Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Czy mogę się odwoływać?

Masz prawo zaskarżyć wyrok sądu pierwszej instancji, wnosząc apelację w ciągu 10 dni od daty wydania wyroku. Sąd może przedłużyć ten termin do 20 dni.

Apelację należy skierować do sądu wyższej instancji (Kolegium Spraw Karnych sądu okręgowego/Izby Karnej Sądu Najwyższego), przy czym składa się ją do sądu, który wydał zaskarżane orzeczenie.

Nie jest możliwe odrębne zaskarżenie postanowień pisemnych/ustnych wydanych w toku rozprawy. Można je zaskarżyć tylko wraz z całym orzeczeniem sądu.

Możesz wnieść apelację, jeśli uważasz, że rozstrzygnięcie sądu było niesłuszne – przykładowo kara była zbyt surowa/nastąpiła nieprawidłowa kwalifikacja prawna czynu (zastosowanie niewłaściwego artykułu/części artykułu ustawy - Prawo karne) itp.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Wniesienie apelacji wstrzymuje wykonanie orzeczenia. Jeśli wnosząc apelację przebywasz w zakładzie karnym, to dziesięcio-/dwudziestodniowy termin na wniesienie apelacji rozpoczyna bieg od daty doręczenia ci orzeczenia w zrozumiałym dla ciebie języku.

Jeśli kłopoty zdrowotne/sprawy rodzinne mogą uzasadniać zwolnienie z aresztu, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie przesłanek aresztowania. Sąd nie ma obowiązku przyjąć takiego wniosku.

Sąd powiadomi cię o dacie rozpoczęcia rozprawy apelacyjnej. Nie ma ściśle określonego terminu na rozpoznanie apelacji, lecz sądy kierują się zasadą rozpoznawania spraw w rozsądnym terminie.

Masz prawo przytoczyć nowe dowody we wniosku apelacyjnym, wraz z uzasadnieniem konieczności ich zbadania oraz podaniem przyczyn nieprzedstawienia tych dowodów w sądzie pierwszej instancji. Masz prawo żądać zbadania przez sąd apelacyjny dowodów, które uważasz za istotne dla poparcia zarzutów zawartych w apelacji.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Na rozprawę apelacyjną wzywa się następujące strony: prokuratora, wszystkie osoby zaskarżające orzeczenie sądu, adwokatów/przedstawicieli obrony. Apelację rozpoznaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych.

Apelację rozpoznaje się w granicach zaskarżenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy sąd ma wątpliwości co do ustaleń sądu pierwszej instancji.

W postępowaniu apelacyjnym sąd może wydać jedno z pięciu możliwych rozstrzygnięć:

  • utrzymać w mocy wyrok sądu pierwszej instancji; uchylić wyrok i wydać nowy wyrok;
  • uchylić wyrok w części i wydać nowy wyrok w odniesieniu do uchylonej części;
  • uchylić wyrok i zamknąć postępowanie w sprawie;
  • uchylić wyrok w całości/części oraz skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Co dzieje się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

W razie uznania apelacji oraz niezaskarżenia wyroku sądu apelacyjnego przez żadną z pozostałych stron (prokuratora/pokrzywdzonego) w drodze kasacji, wyrok/postanowienie sądu apelacyjnego staje się prawomocne.

Jeśli twoja apelacja się nie powiedzie, masz prawo zaskarżyć wyrok/postanowienie sądu apelacyjnego w drodze kasacji do Wydziału Karnego Senatu Sądu Najwyższego. Kasację należy wnieść w terminie 10 dni od daty doręczenia orzeczenia sądu apelacyjnego. Sąd może przedłużyć ten termin do 20 dni.

W razie twojego uniewinnienia lub zamknięcia postępowania w sprawie ze względów prawnych przysługuje ci prawo do odszkodowania.

W razie przyjęcia apelacji wyrok skazujący trafia do rejestru prowadzonego przez Centrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy.

Warunki wniesienia kasacji są ściśle określone – musisz wykazać istotne naruszenie przepisów prawa karnego/procedury karnej.

W niektórych przypadkach masz prawo wystąpić o wznowienie postępowania karnego, jeśli po uprawomocnieniu się wyroku/postanowienia wyszły na jaw nowe okoliczności. Skorzystanie z takiego środka zaskarżenia nie jest ograniczone terminem.

W niektórych przypadkach (jeśli doszło do istotnych naruszeń przepisów ustawy Prawo karne/ustawy o postępowaniu karnym), nawet jeśli nie wniosłeś kasacji w sprawie, twój adwokat ma prawo złożyć wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Złożenie takiego wniosku nie jest ograniczone terminem.

Wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny i ostateczny w razie niezaskarżenia go w procedurze apelacji/kasacji. Wyrok sądu apelacyjnego staje się prawomocny i ostateczny w razie niezaskarżenia go w procedurze kasacji. Wyrok sądu kasacyjnego staje się prawomocny w dniu rozpoznania kasacji.

Jestem z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jeśli wymierzono ci karę pozbawienia wolności, możesz zostać odesłany do państwa pochodzenia po rozprawie, jeśli właściwy organ twojego państwa wystąpi z wnioskiem o ekstradycję, a Prokurator Generalny Łotwy przychyli się do takiego wniosku lub też na odwrót – jeśli Prokurator Generalny Łotwy zwróci się do twojego państwa z wnioskiem o przekazanie cię w celu odbycia kary. Przekazanie nie następuje automatycznie.

Warunki przekazania są następujące:

  • musisz być obywatelem państwa, w którym będziesz odbywał karę;
  • orzeczenie sądu musi być prawomocne;
  • do zakończenia odbywania kary musi pozostawać co najmniej sześć miesięcy;
  • przestępstwo, za które zostałeś skazany, musi również stanowić przestępstwo w twoim państwie;
  • wyraziłeś wolę odbycia kary w swoim państwie/wyraziłeś zgodę na przekazanie.

Administracja zakładu karnego powiadomi cię o prawie wnioskowania o przekazanie w ciągu 10 dni od otrzymania nakazu wykonania wyroku. Musisz zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Prokuratora Generalnego Łotwy.

Jeśli nie chcesz odbywać kary w swoim państwie/nie zgadzasz się na taki wniosek organów twojego kraju, musisz przekazać Prokuratorowi Generalnemu Łotwy pisemną odmowę. Wniosek o przekazanie musi zostać rozpatrzony w terminie 10 dni.

Informacja o zarzutach/wyrokach skazujących

Informacje o wyrokach skazujących wydanych na Łotwie są przechowywane za twoją zgodą w aktywnej bazie danych rejestru prowadzonego przez Centrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy aż do czasu zatarcia skazania. Jeśli otrzymałeś karę administracyjną, informacja w rejestrze jest przechowywana przez 1 rok od wykonania kary, a następnie trafia do archiwum rejestru. Nie przewidziano trybu zaskarżenia.

Ciekawe strony

Ustawa o postępowaniu karnym

Ustawa – Prawo karne

Łotewskie sądy

Ustawa o rejestrze skazanych

Ustawa o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez organ prowadzący postępowanie

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony