem angielskim, rozprawa odbędzie się w języku angielskim. W przypadku gdy nie znasz języka angielskiego, rozprawa odbędzie się w języku maltańskim, przy czym wyznaczony zostanie tłumacz, który będzie służył ci pomocą. Usługi tłumacza są bezpłatne.

Czy muszę zabierać głos w sądzie?

Masz prawo zachować milczenie. Zostaniesz jednak zapytany, czy przyznajesz się do zarzucanych ci czynów. Adwokat doradzi ci, co odpowiedzieć.

Czy muszę podać inne informacje?

Zanim zostaniesz zapytany, czy przyznajesz się do zarzucanych ci czynów, odpowiesz, bez konieczności składania przyrzeczenia, na kilka podstawowych pytań dotyczących twojej tożsamości i miejsca zamieszkania.

Czy po posiedzeniu zostanę zwolniony, czy też będę przetrzymywany w areszcie?

Na posiedzeniu sąd postanowi, czy zostaniesz zwolniony z aresztu za poręczeniem majątkowym.

Jeżeli nie figurujesz w rejestrze karnym ani nie stanowisz zagrożenia dla społeczeństwa, zazwyczaj zostaniesz zwolniony za poręczeniem majątkowym, z zastrzeżeniem określonych warunków. W przypadku gdy sąd postanowi oddalić wniosek o zwolnienie za poręczeniem majątkowym, zostaniesz umieszczony w areszcie do czasu kolejnego posiedzenia sądu, na którym możesz ponownie złożyć wniosek o zwolnienie za poręczeniem majątkowym. Sąd może postanowić o zwolnieniu za poręczeniem majątkowym dopiero na rozprawie. O zastosowanie poręczenia majątkowego możesz jednak wnosić na każdym etapie postępowania.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, aby sąd mógł zastosować poręczenie majątkowe, musisz posiadać miejsce stałego pobytu.

Czy mogę opuścić kraj przed rozprawą?

Jeżeli udzieliłeś dostatecznego zabezpieczenia, że wrócisz na rozprawę, możesz opuścić kraj. Musisz jednak stawić się na każdym posiedzeniu sądu. W przypadku niestawiennictwa na jednym z posiedzeń sądu, zostanie wobec ciebie wydany nakaz ponownego aresztowania. Zostanie ci również postawiony zarzut naruszenia warunków poręczenia majątkowego. Zazwyczaj jednym z warunków zwolnienia za poręczeniem majątkowym jest zakaz opuszczania kraju, chociaż tego typu warunek może jednak ulec zmianie na kolejnym etapie postępowania.

Przygotowanie do rozprawy głównej (4)

Co dzieje się przed rozprawą?

Przed rozprawą Prokurator Generalny (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General) zbiera całość materiału dowodowego w sprawie, aby upewnić się, że istnieją dostatecznie mocne argumenty przemawiające za przeprowadzeniem rozprawy. Dowody zbiera się na etapie przygotowywania materiału dowodowego. Będziesz uczestniczył w tym etapie postępowania. Możesz również skorzystać z pomocy adwokata. Msz prawo weryfikować dowody, przesłuchując świadków oskarżenia, możesz również przedkładać własny materiał dowodowy.

Czy sprawa zawsze jest kierowana na rozprawę?

Sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) przygotowujący materiał dowodowy może postanowić o braku dowodów na poparcie przedstawionych zarzutów i oddalić oskarżenie. W przypadku gdy Prokurator Generalny nie zgadza się z postanowieniem sądu, może w terminie jednego miesiąca wystąpić do sądu karnego o twoje ponowne aresztowanie. Jeżeli natomiast sąd pokoju skieruje twoją sprawę na rozprawę, Prokurator Generalny może w dalszym ciągu wydać postanowienie o oddaleniu oskarżenia. Prawo nie przewiduje alternatywnego trybu dla rozprawy.

Czy mogę przyznać się do winy przed rozprawą?

Możesz przyznać się do zarzucanych ci czynów po postawieniu w stan oskarżenia. Jeżeli wymiar grożącej ci kary nie przekracza dziesięciu lat pozbawienia wolności, sprawa zostanie rozpoznana przez sąd pokoju. Informacja o wydanym przez niego wyroku zostanie, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, umieszczona w rejestrze karnym.

Jeżeli do zarzutów zawartych w akcie oskarżenia przyznasz się przed sądem karnym (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court) nie będzie powoływana ława przysięgłych, a sąd wyda wyrok.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Dopuszcza się możliwość zmiany treści zarzutów przed rozprawą, w zależności od dowodów zebranych w toku przygotowywania materiału dowodowego. Prokurator Generalny może uwzględnić w akcie oskarżenia wszelkie zarzuty, które pojawią się w toku przygotowywania materiału dowodowego. Możliwe jest również odstąpienie przed rozprawą od całości lub części zarzutów.

Jakie dowody zbierze oskarżyciel?

Oskarżyciel przesłucha świadków w sprawie, zbierze również dowody rzeczowe, np. z twojego mieszkania lub miejsca pracy, oraz wyniki badań kryminalistycznych. Sąd pokoju może nakazać przeprowadzenie wywiadu, przeszukania, eksperymentu procesowego lub innych czynności koniecznych do przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia w sprawie. Sąd – w przypadku gdy uzna, że jest to konieczne – może również nakazać przeprowadzenie przez biegłego lekarza oględzin poszczególnych części twojego ciała lub ciała innej osoby będącej pokrzywdzonym lub współsprawcą przestępstwa.

Czy mogę zapobiec zebraniu określonych dowodów przez oskarżyciela?

Na etapie przygotowania materiału dowodowego nie rozstrzyga się kwestii dopuszczalności dowodów. Po doręczeniu aktu oskarżenia przysługuje ci termin na podniesienie zarzutu niedopuszczalności w odniesieniu do dowodów, które oskarżyciel zamierza przeprowadzić. Jeżeli jednak niedopuszczalność danego dowodu jest wysoce oczywista, sąd pokoju może zakazać jego przeprowadzenia.

Kiedy zapoznam się z dowodami przeciwko mnie?

Będziesz uczestniczył wraz z adwokatem w przygotowaniu materiału dowodowego. Wówczas będziesz miał możność zadawania pytań świadkom oskarżenia oraz zapoznania się z dowodami rzeczowymi.

Co się dzieje, jeżeli mieszkam w innym państwie członkowskim?

Jeżeli uzyskałeś zezwolenie na powrót do kraju ojczystego, musisz stawiać się na każdym posiedzeniu sądu przed rozprawą.

Czy jeżeli zostałem skazany, mogę być ponownie sądzony za to samo przestępstwo?

Bez względu na to, czy zostałeś skazany, czy uniewinniony, nie możesz być ponownie sądzony za to samo przestępstwo. Kwestię tę rozstrzyga jednak dopiero sąd rozpoznający sprawę na rozprawie, sąd pokoju na etapie przygotowania materiału dowodowego ma wyraźny zakaz postanawiania w przedmiocie tego, czy w toku obecnego postępowania jesteś ponownie sądzony za przestępstwo, za które zostałeś już osądzony.

Przygotowanie obrony (5)

Co się dzieje przed rozprawą?

Jeżeli rozprawa odbywa się przed sądem pokoju, oskarżyciel zbierze i przeprowadzi dowody, zanim przygotujesz obronę. Po przedstawieniu świadków oskarżenia możesz zadawać im pytania. Możesz również skorzystać z tego prawa na późniejszym etapie postępowania.

Jeżeli natomiast rozprawa odbywa się przed sądem karnym, gdzie obowiązuje bardziej sformalizowana procedura, musisz sporządzić listę powoływanych przez siebie świadków oraz przedstawić inne wnioski wstępne w wyznaczonym terminie, którego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia ci aktu oskarżenia.

Kiedy mam przygotować obronę?

Prawo nie przewiduje określonego terminu do przygotowania obrony w toku rozprawy mającej miejsce przed sądem pokoju. Po przeprowadzeniu dowodów przez oskarżyciela, zostanie ci wyznaczona data rozpoczęcia przygotowania obrony. Nie masz obowiązku przeprowadzenia całości dowodów powołanych na swoją obronę w trakcie jednego posiedzenia sądu.

W przypadku gdy rozprawa toczy się przed sądem karnym, po otrzymaniu aktu oskarżenia przysługuje ci piętnastodniowy termin na powiadomienie sądu o wstępnych wnioskach w sprawie, a także na wskazanie świadków i przedstawienie dokumentów oraz innych dowodów, które zamierzasz wykorzystać na rozprawie. Jest to termin zawity. Zaleca się zatem skonsultowanie z adwokatem niezwłocznie po doręczeniu aktu oskarżenia.

Czy uzyskam informacje o świadkach zeznających przeciwko mnie oraz innych obciążających mnie dowodach?

Jeżeli rozprawa odbywa się przed sądem pokoju, dowody ze świadków oskarżenia oraz inne dowody zostaną przeprowadzone w twojej obecności. Przed przystąpieniem do przygotowania obrony możesz również zażądać kopii akt sprawy zawierających protokoły zeznań oraz kopie innych przedłożonych dowodów.

Jeżeli natomiast rozprawa odbywa się przed sądem karnym, Prokurator Generalny musi dostarczyć akta sprawy wraz z listą powołanych świadków oraz dokumentów, które zamierza wykorzystać na rozprawie. Listę świadków oraz dokumentów otrzymasz wraz z treścią aktu oskarżenia. W sekretariacie sądu karnego możesz również zażądać kopii akt sprawy .

Czy mogę zapobiec zebraniu przez oskarżyciela określonych dowodów?

W sprawach rozpoznawanych przed sądem pokoju możesz sprzeciwić się przeprowadzeniu dowodów, które są niedopuszczalne, tj. niedozwolone przez prawo. Możesz to zrobić niezwłocznie lub na każdym kolejnym etapie postępowania.

Po wniesieniu przeciwko tobie aktu oskarżenia oraz złożeniu w przepisanym terminie wniosków dowodowych na poparcie oskarżenia, sąd karny wyznaczy datę posiedzenia, na którym zapozna się z wnioskami. Po zapoznaniu się z wnioskami stron sąd zamknie posiedzenie i uda się na naradę. Po wydaniu orzeczenia, jeżeli chcesz wnieść zażalenie do odwoławczego sądu karnego, musisz zgłosić taki zamiar natychmiast po zapoznaniu się z treścią orzeczenia. Następnie przysługuje ci trzydniowy termin na wniesienie zażalenia.

Czy jeżeli zostałem skazany, mogę być ponownie sądzony za to samo przestępstwo?

Bez względu na to, czy zostałeś skazany, czy uniewinniony, nie możesz być ponownie sądzony za to samo przestępstwo. Zarzut naruszenia zasady ne bis in idem można podnieść przed sądem pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) na każdym etapie postępowania, z wyjątkiem etapu przygotowania materiału dowodowego.

Zarzut naruszenia zasady ne bis in idem można również podnieść przed sądem karnym, nadając mu charakter wstępnego wniosku w sprawie. Zarzut ten może także podnieść sąd z własnej inicjatywy na dowolnym etapie postępowania.

Zostałem już osądzony za to przestępstwo w innym państwie członkowskim. Co się stanie?

Sąd pokoju lub sąd karny zapozna się z treścią orzeczenia sądu innego państwa członkowskiego i jeżeli uzna, że w tej samej sprawie zostałeś już skazany lub uniewinniony, umorzy postępowanie w sprawie.

Jak długo trwa rozprawa?

Rozprawa przed sądem pokoju będzie toczyć się na kilku posiedzeniach, z kilkutygodniowymi lub kilkumiesięcznymi przerwami.

Większość rozpraw przed sądem karnym trwa nie dłużej niż tydzień. W sprawach o ciężkie przestępstwa rozprawa może jednak potrwać dłużej.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

Gdzie odbędzie się rozprawa?

Twoją sprawę rozpozna albo sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates), albo sąd karny (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court), przede wszystkim w zależności od wagi stawianych ci zarzutów.

Rozprawa jest jawna, z zastrzeżeniem kilku wyjątków, przykładowo kiedy zachodzi potrzeba nieujawniania tożsamości pokrzywdzonego.

W przypadku gdy sprawę rozpoznaje sąd pokoju, orzeczenie wydaje przewodniczący składu sędziowskiego. Jeżeli natomiast sprawę rozpoznaje sąd karny, o winie orzeka ława przysięgłych, w przypadku uznania oskarżonego za winnego przewodniczący składu sędziowskiego orzeka karę.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w toku rozprawy sądowej?

Zarzuty mogą ulec zmianie w przypadku, gdy sprawę rozpoznaje sąd pokoju. Oskarżyciel może wystąpić o sprostowanie zarzutów, jeżeli z materiału dowodowego wynika, że inny zarzut jest bardziej adekwatny do okoliczności sprawy lub wystąpił błąd w treści pierwotnego zarzutu. Zarzuty można również wycofać lub zastąpić innymi zarzutami.

W sprawach rozpoznawanych przez sąd karny, po przyznaniu się oskarżonego do winy lub odmowy przyznania się do winy, treść zarzutów może ulec zmianie jedynie w ograniczonym zakresie, przy zastrzeżeniu, że nowe zarzuty nie będą poważniejsze niż te, które zostały sformułowane pierwotnie.

Jeżeli przyznasz się do wszystkich stawianych ci zarzutów, sąd przystąpi do wyrokowania. Jeżeli natomiast przyznasz się do części zarzutów, sąd będzie kontynuował rozprawę, chyba że oskarżyciel odstąpi od pozostałych zarzutów bądź pojawią się nowe zarzuty.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Twoja obecność jest wymagana na wszystkich etapach rozprawy.

Jeżeli mieszkasz w innym państwie członkowskim, nie możesz uczestniczyć w rozprawie za pośrednictwem wideołącza.

Jeżeli nie znasz języka maltańskiego, ale posługujesz się językiem angielskim, rozprawa odbędzie się w języku angielskim. W przypadku gdy nie znasz języka angielskiego, rozprawa odbędzie się w języku maltańskim, przy czym wyznaczony zostanie tłumacz, który będzie ci służył pomocą.

Masz prawo do samodzielnej obrony, lecz zasadniczo sądy zalecają ustanowienie adwokata. Adwokat może ci również zostać wyznaczony. Jeżeli broni cię adwokat dyżurujący w ramach pomocy prawnej, nie możesz go zmienić. Zmiana adwokata jest jednak możliwa, w przypadku gdy obronę prowadzi adwokat prywatny ustanowiony przez ciebie samodzielnie.

Nie masz obowiązku zabierania głosu na rozprawie, twoje milczenie nie może również stanowić podstawy dla sformułowania jakichkolwiek wniosków. Jeżeli jednak zdecydujesz się składać wyjaśnienia, nie będziesz mógł odmówić udzielenia odpowiedzi na obciążające cię pytania związane z wniesionymi przeciwko tobie zarzutami.

Składanie fałszywych zeznań może podważyć twoją wiarygodność, a ponadto skutkować popełnieniem przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (przestępstwo krzywoprzysięstwa).

Jakie mam prawa w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Co do zasady możesz podważać obciążające cię dowody. Jeżeli jest to dowód ze świadka, możesz zadawać pytania świadkowi lub powoływać własnych świadków w celu podważenia prawdziwości obciążających cię zeznań. W przypadku dowodów z dokumentów możesz zadawać pytania świadkom lub biegłym, którzy przedłożyli dokumenty, możesz również powoływać własnych świadków w celu podważenia dowodów. Nie możesz jednak powoływać własnych biegłych. Dowód z biegłego można podważyć jedynie poprzez zadawanie biegłemu pytań dotyczących jego opinii lub ekspertyzy.

Na swoją obronę możesz powoływać świadków i przedstawiać dowody z dokumentów.

Jeżeli rozprawa ma odbyć się przed sądem karnym, w określonym przepisami prawa terminie, którego bieg rozpoczyna się z chwilą doręczenia ci aktu oskarżenia, musisz przedstawić listę powoływanych świadków oraz innych przytaczanych na rozprawie dowodów na swoją obronę. Taki termin nie obowiązuje w przypadku gdy rozprawa toczyć się będzie przed sądem pokoju.

Aby pozyskać dowody, możesz wynająć prywatnego detektywa. Dowody zebrane w taki sposób są dopuszczalne, pod warunkiem że są dozwolone na gruncie przepisów prawa.

Twój adwokat może przesłuchiwać świadków oskarżenia oraz kwestionować ich zeznania.

Czy informacje na mój temat pozyskane z rejestru karnego będą brane pod uwagę?

Informacje pozyskane na twój temat z rejestru karnego będą brane pod uwagę, jeżeli zarzut opiera się na poprzednim wyroku skazującym, tzn. dotyczy powrotu do przestępstwa lub popełnienia przestępstwa w trakcie okresu próby po zawieszeniu wykonania kary. Informacje z rejestru karnego mogą również zostać wzięte pod uwagę przez sędziego pokoju lub sędziego sądu karnego przy ustalaniu kary.

W trakcie rozprawy przed sądem karnym informacje pozyskane na twój temat z rejestru karnego mogą zostać wzięte pod uwagę, w przypadku gdy powołujesz się na swoją dobrą reputację lub podważasz reputację świadka oskarżenia. Przy wymiarze kary sąd może uwzględnić prawomocny wyrok wydany przez sąd zagraniczny.

Co następuje na końcu rozprawy?

Na końcu rozprawy zostaniesz uniewinniony bądź uznany za winnego zarzucanych ci czynów. Możesz również zostać częściowo uniewinniony/uznany za winnego.

W razie uznania za winnego zostaniesz skazany na karę pozbawienia wolności. Jeżeli wymierzona kara nie przekracza dwóch lat pozbawienia wolności, sąd może zawiesić jej wykonanie na maksymalny okres czterech lat. W przypadku gdy kara wymierzona za przestępstwo nie przekracza siedmiu lat pozbawienia wolności, sąd może również zwolnić cię bezwarunkowo lub warunkowo, na okres próby nie przekraczający trzech lat. Jeżeli naruszysz warunki zwolnienia warunkowego, zostaniesz postawiony przed sądem i ponownie skazany.

Sąd może również orzec wobec ciebie dozór i wyznaczyć ci kuratora. W określonych przypadkach sąd może również wymierzyć ci karę grzywny.

Jaka jest rola pokrzywdzonego podczas rozprawy?

Jeżeli rozprawa odbywa się przed sądem karnym, pokrzywdzony może być na niej obecny, może również składać wnioski dotyczące wymiaru kary.

W postępowaniu przed sądem pokoju pokrzywdzony może odgrywać bardziej czynną rolę, występując w charakterze oskarżyciela posiłkowego – samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

4 – Moje prawa po zakończeniu rozprawy

Czy mogę się odwoływać?

Możesz zaskarżyć wydanie na rozprawie orzeczenie zarówno co do winy, jak również co do kary. W tym celu musisz złożyć apelację do sądu apelacyjnego karnego (il-Qorti tal-Appell Kriminali, ang. Court of Criminal Appeal). Apelację od wyroku sądu pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) należy wnieść w terminie ośmiu dni. W przypadku orzeczenia ławy przysięgłych co do winy oraz rozstrzygnięcia sądu karnego (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court) co do kary, apelację należy wnieść w terminie piętnastu dni od dnia wydania wyroku wymierzającego karę.

W obu przypadkach możesz odwołać się zarówno od rozstrzygnięcia co do winy, jak i co do kary.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

W razie skazania na karę pozbawienia wolności przez sąd pokoju złożenie apelacji wstrzymuje wykonanie wyroku do czasu jej rozstrzygnięcia.

Jeżeli natomiast zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności przez sąd karny po uznaniu cię za winnego przez ławę przysięgłych, zostaniesz osadzony w zakładzie karnym ze skutkiem natychmiastowym, wniesienie apelacji nie wstrzymuje wykonania kary. W takim przypadku możesz wystąpić o zastosowanie poręczenia majątkowego do czasu rozstrzygnięcia apelacji, lecz sąd nie ma obowiązku przychylić się do twojego wniosku.

Prawo nie przewiduje określonego terminu rozpoznania apelacji. Co do zasady rozprawa apelacyjna odbywa się po upływie kilku miesięcy.

Zasadniczo na rozprawie apelacyjnej nie możesz przedkładać nowych dowodów, od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, m.in. jeżeli dowód nie był uprzednio tobie znany lub jeżeli jego przeprowadzenie w toku rozprawy było niedopuszczalne.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

W przypadku apelacji od wyroku sądu pokoju, jeżeli zeznania świadków nie zostały zaprotokołowane, zostaną oni przesłuchani, a następnie twój adwokat oraz oskarżyciel przedstawią argumenty przemawiające za uznaniem apelacji za zasadną lub za jej odrzuceniem.

Jeżeli zeznania świadków zostały zaprotokołowane, udziela się głosu tylko stronom. W razie apelacji od wyroku sądu karnego twój adwokat przedstawi argumenty za uznaniem apelacji za zasadną, oskarżyciel natomiast za jej odrzuceniem.

Na końcu rozprawy zostaniesz uniewinniony bądź uznany za winnego zarzucanych ci czynów. Możesz również zostać częściowo uniewinniony/uznany za winnego.

Co dzieje się w razie uznania apelacji za zasadną/niezasadną?

W razie uznania apelacji za zasadną zaskarżony wyrok zostanie zmieniony lub uchylony, w zależności od twojego żądania we wniosku apelacyjnym.

W razie odrzucenia apelacji zaskarżony wyrok sądu zostanie utrzymany w mocy. Jeżeli jest to wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności wydany przez sąd pokoju, zostaniesz osadzony w zakładzie karnym ze skutkiem natychmiastowym.

Od orzeczenia odwoławczego sądu karnego nie przysługuje zaskarżenie. W razie uznania wyroku sądu pierwszej instancji za błędny nie przysługuje ci automatycznie prawo do odszkodowania.

Jeżeli twoja apelacja zostanie uznana za zasadną i zaskarżone orzeczenie podlegać będzie uchyleniu, w rejestrze karnym nie zostanie umieszczony wpis o wyroku skazującym.

Wyrok skazujący sądu pokoju lub sądu karnego staje się prawomocny, jeżeli w przewidzianym prawem terminie nie zostanie wniesiona apelacja. Orzeczenie sądu apelacyjnego karnego staje się prawomocne po jego wydaniu.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy po rozprawie mogę być tam przekazany?

Jeżeli pochodzisz z innego państwa członkowskiego, sąd nie nakaże przekazania cię do twojego kraju pochodzenia. Możesz jednak wystąpić do rządu z wnioskiem o odbycie kary w państwie członkowskim pochodzenia.

Może o to wystąpić również organ administracji rządowej twojego państwa, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na twój wniosek. Decyzję w tej sprawie uzgadniają oba rządy.

Przekazanie nie następuje automatycznie, lecz na wniosek twój lub twojego rządu.

Decyzja o przekazaniu cię do twojego państwa nie należy do sądu. Decyzja taka musi zostać uzgodniona przez rząd twojego państwa oraz rząd państwa, w którym zostałeś skazany. Nie przysługuje od niej odwołanie.

Informacja o zarzutach/wyroku skazującym

Informacja o zarzutach, na podstawie których zostałeś skazany, będzie umieszczana w zaświadczeniach z rejestru karnego. Jednakże w pewnych przypadkach, m.in. jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa nie miałeś ukończonych osiemnastu lat, informacja o wyroku skazującym nie będzie umieszczana w zaświadczeniach z rejestru karnego.

Informację taką przechowuje komendant Komendy Głównej Policji (Police Headquarters).

Komendant Komendy Głównej Policji przechowuje rejestr wyroków skazujących przez czas nieokreślony. Jednakże po upływie pewnego okresu, który wynosi od sześciu miesięcy do dziesięciu lat, w zależności od długości kary, na którą zostałeś skazany, informacje na ten temat nie będą umieszczane w zaświadczeniach z rejestru karnego. W razie skazania za określone przestępstwa, m.in. przestępstwa związane z narkotykami, informacja o wyroku skazującym będzie mimo to zawsze widnieć w zaświadczeniach z rejestru karnego, niezależnie od upływu czasu.

Do celów przechowywanie informacji o wyrokach skazujących w rejestrze karnym prowadzonym przez komendanta Komendy Głównej Policji nie jest wymagana twoja zgoda. Nie możesz się temu sprzeciwić, ponieważ możliwość przechowywania takich informacji jest przewidziana prawem.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

5 – Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Sprawy o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, należące do kategorii określonych we właściwych aktach prawnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, rozstrzyga Komisarz ds. Sprawiedliwości (Kummissarju tal-Ġustizzja, ang. Commissioner for Justice) w trybie administracyjnym.

Jak traktowane są wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji?

Sprawy o wykroczenia, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości lub parkowanie w niedozwolonym miejscu, są rozpatrywane w taki sam sposób, jak sprawy o inne drobne przestępstwa, w których orzeka sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates).

Sprawy o wykroczenia rozstrzyga Komisarz ds. Sprawiedliwości.

Otrzymasz wezwanie do stawiennictwa przed komisarzem. W wezwaniu znajdzie się krótki opis okoliczności popełnienia wykroczenia oraz pouczenie, że ewentualne niestawiennictwo zostanie poczytane jako przyznanie się do zarzucanego czynu. Zostanie w nim również wskazana kara, którą wymierzy się w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia.

W razie uznania zarzutu możesz uiścić grzywnę – nie później niż na trzy dni przed wyznaczoną rozprawą. Wówczas nie musisz stawiać się przed komisarzem. Jeżeli nie przyznasz się do stawianych zarzutów, nastąpi postępowanie sporne. Zarówno ty, jak i oskarżyciel przedstawicie swoje argumenty. Następnie komisarz postanowi co do tego, czy popełniłeś określone w wezwaniu wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Jeżeli komisarz postanowi, że popełniłeś wykroczenie, uzna cię za winnego jego popełnienia i nałoży karę grzywny nieprzekraczającą kwoty 1 164,69 EUR. Minimalny wymiar grzywny wynosi 23,29 EUR. W przypadkach przewidzianych przez prawo komisarz może ponadto postanowi o przepadku przedmiotów użytych do popełnienia wykroczenia, nałożeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub zatrzymaniu prawa jazdy.

Ściganie w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu podejmuje się również wobec obywateli innych państw członkowskich, którzy otrzymali wezwanie do stawiennictwa przed Komisarzem ds. Sprawiedliwości. Niestawiennictwo po otrzymaniu wezwania zostanie poczytane jako przyznanie się do zarzucanego czynu.W braku możliwości stawienia się możesz upoważnić bliskiego krewnego lub adwokata do występowania w twoim imieniu.

Jeżeli uznasz, że postanowienie komisarza jest dla ciebie krzywdzące, w terminie 30 dni od daty jego wydania możesz odwołać się do sądu pokoju, domagając się zmiany lub uchylenia postanowienia.

Czy wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Informacje o wykroczeniach nie są umieszczane w zaświadczeniach z rejestru karnego ani w rejestrze wyroków skazujących.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.