Oskarżeni (postępowanie karne)

Malta

Sprawy o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, należące do kategorii określonych we właściwych aktach prawnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, rozstrzyga Komisarz ds. Sprawiedliwości (Kummissarju tal-Ġustizzja, ang. Commissioner for Justice) w trybie administracyjnym.

Autor treści:
Malta

Jak traktowane są wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji?

Sprawy o wykroczenia, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości lub parkowanie w niedozwolonym miejscu, są rozpatrywane w taki sam sposób, jak sprawy o inne drobne przestępstwa, w których orzeka sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates).

Sprawy o wykroczenia rozstrzyga Komisarz ds. Sprawiedliwości.

Otrzymasz wezwanie do stawiennictwa przed komisarzem. W wezwaniu znajdzie się krótki opis okoliczności popełnienia wykroczenia oraz pouczenie, że ewentualne niestawiennictwo zostanie poczytane jako przyznanie się do zarzucanego czynu. Zostanie w nim również wskazana kara, którą wymierzy się w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia.

W razie uznania zarzutu możesz uiścić grzywnę – nie później niż na trzy dni przed wyznaczoną rozprawą. Wówczas nie musisz stawiać się przed komisarzem. Jeżeli nie przyznasz się do stawianych zarzutów, nastąpi postępowanie sporne. Zarówno ty, jak i oskarżyciel przedstawicie swoje argumenty. Następnie komisarz postanowi co do tego, czy popełniłeś określone w wezwaniu wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Jeżeli komisarz postanowi, że popełniłeś wykroczenie, uzna cię za winnego jego popełnienia i nałoży karę grzywny nieprzekraczającą kwoty 1 164,69 EUR. Minimalny wymiar grzywny wynosi 23,29 EUR. W przypadkach przewidzianych przez prawo komisarz może ponadto postanowi o przepadku przedmiotów użytych do popełnienia wykroczenia, nałożeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub zatrzymaniu prawa jazdy.

Ściganie w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu podejmuje się również wobec obywateli innych państw członkowskich, którzy otrzymali wezwanie do stawiennictwa przed Komisarzem ds. Sprawiedliwości. Niestawiennictwo po otrzymaniu wezwania zostanie poczytane jako przyznanie się do zarzucanego czynu.W braku możliwości stawienia się możesz upoważnić bliskiego krewnego lub adwokata do występowania w twoim imieniu.

Jeżeli uznasz, że postanowienie komisarza jest dla ciebie krzywdzące, w terminie 30 dni od daty jego wydania możesz odwołać się do sądu pokoju, domagając się zmiany lub uchylenia postanowienia.

Czy wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Informacje o wykroczeniach nie są umieszczane w zaświadczeniach z rejestru karnego ani w rejestrze wyroków skazujących.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony